โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเอศรา แสนกันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
034-381116
นางดาวพระศุกร์ เพ็งกลัด
ครู
034-381116
นางศรีนวล ภูมิวราภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางกฤษณา มนต์คล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวพูลสุข พวงสำลี
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางลาวัลย์ จาดคล้าย
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางแก้วกาญจน์ ฤทธิเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นายวิเชียร ก้านเหลือง
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสมจิต กิจเฉลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางพยูร วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางกิตติยา รวมชนอนุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางกาญจนา แม่บุญเรือน
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางรัชตา ปรีชาสกุลชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสุจิตรา เวสสะภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางบุปผา โฉมวงษ์
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางพันทิพา ธัญลักษณ์เดโช
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี
ครู
034-381116
นางสาวสุภา เจียมพุก
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวจารุณี อภิวรชัย
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์
ครู
034-381116
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-381116
นายภูวณัฎฐ์ โชติวรรธนะสิริ
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางนริศา กาญจนเสมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์
ครู
034-381116
นางวันทนา ขำสอน
ครู
034-381116
นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน
ครู
034-381116
นางดาวเรือง นาคทั่ง
ครู
034-381116
นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
ครู
034-381116
นางสาวสุภัค แซ่ซื้อ
ครู
034-381116
นางสาวณรพี โชคเดโชชัยกุล
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางสาวอรนุช มนต์แก้ว
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางสาวศุภางค์ บุญศรีสมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวสุนทรี เรืองโรจน์
ครูผู้ช่วย
034-381116
นายณัฐพงษ์ จันขู
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางสาวรวิสรา แป้งคุณญาติ
ครูผู้ช่วย
034-381116
นางสาวพรทิพย์ รุ่มนุ่ม
ครูผู้ช่วย
034-381116
นายสรศักดิ์ กรองมะเริง
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางฉัตรเฉลา ตรีแดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381116
นางสาวอรณิช วงศ์ศรีนาค
ครู ชำนาญการ
034-381116
นางสาวณิศาภัทร์ จั่นแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางสาวฉัตรกาญจน์ ทองเกิด
ครู
034-381116
นายวันชัย นิติพันธ์
ครูพี่เลี้ยง
034-381116
นางสาวรัตนาวดี โฮกอ่อน
ครูธุรการ
034-381116
นางสาวไพรินทร์ ธัญลักษณ์เดโช
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางอภิวดี แร่มี
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางสาวศศิภา วงษ์รัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116
นางสาวจินดามณี พันมี
ครู (อัตราจ้าง)
034-381116

นายเอศรา แสนกันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
นางพยูร วงษ์ชื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-381116 อีเมล์: esanpt139@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทนา ศรีไพรบัว โทรศัพท์: 0811982572 อีเมล์: sun.tana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]