โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0810460235
055-659217
นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ
ครู

055-659217
นายสุริเทพ รักบัว
ครู

055-659217
นางสาวกาญจนา ชะเอม
ครูผู้ช่วย
0898442600
055-659217
นายนพพร สุรจันทร์กุล
ครู
0810444830
055-659217
วีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุพจน์ ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวพิกุล วงค์กฎ
ครู
-
055-659217
นางดวงพร มูลป้อม
ครู ชำนาญการ
0897080155
055-659217
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายมานพ จันตาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางนภาพร ทะยะ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายพินิจ สุขลักษณ์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางจันทรา ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสมชาย รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางมณีวรรณ สุทธรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายปวีณต์วิชา พานิช
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางบุปผาพร รูปสง่า
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายอำนวย วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายรังสิมาโรจ ฉาดฉาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางละออศรี พรหมวิมานรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสุคนธ์ กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาววันเพ็ญ เทพวงค์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางกัญญา อิ่นแก้ว
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายสุรศักดิ์ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางจินตนา อินพรม
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายนนท์ แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางเรวดี รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายประดิษฐ์ ล่องชูผล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางขวัญจิต สาระมนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายชาตรี รูปสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายอธิคม กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางรักเกียรติ เกษรพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสมหมาย นราภาสจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางลัดดา วิทยาสุวรรณพร
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางศศิวรรณ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายเทพนิมิต จุ้ยแตง
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางรัตนา วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางปณตพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสุขสันต์ สนิทวงศ์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายบรรเทิง โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายเกรียงศักดิ์ พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางวนิดา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุเทพ ตากัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายธเนศ มยุรา
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางปริศนา เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสามารถ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวพริมภัค ธรรมสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางทัศนีย์ มาคุณ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางพรสวรรค์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์
ครู

055-659217
นางสาวจารุวรรณ ใจพรมเมือง
ครู

055-659217
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
ครู

055-659217
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางชุติมา แก้วหล้า
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวอุษา ปัญโญอ้าย
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายเอกนรินทร์ คำอั้น
ครู

055-659217
นายบรรจง โต๊ะถม
ครูผู้ช่วย
0808483019
055-659217
นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ
ครูผู้ช่วย
0877874723
055-659217
นางสาวสุวรรณภา อุดตัน
ครูผู้ช่วย
0821696961
055-659217
นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข
ครู
0839629495
055-659217
นายจีระศักดิ์ พวงขจร
ครู
0801316741
055-659217
นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายวิชัย ปันต๊ะวงค์
ครู ชำนาญการ
0810430543
055-659217

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
วีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นายอธิคม กันทะชุมภู
นายนพพร สุรจันทร์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: Num099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์ โทรศัพท์: 0838792335 อีเมล์: kruking.tc.band@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ