โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขอนซุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางนิภาพรรณ กันนา
ครู
นายวิจิตร สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุ่นเรือน ขันแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายอนันต์ ไชยโย
ครู ชำนาญการ
นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา อินปฐม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิลาวรรณ เลื่อนลอย
ครู
นางสมถวิล สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษร จันทร์เนย
ครู ชำนาญการ
นายสิริ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการ
นางสิริลักษณ์ รสลือชา
ครู
นางวัชรินทร์ จันทร์โท
ครู ชำนาญการ
นายจำลอง คำบรรลือ
ครู ชำนาญการ
นางมัณฑนา แดนสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นายรุ่ง ลอยเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810231404
นายพลอย ขุมเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิภาพรรณ กันนา
ครู
0862071305

นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขอนซุง

นางสมถวิล สอนแจ่ม
นางนิภาพรรณ กันนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-942716 อีเมล์: wichitsonjam2506@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: รุ่ง ลอยเลิศ โทรศัพท์: 0810231404 อีเมล์: rung613@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ