โรงเรียนวังกรดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังกรดพิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเชาวน์ มาเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเกริก กล่ำน้อย
ครู ชำนาญการ
นางวารุณี ลิขิตศรัณย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพนมพร เพชรอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร์สุวรรณ รอดเกิด
ครู ชำนาญการ
นายพรเพท ล้อวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพยนต์ พุ่มขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวินัย หริ่มเทศ
ครู ชำนาญการ
นางวรวรรณ ยินดี
ครู ชำนาญการ
0852789899
นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบ
ครู ชำนาญการ
056685255
นางภัทรา ประพฤติธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร เมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
ครู
0897713999
นายพิศิษฐ์ ประดุจพงษ์เพชร
นักการภารโรง
นายวิเชียร ฤทธ๊
นักการภารโรง
นายวิเชษฐ พุทธเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมควร องอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุดมพร บูรณกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิษณุ มรรณทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเด่นดวง รบสุดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญชอบ ขาวเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภราดร จิตราภร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเชาวน์ มาเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา
นางภัทรา ประพฤติธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา

นางสาวจันทร์สุวรรณ รอดเกิด
นายพรเพท ล้อวิลัย

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวังกรดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056685255 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ ทิพย์เคลือบ โทรศัพท์: 0841525359 อีเมล์: thipklueb@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ