โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีรธัช ทุ้ยแป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางกองแก้ว เมทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางพัชรีรัตน์ วิบูลย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางสกาวเดือน นุใจมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายทศพล ขุนนาถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายสมยศ เปรมปรีดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางสาวจารุวรรณ ตั้งจิตสมคิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นายชาญ ศรีสละ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางพิธพร อินทมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางกฤษณา สุวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายธนเสฎฐ์ อินทร์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางอรทัย บุญยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางยุพาภรณ์ เพ็ญสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายดุสิต คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางทองขาว เกิดขันหมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางขวัญเรือน ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางศรีวรรณ งามรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางณัฐิมา ทสะสังคินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายอรรถพร บุญภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสกุลทิพย์ วัฒนะศิริโกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสาวสุกัญญา ซึงวิไลสินธุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายศิวพล พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสมพร วงศ์สิรทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายรัชพงศ์ จงหม่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นายสามารถ ยุราวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางธนาวดี อินศวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางงามจิตต์ หน่อมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางคนึงสุข ทัศนอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางเฉลา เจาะจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสมบัติ ฉัตรตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางวิยะดา มรรณทัต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางอุษณีย์ บุญคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางจินตนา ทองผดุงโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางพินิจ บุญอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายจีระ เหล็กคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายกมล ชูสมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางบุษกานต์ คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางคธาสรณ์ ธนาต์ติวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางการุญจิต พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางเบญจมาศ นิลขาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสุพรรณี มีศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสมจิตร เขม้นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นายจักรกฤช เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางวราภรณ์ วรเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายวัชรพงศ์ มีศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-632811
นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสมคิด พิศวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางกัญญา ศรีทองสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางปัทมา พรมมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสมทรง ยาสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นายธีระ สุทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสาวกุสุมา แย้มครวญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางขนิษฐา ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสุกานดา ม่วงมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางยุพิน พวงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางกฤษณา พุ่มชาวสวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสุภา ดีมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางก่อฉัตร วารินสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นายประวิทย์ นิลวิลาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางณิชชาพัณณ์ ฉิมมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวสุจิตรา แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาววันทนา งาเนียม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวนุชนาฎ มีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาววริษฐา อรพิมพ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางสาวมินตรา ฉิมมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นางสาวอารีย์ แสงพระเวช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางเพ็ญประภา บุญหนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นางปัทมา เปรมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายเบิก สิงห์เรือง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายพิศัลย์ นาคอ่อน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางยุพาวดี รักษาพรมราช
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางสาวรวิปรียา ศิลปคุณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางนฤมล สรลักษณ์ลิขิต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางพงศธร พิสูจน์ศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นายวิโรจน์ ภักดี
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายดำรงค์ เจาะจง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางสาวสายหยุด จุลพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-632811
นางภคอร ทองเพล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางสาวนงนุช ศรีสงคราม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายไพโรจน์ ลอยนุ้ย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายเฉลิม อุ่นชู
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายภุชงค์ ไพศาลพิสุทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวชลลดา แสงเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสาวอารยา เงินยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-632811
นายสุมิตร มีเครือ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางสาวดวงรัตน์ เพ็ชรช่วย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-632811
นางสาวผกามาศ ตุงคะศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายวรายุทธ ดีมี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางสาวกรรักษ์ เพชรคง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางวรนุช แสงมณี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางสาวพูญเพ็ญ โคตรสาขา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-632811
นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์ฺกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-632811
นางสาวนิลวรรณ ต้นเถา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811
นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงทิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางขวัญใจ พลขันธ์
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางสาวนพมาศ ผ่องผิว
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายทองแดง รักอ่อน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางกาญจนา ศรีโพธิ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายสำรวย ธรรมปรีชา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางรุ่งทิพย์ โพธิ์รักษ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นางจันทร์ธิมา จันทร์รักษ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายชลอ ทองเลิศ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายวิเชียร ทองอ่วม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายยุทธนา สิงห์เรือง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายสมาน ขาวเอี่ยม
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายประสงค์ เข็มรักษ์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายวรพจน์ ตระการศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-632811
นางจารุวรรณ สิงห์จันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
056-632811
นายปฏิญญา วิเศษ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-632811

นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายธีรธัช ทุ้ยแป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายทศพล ขุนนาถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางกฤษณา พุ่มชาวสวน
นางขวัญเรือน ภู่ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

373
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056-632811 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพรัตน์ ทสะสังคินทร์ โทรศัพท์: 0879325220 อีเมล์: kyoter@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]