โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายศรัณย์ จันทร์แดง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-297663
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-297663
นางมาลี ควรคนึง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสัญญา สุดล้ำเลิศ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายชาญชัย กิจสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพวงทิพย์ กรุงกาญจนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอนงค์ นิ่มอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวราพรรษ เจิมสุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุเวทย์ อวยจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอารยา ทองปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอัจฉรา สุริยกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางยุพิน ม่วงนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางกมลรัตน์ ศรีพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายประทีป รัชวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายกมล ประทีปธีรานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายบุญสม มนต์ประจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพวงกาญจน์ กรุงกาญจนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายธนวนต์ เจิมสุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอรนุช มาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวาทิณี สมเชื้อเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางประทุมวดี หงษ์ประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเอนก มีทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมะลิวรรณ วีระจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายประหยัด ก๋ำนารายณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสมศรี เลี้ยงบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายปัญญา โพธิ์มลิวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเอมอร ตรีชั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางออมสิน สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอรัญญา กิจสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายภาสกร แจ่มจันทร์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางทัศนีย์ ลำใย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศิริเพ็ญ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางรัชนี รัตนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางรัตติยา บุญศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมธุรส ต่วนเครือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวาสนา พุ่มเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางปรีญา สงกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางบุณยาพร กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายวิเวก สระน้ำหวาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางขวัญชนก ชนะภามาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายพาที จันทร์อ่ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนฤชล ฟองเหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวีรวรรณ ปัถวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนิภา พณิชยกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุชาติ วิเชนสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเหนือ ปาเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางฉวีวรรณ อุสาหกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสมบูรณ์ เอกอนันทกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสุภาพร เทียนกรรณทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจันทร์อ่อน เลิศสำราญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุรพล ตรีชั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศุภลักษณ์ ทองวิลาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุทิน เหล่างาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศรีนวล โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสนธิ สถาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุชิต ทองปรีชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสุนีย์ ชูวงศ์ศิริกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเฉลา ธวัชพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายอุดร สิริอาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสิริมา รัชวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายมานิตย์ บุตรชุน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจันทร์เพ็ญ จิระรัตนาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเอกชัย ผลวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเอกกมล เปี่ยมทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางธิติมา วานิชานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายวันชัย ธวัชพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวัชรา แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวิภา เหล่าสมาธิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนิตยา ซำประชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเกษร กิจจาภินันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวัชรีย์ พัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางละออ โตเลี้ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพรรณี รุ้งทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจรัญญา เดชชาวนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมณฑา ปีมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสุภัทรา วงศ์พิพิธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางชนาพร วรรณสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเสาวนี ร่มโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางกานดา พิมใจใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวริวรรณ์ ขำทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนลินรัตน์ พงศ์พุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเยาวลักษณ์ เสียงเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางชไมพร ช้อนทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอภิญญา นาคใหญ่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายวิรัตน์ สงกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนพพร คุ้มรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางคนึงนิจ แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศุภรา ดีหะสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายนวัช ปานสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-297663
นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายณัฐวุฒิ ทองพัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอรวรรณ จันทร์ฟู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-297663
นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-297663
นางสาวหทัยชนก วงศ์สามี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-297663
นางปิ่นอัปสร คำแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสาวสุภารัตน์ คงวัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-297663
นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-297663
นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663

นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางมาลี ควรคนึง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นางนิภา พณิชยกุล
นางละออ โตเลี้ยง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-297663 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรีดาภรณ์ ไชยแสง โทรศัพท์: 0827181955 อีเมล์: kroonoon55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]