โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

575191
นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

575191
นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย
0802173201
575191
นางสาวเบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครูผู้ช่วย
086-6041660
575191
นางพรทิพย์ บุญลือ
ครูผู้ช่วย
087-6669364
575191
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

575191
นางสาวพิมพ์พร เกิดสกุล
ครู
0800553941
575191
นางธนัชชา กาฬภักดี
ครู ชำนาญการ

575191
นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

575191
นายมนัส อ่อนสำลี
ครู ชำนาญการ

575191
นางประสาร แววพหูสูต
ครู ชำนาญการ

575191
นางปิยะมาศ ดวงแก้ว
ครู ชำนาญการ

575191
นางสาวษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู ชำนาญการ

575191
นางสาวกัญญา จันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ

575191
นายณัชพล กาฬภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8369323
575191
นางสมหมาย ศรีสุข
ครู ชำนาญการ

575191
นางสุนันทา พันธุมิตร
ครู ชำนาญการ

575191
นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
ครู

575191
นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว
ครู

575191
นางวรินธร ทิพเนตร
ครู ชำนาญการ

575191
นางสาวอโณทัย กิตติธรรมการณ์
ครู

575191
นางอินทิรา หนูเทศ
ครูผู้ช่วย

575191

นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา

นางสาวกัญญา จันทรา
นางสุนันทา พันธุมิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 575191 อีเมล์: borkruwittaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรา ทรัพย์์ส่งเสริม โทรศัพท์: 0802173201 อีเมล์: Moo_mam@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ