โรงเรียนบ้านกุยแหย่


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกุยแหย่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นางปราณีต สุขศรี
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางมาลี พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาวมณี ฦาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-540273
นางสาวกมลวรรณ พุ่มพฤกษี
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาววิไลพร สมบัติภูธร
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาวสุมาลี อินทราพงษ์
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางสาววิไล ไม้ทองงาม
ครู ชำนาญการ
034-540273
นางอรพา คล้ายลอย
ครู ชำนาญการ
034-540273
นายสรรพสิฐ คำอินทร์
ครู
034-540273
นายพาริส ไชยมงคล
ครู
034-540273
นางอริศรา แจ้งใจดี
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุพัชตรา ขวัญน้อย
ครูผู้ช่วย
034-540273
นายทรงชัย บัวขาว
ครู
034-540273
นายอิชกรณ์ เซ่งเข็ม
ครูผู้ช่วย
034-540273
นายธีรพันธ์ุ ทั่งจันทร์
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุริสา ผ่องใส
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุรีวัลย์ ไวยิ่งยุทธ์
ครู
034-540273
นางสาวชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์
ครู
034-540273
นางสาวจินตนา ลิเลิ่ม
ครู
034-540273
นางสาวจิดานันท์ สุขสวัสดิ์
ครู
034-540273
นางสาวอัมภาพร โพธิ์แดง
ครู
034-540273
นางสาวบังอร นารี
ครู
034-540273
นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจ
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสกายดาว จงเจริญ
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวสุภาพร ยั่งยืน
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวคณิศร เพียรพร้อม
ครูผู้ช่วย
034-540273
นางสาวกาญจนา บุญพา
ครู (พนักงานงานราชการ)
034-540273
นายธนโชติ เจริญเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
034-540273

นายมาโนช พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุยแหย่

นางปราณีต สุขศรี
นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุยแหย่ โทรศัพท์: 034-540273 อีเมล์: bkyschool.ceo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พาริส ไชยมงคล โทรศัพท์: 0852620685 อีเมล์: water10000@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ