โรงเรียนวังกรดพิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังกรดพิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกริก กล่ำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางวารุณี ลิขิตศรัณย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางพนมพร เพชรอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางสาวจันทร์สุวรรณ รอดเกิด
ครู ชำนาญการ
056685255
นายพรเพท ล้อวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางพยนต์ พุ่มขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายวินัย หริ่มเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางวรวรรณ ยินดี
ครู ชำนาญการ
056685255
นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางภัทรา ประพฤติธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายวิเชษฐ พุทธเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางศิริพร เมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
ครู ชำนาญการ
056685255
นายพิศิษฐ์ ประดุจพงษ์เพชร
นักการภารโรง
056685255
นายวิเชียร ฤทธ๊
นักการภารโรง
056685255
นางสมควร องอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางอุดมพร บูรณกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายพิษณุ มรรณทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางเด่นดวง รบสุดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายบุญชอบ ขาวเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายภราดร จิตราภร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา
นางภัทรา ประพฤติธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา

นายพรเพท ล้อวิลัย
นางสมควร องอาจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังกรดพิทยา โทรศัพท์: 056685255 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ ทิพย์เคลือบ โทรศัพท์: 0921412352 อีเมล์: thipklueb@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ