โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายนพพล เทียนดำ
ครู
0-3550-2390
นางดวงรดา กิจจริตธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางภรณ์ชนก คงสว่าง
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสาวนลินี ทองวิเศษสุข
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางจรรยา ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสาวพัชรี สิงห์โต
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสอิ้ง อร่ามวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวกาญจนา ลาภรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางเบญจมาศ ศรีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นายทองหล่อ ไกรเภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางเบญจวรรณ ระโหฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายชัฏ ชาวห้วยหมาก
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางชูใจ โรจนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางธีรนุช เจริญลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายสุนันท์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นายสมเกียรติ ถนอมพล
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางบุญเกื้อ ชมพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสุภาพร ศรีคำไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางหทัยรัตน์ หาดแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาลี่ ศรีทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายสุรพล ศรีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายสาโรช นิลวงศ์
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นายชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางผ่องพรรณ ทองบุญนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางฉวีวรรณ การผลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
ครู เชี่ยวชาญ
0-3550-2390
นายสุจินต์ บุญเล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางวาทินี โชติทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางวรรณวิมล สังข์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายสุรพล งามสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางกมลรัตน์ พรมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางวิลาวัลย์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางอัจฉรา โกพัฒน์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางดวงใจ อวนมิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวศรีนวล คงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางเจริญพร วงศ์ศรีเผือก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางดลฤดี เจตนเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวพิม แสงวันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางรุ่งนภา คชายุทธ
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางนงนุช สุขศิริศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางนารีรัตน์ หลีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายประทวน มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายชานนท์ การะเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางณัฐธีรา กล่ำแสงใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายสนม เจตนเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางอำไพ อุบลวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางจำเรียง วันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นายสุเมธ สมาลาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครู
0-3550-2390
นางสาวจันทิมา จงชาญสิทโธ
ครู
0-3550-2390
นางจารุวรรณ ศิริรัตน์
ครู
0-3550-2390
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครู
0-3550-2390
นางสาวปราณี เภาหิงค์
ครู
0-3550-2390
นางสาวอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์
ครูผู้ช่วย
0-3550-2390
นายอำนาจ โตงาม
ครู
0-3550-2390
นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ
ครู
0-3550-2390
นางสาวชนัญชิดา พงษ์เทศ
ครู
0-3550-2390
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-3550-2390
นางอรอุมา ดีหลี
ครู
0-3550-2390
นางญดาภรณ์ นาคโหน
ครู
0-3550-2390
นางอรพรรณ สุขเรือน
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นางสาวอภิศรา เปลื้องกระโทก
ครูผู้ช่วย
0-3550-2390
นายวันชนะ วุฒิวัย
ครูผู้ช่วย
0-3550-2390
นางพรพิมล วชิรบ้านกลาง
ครู ชำนาญการ
0-3550-2390
นายเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3550-2390
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ
ครูผู้ช่วย
0-3550-2390

นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอำไพ อุบลวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ

นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
นายสัมพันธ์ ลือขจร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3550-2390 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา ทองสินธุ์ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: janya2505@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]