โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย
0802173201
นางสาวเบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครูผู้ช่วย
086-6041660
นางพรทิพย์ บุญลือ
ครูผู้ช่วย
087-6669364
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์พร เกิดสกุล
ครู
0800553941
นางธนัชชา กาฬภักดี
ครู ชำนาญการ
นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส อ่อนสำลี
ครู ชำนาญการ
นางประสาร แววพหูสูต
ครู ชำนาญการ
นางปิยะมาศ ดวงแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางสาวษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัญญา จันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณัชพล กาฬภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8369323
นางสมหมาย ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
นางสุนันทา พันธุมิตร
ครู ชำนาญการ
นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
ครู
นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว
ครู
นางวรินธร ทิพเนตร
ครู ชำนาญการ
นางสาวอโณทัย กิตติธรรมการณ์
ครู
นางอินทิรา หนูเทศ
ครูผู้ช่วย

นายประดิษฐ์ พลายโถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา

นางสาวกัญญา จันทรา
นายณัชพล กาฬภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 575191 อีเมล์: borkruwittaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรา ทรัพย์์ส่งเสริม โทรศัพท์: 0802173201 อีเมล์: Moo_mam@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ