โรงเรียนวัดบางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นางสิริภา เกิดลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นายกุญชร ตะถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-399071
นางผาสุก ปานอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-399071
นางสาวนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาวจันทรา ปานอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-399071
นางชูศรี นพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-399071
นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-399071
นางศศิวิมล เกตุแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาววรรณา สุริวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสมใจ หมอนทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นางสาวอุษา มะหะหมัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-399071
นายสรรชัย วิบูลย์ชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาวทรงศรี สุขเกษม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-399071
นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาวสกลสุภา สุมาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาวชไมพร อยู่พวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-399071
นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-399071
นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-399071
นายสมหมาย ตรงดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-399071
นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-399071
นางสาวมณีรัตน์ จักหมื่นภูผา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นายปรัชญา คล้ายชุ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-399071
นางอุษา โตศรีพลับ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-399071
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิง ศศิรัญญา สีสะอาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-399071
นางสาวอรุโณทัย แก้วหานาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-399071
นายประดับ ชูราศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นางสาววาสนา ลี้เจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-399071
นางสาวนันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034-399071
นางสาวสุพัฒนา เตชานุบาล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นางสาวพรทิพย์ แสงอุทัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นางสาวสุชัญญา เผ่าผาง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นายพงษ์ปฐม พุกยิ้ม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071
นางสาวสำลี จวงจันทร์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-399071

นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง
นางสิริภา เกิดลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง

นางสาวอุษา มะหะหมัด
นางผาสุก ปานอุทัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ โทรศัพท์: 034399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]