โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายวิรัตน์ แสงดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
056608830
นายสมนึก ประกาศพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์
ครู ชำนาญการ
056608830
นายไพบูลย์ พละกสิกร
ครู
056608830
นายรัฐกิตติ์ สุคนธิ์ปิยสิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ครู ชำนาญการ
056608830
นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศร
ครู ชำนาญการ
056608830
นายรัชพล ครุฑหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาวอัมพร สารวัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายภูเบศ ภวัตพิบุล
ครู ชำนาญการ
056608830
นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายมงคล บุญชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายสุรศักดิ์ ระย้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางวิลาสินี อำพันพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางทับทิม สุวรรณปักษิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายจิรวัฒน์ ครุธทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางปริณดา จิตตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางวิไล ปานแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางศิวิไล เป้าเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางปราณี ดำมินเสก
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางมลิวัลย์ พุฒจร
ครู ชำนาญการ
056608830
นางนิศารัตน์ ยกให้
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายพัฒนา เพชรอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางปริฉัตร หมอนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาวพนาวรรณ ตรีโลเกศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายไพฑูรย์ ชูชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสมนึก บุญเปี่ยม
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
056608830
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางทิพพร ประยูรยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสุวิภา กุศลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสดศรี ชูชีพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางช่อทิพย์ กองเทียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางพเยาว์ ศรีพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสมปรารถนา ส่งสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสุทิน สุขกล่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางอุมาพร เดชจบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางลัฐิกานต์ ฎารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสุวรรณา ธงไชย
ครู ชำนาญการ
056608830
นายวิเชียร บุญญเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางพรนภัส พัฒนาถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาวรัชนี ชูเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาววรนารถ ตันพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางเครือมาส คำเขียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
056608830
นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ
ครู ชำนาญการ
056608830
นายบุญรอด ชูเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางลำใย ด้วงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายอมรา ศิริสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางสาวนภาพร สิงห์รา
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
ครู ชำนาญการ
056608830
นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
056608830
นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
ครู ชำนาญการ
056608830
นางนารีรัตน์ สุขเรือง
ครู
056608830
นายชัยณรงค์ ฉายศรี
ครู ชำนาญการ
056608830
นางสาวลำใย ทองใบ
ครู ชำนาญการ
056608830
นายไพฑูรย์ บุญดุฉาว
ครูผู้ช่วย
056608830
นายปัญญา ปานลักษณ์
ครู
056608830
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
ครู ชำนาญการ
056608830
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
ครู ชำนาญการ
056608830
นางสาวละออง คิมอิ๋ง
ครู
056608830
นางสาวณิชกมล มีศิริ
ครู
056608830
นายทรงยศ สกุลยา
ครู
056608830
นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง
ครู
056608830
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056608830
นายวรวุฒิ ศิริอ่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
056608830
นางสาววัชรี สายโต
ครู
056608830
นายสมศักดิ์ ถาวรศักดิ์
นักการภารโรง
056608830
นายวรวิทย์ กลิ่นรอด
นักการภารโรง
056608830
นายวิชัย ถุงเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นายอภิเชษฐ์ คงรอด
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นางสาวเมวิกา บุญเชย
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นางสาวธารารัตน์ โฉมสุข
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นายเสก ทองเพ็ง
นักการภารโรง
056608830
นายปรเมศวร์ นาคโหมด
ยาม
056608830
นางมณีรัตน์ คงกะศรี
นักการภารโรง
056608830
นางสาวชฎาพร เกตุเพ็ชร
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นายพงศักดิ์ นาควิจิตร
นักการภารโรง
056608830
นางนงเยาว์ แซ่เตียว
นักการภารโรง
056608830
นายชิษนุงพงศ์ พ้องพงษ์ศรี
นักการภารโรง
056608830
นางสาววันเฉลิม บุบผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นางสาวกัญญ์ศิริ สุคนธิ์ปิยสิริ
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นายDarren Heath
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นางสาวสุรีย์รัตน์ ส่งศรี
นักการภารโรง
056608830
นายสนิท ดำมินเสก
ครู (อัตราจ้าง)
056608830
นางสาวสุวรรณี ภู่สอง
เจ้าพนักงานธุรการ
056608830


ผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายปัญญา โสดถานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายวิรัตน์ แสงดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม
นายสมนึก ประกาศพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สระหลวงพิทยาคม

นางทับทิม สุวรรณปักษิณ
นางลัฐิกานต์ ฎารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

819
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056608830 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ พละกสิกร โทรศัพท์: 0966515157 อีเมล์: chinnosuke2551@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]