โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขอนซุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-942716
นางนิภาพรรณ กันนา
ครู

055-942716
นายวิจิตร สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3941512
055-942716
นางสมถวิล สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-8393543
055-942716
นายสิริ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการ

055-942716
นางวัชรินทร์ จันทร์โท
ครู ชำนาญการ

055-942716
นายจำลอง คำบรรลือ
ครู ชำนาญการ

055-942716
นายรุ่ง ลอยเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810231404
055-942716
นางอุ่นเรือน ขันแก้ว
ครู ชำนาญการ

055-942716
นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-942716
นางกรรณิกา อินปฐม
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-942716
นางเกษร จันทร์เนย
ครู ชำนาญการ

055-942716
นางสิริลักษณ์ รสลือชา
ครู

055-942716
นางมัณฑนา แดนสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

055-942716
นายพลอย ขุมเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-942716

นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขอนซุง

นางมัณฑนา แดนสุวรรณ
นายสิริ โสรัจประสพสันติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-942716 อีเมล์: khonchung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่ง ลอยเลิศ โทรศัพท์: 0810231404 อีเมล์: rung613@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ