โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสกาวเดือน นุใจมา
ครู
056-632811
นายสมยศ เปรมปรีดี
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวจารุวรรณ ตั้งจิตสมคิด
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายชาญ ศรีสละ
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางพิธพร อินทมานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางกฤษณา สุวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายธนเสฎฐ์ อินทร์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางอรทัย บุญยิ่ง
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางยุพาภรณ์ เพ็ญสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเงิน
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางวันทนีย์ บางยี่ขัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายดุสิต คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสิริเพ็ญ ธัมมิกะกุล
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางเอมอร วงษ์ตระหง่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางนงรัตน์ สุวรรณทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางทองขาว เกิดขันหมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางขวัญเรือน ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางนพชรศมน วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางศรีวรรณ งามรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางณัฐิมา ทสะสังคินทร์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายอรรถพร บุญภักดี
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสกุลทิพย์ วัฒนะศิริโกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาวสุกัญญา ซึงวิไลสินธุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายศิวพล พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายกำไร เกิดขันหมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสมพร วงศ์สิรทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายรัชพงศ์ จงหม่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายสามารถ ยุราวรรณ
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางธนาวดี อินศวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสิทธิณี อินทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางงามจิตต์ หน่อมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางคนึงสุข ทัศนอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางเฉลา เจาะจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายเสรี สุภรังษี
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสมบัติ ฉัตรตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางวิยะดา มรรณทัต
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางอุษณีย์ บุญคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางจินตนา ทองผดุงโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางพินิจ บุญอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายจีระ เหล็กคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายกมล ชูสมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางบุษกานต์ คุ้มม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางชลิดา บัวเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายบัญญัติ ดีมี
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางการุญจิต พืชไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางเบญจมาศ นิลขาว
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวสายหยุด จุลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสุพรรณี มีศร
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางอนงค์ จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสมจิตร เขม้นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายจักรกฤช เจิมปลั่ง
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางวราภรณ์ วรเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายวัชรพงศ์ มีศร
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสมคิด พิศวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางกัญญา ศรีทองสุข
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางปัทมา พรมมา
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสมทรง ยาสุข
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายธีระ สุทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาวกุสุมา แย้มครวญ
ครู
056-632811
นางขนิษฐา ทองแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสุกานดา ม่วงมา
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางยุพิน พวงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางกฤษณา พุ่มชาวสวน
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวสุภา เสือเขียว
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวสิริพร อินทรโอภาส
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางก่อฉัตร วารินสะอาด
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์
ครู
056-632811
นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์
ครู ชำนาญการ
056-632811
นายประวิทย์ นิลวิลาศ
ครู
056-632811
นางอัจฉราพร ภุมมาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-632811
นางสาววันทนา งาเนียม
ครู
056-632811
นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์
ครูผู้ช่วย
056-632811
นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง
ครูผู้ช่วย
056-632811
นางสาววริษฐา อรพิมพ์
ครูผู้ช่วย
056-632811
นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
ครู
056-632811
นางสาวอารีย์ แสงพระเวช
ครูผู้ช่วย
056-632811
นางเพ็ญประภา บุญหนู
ครู ชำนาญการ
056-632811
นางปัทมา เปรมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
056-632811
นายเบิก สิงห์เรือง
พนักงานบริการ
056-632811
นายพิศัลย์ นาคอ่อน
พนักงานบริการ
056-632811
นายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์
พนักงานบริการ
056-632811
นางยุพาวดี รักษาพรมราช
แม่บ้าน
056-632811
นายวิโรจน์ ภักดี
ยาม
056-632811
นายดำรงค์ เจาะจง
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นายเฉลิม อุ่นชู
นักการภารโรง
056-632811
นางสาวอารยา เงินยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นายสุมิตร มีเครือ
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวดวงรัตน์ เพ็ชรช่วย
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวผกามาศ ตุงคะศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
056-632811
นายวรายุทธ ดีมี
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวเกศินี เชื้อนุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
056-632811
นางสาวกรรักษ์ เพชรคง
ครูธุรการ
056-632811
นางวรนุช แสงมณี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
056-632811
นางสาวปัทมาวรรณ เหล่าคะชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
056-632811
นางสาวณัฐิดา ระมั่งทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
056-632811
นางสาวพูญเพ็ญ โคตรสาขา
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ำ
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวมินตรา ฉิมมา
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวสาวิตรี ทรัพย์สม
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์ฺกุล
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวนิลวรรณ ต้นเถา
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงทิศ
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นายณัฐวุฒิ ปกสุข
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางขวัญใจ พลขันธ์
จ.ห้องสมุด
056-632811
นายจุติรัตน์ จิโนรส
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811
นางสาวนพมาศ ผ่องผิว
นักจัดการงานทั่วไป
056-632811
นายทองแดง รักอ่อน
นักการภารโรง
056-632811
นางกาญจนา ศรีโพธิ์
แม่บ้าน
056-632811
นายสำรวย ธรรมปรีชา
นักการภารโรง
056-632811
นางรุ่งทิพย์ โพธิ์รักษ์
แม่บ้าน
056-632811
นางจันทร์ธิมา จันทร์รักษ์
แม่บ้าน
056-632811
นายชลอ ทองเลิศ
นักการภารโรง
056-632811
นายวิเชียร ทองอ่วม
นักการภารโรง
056-632811
นายยุทธนา สิงห์เรือง
นักการภารโรง
056-632811
นายสมาน ขาวเอี่ยม
ยาม
056-632811
นายประสงค์ เข็มรักษ์
ยาม
056-632811
นายวรพจน์ ตระการศิริ
ครู (อัตราจ้าง)
056-632811

นายมานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางสาวสิริพร อินทรโอภาส
นางการุญจิต พืชไพจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

83
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โทรศัพท์: 056-632811 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นพรัตน์ ทสะสังคินทร์ โทรศัพท์: 0879325220 อีเมล์: kyoter@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ