โรงเรียนวิสุทธรังษี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิสุทธรังษี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายหงษ์ดี ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสาวโสภิญ ไชยแก้ว
ครู
034-511773
นายคติ หงษ์วิไล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายเฉลิมพล จิณแพทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายธีระพล เมฆะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-511773
นางศศลักษณ์ วัฒนา
ครู
034-511773
นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ
ครู
034-511773
นางรุ่งนภา ชิดชอบ
ครู
034-511773
นางปิยกาญจน์ ภู่ภักดี
ครู
034-511773
นายนันทชัย ว่องไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวัชราภรณ์ อังสถิตย์อนันต์
ครู
034-511773
นางอรสุชา มูลประสาร
ครู
034-511773
นางพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์
ครู
034-511773
นางจันทิมา นุชฉัยยา
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
ครู
034-511773
นางคมคาย ปวุตตานนท์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางลาวัลย์ น้อยอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสุดใจ พละศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสุธีรา ลั่นซ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายสุวรรณ วังตาล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวิชุดา ประสมทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางเอมอร สังข์วรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายสัจจา เจริญวัย
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายเสนีย์ บำรุงศักดิ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางรัถถา นิยมพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางวาสนา พวงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายมานิต ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายอำนาจ อดุลย์ศิริอังกูร
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางเกศสิริ ประสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางแสงดาว สืบด้วง
ครู
034-511773
นางชนินทร กาญจนบุรางกูร
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางรัตนา เพ็ชร์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสุภา คชวัตร
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสุทัศน์ ไคลมี
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสุรันดร์ เหลืองกุหลาบ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางสุรัตน์ พลายชุมพล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายอภิชาติ ทัพวิเศษ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางพรทิพย์ วัชระภูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายพิเชศ รุ่งสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางเกษรินทร์ อ่อนนาค
ครู
034-511773
นางจิราวัลย์ เหลืองกุหลาบ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสมนึก รุ่งรัตน์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายวิเชียร เฉยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางพรศิริ รัตนบำรุง
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางอรพิน มณีวงศ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายอนุรักษ์ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายวิชัย สันทัด
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสุวิช สุขกรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายเจริญ ก้านเหลือง
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายดำรงศิลป์ ทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวิรัลพัชร เครือเมฆ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางปานจิต ศุภกาญจนกันติ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางเบ็ญจมาศ จงเจริญ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณา
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายไพศาล อนุกูล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางพรทิพา สุตภวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางอุไร ทองดี
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสมทรง วงศ์ระพี
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางพินท์ นพประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวรรณวิมล คีรีวงศ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายธีรพล จิณแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางนิตยา ชาญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายประกาส ประชากุล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายธวัชชัย สงวนทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นายอุดม สุตภวา
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายสุรพล พลอยนิล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางมธุรส ไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสมฤดี อนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางมยุรี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางพงศ์จันทร์ บำรุงศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางอรพินท์ เรืองศุภนิมิต
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางสุภัทร อังคณาสายัณห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางนิภาพร ประชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางจตุพร ทนยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางจุรีพร ปราบสุธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางภันทิญา ปานดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางรัตนา พงษ์พิทักษ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวันเพ็ญ บุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางอุไรวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางอมรา ชวนขยัน
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายอนุชา รุ่งคณาวุฒิ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางรุ่งนภา รุ่งคณาวุฒิ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางบริสุทธิ์ ษรบัณทิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสุรีรัตน์ บ่อเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางศันสนีย์ ชีวังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสมพิศ สมจิตต์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายประยุทธ จงศักดิ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางปรารถนา พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางนีรนารถ โรจน์รัตนพล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวราภรณ์ รุ่งสว่าง
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล
ครู
034-511773
นางกัญจนพร ภัคพาณิชย์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางพรรณี เพ็งศาสตร์
ครู
034-511773
นางวีณา ปลาทอง
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวรรณา สกุลวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-511773
นางสุกัลญารัตน์ จันทบาล
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางสมถวิล โพธิสาร
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางสวัสดี ถนอมมิตร
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายประเสริฐ วันเย็น
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางพะนอ ทัดสวน
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางวัชรี ทรัพย์พุ่ม
ครู
034-511773
นางปวีณา เกษมโสต
ครู
034-511773
นางทัศนา แม้นเดช
ครู ชำนาญการ
034-511773
นางกิติพร พลศร
ครู
034-511773
นางคนึงนิตย์ เนียมหอม
ครู
034-511773
นางปานปิติ ภูศรี
ครู
034-511773
นางสาวสายฝน ตะบานขวา
ครู
034-511773
นางดวงกมล สาโรชสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
034-511773
นายทินกร ชูช่วย
ครู
034-511773
นางวนานุช แวงอุ้ย
ครู
034-511773
นายศิรสิษฐ์ เชื้อทอง
ครูผู้ช่วย
034-511773
นางนนทกานต์ แก้วเรือง
ครูผู้ช่วย
034-511773
นางวันเฉลิม ยิ้มใหญ่หลวง
ครูผู้ช่วย
034-511773
นายวิศรุต ศรีนวล
ครูผู้ช่วย
034-511773
นางสาววันทนา พวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
034-511773
นางพรทิพย์ ทองมาก
ครูผู้ช่วย
034-511773

นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นายคติ หงษ์วิไล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นายเฉลิมพล จิณแพทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี
นายธีระพล เมฆะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสุทธรังษี

นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล
นางวราภรณ์ รุ่งสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิสุทธรังษี โทรศัพท์: 034-511773 อีเมล์: visut_213@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจุรีพร ปราบสุธา โทรศัพท์: 0812866376 อีเมล์: prabjuree@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ