โรงเรียนดอนคาวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนคาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางภัทรดา กองแก้ว
ครู ชำนาญการ
35421222
นางสาวสุวรรณา วรรณถิรหงส์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
35421222
นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู
35421222
นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางบังอร โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายคมสัน โชระเวก
ครู ชำนาญการ
35421222
นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
35421222
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
35421222
นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางพิชชา ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
35421222
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
35421222
นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู ชำนาญการ
35421222
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู
35421222
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
ครู
35421222
นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
35421222
นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย
35421222
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
ครู
35421222
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู
35421222
นางสาวจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย
35421222

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา โทรศัพท์: 35421222 อีเมล์: donkha_webmaster@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา วรรณถิรหงส์ โทรศัพท์: 0894136692 อีเมล์: kaewsrasan2006@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ