โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-659217
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-659217
นายถาวร ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-659217
นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-659217
นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นางกาญจนา กาวิละปัญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-659217
นายฤิทธิชัย ล้วนงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นายสุพจน์ ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-659217
นางสาวพิกุล วงค์กฎ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-659217
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นางสาววฤนดา สืบสุยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-659217
นางดวงพร มูลป้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-659217
นายมานพ จันตาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-659217
นางนภาพร ทะยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายพินิจ สุขลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-659217
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-659217
นางจันทรา ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายสมชาย รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางมณีวรรณ สุทธรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายปวีณต์วิชา พานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางบุปผาพร รูปสง่า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายรังสิมาโรจ ฉาดฉาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางสุคนธ์ กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางสาววันเพ็ญ เทพวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางกัญญา อิ่นแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางจินตนา อินพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางเรวดี รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางขวัญจิต สาระมนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายชาตรี รูปสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายอธิคม กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางรักเกียรติ เกษรพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-659217
นางสมหมาย นราภาสจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางลัดดา วิทยาสุวรรณพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-659217
นางศศิวรรณ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายเทพนิมิต จุ้ยแตง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางรัตนา วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางปณตพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางสุขสันต์ สนิทวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายบรรเทิง โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-659217
นายเกรียงศักดิ์ พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางวนิดา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายสุเทพ ตากัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายธเนศ มยุรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางปริศนา เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-659217
นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายสามารถ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางสาวพริมภัค ธรรมสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางทัศนีย์ มาคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-659217
นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางพรสวรรค์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นางสาวจารุวรรณ ใจพรมเมือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-659217
นางชุติมา แก้วหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-659217
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-659217
นางสาวอุษา ปัญโญอ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายเอกนรินทร์ คำอั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นางสาวภักคีณี จีนามูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-659217
นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นางสาวสุวรรณภา อุดตัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-659217
นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055-659217
นายกฤษดา ดารินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-659217
นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-659217
นายบัญญัติ ทองบาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-659217

นายถาวร ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางปณตพร ศรีวิไล
นางขวัญจิต สาระมนต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

427
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: Num099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์ โทรศัพท์: 0838792335 อีเมล์: kruking.tc.band@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]