โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุษบา ใจแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-644075
นายวีรพล มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-644075
นางจินตนา หนูอินทร์
ครู
034-644075
นางทิพย์วัลย์ แก้วพริ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-644075
นางมนทิรา มะม่วงชุม
ครู ชำนาญการ
034-644075
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
034-644075
นายวรงค์ วิเศษสิงห์
ครู
034-644075
นางบุษบา โรจน์เจริญชัย
ครูผู้ช่วย
034-644075
นายพงษ์ศักดิ์ ขวัญมา
ครูผู้ช่วย
034-644075
นางเกศสุดา นุ่มพรหม
ครู ชำนาญการ
034-644075
นายกฤษณะ วรรณศิริ
ครู
034-644075


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
นายวีรพล มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

นายวรงค์ วิเศษสิงห์
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง โทรศัพท์: 034-644075 อีเมล์: WIRACH_2006@HOTMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: นางจินตนา หนูอินทร์ โทรศัพท์: 0894075021 อีเมล์: jinny063@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ