โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางพัชรีรัตน์ วิบูลย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางพิธพร อินทมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางกฤษณา สุวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายธนเสฎฐ์ อินทร์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางยุพาภรณ์ เพ็ญสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางขวัญเรือน ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางศรีวรรณ งามรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางณัฐิมา ทสะสังคินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสกุลทิพย์ วัฒนะศิริโกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสาวสุกัญญา ซึงวิไลสินธุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายรัชพงศ์ จงหม่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางธนาวดี อินศวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางงามจิตต์ หน่อมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางคนึงสุข ทัศนอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางเฉลา เจาะจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสมบัติ ฉัตรตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางอุษณีย์ บุญคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางจินตนา ทองผดุงโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางพินิจ บุญอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายจีระ เหล็กคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายกมล ชูสมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางบุษกานต์ คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางคธาสรณ์ ธนาต์ติวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางการุญจิต พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสมจิตร เขม้นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นายจักรกฤช เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางวราภรณ์ วรเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสมคิด พิศวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางสมทรง ยาสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นายธีระ สุทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางขนิษฐา ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางธัญศญา บูรพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางธัญญ์ฐิตา พันธุ์นวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสุภา ดีมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางนันทวัน หงสไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางกองแก้ว เมทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสกาวเดือน นุใจมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวจารุวรรณ ตั้งจิตสมคิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางอรทัย บุญยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายอรรถพร บุญภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นายศิวพล พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางวิยะดา มรรณทัต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางเบญจมาศ นิลขาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสุพรรณี มีศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายวัชรพงศ์ มีศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางกัญญา ศรีทองสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางปัทมา พรมมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวกุสุมา แย้มครวญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสุกานดา ม่วงมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางกฤษณา พุ่มชาวสวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางก่อฉัตร วารินสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวนุชนาฎ มีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวญาณิศา ปานศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางเพ็ญประภา บุญหนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายวัชรพันธ์ มีศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายประวิทย์ นิลวิลาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางณิชชาพัณณ์ ฉิมมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาววันทนา งาเนียม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาววริษฐา อรพิมพ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายเอกชัย นุใจมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นายวรพจน์ ตระการศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสาวสุจิตรา แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวมินตรา ฉิมมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวอารีย์ แสงพระเวช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายพิศัลย์ นาคอ่อน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางวรนุช แสงมณี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางสาวรวิปรียา ศิลปคุณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางนฤมล สรลักษณ์ลิขิต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางพงศธร พิสูจน์ศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายดำรงค์ เจาะจง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวสายหยุด จุลพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นายเฉลิม อุ่นชู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวอารยา เงินยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายสุมิตร มีเครือ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นายวรายุทธ ดีมี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสาวพูญเพ็ญ โคตรสาขา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์ฺกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางสาวนิลวรรณ ต้นเถา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงทิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางกาญจนา ศรีโพธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายปฏิญญา วิเศษ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายไพโรจน์ ลอยนุ้ย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายทองแดง รักอ่อน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายสำรวย ธรรมปรีชา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายชลอ ทองเลิศ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายวิเชียร ทองอ่วม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางยุพาวดี รักษาพรมราช
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางรุ่งทิพย์ โพธิ์รักษ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางจันทร์ธิมา จันทร์รักษ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายวิโรจน์ ภักดี
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายสมาน ขาวเอี่ยม
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นายประสงค์ เข็มรักษ์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางสาวชลลดา แสงเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางปัทมา เปรมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางสาวผกามาศ ตุงคะศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางสาวนพมาศ ผ่องผิว
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางจารุวรรณ สิงห์จันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางภคอร ทองเพล
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางขวัญใจ พลขันธ์
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811
นางสาวกรรักษ์ เพชรคง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-632811

นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

นายธนเสฎฐ์ อินทร์น้อย
นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,243
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-632811 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรพจน์ ตระการศิริ โทรศัพท์: 0810429237 อีเมล์: wor_tc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]