โรงเรียนบ้านเบิกไพร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเบิกไพร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางสุจิตรา วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นายสุคนธ์ นามหอม
ครู ชำนาญการ
0-32739625
นายมนุ เทพสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางสาววัชรี คำสงฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางเฟื่องฟ้า เส็งสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางสาวอรวรรณ กันทุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางดาหวัน วรรณาโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางสุวรี ชื่นชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางนริศา เทพสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางสาวรัชดา คละเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางยุภา เปลี่ยนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางนวลฉวี พณะงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางอรสา ทองเอีย
ครู ชำนาญการ
0-32739625
นางสาวกันยารัตน์ เพิงสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นายยุทธนา ชาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางลักขณา ฉิมพันธ์
ครู ชำนาญการ
0-32739625
นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-32739625
นางสาวกรกนก มะลิทอง
ครู ชำนาญการ
0-32739625
นางสาวญาณิศา พุกท่าไม้
ครู
0-32739625
นางสาวกนกวรรณ ฉิมมะ
ครู
0-32739625

นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิกไพร

นางสาวญาณิศา พุกท่าไม้
นางนริศา เทพสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

72
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิกไพร โทรศัพท์: 0-32739625 อีเมล์: banberkprai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา พุกท่าไม้ โทรศัพท์: 0957266756 อีเมล์: apple_ptm@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ