ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนราภิรมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900039
นางพัชรี พยัคฆา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900039
นางสาวนิภาวรรณ คนทน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-900039
นางสาววนิดา เลี้ยงอำนวย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-900039
นางสาวสุนิสา กลิ่นพิกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900039
นายพิเชษฐ พยัคฆา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900039
นางสาวจินตนา ภิรมย์นก
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900039
นางแสงอุษา ภิรมย์อยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900039
นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900039
นางสังวอน โพธิ็สวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900039
นางปุณยนุช แขกเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900039
นางอัญญุมา อินทร์วิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-900039
นายศิริ อินทร์วิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900039
นางอรุณรัตน์ ไทรผ่องศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900039
นางพอใจ อรรถเจดีย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900039
นางธัญญรัศม์ สุขเกิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-900039
นางมณีรัตน์ พจนารถ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-900039
นายวินัย คำนวลศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-900039
นายวิบูลย์ สะอาดนัก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-900039
นางสดใส ประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900039
นางสาวประภาพร ทรัพย์กุลอุ่นสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900039
นางสาวนิภาพร เหล็กหลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900039
นางสาวสุภาวดี วงษ์จันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-900039
นางสาวบุญญิสา ช่วยชม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-900039
นายทวีวุฒิ จันทรมณี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-900039
นางสุภัควัน ใจดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-900039
นางพรพรรณ ประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-900039
นายอนุสร สวัสดิ์ชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-900039
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-900039
นางสาวกุณฑลา เซ่งลอยเลื่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-900039
นายวุฒิเกียรติ เชาว์ชอบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900039
นางสาวสุพรรษา หมอดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034-900039
นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900039
นางสาวดลยา วงษารัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-900039
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพชรแอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-900039
นางสาวอัจจิมา ยังเจริญพร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900039

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์

นางสดใส ประเสริฐ
นางอัญญุมา อินทร์วิมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900039 อีเมล์: narapiromsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ โทรศัพท์: 0899156308 อีเมล์: suwannarn.151@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]