โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-297663
นายศรัณย์ จันทร์แดง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-297663
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมาลี ควรคนึง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางรัชนี รัตนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-297663
นางสาวหทัยชนก วงศ์สามี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-297663
นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางรัตติยา บุญศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมธุรส ต่วนเครือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวาสนา พุ่มเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางปรีญา สงกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางบุณยาพร กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายชาญชัย กิจสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายวิเวก สระน้ำหวาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางขวัญชนก ชนะภามาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพวงทิพย์ กรุงกาญจนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเสาวณีย์ อาภานันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายพาที จันทร์อ่ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนฤชล ฟองเหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวีรวรรณ ปัถวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนิภา พณิชยกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสัญญา สุดล้ำเลิศ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุชาติ วิเชนสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเหนือ ปาเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางฉวีวรรณ อุสาหกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอนงค์ นิ่มอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวราพรรษ เจิมสุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสมบูรณ์ เอกอนันทกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสุภาพร เทียนกรรณทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจันทร์อ่อน เลิศสำราญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุรพล ตรีชั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศุภลักษณ์ ทองวิลาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุเวทย์ อวยจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุทิน เหล่างาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศรีนวล โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอารยา ทองปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสนธิ สถาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุชิต ทองปรีชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอัจฉรา สุริยกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสุนีย์ ชูวงศ์ศิริกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางยุพิน ม่วงนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเฉลา ธวัชพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายอุดร สิริอาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางกมลรัตน์ ศรีพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายประทีป รัชวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายกมล ประทีปธีรานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสิริมา รัชวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายมานิตย์ บุตรชุน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายบุญสม มนต์ประจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจันทร์เพ็ญ จิระรัตนาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเอกชัย ผลวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพวงกาญจน์ กรุงกาญจนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายณัฐวุฒิ ทองพัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเอกกมล เปี่ยมทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายธนวนต์ เจิมสุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางธิติมา วานิชานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายวันชัย ธวัชพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวัชรา แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอรนุช มาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวิภา เหล่าสมาธิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนิตยา ซำประชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวาทิณี สมเชื้อเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางประทุมวดี หงษ์ประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายเอนก มีทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมะลิวรรณ วีระจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายประหยัด ก๋ำนารายณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสมศรี เลี้ยงบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายปัญญา โพธิ์มลิวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเอมอร ตรีชั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเกษร กิจจาภินันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวัชรีย์ พัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางละออ โตเลี้ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพรรณี รุ้งทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางออมสิน สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจรัญญา เดชชาวนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอรัญญา กิจสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางมณฑา ปีมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสุภัทรา วงศ์พิพิธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายภาสกร แจ่มจันทร์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางชนาพร วรรณสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเสาวนี ร่มโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางกานดา พิมใจใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางวริวรรณ์ ขำทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนลินรัตน์ พงศ์พุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางเยาวลักษณ์ เสียงเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางชไมพร ช้อนทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอภิญญา นาคใหญ่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายวิรัตน์ สงกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางทัศนีย์ ลำใย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศิริเพ็ญ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางนพพร คุ้มรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางคนึงนิจ แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางศุภรา ดีหะสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางอรวรรณ จันทร์ฟู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางปิ่นอัปสร คำแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663
นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-297663

นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นางมาลี ควรคนึง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

นายเอกกมล เปี่ยมทรัพย์
นางศุภรา ดีหะสิงห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

631
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-297663 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรีดาภรณ์ ไชยแสง โทรศัพท์: 0827181955 อีเมล์: kroonoon55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]