โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนพพล เทียนดำ
ครู
นางดวงจันทร์ จริตธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนลินี ทองวิเศษสุข
ครู ชำนาญการ
นางจรรยา ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการ
0898886072
นางพัชรี สิงห์โต
ครู ชำนาญการ
นางสอิ้ง อร่ามวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ลาภรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาศ ศรีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมโภชน์ เชวงภักดีเวทย์
ครู ชำนาญการ
นายทองหล่อ ไกรเภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งเรือง พรหมจันทร์ดา
ครู ชำนาญการ
นางคมคาย เกรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส เผ่ากัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจวรรณ ระโหฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัฏ ชาวห้วยหมาก
ครู ชำนาญการ
นางพนิดา ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจพร เชาวน์พัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
นางเตือนใจ น้อยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา วงษ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชูใจ บุญเล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี ธนสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธีรนุช เจริญลาภ
ครู ชำนาญการ
นายสุนันท์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ
นายสมเกียรติ ถนอมพล
ครู ชำนาญการ
นางบุญเกื้อ ชมพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพจน์พิชชา เผือกนาค
ครู ชำนาญการ
นางสุภาพร ศรีคำไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ หาดแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอดิศักดิ์ คงเพชร
ครู ชำนาญการ
นางสาลี่ ศรีทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล ศรีนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจวงจันทร์ สังข์วรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณี เกิดหิรัญ
ครู ชำนาญการ
นายเลอศักดิ์ ศรีทองอินทร์
ครู ชำนาญการ
นายสาโรช นิลวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางวิสาข์ เอนจินทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยประสิทธิ์ เนตรอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนิสา มาลาวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางผ่องพรรณ ทองบุญนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ การผลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประมาณ พลสุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนีพร ญาติมาก
ครู ชำนาญการ
นางสมบูรณ์ เอี่ยมสกุล
ครู ชำนาญการ
นายสุจินต์ บุญเล่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาทินี โชติทวีวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางวรรณวิมล สังข์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล งามสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกมลรัตน์ พรมสุข
ครู ชำนาญการ
นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวัลย์ กลิ่นลำดวน
ครู ชำนาญการ
นางสุพัชชา ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์ แผ้วนพสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา โกพัฒน์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงใจ อวนมิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีนวล คงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
ครู ชำนาญการ
นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเจริญพร วงศ์ศรีเผือก
ครู ชำนาญการ
นางศิริธร สิริทรัพย์ทวี
ครู ชำนาญการ
นางดลฤดี เจตนเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิม แสงวันทอง
ครู ชำนาญการ
นางรุ่งนภา คชายุทธ
ครู ชำนาญการ
นางณัฐวดี อิทธิสาร
ครู ชำนาญการ
นางนงนุช สุขศิริศักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
ครู ชำนาญการ
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชะเอม ศรีโมรา
ครู ชำนาญการ
นางนารีรัตน์ หลีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประทวน มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชานนท์ การะเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันดี เล็กนิคม
ครู ชำนาญการ
นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9421164
นางอัญชะลี สุภาชัย
ครู ชำนาญการ
นายสุเมธ สมาลาวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางวรางคณา ทวีสิงห์
ครู
นางจันทิมา จงชาญสิทโธ
ครู
นางจารุวรรณ ศิริรัตน์
ครู
นายสัมพันธ์ ลือขจร
ครู
นางสาวอัศนีย์ สุทธิพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปราณี เภาหิงค์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ
ครูผู้ช่วย
0882240262

นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอรทัย ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นายสมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ
นางอรทัย น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุพรรณภูมิ

นางจรรยา วงษ์สุวรรณ
นายสุนันท์ กลิ่นลำดวน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3550-2390 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา ทองสินธุ์ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: janya2505@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ