โรงเรียนบ้านกุยแหย่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกุยแหย่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นางสาวมยุรีย์ บุญพิทักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นางสุนิสา บัวขาว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นางสาวมณี ฦาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-540273
นางมาลี พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-540273
นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-540273
นางปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-540273
นางปราณีต สุขศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-540273
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นางสาวกมลวรรณ พุ่มพฤกษี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นางสาววิไลพร สมบัติภูธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-540273
นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นางสาววิไล ไม้ทองงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-540273
นางอรพา คล้ายลอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-540273
นางสาวชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-540273
นายพาริส ไชยมงคล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-540273
นางสาวจิดานันท์ สุขสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-540273
นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-540273
นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นายกิตติภูมิ มีมอญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-540273
นางสาวสกายดาว จงเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-540273
นางสาวคณิศร เพียรพร้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นางสาวอรอุมา ภู่สุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-540273
นางสาวสุพัชตรา ขวัญน้อย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-540273
นายทรงชัย บัวขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-540273
นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นายธีรพันธ์ุ ทั่งจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-540273
นางสาวสุริสา ผ่องใส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-540273
นางสาวสุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-540273
นางสาวสาวิตรี ตันกิตติมงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-540273
นางสาวศศิธร โพธิ์สุ่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-540273
นายคงพันธ์ พรมจีน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-540273
นางสาวจันทนา หวงนบุญมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-540273
นางสาวจีรวรรณ พงศ์นภากาญจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-540273
นายธรรมรัตน์ บุปผาชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-540273
นางสาวขนิษฐา เพียรทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นายอุดมศักดิ์ สวัสดิ์ธรรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-540273
นายนิมิต จันทุดม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นายธนโชติ เจริญเกตุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นางสาวชุติมาพร ศรีหงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-540273
นางสาวกาญจนา บุญพา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273
นางสาววาสนา หิรัญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-540273
นางสาวจิราภรณ์ ประชุมแดง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-540273
นางสาวชุรีพร พันธุ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-540273

นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุยแหย่

นายทรงชัย บัวขาว
นายกิตติภูมิ มีมอญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,166
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-540273 อีเมล์: bkyschool.ceo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พาริส ไชยมงคล โทรศัพท์: 0852620685 อีเมล์: water10000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]