โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0806849134
นายอุทิศ สันโดษ
ครู ชำนาญการ
นางกาญจนา จันทร์มงคล
ครู
นางทัชฤทัย ระลอกแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายชุมพล สติคราม
ครู ชำนาญการ
นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทินกร จันทร์เกตุ
ครู ชำนาญการ
นางหทัยกานต์ นาคเทียน
ครู ชำนาญการ
นางโสพิศ แก้วทรัพย์
ครู ชำนาญการ
นายรักษพล ธาราสุข
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัญชพร จันอ้น
ครู
นายณัฏฐชัย บุญเกิด
ครู
นางสาวสุมาลี สุดแก้ว
ครูผู้ช่วย
O822425150
นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น
ครูผู้ช่วย

นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองกระจังวังไทร

นายณัฏฐชัย บุญเกิด
นางกาญจนา จันทร์มงคล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-700511 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุทัศน์ วิเศษดี โทรศัพท์: 0806849134 อีเมล์: peeass@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ