โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0839522536
056608830
นายทรงกิต จันทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813797116
056608830
นายวิรัตน์ แสงดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0815336573
056608830
นายไพบูลย์ พละกสิกร
ครู
0892438653
056608830
นายสุเทพ เมฆโภชน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856065935
056608830
นางสาวนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ครู ชำนาญการ
0805169200
056608830
นางจำเลยลักษณ์ มดเจริญ
ครู ชำนาญการ
0892711146
056608830
นายรัชพล ครุฑหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896402060
056608830
นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894377346
056608830
นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810413227
056608830
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892714928
056608830
นางสาวอัมพร สารวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862020080
056608830
นายภูเบศ ภวัตพิบุล
ครู ชำนาญการ
0839568410
056608830
นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0881588219
056608830
นายมงคล บุญชุม
ครู ชำนาญการ
0866803660
056608830
นายสุรศักดิ์ ระย้าแก้ว
ครู ชำนาญการ
0849513710
056608830
นางวิลาสินี อำพันพงษ์
ครู ชำนาญการ
0862032485
056608830
นางสาวสุกรี แช่หลิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872106066
056608830
นางทับทิม สุวรรณปักษิณ
ครู ชำนาญการ
0891934244
056608830
นายจิรวัฒน์ ครุธทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0806815297
056608830
นางปริณดา จิตตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819730326
056608830
นางวิไล ปานแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852479786
056608830
นายสนิท ดำมินเสก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861991095
056608830
นายพีรพงศ์ หมอนทอง
ครู ชำนาญการ

056608830
นางศิวิไล เป้าเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873118291
056608830
นางปราณี ดำมินเสก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869279239
056608830
นายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869308784
056608830
นางมลิวัลย์ พุฒจร
ครู ชำนาญการ
0817868571
056608830
นางนิศารัตน์ ยกให้
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817272677
056608830
นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815340371
056608830
นายพัฒนา เพชรอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892724972
056608830
นางปริฉัตร หมอนทอง
ครู ชำนาญการ
0812800488
056608830
นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0881732593
056608830
นางสาวพนาวรรณ ตรีโลเกศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869288028
056608830
นายไพฑูรย์ ชูชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896402060
056608830
นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828852330
056608830
นางสมนึก บุญเปี่ยม
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
0875656249
056608830
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815265260
056608830
นางทิพพร ประยูรยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892702310
056608830
นางสุวิภา กุศลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873150808
056608830
นางสดศรี ชูชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878476833
056608830
นางช่อทิพย์ กองเทียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0855939959
056608830
นางพเยาว์ ศรีพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817858968
056608830
นางสมปรารถนา ส่งสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089856
056608830
นางสุทิน สุขกล่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877002868
056608830
นายวิชัย ถุงเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897023092
056608830
นางอุมาพร เดชจบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812815554
056608830
นางลัฐิกานต์ ฎารักษ์
ครู ชำนาญการ
0831619931
056608830
นางสุวรรณา สายสิน
ครู ชำนาญการ
0862029222
056608830
นายวิเชียร บุญญเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846209775
056608830
นางพรนภัส พัฒนาถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896386632
056608830
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ครู ชำนาญการ
0898606882
056608830
นางสาววรนารถ ตันพานิช
ครู ชำนาญการ
0872039454
056608830
นางเครือมาส คำเขียน
ครู ชำนาญการ
0866709450
056608830
นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
0831639777
056608830
นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ
ครู ชำนาญการ
0814748649
056608830
นายบุญรอด ชูเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841813505
056608830
นางลำใย ด้วงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871863827
056608830
นายอมรา ศิริสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815265260
056608830
นางสาวนภาพร สิงห์รา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0931762814
056608830
นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุด
ครู ชำนาญการ

056608830
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
ครู ชำนาญการ
0819620579
056608830
นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
ครู ชำนาญการ
081363299
056608830
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ครู ชำนาญการ
0805110097
056608830
นางนารีรัตน์ สุขเรือง
ครู

056608830
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ครู ชำนาญการ
0866119412
056608830
นางสาวลำใย ทองใบ
ครู ชำนาญการ
0847287326
056608830
นายปัญญา ปานลักษณ์
ครู
0897035221
056608830
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
ครู
0819726929
056608830
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
ครู ชำนาญการ
0872001515
056608830
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ครูผู้ช่วย
0846232260
056608830
นางสาวณิชกมล มีศิริ
ครู
0839598931
056608830
นายทรงยศ สกุลยา
ครูผู้ช่วย
0844901069
056608830
นายสมศักดิ์ ถาวรศักดิ์
นักการภารโรง
0810401872
056608830
นายวรวิทย์ กลิ่นรอด
นักการภารโรง
0867373331
056608830
นางสาวสราวลี อินขาว
นักการภารโรง
0809864450
056608830
นายอภิเชษฐ์ คงรอด
ครู (อัตราจ้าง)
0831664460
056608830
นายประเสริฐ คงคะนันท์
ยาม
0810453243
056608830
นายเสก ทองเพ็ง
นักการภารโรง
0845963962
056608830
นางมณีรัตน์ คงกะศรี
นักการภารโรง

056608830
นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร
ครูธุรการ
0832101982
056608830
นางสาวชฎาพร เกตุเพ็ชร
ครู (อัตราจ้าง)
0825112451
056608830
นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0831667725
056608830
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาด
ครู (อัตราจ้าง)
0849292611
056608830
นายพงศักดิ์ นาควิจิตร
นักการภารโรง
0898568745
056608830
นางนงเยาว์ แซ่เตียว
นักการภารโรง
0814747531
056608830
นายฉลวย ไผ่เลี้ยง
นักการภารโรง
0881490601
056608830
นายชิษนุงพงศ์ พ้องพงษ์ศรี
นักการภารโรง
0911473614
056608830
นางสาววรรณพร สงแจ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
0805172273
056608830
นางสาววันเฉลิม บุบผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
0921961252
056608830

นายทรงกิต จันทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายวิรัตน์ แสงดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม

นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
นางมลิวัลย์ พุฒจร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

59
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056608830 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ พละกสิกร โทรศัพท์: 0892438653 อีเมล์: chinnosuke2551@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ