โรงเรียนวัดวังตะกู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดวังตะกู
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0831616207
056-657013
นางลดารัตน์ ปานทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810367165
056-657013
นางสมพร อินบัวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890489829
056-657013
นางสุจิน นวมครุฑ
ครู ชำนาญการพิเศษ

056-657013
นางศิรินาถ บัวมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869251835
056-657013
นางสายพิณ กลแกม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815321401
056-657013
นายสุรศักดิ์ พุกเปี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899593479
056-657013
นางสาวมุกดา อภิญญาอโนทัย
ครู ชำนาญการ
0869321201
056-657013
นางนิตยา บุญทรงสันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897052930
056-657013
นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821783970
056-657013

นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังตะกู

นางศิรินาถ บัวมั่น
นางลดารัตน์ ปานทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังตะกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-657013 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ พุกเปี่ยม โทรศัพท์: 0899593479 อีเมล์: sura.dang@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ