โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายถาวร ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายMr. Martin Cruz
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางเมทาวี อินทะโชติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวจำลองลักษณ์ ซอกผา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวCherryan Tico Tarinay
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสุมาลี นักเรียน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055-642028
นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวกนกรัตน์ รัตตะประทุม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวShaiom Faith Agutaya
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายประทีป ไชโยธา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นายBryan Oniel Mangahas
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายคณิต นาคประเสริฐ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายโกเมฆ ธรรมราช
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางบุญเรียม นิวาเก้า
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวสิรินทิพย์ เรืองรอง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางหนูแตง ขมิ้นแก้ว
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายสายัน มั่นคำ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางวันเพ็ญ จันทร
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางบัวลอย ทองเงิน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายสุพจน์ ขันมูล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวบุญนำ บัวงาม
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายสุรินทร์ พยุงวงษ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางรจนา มั่นคำ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายบุญยืน มั่นคำ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายวศพล บุญประดับ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางประภาวดี พูลล้น
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายอนุสรณ์ ศรีเหรา
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางทวี กระจง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางประทุม แดงโชน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายสมศักดิ์ วังวนสินธุ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายวัลลภ แสงชัย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายประสิทธิ์ ขันแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวรัตนาภรณ์ แช่มชื่น
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวภัทรสุดา ฝังสนิท
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางสาวพัชรวดี สุวรรณชื่น
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายนิยม ดีมากมี
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสมพร ใจหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายสังวาลย์ ชูหน้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายสุรินทร์ คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางทิพวรรณ องอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางมณฑา สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสุมิตรา คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสุธาสินี หนูเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นายละเอียด จันไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสายทิพย์ เนตรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางอัมพร ธีรวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางอรพินท์ คงคาสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวาสนา บัวอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางนิดา เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางวชิราภรณ์ พรมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางพรรณปพร นนทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวทองสุข มั่นเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางจินตนา ขันสีมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวพับพึง ชูกำลัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายวสันต์ กันชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางอาจารี คำสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายพิเชฎ บุญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางวิลาวรรณ บุญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางประทีป เกิดมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางอรุณี รัตนชาญชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายสำราญ สีแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายธวัช ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางบุญนิสา กรองใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายพีระศักดิ์ นครศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นายมนัส สุริโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสาววรรณา ศิลธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางธัญณัช สีขาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวนลินี โพธิ์ลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวรีพร ขำเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายพรพล อ่ำทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางรุจรดา ทาเครือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายสุรพล บัวขำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นายอัครเดช อภัยศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายวิทยา ศิลายศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวปวีณา ใจดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นายสด มอญกอดแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาววาสนา บุญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายปราโมทย์ วงศ์คำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาววันวิสา สวัสดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายอานัติ ปะวาระณะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายอำนาจ ปาละหงษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายอนุชิต ดวงดาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางอัญชลี ศิริจรรยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวสกาวเดือน ฤาไชย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นายอำนาจ มากอยู่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวชฎาพร ศศิอภิรัตนากูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวนฤมล สุขแดง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวกานดา ชลฤทธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวนิภาพร เมืองมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย เนียมหอม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวปาริฉัตร สาส่งเสริม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายจรัญ วิไลเกียรติ
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028
นายธัชพงศ์ ฉัตรเทียนชัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-642028

นายถาวร ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
นางสุธาสินี หนูเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,455
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-642028 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0949149616 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]