โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวรรณทิวา เกิดพิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายธีระ อ่ำพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายอนวัช รัตโนทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางพรรณทิวา เกิดชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางลักขณา ศรีสมุทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055322680
นายอรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางอำพัน ประสานสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจุฑามาศ หาแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกาญจนา แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกันยา เทพแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายถนอม อัตตโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางนพนุช คงสัมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุรีย์พร แสงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจิตรา พ่วงพร้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายนิวัตน์ เพ็งปรางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายประกอบ เกิดพิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางภาวดี ณ ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางณัฐชนก อ่องจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุรินทร์ โตสำลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุวิมล แสงบุดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวันทนีย์ พิมพ์โพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสุรชัย โต๊ะทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายนเรศ เอี่ยมแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจุรีรัตน์ สถิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางชนกนันท์ วิไลวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางอุบล ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสาวอธิป แย้มเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสาวพรทิพย์ งูทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสมหมาย ม่วงมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสุรชัย บุญดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางคณิตฐา เจริญยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายฉัตรณรงค์ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุชิรา ธัญธนกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางประภาศรี รักษ์การรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกฤชวรรณ วงศ์ฟู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสันติสุข พลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกุลธิดา รัศมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสมใจ จำปาดิบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางธนกร สายบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุรินทร์ สมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวรรณภา ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจิระพร มีมะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวันดี ตราชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุปราณี สุรวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจินตนา จากยางโทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสินอัมพร สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางใจวรรณ พวงสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกัลยา ปรีดิ์ชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสุรพล ทองงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางลัดดา ทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางนันทาศิริ สืบสายอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุชาดา แก้วอุดรศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางระวี บุญเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายอนุชาติ บุญผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุรีย์ ม่วงเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจิรนันท์ กล่ำสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางฉวีพรรณ พันธุ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสุนทรี จงแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางพิมล วัฒนโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางบุษกร ตั้งจิตธรรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางศรีสมบัติ ปิ่นประทีป
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายพีระชัย อากาศวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางอรชรา จันทรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวรรณธณี ทองทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางสาวภมรรัตน์ ตันพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกรกมล พุ่มสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางพัชรินทร์ เสมาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางภาพิมล อินทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวันเพ็ญ บุตรโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางยุพา ร้องเกาะเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสุริยา จุติแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางกาญจนา เรืองโต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวิมาลา จิตติวงศ์จันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางจิรภา อิ้มทับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางทองใหม่ คันชั่งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางพรอุษา ศิริโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายนพดล มูลแก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสินธพ ใจกล่ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางชนิดา ศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายวินัย ทาบาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055322680
นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสมนึก สุภลาภ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055322680
นายนันทชัย พวงทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางพัชรี ภูสมสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางเจริญ ยอดเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายวัลลภ พนัสขาว
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางบุษบา บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายสุนทร มั่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055322680
นางสาวอาริส ท้วมไชยนาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055322680
นางประนอม ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางพจนีย์ รอดซุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นางอุมาวดี สุขสอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680
นายปรเมศวร์ ศรีปา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
055322680

นายธีระ อ่ำพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นางพรรณทิวา เกิดชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นายอรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นางอำพัน ประสานสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก

นายอนุชาติ บุญผ่อง
นางจินตนา จากยางโทน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

585
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โทรศัพท์: 055322680 อีเมล์: www.abpl.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรรญา วัฒนรุ่ง โทรศัพท์: 0862028197 อีเมล์: wanya_16@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]