โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุนทรี เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
ฉัตรเฉลา ตรีแดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
อรณิช วงศ์ศรีนาค
ครู
นางศรีนวล ภูมิวราภรณ์
ครู ชำนาญการ
นางพิงพันธ์ ลี้ไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
นางกฤษณา มนต์คล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพูลสุข พวงสำลี
ครู ชำนาญการ
นางลาวัลย์ จาดคล้าย
ครู ชำนาญการ
นางแก้วกาญจน์ ฤทธิเลิศ
ครู ชำนาญการ
นายวิเชียร ก้านเหลือง
ครู ชำนาญการ
นางสมจิต กิจเฉลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการ
นางรัตนา เดชชัย
ครู ชำนาญการ
นางพยูร วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกิตติยา รวมชนอนุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์
ครู ชำนาญการ
นางฐานิดา แต่รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา แม่บุญเรือน
ครู ชำนาญการ
นางจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชตา ปรีชาสกุลชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรฐา เตียวต๋อย
ครู ชำนาญการ
นางลักษณารีย์ อยู่มั่นธรรมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตรา เวสสะภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการ
นางศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
ครู
นางวราภรณ์ ชิณวงศ์พรหม
ครู
นางบุปผา โฉมวงษ์
ครู
นางพันทิพา ธัญลักษณ์เดโช
ครู
นางสุภา เจียมพุก
ครู ชำนาญการ
นางจารุณี อภิวรชัย
ครู
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
ครู
081-1982572
ดาวพระศุกร์ เพ็งกลัด
ครูผู้ช่วย
นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี
ครู
นางน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน
ครู
086-1619737
นางดาวเรือง นาคทั่ง
ครู
086-5356730

นางสุนทรี เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

นางพยูร วงษ์ชื่น
นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-381116 อีเมล์: esanpt139@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทนา ศรีไพรบัว โทรศัพท์: 0811982572 อีเมล์: sun.tana@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ