โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055-641289
นายอรรถสิทธิ์ วชิรเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวพับพึง ชูกำลัง
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสังวาลย์ ชูหน้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสุรินทร์ คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางทิพวรรณ องอาจ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางวิลาวรรณ บุญญา
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางมณฑา สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสุมิตรา คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางประทีป เกิดมี
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสิทธิชัย ศุภธนสินเขษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสุธาสินี หนูเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายละเอียด จันไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสายทิพย์ เนตรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางมาลี ประเสริฐสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางชฎาธาร อินทรโชติ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางปิยพรรณ ประสมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางเกศินี วังชากร
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางอรุณี รัตนชาญชัย
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางอัมพร ธีรวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายสำราญ สีแก้ว
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางอรพินท์ คงคาสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางเนาวรัตน์ เยาวรัตนประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวเบญจะ มุ่นกิจ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางศรัณยา เรืองวานิชยกุล
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวประภัสสร อรัญญาเกษมสุข
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสุทิพา ทั่งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางชุลีพร ฟักทอง
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายถนอมพันธุ์ เหล็กขำ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายธวัช ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางกันทิมา สันติชาติ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางดวงใจ กรองใจ
ครู
055-641289
นายเอนก พุ่มหมัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวเพียงเนตร ซื้อประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายทวีป เหล็กขำ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสุชาติ เลิศไกร
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายเมธชวิน เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางพชรวรรณ เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายชัยพร อินทรโชติ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายพดล ดาวดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายประชา เยาวรัตนประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวสุวกุล ทองพลับพลานิช
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางกนกรัตน์ ทองศรีพงศ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสมชาย เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางคนึง วิโรจน์สกุล
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางปราณี อินทร์ปินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางวาสนา บัวอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวพรทิพย์ ไอสุริยะกุลกิจ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางนงนารถ พันธ์บัว
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสุเมธ ศักดิ์พงศ์สิงห์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายพีระศักดิ์ นครศรี
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายภมร พ่วงหงษ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางนิดา เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางกรรณิการ์ ศิลปวัฒนานันท์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางวชิราภรณ์ พรมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางพรรณปพร นนทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวจุฑาพร ธิคุณ
ครู
055-641289
นางเพียงใจ สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสายรุ้ง เอมโอด
ครู ชำนาญการ
055-641289
นางสาวศุภจิต มาตมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นายมนัส สุริโย
ครู ชำนาญการ
055-641289
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
ครู
055-641289
นางสาววันวิสา สวัสดี
ครู
055-641289
นางสาวชมพูนุช ศรีฟ้า
ครู
055-641289
นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้า
ครู
055-641289
นายวิทยา อินอยู่
ครู
055-641289
นายพรพล อ่ำทอง
ครูผู้ช่วย
055-641289
นายสุรพล บัวขำ
ครู
055-641289
นางสาวชณัฐฉญานันท์ บุญชุ
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางพนอ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-641289
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ครู
055-641289
นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู
055-641289
นางสาวปวีณา ใจดี
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางรุจรดา ทาเครือ
ครู
055-641289
นายอนุชิต ดวงดาว
ครู
055-641289
นางสาวกรรณิการ์ ตุนีย์
ครู
055-641289
นางสาวนลินี โพธิ์ลา
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะ
ครู (อัตราจ้าง)
055-641289
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู
055-641289
นายสด มอญกอดแก้ว
ครู
055-641289
นางสาววาสนา บุญญา
ครู
055-641289
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครูผู้ช่วย
055-641289
นางวราภรณ์ ส้มอ่ำ
ครูผู้ช่วย
055-641289
นายปราโมทย์ วงศ์คำ
ครู
055-641289

นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายอรรถสิทธิ์ วชิรเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นางพนอ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นางสุทิพา ทั่งศิริ
นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โทรศัพท์: 055-641289 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0870501074 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ