โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวรรณทิวา เกิดพิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055299145
055322680
นายธีระ อ่ำพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816809795
055322680
นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0882934773
055322680
นางพรรณทิวา เกิดชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0846195916
055322680
นายอรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0894255162
055322680
นางอำพัน ประสานสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892716131
055322680
นางจุฑามาศ หาแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869269451
055322680
นางกาญจนา แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819719889
055322680
นางกันยา เทพแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832164974
055322680
นายถนอม อัตตโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862092861
055322680
นางนพนุช คงสัมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899573555
055322680
นางสุรีย์พร แสงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817079202
055322680
นางจิตรา พ่วงพร้อม
ครู ชำนาญการ
0834844997
055322680
นายนิวัตน์ เพ็งปรางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891946123
055322680
นายประกอบ เกิดพิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896386176
055322680
นางภาวดี ณ ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817858337
055322680
นางณัฐชนก อ่องจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835314163
055322680
นางสุรินทร์ โตสำลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899074972
055322680
นางสุวิมล แสงบุดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890976165
055322680
นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899594438
055322680
นางวันทนีย์ พิมพ์โพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857373391
055322680
นายสุรชัย โต๊ะทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897076267
055322680
นายนเรศ เอี่ยมแก้ว
ครู ชำนาญการ

055322680
นางจุรีรัตน์ สถิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896387313
055322680
นางชนกนันท์ วิไลวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818885187
055322680
นางอุบล ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894609301
055322680
นางสาวอธิป แย้มเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816804220
055322680
นางสาวพรทิพย์ งูทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816805765
055322680
นายสมหมาย ม่วงมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0842377478
055322680
นายสุรชัย บุญดา
ครู ชำนาญการ
0817857899
055322680
นางคณิตฐา เจริญยิ่ง
ครู ชำนาญการ
0819713981
055322680
นายฉัตรณรงค์ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810422989
055322680
นางสุชิรา ธัญธนกุล
ครู ชำนาญการ
0818865250
055322680
นางประภาศรี รักษ์การรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862000136
055322680
นางกฤชวรรณ วงศ์ฟู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816882840
055322680
นายสันติสุข พลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895662642
055322680
นางกุลธิดา รัศมี
ครู ชำนาญการ
0817276337
055322680
นางสมใจ จำปาดิบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812847795
055322680
นางธนกร สายบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815322046
055322680
นางสุรินทร์ สมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896432948
055322680
นางวรรณภา ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871950508
055322680
นางจิระพร มีมะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899074940
055322680
นางวันดี ตราชัย
ครู ชำนาญการ
0813794940
055322680
นางสุปราณี สุรวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819629608
055322680
นางจินตนา จากยางโทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811810040
055322680
นางสินอัมพร สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818883368
055322680
นางใจวรรณ พวงสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866087166
055322680
นางกัลยา ปรีดิ์ชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866233957
055322680
นายสุรพล ทองงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866233962
055322680
นางลัดดา ทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892064824
055322680
นางนันทาศิริ สืบสายอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897047948
055322680
นางสุชาดา แก้วอุดรศรี
ครู ชำนาญการ
0869375454
055322680
นางระวี บุญเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816805571
055322680
นายอนุชาติ บุญผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895638056
055322680
นางสุรีย์ ม่วงเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896388368
055322680
นางจิรนันท์ กล่ำสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819537198
055322680
นางฉวีพรรณ พันธุ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896415860
055322680
นางสุนทรี จงแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0876808618
055322680
นางพิมล วัฒนโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897036158
055322680
นางบุษกร ตั้งจิตธรรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819537932
055322680
นางศรีสมบัติ ปิ่นประทีป
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894366106
055322680
นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815333289
055322680
นายพีระชัย อากาศวิภาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897020287
055322680
นางอรชรา จันทรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869382676
055322680
นางวรรณธณี ทองทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896383810
055322680
นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897025823
055322680
นางสาวภมรรัตน์ ตันพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812809868
055322680
นางกรกมล พุ่มสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897034130
055322680
นางพัชรินทร์ เสมาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840394924
055322680
นางภาพิมล อินทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850491544
055322680
นางวันเพ็ญ บุตรโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858728298
055322680
นางยุพา ร้องเกาะเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892679261
055322680
นายสุริยา จุติแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897077529
055322680
นางวิมาลา จิตติวงศ์จันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869391118
055322680
นางจิรภา อิ้มทับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-9857-8242
055322680
นางทองใหม่ คันชั่งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872064383
055322680
นางพรอุษา ศิริโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869348878
055322680
นายนพดล มูลแก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812836366
055322680
นายสินธพ ใจกล่ำ
ครู ชำนาญการ
0805184336
055322680
นางชนิดา ศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0899601121
055322680
นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817544772
055322680
นายสมนึก สุภลาภ
ครู ชำนาญการ
0872049802
055322680
นายนันทชัย พวงทอง
ครู ชำนาญการ
0899079968
055322680
นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897735212
055322680
นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862028197
055322680
นางพัชรี ภูสมสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894611097
055322680
นางเจริญ ยอดเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0803438448
055322680
นางประนอม ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการ

055322680
นางอุมาวดี สุขสอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0894365055
055322680

นายธีระ อ่ำพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นายนิพัฒน์ พ่วงพร้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นางพรรณทิวา เกิดชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นายอรรถพงศ์ จรัสศรีสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก
นางอำพัน ประสานสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก

นางสุนทรี จงแจ้ง
นางบุษกร ตั้งจิตธรรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

76
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โทรศัพท์: 055322680 อีเมล์: www.abpl.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรรญา วัฒนรุ่ง โทรศัพท์: 0862028197 อีเมล์: wanya_16@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ