โรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนคาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819410080
35421222
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0861641386
35421222
นางภัทรดา กองแก้ว
ครู ชำนาญการ
0818801961
35421222
นางสาวสุวรรณา วรรณถิรหงส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894136692
35421222
นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
0895236467
35421222
นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898061339
35421222
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819068829
35421222
นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899107341
35421222
นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู
0844497992
35421222
นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811954869
35421222
นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858433745
35421222
นางบังอร โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868842597
35421222
นายคมสัน โชระเวก
ครู ชำนาญการ
0898300365
35421222
นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
0861723121
35421222
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861757541
35421222
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
0810104854
35421222
นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895518807
35421222
นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891198821
35421222
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892606694
35421222
นางพิชชา ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
0895503535
35421222
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871549768
35421222
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813842006
35421222
นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
0895464466
35421222
นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู ชำนาญการ
0891363818
35421222
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู
0859463559
35421222
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
ครู
0867443703
35421222
นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0861752302
35421222
นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย
0851867655
35421222
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
ครู
0866660987
35421222
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู
0861616249
35421222
นางสาวจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย
087-8024940
35421222

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
นายมณเฑียร เรียบเรียง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

26
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 35421222 อีเมล์: donkha_webmaster@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา วรรณถิรหงส์ โทรศัพท์: 0894136692 อีเมล์: kaewsrasan2006@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ