โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายสมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

0-3550-2390
นายนพพล เทียนดำ
ครู

0-3550-2390
นางดวงรดา กิจจริตธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวนลินี ทองวิเศษสุข
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางจรรยา ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการ
0898886072
0-3550-2390
นางสาวพัชรี สิงห์โต
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสอิ้ง อร่ามวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวกาญจนา ลาภรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางเบญจมาศ ศรีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นายทองหล่อ ไกรเภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวรุ่งเรือง พรหมจันทร์ดา
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางคมคาย เกรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางนันท์นภัส เผ่ากัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางเบญจวรรณ ระโหฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายชัฏ ชาวห้วยหมาก
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสาวพนิดา ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางเบญจพร เชาวน์พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางเตือนใจ น้อยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางจรรยา วงษ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางชูใจ บุญเล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางพัชรี ธนสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางธีรนุช เจริญลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายสุนันท์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นายสมเกียรติ ถนอมพล
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางบุญเกื้อ ชมพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสุภาพร ศรีคำไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางหทัยรัตน์ หาดแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาลี่ ศรีทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายสุรพล ศรีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางจวงจันทร์ สังข์วรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางวรรณี เกิดหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายเลอศักดิ์ ศรีทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายสาโรช นิลวงศ์
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางวิสาข์ เอนจินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสุนิสา มาลาวงษ์
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางผ่องพรรณ ทองบุญนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางฉวีวรรณ การผลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายประมาณ พลสุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสุนีพร ญาติมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวสมบูรณ์ เอี่ยมสกุล
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นายสุจินต์ บุญเล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางวาทินี โชติทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางวรรณวิมล สังข์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายสุรพล งามสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางกมลรัตน์ พรมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางวิลาวัลย์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางอัจฉรา โกพัฒน์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางดวงใจ อวนมิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวศรีนวล คงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางเจริญพร วงศ์ศรีเผือก
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางดลฤดี เจตนเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวพิม แสงวันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางรุ่งนภา คชายุทธ
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางนงนุช สุขศิริศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางชะเอม ศรีโมรา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางนารีรัตน์ หลีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายประทวน มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นายชานนท์ การะเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9421164
0-3550-2390
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นายสุเมธ สมาลาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครู

0-3550-2390
นางสาวจันทิมา จงชาญสิทโธ
ครู

0-3550-2390
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครู

0-3550-2390
นางสาวปราณี เภาหิงค์
ครู

0-3550-2390
นางสาวอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์
ครูผู้ช่วย

0-3550-2390
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
ครูผู้ช่วย

0-3550-2390
นางอรอุมา ดีหลี
ครู
0899454369
0-3550-2390
นายอดิศักดิ์ คงเพชร
ครู ชำนาญการ

0-3550-2390
นางสุรีย์ แผ้วนพสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3550-2390
นางจารุวรรณ ศิริรัตน์
ครู

0-3550-2390
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ
ครูผู้ช่วย
0882240262
0-3550-2390

นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นายสมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ

นายประทวน มาตรวิจิตร
นายชานนท์ การะเวก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3550-2390 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา ทองสินธุ์ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: janya2505@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ