โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางนิสานาถ ดีเทอดเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายไสว เม้ยขัยหมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายประพันธ์ พุฒตาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055227600
นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055227600
นายอติชาติ ปาทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร์
ครู
055227600
นางพัชรินทร์ สมฤทัย
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสรัญญา ไฝทอง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางศศิภัทร วิไลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายสันทัด คงเนตร
ครู ชำนาญการ
055227600
นางแววดาว เลิกนุช
ครู ชำนาญการ
055227600
นายอนุสรณ์ มีสุข
ครู ชำนาญการ
055227600
นางธัญชนก มีพยุง
ครู ชำนาญการ
055227600
นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสุมาลัย รอดบาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางเพ็ญนภา วรเลิศ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางนิชาภา พุ่มทอง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี
ครู ชำนาญการ
055227600
นางวรฉัน พึ่งม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางนิศาชล ทุ่งโพธิแดง
ครู ชำนาญการ
055227600
นายวีระ จุมพุก
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวชนกานต์ ทรดล
ครู ชำนาญการ
055227600
นายธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี
ครู ชำนาญการ
055227600
นางเกล้าฟ้า จันทรศิริ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางลักษณี โมราสุข
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวกรุณา ประทานชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายอภิชาติ เถื่อนกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายจรูญ เถื่อนกูล
ครู ชำนาญการ
055227600
นางเกศสุคนธ์ เขียวสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวจงกลนี มีมงคล
ครู ชำนาญการ
055227600
นายสมชัย พันธุ์พยัคฆ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางปรารถนา มีสุข
ครู ชำนาญการ
055227600
นางประภาศรี รื่นฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายสัมพันธ์ สัจจะเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางกฤษณี สุวรรณประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางดรุณวรรณ สิงคนิภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายสาโรจน์ อยู่บ้านคลอง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวกาญพิชญา เสงี่ยมทรัพย์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวดรุณี วิจารณ์พล
ครู ชำนาญการ
055227600
นายโฆษิต พุ่มอยู่
ครู ชำนาญการ
055227600
นางกฤษณา ศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายสมยศ ศรีพยัคฆ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสุภัค พุ่มทอง
ครู ชำนาญการ
055227600
นายสวัสดิ์ สุวรรณกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายรังสรรค์ จันทรสุข
ครู ชำนาญการ
055227600
นางจีรารัตน์ อุดมทรัพย์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางเสาวรส ขำม่วง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางศศิวิมล นาคบุรี
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวสมนา นรัตถรักษา
ครู ชำนาญการ
055227600
นายประทีป พึ่งศรีศัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางดวงรัตน์ ข่ายสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสมฤทัย จีนด้วง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางประทุมทิพย์ พุกละมุน
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาววัชรีย์ นักรำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางนงนุช เมืองช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายอดิเรก แก้วจำรัส
ครู ชำนาญการ
055227600
นายระวี ฤทธิเกรียง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางวิมลวรรณ คนึงเหตุ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวเพ็ญศรี กรกชมาศ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางพัชรี ปั้นมูล
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางศิริรัตน์ ปัญญาโสภา
ครู ชำนาญการ
055227600
นายยุทธนา อยู่ป้อม
ครู ชำนาญการ
055227600
นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส
ครู ชำนาญการ
055227600
นางศิริพร งามนิกุลชลิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางวันทนา ทวีลาภ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางดวงใจ พุฒตาล
ครู ชำนาญการ
055227600
นายธีรเดช มั่นยุติธรรม
ครู ชำนาญการ
055227600
นางยุพา สมบุญมี
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวดุริยา พิพัฒน์พงศธร
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสมมาศ ปั้นเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายพงฤทธิ์ เทพคุณ
ครู ชำนาญการ
055227600
นายอโณชัย พุ่มสอาด
ครู ชำนาญการ
055227600
นายกำพล เนตรเชย
ครู ชำนาญการ
055227600
นางอนัญญา แก้วพินิจ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง
ครู ชำนาญการ
055227600
นางพัชรี วงศ์สว่าง
ครู ชำนาญการ
055227600
นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางอุบล ธรรมสอน
ครู ชำนาญการ
055227600
นายธีรภัทร บัวเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายอภิชาติ ชุมสายญาติ
ครู ชำนาญการ
055227600
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางฤดี อัชมาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางประภาพร จันทร์ฉาย
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวธัญญรัตน์ บุญธัญกรณ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสรวงสมร รัตนวิบูลย์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายพิเนต เม่นคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางศิริกุล แสงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายสิริวุฒ ชุนนะวรรณ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางมัลลิกา สุกายะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางมัลลิกา ภู่ประดิษฐ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวผกาภรณ์ เข้มขัน
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสุจิตรา เสนานุช
ครู ชำนาญการ
055227600
นางทองพิศ ขวัญบุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางอัญชนา สงวนศรี
ครู ชำนาญการ
055227600
นางอมรรัตน์ มุนินทร
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายดุสิต แพงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางกาญจนา ธรรมอัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายนพพร พัชรชมพู
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางพรสวรรค์ ศรีภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายชูพันธ์ ด่านไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายสาธิต อธิวาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวนาทญา ขุดปิ่น
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสุรภี รักษ์กำปั่น
ครู ชำนาญการ
055227600
นายมงคล ไศลวรากุล
ครู ชำนาญการ
055227600
นางวลัย สีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางพิศมัย ทองทัพ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช
ครู ชำนาญการ
055227600
นางเนตรนภิศ มั่นเจริญศิริ
ครู ชำนาญการ
055227600
นายชูรัฐ พันธุ์จันทร์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาววรางรัตน์ อริยะวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางนิสยา ภูพิชิต
ครู ชำนาญการ
055227600
นายวรา สามนทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับ
ครู
055227600
นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายโสภณ พันธุ์เพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางอรอานันท์ บุญรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสุนันท์ พลับเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวพนมพร ชมภูพาน
ครู ชำนาญการ
055227600
นางศมนพนัช สามารถ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวอรสา พุ่มไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสุณี ศรีประภา
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาววนิดา สุขใจ
ครู ชำนาญการ
055227600
นางเบญจมาศ ทุ่งโพธิ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวสุจินต์ หอมเนียม
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสาวพับภา เถื่อนด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสมปอง เรืองยศจันทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์
ครู
055227600
นางเปรมปราณี เทียบตา
ครู ชำนาญการ
055227600
นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล
ครู ชำนาญการ
055227600
นางเนาวรัตน์ ศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายสมนึก เอมพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวเยาวดี ภัสสร
ครู ชำนาญการ
055227600
นายกัมปนาท สุขนิตย์
ครู
055227600
นางรพีพร สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายวันเสด็จ สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายวชิรพงศ์ พูลเกษร
ครู
055227600
นางพัชรินทร์ สมฤทัย
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสุพัตรา พิมพ์กะภีร์
ครู ชำนาญการ
055227600
นายพิษณุ ยัญทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางนราวรรณ พันธ์แก้ว
ครู ชำนาญการ
055227600
นางนิติพร กาญจนวงษ์
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสมปอง เรืองยศจันทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางเสาวจี เสาร์สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางพนมพร ชมภูพาน
ครู ชำนาญการ
055227600
นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร
ครูผู้ช่วย
055227600
นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางสาวอภิวัลย์ มาสชรัตน์
ครูผู้ช่วย
055227600
นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล
ครูผู้ช่วย
055227600
นางชญาภา อินทพันธุ์
ครู
055227600
นายธเนศ นิยมเดช
ครู ชำนาญการ
055227600
นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางเกศินี สุทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นางอนุกูล แม้นเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055227600
นายวิฑูรย์ เต๋มา
ครู
055227600

นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายไสว เม้ยขัยหมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายประพันธ์ พุฒตาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายอติชาติ ปาทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม

นายพิษณุ ยัญทิพย์
นางปรารถนา มีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

152
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โทรศัพท์: 055227600 อีเมล์: narai@pp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ โทรศัพท์: 0816423381 อีเมล์: plk_pv@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ