โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุนทรี เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0894599366
034-381116
นางดาวพระศุกร์ เพ็งกลัด
ครู
0929462167
034-381116
นางศรีนวล ภูมิวราภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899622731
034-381116
นางพิงพันธ์ ลี้ไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
0869724097
034-381116
นางกฤษณา มนต์คล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861721177
034-381116
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819442132
034-381116
นางสาวพูลสุข พวงสำลี
ครู ชำนาญการ
0896030942
034-381116
นางลาวัลย์ จาดคล้าย
ครู ชำนาญการ
0896101045
034-381116
นางแก้วกาญจน์ ฤทธิเลิศ
ครู ชำนาญการ
0894097894
034-381116
นายวิเชียร ก้านเหลือง
ครู ชำนาญการ
0877557696
034-381116
นางสมจิต กิจเฉลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877626678
034-381116
นายอภิชาติ วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847046724
034-381116
นางรัตนา เดชชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817442735
034-381116
นางพยูร วงษ์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847046724
034-381116
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815877950
034-381116
นางรัชนีวรรณ ผลิเจริญผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818517607
034-381116
นางกิตติยา รวมชนอนุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817631949
034-381116
นางหทัยรัตน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819414256
034-381116
นางกาญจนา แม่บุญเรือน
ครู ชำนาญการ
0895328894
034-381116
นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813787630
034-381116
นางรัชตา ปรีชาสกุลชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840739949
034-381116
นางรฐา เตียวต๋อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034381116
034-381116
นางสาวลักษณารีย์ อยู่มั่นธรรมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874062373
034-381116
นางสุจิตรา เวสสะภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865993879
034-381116
นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการ
0817366560
034-381116
นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
ครู ชำนาญการ
0812969632
034-381116
นางวราภรณ์ ชิณวงศ์พรหม
ครู
034381116
034-381116
นางบุปผา โฉมวงษ์
ครู ชำนาญการ
0875658728
034-381116
นางพันทิพา ธัญลักษณ์เดโช
ครู
0899118544
034-381116
นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี
ครู
0909871973
034-381116
นางสาวสุภา เจียมพุก
ครู ชำนาญการ
0817582992
034-381116
นางสาวจารุณี อภิวรชัย
ครู ชำนาญการ
0817031753
034-381116
นางสาวน้องนุช กุลศิริชัยวัฒน์
ครู
0817915487
034-381116
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
ครู
0927342438
034-381116
นายภูวณัฎฐ์ โชติวรรธนะสิริ
ครู ชำนาญการ
0899148981
034-381116
นางสาวดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์
ครู
0867503424
034-381116
นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน
ครู
086-1619737
034-381116
นางดาวเรือง นาคทั่ง
ครู
086-5356730
034-381116
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819955752
034-381116
นางสาวสุนทรี เรืองโรจน์
ครูผู้ช่วย
0909150564
034-381116
นางฉัตรเฉลา ตรีแดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892861909
034-381116
นางสาวอรณิช วงศ์ศรีนาค
ครู
0891780104
034-381116
นางสาวฉัตรกาญจน์ ทองเกิด
ครู

034-381116
นางสาวกิ่งกาญจน์ เฮี้ยนเจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
086-1665069
034-381116
นางสาวไพรินทร์ ธัญลักษณ์เดโช
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899646842
034-381116
นางสาววัลภา วงษ์ศรีนาค
ครู (อัตราจ้าง)
084802518
034-381116
นางสาวญาณี สามตรีกัน
ครู (อัตราจ้าง)
0860430588
034-381116
นางสาวอารีวรรณ สุวรรณประทีป
ครู (อัตราจ้าง)
0875813402
034-381116
นางอภิวดี แร่มี
ครู (อัตราจ้าง)
0865738033
034-381116
นางสาวจันจิรา บุญเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
0816176416
034-381116
นางสาวอภิญญา ชวนะเกรียงไกร
ครู (อัตราจ้าง)
0836135868
034-381116
นางชมนาด คุณามาตย์
ครู (อัตราจ้าง)
0804049898
034-381116

นางสุนทรี เล้าอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

นางสาวพิศมัย ผุดผ่อง
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-381116 อีเมล์: esanpt139@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทนา ศรีไพรบัว โทรศัพท์: 0811982572 อีเมล์: sun.tana@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ