โรงเรียนบ้านเบิกไพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเบิกไพร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวปาริชาติ โชติช่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-32739625
นางอรสา ทองเอีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-32739625
นางสุจิตรา วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-32739625
นายมนุ เทพสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-32739625
นางสาววัชรี คำสงฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-32739625
นางเฟื่องฟ้า เส็งสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-32739625
นางสาวอรวรรณ กันทุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-32739625
นางดาหวัน วรรณาโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-32739625
นางสุวรี ชื่นชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-32739625
นางนริศา เทพสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-32739625
นางสาวรัชดา คละเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-32739625
นางยุภา เปลี่ยนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-32739625
นางนวลฉวี พณะงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-32739625
นางสาวกันยารัตน์ เพิงสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-32739625
นายยุทธนา ชาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-32739625
นางลักขณา ฉิมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-32739625
นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-32739625
นางสาวกรกนก มะลิทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-32739625
ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา พุกท่าไม้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-32739625
นางสาวกนกวรรณ ฉิมมะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-32739625

นางสาวปาริชาติ โชติช่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิกไพร

นางดาหวัน วรรณาโส
นางนริศา เทพสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

345
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิกไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32739625 อีเมล์: banberkprai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา พุกท่าไม้ โทรศัพท์: 097-2423870 อีเมล์: honda_jazz09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]