โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายวิทยา อินอยู่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวนลินี โพธิ์ลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางจำเนียน สังฆะมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวีรพร ขำเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายพรพล อ่ำทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางรุจรดา ทาเครือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายสุรพล บัวขำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นายอัครเดช อภัยศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสมพร ใจหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวพับพึง ชูกำลัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายสังวาลย์ ชูหน้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายวสันต์ กันชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางอาจารี คำสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางบุษกร พานิชสมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายสุรินทร์ คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายพิเชฎ บุญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางทิพวรรณ องอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางวิลาวรรณ บุญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางมณฑา สุวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสุมิตรา คำนึงครวญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางประทีป เกิดมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายสิทธิชัย ศุภธนสินเขษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสุธาสินี หนูเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นายละเอียด จันไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสายทิพย์ เนตรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางชฎาธาร อินทรโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางวาสนา ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางเกศินี วังชากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางอรุณี รัตนชาญชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางอัมพร ธีรวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายสำราญ สีแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางอรพินท์ คงคาสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางอุ้ม ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวเบญจะ มุ่นกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวประภัสสร อรัญญาเกษมสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสุทิพา ทั่งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายธวัช ฉุยฉาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางกันทิมา สันติชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางบุญนิสา กรองใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายทวีป เหล็กขำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายชัยพร อินทรโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายพดล ดาวดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายสมชาย เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางปราณี อินทร์ปินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางวาสนา บัวอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวพรทิพย์ ไอสุริยะกุลกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายสุเมธ ศักดิ์พงศ์สิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายพีระศักดิ์ นครศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นายภมร พ่วงหงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางนิดา เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางวชิราภรณ์ พรมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางพรรณปพร นนทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางเพียงใจ สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางศุภจิต มาตมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นายมนัส สุริโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสาวนฤมล สุขแดง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นายวิทยา ศิลายศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวปวีณา ใจดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางรัชนีพร อรุณวิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-642028
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นายสด มอญกอดแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาววาสนา บุญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นายปราโมทย์ วงศ์คำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาววันวิสา สวัสดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-642028
นางสาวกานดา ชลฤทธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายอานัติ ปะวาระณะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายอำนาจ ปาละหงษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายอนุชิต ดวงดาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวนิภาพร เมืองมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาววรรณา ศิลธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางอัญชลี ศิริจรรยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย เนียมหอม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นางสาวสกาวเดือน ฤาไชย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-642028
นายปรีชา เวฬุมาศ
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายสมศักดิ์ วังวนสินธุ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายนิยม ดีมากมี
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายคณิต นาคประเสริฐ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายโกเมฆ ธรรมราช
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายวัลลภ แสงชัย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายประสิทธิ์ ขันแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางเมทาวี อินทะโชติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวรัตนาภรณ์ แช่มชื่น
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางบุญเรียม นิวาเก้า
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวสิรินทิพย์ เรืองรอง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายกิตติ มากกุญชร
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวจำลองลักษณ์ ซอกผา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-642028
นางสาวสาริณี ปรากฎวงศ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวชาวิณี ดวงเกิด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028
นางหนูแตง ขมิ้นแก้ว
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสุมาลี นักเรียน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055-642028
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวกัญจนพร ดวงมะโน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นายวรวุฒิ แสนนิทรา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-642028
นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-642028
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางวันเพ็ญ จันทร
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางบัวลอย ทองเงิน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายสุพจน์ ขันมูล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวบุญนำ บัวงาม
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางปลายปิ่น หรั่นสูงเนิน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายสุรินทร์ พยุงวงษ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางรจนา มั่นคำ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายบุญยืน มั่นคำ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายวศพล บุญประดับ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางประภาวดี พูลล้น
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายอนุสรณ์ ศรีเหรา
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางทวี กระจง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางประทุม แดงโชน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายจรัญ วิไลเกียรติ
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นายประทีป ไชโยธา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-642028
นางสาวภัทรสุดา ฝังสนิท
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวพัชรวดี สุวรรณชื่น
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-642028
นางสาวรังสิยา ฉิมพาลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-642028

นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

560
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-642028 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0949149616 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]