โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุนทร เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายวรวุฒิ ศิริอ่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นายวิชัย ถุงเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นายอภิเชษฐ์ คงรอด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056608830
นางสาวเมวิกา บุญเชย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางสาวธารารัตน์ โฉมสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางสาวชฎาพร เกตุเพ็ชร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นางสาววันเฉลิม บุบผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056608830
นายสนิท ดำมินเสก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นายสมศักดิ์ ถาวรศักดิ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายวรวิทย์ กลิ่นรอด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายเสก ทองเพ็ง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นางมณีรัตน์ คงกะศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายพงศักดิ์ นาควิจิตร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นางนงเยาว์ แซ่เตียว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายชิษนุงพงศ์ พ้องพงษ์ศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นางสาวสุรีย์รัตน์ ส่งศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายปรเมศวร์ นาคโหมด
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นายวิรัตน์ แสงดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830
นางสมนึก บุญเปี่ยม
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นายรัฐกิตติ์ สุคนธิ์ปิยสิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางศิริพร เมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นายรัชพล ครุฑหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056608830
นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
056608830
นางสาวอัมพร สารวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นายสุรศักดิ์ ระย้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางวิลาสินี อำพันพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางทับทิม สุวรรณปักษิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นายจิรวัฒน์ ครุธทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นางปริณดา จิตตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางวิไล ปานแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางศิวิไล เป้าเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางปราณี ดำมินเสก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางนิศารัตน์ ยกให้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นายพัฒนา เพชรอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056608830
นางปริฉัตร หมอนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
056608830
นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นายไพฑูรย์ ชูชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056608830
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางทิพพร ประยูรยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางสุวิภา กุศลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางสดศรี ชูชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นางช่อทิพย์ กองเทียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางพเยาว์ ศรีพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางสมปรารถนา ส่งสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางสุทิน สุขกล่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางอุมาพร เดชจบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางลัฐิกานต์ ฎารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางพรนภัส พัฒนาถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางสาววรนารถ ตันพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นางเครือมาส คำเขียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นายบุญรอด ชูเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางลำใย ด้วงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056608830
นางสาวนภาพร สิงห์รา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056608830
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นายภูเบศ ภวัตพิบุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056608830
นางมลิวัลย์ พุฒจร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางสุวรรณา ธงไชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056608830
นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056608830
นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056608830
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางสาวลำใย ทองใบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางจริยา ฟักเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นายไพบูลย์ พละกสิกร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056608830
นางนารีรัตน์ สุขเรือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางสาววัชรี สายโต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นายปัญญา ปานลักษณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056608830
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นางสาวณิชกมล มีศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056608830
นายทรงยศ สกุลยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056608830
นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056608830
นายไพฑูรย์ บุญดุฉาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056608830
นางสาวสุวรรณี ภู่สอง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056608830

นายสุนทร เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายวิรัตน์ แสงดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม

นางสาวณิชกมล มีศิริ
นางช่อทิพย์ กองเทียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,094
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056608830 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ พละกสิกร โทรศัพท์: 0966515157 อีเมล์: chinnosuke2551@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]