โรงเรียนวัดเลาเต่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเลาเต่า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษณะ ผัดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

034-965814
นางศรีศิรินทร์ ธรรมกร่าง
ครู ชำนาญการ

034-965814
นางกมลทิพย์ กิจจาวรากร
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-965814
นางสาวนวลจันทร์ บุณยะมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-965814
นายพรชัย ชิงดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-965814
นางรัชนี ชีวะโต
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-965814
นางถนอม ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ

034-965814
นางสุคนธ์ ป้องกงลาด
ครู ชำนาญการ

034-965814
นางสมใจ แก้วเกตุ
ครู

034-965814
นางสาวสุกัญญา กิมพิทักษ์
ครูธุรการ

034-965814
นางสาวอำภาพร ทองร่อย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

034-965814

นายกฤษณะ ผัดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเลาเต่า

นายพรชัย ชิงดวง
นางสมใจ แก้วเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเลาเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965814 อีเมล์: laotaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา กิมพิทักษ์ โทรศัพท์: 0865218001 อีเมล์: sukanyaschool@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ