โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0810460235
055-659217
นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ
ครู

055-659217
นายสุริเทพ รักบัว
ครู

055-659217
นางสาวกาญจนา ชะเอม
ครูผู้ช่วย
0898442600
055-659217
นายนพพร สุรจันทร์กุล
ครู
0810444830
055-659217
วีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุพจน์ ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวพิกุล วงค์กฎ
ครู
-
055-659217
นางดวงพร มูลป้อม
ครู ชำนาญการ
0897080155
055-659217
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายมานพ จันตาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางนภาพร ทะยะ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายพินิจ สุขลักษณ์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางจันทรา ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสมชาย รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางมณีวรรณ สุทธรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายปวีณต์วิชา พานิช
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางบุปผาพร รูปสง่า
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายอำนวย วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายรังสิมาโรจ ฉาดฉาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางละออศรี พรหมวิมานรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสุคนธ์ กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาววันเพ็ญ เทพวงค์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางกัญญา อิ่นแก้ว
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายสุรศักดิ์ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางจินตนา อินพรม
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายนนท์ แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางเรวดี รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายประดิษฐ์ ล่องชูผล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางขวัญจิต สาระมนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายชาตรี รูปสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายอธิคม กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางรักเกียรติ เกษรพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสมหมาย นราภาสจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางลัดดา วิทยาสุวรรณพร
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางศศิวรรณ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายเทพนิมิต จุ้ยแตง
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางรัตนา วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางปณตพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสุขสันต์ สนิทวงศ์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายบรรเทิง โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายเกรียงศักดิ์ พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางวนิดา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสุเทพ ตากัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายธเนศ มยุรา
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางปริศนา เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายสามารถ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางสาวพริมภัค ธรรมสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางทัศนีย์ มาคุณ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางพรสวรรค์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์
ครู

055-659217
นางสาวจารุวรรณ ใจพรมเมือง
ครู

055-659217
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
ครู

055-659217
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-659217
นางชุติมา แก้วหล้า
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวอุษา ปัญโญอ้าย
ครู ชำนาญการ

055-659217
นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายเอกนรินทร์ คำอั้น
ครู

055-659217
นายบรรจง โต๊ะถม
ครูผู้ช่วย
0808483019
055-659217
นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ
ครูผู้ช่วย
0877874723
055-659217
นางสาวสุวรรณภา อุดตัน
ครูผู้ช่วย
0821696961
055-659217
นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข
ครู
0839629495
055-659217
นายจีระศักดิ์ พวงขจร
ครู
0801316741
055-659217
นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง
ครู ชำนาญการ

055-659217
นายวิชัย ปันต๊ะวงค์
ครู ชำนาญการ
0810430543
055-659217

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
วีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางพรสวรรค์ คงประจักษ์
นางสาวพิกุล วงค์กฎ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: Num099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์ โทรศัพท์: 0838792335 อีเมล์: kruking.tc.band@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ