โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0810460235
นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ
ครู
นายสุริเทพ รักบัว
ครู
นางสาวกาญจนา ชะเอม
ครูผู้ช่วย
0898442600
นายนพพร สุรจันทร์กุล
ครู
0810444830
วีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิกุล วงค์กฎ
ครู
-
นางดวงพร มูลป้อม
ครู ชำนาญการ
0897080155
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
นายมานพ จันตาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นางนภาพร ทะยะ
ครู ชำนาญการ
นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพินิจ สุขลักษณ์
ครู ชำนาญการ
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ
ครู ชำนาญการ
นางจันทรา ตาด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีวรรณ สุทธรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปวีณต์วิชา พานิช
ครู ชำนาญการ
นางบุปผาพร รูปสง่า
ครู ชำนาญการ
นายอำนวย วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายรังสิมาโรจ ฉาดฉาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางละออศรี พรหมวิมานรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลน้อย อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธ์ กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววันเพ็ญ เทพวงค์
ครู ชำนาญการ
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญญา อิ่นแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา อินพรม
ครู ชำนาญการ
นายนนท์ แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรวดี รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ ล่องชูผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญจิต สาระมนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาตรี รูปสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอธิคม กันทะชุมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรักเกียรติ เกษรพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมหมาย นราภาสจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
ครู ชำนาญการ
นางลัดดา วิทยาสุวรรณพร
ครู ชำนาญการ
นางศศิวรรณ ขันสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเทพนิมิต จุ้ยแตง
ครู ชำนาญการ
นางรัตนา วงศ์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปณตพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุขสันต์ สนิทวงศ์
ครู ชำนาญการ
นายบรรเทิง โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงศักดิ์ พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ ตากัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธเนศ มยุรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปริศนา เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ สิทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพริมภัค ธรรมสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่น
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ มาคุณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ คงประจักษ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์
ครู
นางสาวจารุวรรณ ใจพรมเมือง
ครู
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล
ครู
นางธนารัตน์ เทพวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชุติมา แก้วหล้า
ครู ชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวอุษา ปัญโญอ้าย
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
ครู ชำนาญการ
นายเอกนรินทร์ คำอั้น
ครู
นายบรรจง โต๊ะถม
ครูผู้ช่วย
0808483019
นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ
ครูผู้ช่วย
0877874723
นางสาวสุวรรณภา อุดตัน
ครูผู้ช่วย
0821696961
นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข
ครู
0839629495
นายจีระศักดิ์ พวงขจร
ครู
0801316741
นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง
ครู ชำนาญการ

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายชวลิต ทะยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นายจักกิต อุทรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
วีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางลัดดา วิทยาสุวรรณพร
นายสุพจน์ ตาด้วง

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: Num099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์ โทรศัพท์: 0838792335 อีเมล์: kruking.tc.band@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ