โรงเรียนจ่านกร้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจ่านกร้อง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสน่ห์ เทศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055245376
นางวิภา ภูต้องใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055245376
นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055245376
นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055245376
นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055245376
นางทศพร มูลหงษ์
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางจารี เมืองแก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางดวงเดือน เผือกทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางสาวบรรณฑวรรณ อรรควรพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางชนากานต์ สกุลหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางสุมิตรา โพธิ์ปลัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางวารี ประภาธนานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางเกตุการ ยะไข่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางวันทนีย์ ดวงอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นายวชิรวิชญ์ ยะไข่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางนงนุช เพชรสุริยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางพรพิไล เที่ยงรอดราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055245376
นายรัตน์ เกตุจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นายจักรวาล ภู่อ่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นายจเร โคกทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นางทัศนีย์ เข็มวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางจินตนา เกิดเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางการะเกต เอื้ออริยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางกาญจนา คำคูณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางสาวกัลยาณี รจิตรังสรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นายศุภฤกษ์ วังซ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055245376
นางนพวรรณ ชูนาคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นายมนัส จงนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางคนึงนิจ อุทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นายวันชัย ปิ่นเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นายออมทรัพย์ มูลหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นางวลีรัตน์ วงศ์สุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางสมเกียรติ ภัทรณัฎฐากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางสิวิภา พัฒน์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางมุกดา เอี่ยมยัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นายปกรณ์ เกษน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นายศิริพัฒน์ ทิพยสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางเจริญรัตน์ มณีนุตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางประภาวดี จตุวิริยะพรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางสายหยุด ธูปเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางศิริวรรณ กี่ดำรงกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางสนธยา พุทธารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางธนารัตน์ หาญชเล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางพิมพ์กูล เรืองวุฒิฐิติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางกันตภัทร เกตุดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นายธีรวุฒิ ยรรยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางพิสมัย โทนแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางวิลาวัลย์ วัดประตูมอญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นายวิวัฒน์ เงินจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางศิริวรรณ ศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055245376
นางนวลลักษณ์ พุ่มน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางจันทร์จิรา สุกลณมรรคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055245376
นางรุจิราภรณ์ บุญยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นางสุภาพร ธรรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางปรัศณีญา ปั้นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางสุมาลี พรหมมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางสิริพร จวนอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางเพ็ญพิชชา เพียรหาศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางรุ่งระวี ด่อนสิงทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางสมคิด ทองม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางสาวผาณิต เกตุนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางกมลพรรณ สนศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางอุษณีย์ รัตนสำเนียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางพิมลรัตน์ ละม่อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางนัทธมน คุณคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางนรี สุทธายศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055245376
นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางแน่งน้อย มาเนียม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางเบญญาภา สอนสุภาพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางสาวฉัตรชนก วัทธพรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางกรองกาญจน์ สิงห์เรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางสมจิตร แซ่เซียว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นายเชาวลิต แย้มศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางพรทิพย์ แสงแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055245376
นางวราพร อนันตวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นายอิงครัต กังวาลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นางวรวิชาการย์ พุ่มสฤษฏ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นายกำธร งูทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นางพรรณธนีย์ พงษ์ตระกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นายสารัตน์ เครือญาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055245376
นางกาญจนา พึ่งเนตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055245376
นางวิภาพักตร์ บุญเรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055245376
นางกิติยา เตชะวรรณวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055245376
นางวิจิตร นาควิจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นายเสรี วุฒิศรีเสถียรกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055245376
นายสหชาติ ธรรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055245376
นางวรมน ตั้งค้าวานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางธัญภา อ่องทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055245376
นางสาวสายชล สุขโข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นายคมสันต์ สุขเอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055245376
นายภานุพงศ์ เจริญชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางจิตธนา อินทุยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นายอภิรัฐพงศ์ สุกิจประภานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055245376
นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางสาวพิญาภรณ์ บำรุงดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376
นางรุ่งนภา ฝายทะจักร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นายโชคชัย ประธาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055245376
นางสาวสิริณดา เจริญชอบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055245376
นางสาววริษฐา บัวทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055245376

นายเสน่ห์ เทศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่านกร้อง
นางวิภา ภูต้องใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่านกร้อง
นางชูเนตร อ่อนล้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่านกร้อง
นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่านกร้อง
นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่านกร้อง

นางรุ่งระวี ด่อนสิงทะ
นางชนากานต์ สกุลหงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,489
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055245376 อีเมล์: janokrong@jr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรวาล ภู่อ่ำ โทรศัพท์: 0866745447 อีเมล์: januarymonth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]