โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางอำไพ อุบลวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3550-2390
นางดวงรดา กิจจริตธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3550-2390
นางภรณ์ชนก คงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นางสาวพัชรี สิงห์โต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3550-2390
นางสอิ้ง อร่ามวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางชูใจ โรจนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นางบุญเกื้อ ชมพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นางสุภาพร ศรีคำไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางสาลี่ ศรีทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นายชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางผ่องพรรณ ทองบุญนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางฉวีวรรณ การผลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นายสุรพล งามสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3550-2390
นางกมลรัตน์ พรมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3550-2390
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3550-2390
นางอัจฉรา โกพัฒน์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางดวงใจ อวนมิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นางสาวศรีนวล คงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางสาวศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นางดลฤดี เจตนเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3550-2390
นางสาวพิม แสงวันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นางนารีรัตน์ หลีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นายประทวน มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3550-2390
นายชานนท์ การะเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3550-2390
นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นางณัฐธีรา กล่ำแสงใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นายสนม เจตนเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางจำเรียง วันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3550-2390
นายสุเมธ สมาลาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางสาวปารียา ฟักอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นางประภาศรี พันธุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3550-2390
นางพรพิมล วชิรบ้านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3550-2390
นายเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3550-2390
นางสาวอัศนีย์ เจียมกิจรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางจรรยา ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นางสาวสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นายสุนันท์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3550-2390
นายสมเกียรติ ถนอมพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นายสาโรช นิลวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางวาทินี โชติทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางวิลาวัลย์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3550-2390
นางรุ่งนภา คชายุทธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางกัณณ์พาณี นิคมจารุสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3550-2390
นางสาวอัญชะลี สุภาชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นางสาวจันทิมา จงชาญสิทโธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางจารุวรรณ ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นางอรอุมา ดีหลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางอรพรรณ สุขเรือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นายนพพล เทียนดำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นางสาวปราณี เภาหิงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นายอำนาจ โตงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3550-2390
นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3550-2390
นางสาวชนัญชิดา พงษ์เทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นางญดาภรณ์ นาคโหน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3550-2390
นายอนิรุตน์ ภมรพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3550-2390
นางสาวสมฤทัย อรัญวาศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นางสาวยลดา อุบลดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางสาวนันทวรรณ ทองทับ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3550-2390
นายธนกฤต บัวชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3550-2390
นางสาวศุจีภรณ์ สีทองสุก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3550-2390
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3550-2390
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นางสาวอภิศรา เปลื้องกระโทก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3550-2390
นายวันชนะ วุฒิวัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3550-2390
นางสาวน้ำทิพย์ เขียนงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3550-2390

นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอำไพ อุบลวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ

นางสาวรัชนก ก่อดิษฐ
นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,524
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3550-2390 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา ทองสินธุ์ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: janya2505@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]