โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขอนซุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์
ครู
055-942716
นางนิภาพรรณ กันนา
ครู
055-942716
นายวิจิตร สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นางสมถวิล สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นายสิริ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการ
055-942716
นางวัชรินทร์ จันทร์โท
ครู ชำนาญการ
055-942716
นายจำลอง คำบรรลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นางอุ่นเรือน ขันแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นางกรรณิกา อินปฐม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นางเกษร จันทร์เนย
ครู ชำนาญการ
055-942716
นางสิริลักษณ์ รสลือชา
ครู
055-942716
นางมัณฑนา แดนสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716
นายพลอย ขุมเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-942716

นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขอนซุง

นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ
นางวัชรินทร์ จันทร์โท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-942716 อีเมล์: khonchung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่ง ลอยเลิศ โทรศัพท์: 0810231404 อีเมล์: rung613@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ