โรงเรียนบ้านกุยแหย่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกุยแหย่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์
ครู
034-540273
นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นางสาวรจนา วรรณะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
034-540273
นางปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง
ครู
034-540273
นางปราณีต สุขศรี
ครู ชำนาญการ
034-540273
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาวมณี ฦาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นางสาวกมลวรรณ พุ่มพฤกษี
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาววิไลพร สมบัติภูธร
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาววิไล ไม้ทองงาม
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางอรพา คล้ายลอย
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาวชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์
ครู ชำนาญการ
034-540273
นายสรรพสิฐ คำอินทร์
ครู
034-540273
นางสาวจิดานันท์ สุขสวัสดิ์
ครู
034-540273
นางสาวจินตนา ลิเลิ่ม
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางมาลี พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจ
ครู
034-540273
นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นางสาวสกายดาว จงเจริญ
ครู
034-540273
นางสาวคณิศร เพียรพร้อม
ครู
034-540273
นายธนโชติ เจริญเกตุ
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุพัชตรา ขวัญน้อย
ครูผู้ช่วย
034-540273
นายทรงชัย บัวขาว
ครู
034-540273
นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม
ครูผู้ช่วย
034-540273
นายธีรพันธ์ุ ทั่งจันทร์
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุริสา ผ่องใส
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสาวิตรี ตันกิตติมงคล
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวกาญจนา บุญพา
ครู
034-540273
นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดง
ครู
034-540273
นางสาวชุติมาพร ศรีหงษ์
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุนิสา เสาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
034-540273
นายคำภีร์ ชูแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
034-540273
นายพาริส ไชยมงคล
ครู
034-540273

นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุยแหย่
นางสาวรจนา วรรณะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุยแหย่

นางสาวสุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์
นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-540273 อีเมล์: bkyschool.ceo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พาริส ไชยมงคล โทรศัพท์: 0852620685 อีเมล์: water10000@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ