โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุนทรี เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางดาวพระศุกร์ เพ็งกลัด
ครู
034-381116
นางศรีนวล ภูมิวราภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางกฤษณา มนต์คล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวพูลสุข พวงสำลี
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางลาวัลย์ จาดคล้าย
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางแก้วกาญจน์ ฤทธิเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นายวิเชียร ก้านเหลือง
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสมจิต กิจเฉลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นายอภิชาติ วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางรัตนา เดชชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางพยูร วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางกิตติยา รวมชนอนุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางหทัยรัตน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางกาญจนา แม่บุญเรือน
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางรัชตา ปรีชาสกุลชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวลักษณารีย์ อยู่มั่นธรรมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสุจิตรา เวสสะภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางบุปผา โฉมวงษ์
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางพันทิพา ธัญลักษณ์เดโช
ครู
034-381116
นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี
ครู
034-381116
นางสาวสุภา เจียมพุก
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวจารุณี อภิวรชัย
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์
ครู
034-381116
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-381116
นายภูวณัฎฐ์ โชติวรรธนะสิริ
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางนริศา กาญจนเสมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์
ครู
034-381116
นางวันทนา ขำสอน
ครู
034-381116
นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน
ครู
034-381116
นางดาวเรือง นาคทั่ง
ครู
034-381116
นางสาวสุภัค แซ่ซื้อ
ครู
034-381116
นางสาวณรพี โชคเดโชชัยกุล
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวสุนทรี เรืองโรจน์
ครูผู้ช่วย
034-381116
นายณัฐพงษ์ จันขู
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางฉัตรเฉลา ตรีแดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวอรณิช วงศ์ศรีนาค
ครู
034-381116
นางสาวฉัตรกาญจน์ ทองเกิด
ครู
034-381116
นายวันชัย นิติพันธ์
ครูพี่เลี้ยง
034-381116
นางสาวไพรินทร์ ธัญลักษณ์เดโช
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางสาววัลภา วงษ์ศรีนาค
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางสาวญาณี สามตรีกัน
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางอภิวดี แร่มี
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางสาวจินดามณี พันมี
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116

นางสุนทรี เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
นายภูวณัฎฐ์ โชติวรรธนะสิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) โทรศัพท์: 034-381116 อีเมล์: esanpt139@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทนา ศรีไพรบัว โทรศัพท์: 0811982572 อีเมล์: sun.tana@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ