โรงเรียนบ้านเบิกไพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเบิกไพร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0861659459
นางสุจิตรา วิโรจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899928631
นายสุคนธ์ นามหอม
ครู ชำนาญการ
0898206072
นายมนุ เทพสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811944137
นางสาววัชรี คำสงฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเฟื่องฟ้า เส็งสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ กันทุกข์
ครู ชำนาญการ
นางดาหวัน วรรณาโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวรี ชื่นชม
ครู ชำนาญการ
นางนริศา เทพสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879106224
นางสาวรัชดา คละเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุภา เปลี่ยนมณี
ครู ชำนาญการ
นางสาวกมลทิพย์ ลิขิตเจริญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลฉวี พณะงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรสา ทองเอีย
ครู ชำนาญการ
นางสาวกันยารัตน์ เพิงสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายยุทธนา ชาลี
ครู ชำนาญการ
นางลักขณา ฉิมพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรกนก มะลิทอง
ครู ชำนาญการ
นางสาวญาณิศา พุกท่าไม้
ครู
นางสาวกนกวรรณ ฉิมมะ
ครู

นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิกไพร

นายมนุ เทพสวัสดิ์
นางนริศา เทพสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิกไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32739625 อีเมล์: s_043@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: นริศา เทพสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0879106224 อีเมล์: krumaw2512@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ