โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055-642028
นายอรรถสิทธิ์ วชิรเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางอัครเดช อภัยศรี
ครู
055-642028
นางสาวพับพึง ชูกำลัง
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสังวาลย์ ชูหน้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสุรินทร์ คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางทิพวรรณ องอาจ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางวิลาวรรณ บุญญา
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางมณฑา สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสุมิตรา คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางประทีป เกิดมี
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสิทธิชัย ศุภธนสินเขษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสุธาสินี หนูเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายละเอียด จันไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสายทิพย์ เนตรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางมาลี ประเสริฐสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางชฎาธาร อินทรโชติ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางปิยพรรณ ประสมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางเกศินี วังชากร
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางอรุณี รัตนชาญชัย
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางอัมพร ธีรวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายสำราญ สีแก้ว
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางอรพินท์ คงคาสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางเนาวรัตน์ เยาวรัตนประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวเบญจะ มุ่นกิจ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางศรัณยา เรืองวานิชยกุล
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวประภัสสร อรัญญาเกษมสุข
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสุทิพา ทั่งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางชุลีพร ฟักทอง
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายถนอมพันธุ์ เหล็กขำ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายธวัช ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางกันทิมา สันติชาติ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางดวงใจ กรองใจ
ครู
055-642028
นายเอนก พุ่มหมัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวเพียงเนตร ซื้อประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายทวีป เหล็กขำ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสุชาติ เลิศไกร
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายเมธชวิน เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางพชรวรรณ เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายชัยพร อินทรโชติ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายพดล ดาวดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายประชา เยาวรัตนประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวสุวกุล ทองพลับพลานิช
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางกนกรัตน์ ทองศรีพงศ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสมชาย เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางคนึง วิโรจน์สกุล
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางปราณี อินทร์ปินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางวาสนา บัวอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวพรทิพย์ ไอสุริยะกุลกิจ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางนงนารถ พันธ์บัว
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสุเมธ ศักดิ์พงศ์สิงห์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายพีระศักดิ์ นครศรี
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายภมร พ่วงหงษ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางนิดา เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางกรรณิการ์ ศิลปวัฒนานันท์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางวชิราภรณ์ พรมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางพรรณปพร นนทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวจุฑาพร ธิคุณ
ครู
055-642028
นางเพียงใจ สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสายรุ้ง เอมโอด
ครู ชำนาญการ
055-642028
นางสาวศุภจิต มาตมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นายมนัส สุริโย
ครู ชำนาญการ
055-642028
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
ครู
055-642028
นางสาววันวิสา สวัสดี
ครู
055-642028
นางสาวชมพูนุช ศรีฟ้า
ครู
055-642028
นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้า
ครู
055-642028
นายวิทยา อินอยู่
ครู
055-642028
นายพรพล อ่ำทอง
ครูผู้ช่วย
055-642028
นายสุรพล บัวขำ
ครู
055-642028
นางสาวชณัฐฉญานันท์ บุญชุ
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางพนอ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-642028
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ครู
055-642028
นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู
055-642028
นางสาวปวีณา ใจดี
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางรุจรดา ทาเครือ
ครู
055-642028
นายอนุชิต ดวงดาว
ครู
055-642028
นางสาวกรรณิการ์ ตุนีย์
ครู
055-642028
นางสาวนลินี โพธิ์ลา
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะ
ครู (อัตราจ้าง)
055-642028
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู
055-642028
นายสด มอญกอดแก้ว
ครู
055-642028
นางสาววาสนา บุญญา
ครู
055-642028
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครูผู้ช่วย
055-642028
นางวราภรณ์ ส้มอ่ำ
ครูผู้ช่วย
055-642028
นายปราโมทย์ วงศ์คำ
ครู
055-642028

นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายอรรถสิทธิ์ วชิรเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นางพนอ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง
นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โทรศัพท์: 055-642028 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0870501074 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ