โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056-700511
นายชุมพล สติคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-700511
นางหทัยกานต์ นาคเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-700511
นายรักษพล ธาราสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-700511
นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น
ครู
056-700511
นางสาวสุธัญญา โสประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
056-700511
นายปิยะพงษ์ กระจาด
ครูผู้ช่วย
056-700511
นางสาวพรทิพย์ ใจตรงกล้า
ครูผู้ช่วย
056-700511
นายเสน่ห์ มะโนชัย
ครู
056-700511
นายอุทิศ สันโดษ
ครู ชำนาญการ
056-700511
นางทัชฤทัย ระลอกแก้ว
ครู ชำนาญการ
056-700511
นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-700511
นายทินกร จันทร์เกตุ
ครู ชำนาญการ
056-700511
นางสาวกัญชพร จันอ้น
ครู
056-700511
นางสาวกฤตพร พืชงาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
056-700511
นายไพโรจน์ ยงโภชน์
ครูผู้ช่วย
056-700511

นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองกระจังวังไทร

นางทัชฤทัย ระลอกแก้ว
นายทินกร จันทร์เกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-700511 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุทัศน์ วิเศษดี โทรศัพท์: 0806849134 อีเมล์: peeass@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ