โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา จูอาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ เปรมปรีดี
ครู ชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ ตั้งจิตสมคิด
ครู ชำนาญการ
นายชาญ ศรีสละ
ครู ชำนาญการ
นางพิธพร อินทมานนท์
ครู ชำนาญการ
นางกฤษณา สุวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการ
นายธนเสฎฐ์ อินทร์น้อย
ครู ชำนาญการ
นางอรทัย บุญยิ่ง
ครู ชำนาญการ
นางยุพาภรณ์ เพ็ญสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเงิน
ครู ชำนาญการ
นางวันทนีย์ บางยี่ขัน
ครู ชำนาญการ
นายดุสิต คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการ
นางสิริเพ็ญ ธัมมิกะกุล
ครู ชำนาญการ
นางเอมอร วงษ์ตระหง่าน
ครู ชำนาญการ
นางนงรัตน์ สุวรรณทศ
ครู ชำนาญการ
นางทองขาว เกิดขันหมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญเรือน ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนพชรศมน วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีวรรณ งามรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐิมา ทสะสังคินทร์
ครู ชำนาญการ
นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอรรถพร บุญภักดี
ครู ชำนาญการ
นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์
ครู ชำนาญการ
นางสกุลทิพย์ วัฒนะศิริโกศล
ครู ชำนาญการ
นางนิตยา เทพรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา ซึงวิไลสินธุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศิวพล พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการ
นายกำไร เกิดขันหมาก
ครู ชำนาญการ
นางสมพร วงศ์สิรทัต
ครู ชำนาญการ
นายรัชพงศ์ จงหม่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ ยุราวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางธนาวดี อินศวร
ครู ชำนาญการ
นางสิทธิณี อินทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางงามจิตต์ หน่อมาก
ครู ชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู ชำนาญการ
นางคนึงสุข ทัศนอุดม
ครู ชำนาญการ
นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน
ครู ชำนาญการ
นางเฉลา เจาะจง
ครู ชำนาญการ
นายเสรี สุภรังษี
ครู ชำนาญการ
นางสมบัติ ฉัตรตระกูล
ครู ชำนาญการ
นางวิยะดา มรรณทัต
ครู ชำนาญการ
นางอุษณีย์ บุญคง
ครู ชำนาญการ
นางจินตนา ทองผดุงโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการ
นางพินิจ บุญอินทร์
ครู ชำนาญการ
นายจีระ เหล็กคำ
ครู ชำนาญการ
นายกมล ชูสมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุษกานต์ คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการ
นางชลิดา บัวเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐธยาน์ เจตต์จิรกิตติ์
ครู ชำนาญการ
นายบัญญัติ ดีมี
ครู ชำนาญการ
นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ครู ชำนาญการ
นางการุญจิต พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น
ครู ชำนาญการ
นางอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางเบญจมาศ นิลขาว
ครู ชำนาญการ
นางสาวสายหยุด จุลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี มีศร
ครู ชำนาญการ
นางอนงค์ จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการ
นางสมจิตร เขม้นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจักรกฤช เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการ
นายเผด็จ บางยี่ขัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวราภรณ์ วรเลิศ
ครู ชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการ
นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม
ครู ชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา
ครู
นายวัชรพงศ์ มีศร
ครู ชำนาญการ
นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม
ครู ชำนาญการ
นางสมคิด พิศวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอด
ครู ชำนาญการ
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางกัญญา ศรีทองสุข
ครู
นางปัทมา พรมมา
ครู
นางสมทรง ยาสุข
ครู
นายธีระ สุทธิ
ครู ชำนาญการ
นางฐิติพร กัลยาณวัตร
ครู ชำนาญการ
นางขนิษฐา ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางสุกานดา ม่วงมา
ครู ชำนาญการ
นางยุพิน พวงคำ
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุภา เสือเขียว
ครู
นางก่อฉัตร วารินสะอาด
ครู
นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย์
ครู ชำนาญการ
นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์
ครู
นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์
ครู ชำนาญการ
0875739013
นางอัจฉราพร ภุมมาพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสกาวเดือน นุใจมา
ครู
นางสาวกุสุมา แย้มครวญ
ครู
นายประวิทย์ นิลวิลาศ
ครู
นางสาววันทนา งาเนียม
ครู
นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์
ครูผู้ช่วย
087-9325220
นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง
ครูผู้ช่วย

นายมานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นางสุนันทา จูอาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์
นายกมล ชูสมัย

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-632811 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Nattawut Poksuk โทรศัพท์: 056632811 อีเมล์: henrymayuk4u@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ