โรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนคาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819410080
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0861641386
นางภัทรดา กองแก้ว
ครู ชำนาญการ
0818801961
นางสาวสุวรรณา วรรณถิรหงส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894136692
นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
0895236467
นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898061339
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819068829
นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899107341
นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู
0844497992
นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811954869
นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858433745
นางบังอร โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868842597
นายคมสัน โชระเวก
ครู ชำนาญการ
0898300365
นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
0861723121
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861757541
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
0810104854
นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895518807
นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891198821
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892606694
นางพิชชา ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
0895503535
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871549768
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813842006
นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
0895464466
นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู ชำนาญการ
0891363818
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู
0859463559
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
ครู
0867443703
นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0861752302
นางสาวนิลวรรณ สมสะอาด
ครูผู้ช่วย
0868536455
นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย
0851867655
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
ครู
0866660987
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู
0861616249

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นายคมสัน โชระเวก
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 35421222 อีเมล์: donkha_webmaster@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา วรรณถิรหงส์ โทรศัพท์: 0894136692 อีเมล์: kaewsrasan2006@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ