โรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนคาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคมสัน ธรรมนู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
035495559
นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางบังอร โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายคมสัน โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035495559
นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
035495559
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
035495559
นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางภัทรดา กองแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางพิชชา ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายอรุณ หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
035495559
นายตรงกิจ สุขเหลือ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
035495559
นางสาวจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
035495559

นายคมสัน ธรรมนู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
นายคมสัน โชระเวก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035495559 อีเมล์: ad.donkha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ ตันทอง โทรศัพท์: 035421111 อีเมล์: iex0223@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]