โรงเรียนวิสุทธรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิสุทธรังษี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-511773
นายจารุภูมิ ก้านทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-511773
นางสาวอาริสา คล้ายขำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-511773
นายชัยประสิทธิ์ ชิวปรีชา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-511773
นายเฉลิมพล จิณแพทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-511773
นายคติ หงษ์วิไล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายธีระพล เมฆะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-511773
นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางลาวัลย์ น้อยอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุดใจ พละศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุธีรา ลั่นซ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวิชุดา ประสมทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางเอมอร สังข์วรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางรัถถา นิยมพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายมานิต ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางเกศสิริ ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางรัตนา เพ็ชร์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพรทิพย์ วัชระภูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายพิเชศ รุ่งสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายวิเชียร เฉยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสุวิช สุขกรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพรทิพา สุตภวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายธีรพล จิณแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางนิตยา ชาญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายธวัชชัย สงวนทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางมธุรส ไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสมฤดี อนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพงศ์จันทร์ บำรุงศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุภัทร อังคณาสายัณห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางนิภาพร ประชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจตุพร ทนยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจุรีพร ปราบสุธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางภันทิญา ปานดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวันเพ็ญ บุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางบริสุทธิ์ ษรบัณทิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุรีรัตน์ บ่อเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางศันสนีย์ ชีวังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวรรณา สกุลวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางชลณา ม่วงหวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-511773
นางสาวโสภิญ ไชยแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-511773
นายนันทชัย ว่องไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจันทิมา นุชฉัยยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางคมคาย ปวุตตานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสุวรรณ วังตาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสัจจา เจริญวัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายเสนีย์ บำรุงศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวาสนา พวงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายอำนาจ อดุลย์ศิริอังกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางชนินทร กาญจนบุรางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุภา คชวัตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสุทัศน์ ไคลมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสุรันดร์ เหลืองกุหลาบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุรัตน์ พลายชุมพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายอภิชาติ ทัพวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจิราวัลย์ เหลืองกุหลาบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสมนึก รุ่งรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพรศิริ รัตนบำรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอรพิน มณีวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายอนุรักษ์ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายวิชัย สันทัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายเจริญ ก้านเหลือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายดำรงศิลป์ ทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวิรัลพัชร เครือเมฆ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางปานจิต ศุภกาญจนกันติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางเบ็ญจมาศ จงเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายไพศาล อนุกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอุไร ทองดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสมทรง วงศ์ระพี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพินท์ นพประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวรรณวิมล คีรีวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายประกาส ประชากุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายอุดม สุตภวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายสุรพล พลอยนิล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางมยุรี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอรพินท์ เรืองศุภนิมิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางรัตนา พงษ์พิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอุไรวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอมรา ชวนขยัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสมพิศ สมจิตต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายประยุทธ จงศักดิ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางปรารถนา พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางนีรนารถ โรจน์รัตนพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวราภรณ์ รุ่งสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางกัญจนพร ภัคพาณิชย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวีณา ปลาทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสุกัลญารัตน์ จันทบาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสมถวิล โพธิสาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสวัสดี ถนอมมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายประเสริฐ วันเย็น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพะนอ ทัดสวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางทัศนา แม้นเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายนิคม อินจีน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-511773
นางดวงกมล สาโรชสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-511773
นายอัสนัย สมานบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-511773
นางนันทินี ภุมรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายนเรศ คนรำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-511773
นางรัตนาภรณ์ ปิ่นเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-511773
นางรุ่งนภา ชิดชอบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายณัฐพล กำเนิดรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-511773
นางสาวทัศนีย์ นิลผึ้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-511773
นางปิยกาญจน์ ภู่ภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสาวเขมิกา เยียวยา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-511773
นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-511773
นางวัชราภรณ์ อังสถิตย์อนันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางอรสุชา มูลประสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางแสงดาว สืบด้วง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางเกษรินทร์ อ่อนนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพรรณี เพ็งศาสตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวัชรี ทรัพย์พุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางปวีณา เกษมโสต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางกิติพร พลศร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางคนึงนิตย์ เนียมหอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางปานปิติ ภูศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสาวสายฝน ตะบานขวา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจินตนา หนูอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางศศลักษณ์ วัฒนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-511773
นางปวริศา สุดเขต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายทินกร ชูช่วย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวนานุช แวงอุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสาวเพ็ญพลอย ก้านเหลือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-511773
นายคงศักดิ์ โฉมยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034-511773
นายสรยุทธ พวงจำปี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายรักษ์พล ฝอยทับทิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-511773
นางสาวสาริวรรณ มิสกริม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-511773
นางสาวอรอนงค์ โอษคลัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายศิรสิษฐ์ เชื้อทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางนนทกานต์ แก้วเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางวันเฉลิม ยิ้มใหญ่หลวง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางสาววันทนา พวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางพรทิพย์ ทองมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นางจีรภัทร เชียงทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773
นายอำนาจ ชื่นบาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-511773
นางปัทมาวสี กอธงทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-511773

นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นายเฉลิมพล จิณแพทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นายคติ หงษ์วิไล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นายธีระพล เมฆะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี

นางภันทิญา ปานดำ
นายสุวรรณ วังตาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,303
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิสุทธรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-511773 อีเมล์: visut_213@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจุรีพร ปราบสุธา โทรศัพท์: 0812866376 อีเมล์: prabjuree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]