โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหลักเมตร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวจิรภา เจริญผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-970778
นางภารดี แซ่โง้ว
ครู ชำนาญการ
034-970778
นางสาวสุนีย์ ทองดอนเหมือน
ครู
034-970778
นางสาวเกศสุดา ทองคงหาญ
ครู ชำนาญการ
034-970778
นายสุภัค จานแก้ว
ครู
034-970778

นางสาวจิรภา เจริญผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลักเมตร

นายสุภัค จานแก้ว
นางภารดี แซ่โง้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลักเมตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-970778 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกศสุดา ทองคงหาญ โทรศัพท์: 0892149011 อีเมล์: uhoo_kase@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ