โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสาธิต จ้อยเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายวิชาญ จารุกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางจารุวรรณ พูพะเนียด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางมาลี ควรคนึง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางมธุรส ต่วนเครือ
ครู ชำนาญการ
นางวาสนา พุ่มเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางปรีญา สงกา
ครู ชำนาญการ
นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุณยาพร กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการ
นายชาญชัย กิจสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู ชำนาญการ
นายวิเวก สระน้ำหวาน
ครู ชำนาญการ
นางขวัญชนก ชนะภามาศ
ครู ชำนาญการ
นางพวงทิพย์ กรุงกาญจนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสาวณีย์ อาภานันท์
ครู ชำนาญการ
นายพาที จันทร์อ่ำ
ครู ชำนาญการ
นางนฤชล ฟองเหม
ครู ชำนาญการ
นางวีรวรรณ ปัถวี
ครู ชำนาญการ
นางนิภา พณิชยกุล
ครู ชำนาญการ
นายสัญญา สุดล้ำเลิศ
ครู เชี่ยวชาญ
นายสุชาติ วิเชนสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาส
ครู ชำนาญการ
นายเหนือ ปาเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางฉวีวรรณ อุสาหกร
ครู ชำนาญการ
นางอนงค์ นิ่มอนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวราพรรษ เจิมสุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมบูรณ์ เอกอนันทกุล
ครู ชำนาญการ
นางสุภาพร เทียนกรรณทิพย์
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์อ่อน เลิศสำราญ
ครู ชำนาญการ
นายสุรพล ตรีชั้น
ครู ชำนาญการ
นางศุภลักษณ์ ทองวิลาศ
ครู ชำนาญการ
นายสุเวทย์ อวยจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุทิน เหล่างาม
ครู ชำนาญการ
นางศรีนวล โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นางอารยา ทองปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสนธิ สถาพร
ครู ชำนาญการ
นายสุชิต ทองปรีชา
ครู ชำนาญการ
นางอัจฉรา สุริยกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนีย์ ชูวงศ์ศิริกุล
ครู ชำนาญการ
นางยุพิน ม่วงนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเฉลา ธวัชพันธุ์
ครู ชำนาญการ
นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
ครู ชำนาญการ
นายอุดร สิริอาภรณ์
ครู ชำนาญการ
นางกมลรัตน์ ศรีพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประทีป รัชวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกมล ประทีปธีรานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสิริมา รัชวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
นายมานิตย์ บุตรชุน
ครู ชำนาญการ
นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ครู ชำนาญการ
นายบุญสม มนต์ประจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เพ็ญ จิระรัตนาภรณ์
ครู ชำนาญการ
นายเอกชัย ผลวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
นางพวงกาญจน์ กรุงกาญจนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐวุฒิ ทองพัฒน์
ครู
นายเอกกมล เปี่ยมทรัพย์
ครู ชำนาญการ
นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู ชำนาญการ
นายธนวนต์ เจิมสุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธิติมา วานิชานนท์
ครู ชำนาญการ
นายวันชัย ธวัชพันธุ์
ครู ชำนาญการ
นางวัชรา แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางอรนุช มาสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภา เหล่าสมาธิกุล
ครู ชำนาญการ
นายนันทณัฎฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู ชำนาญการ
นางนิตยา ซำประชา
ครู ชำนาญการ
นางวาทิณี สมเชื้อเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประทุมวดี หงษ์ประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเอนก มีทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมะลิวรรณ วีระจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล
ครู ชำนาญการ
นายประหยัด ก๋ำนารายณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิศสม พงษ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมศรี เลี้ยงบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปัญญา โพธิ์มลิวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอมอร ตรีชั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษร กิจจาภินันท์
ครู ชำนาญการ
นางวัชรีย์ พัฒนา
ครู ชำนาญการ
นางละออ โตเลี้ยง
ครู ชำนาญการ
นางพรรณี รุ้งทอง
ครู ชำนาญการ
นางออมสิน สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรัญญา เดชชาวนา
ครู ชำนาญการ
นางอรัญญา กิจสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณฑา ปีมณี
ครู ชำนาญการ
นางสุภัทรา วงศ์พิพิธ
ครู ชำนาญการ
นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู ชำนาญการ
นายภาสกร แจ่มจันทร์เกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนาพร วรรณสว่าง
ครู ชำนาญการ
นางเสาวนี ร่มโพธิ์
ครู ชำนาญการ
นางกานดา พิมใจใส
ครู ชำนาญการ
นางวัชรี อรุณบรรเจิดกุล
ครู ชำนาญการ
นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวริวรรณ์ ขำทอง
ครู ชำนาญการ
นางนลินรัตน์ พงศ์พุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ เสียงเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู ชำนาญการ
นางชไมพร ช้อนทอง
ครู ชำนาญการ
นางอภิญญา นาคใหญ่
ครู ชำนาญการ
นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการ
นายวิรัตน์ สงกา
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ ลำใย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริเพ็ญ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนพพร คุ้มรักษา
ครู ชำนาญการ
นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
ครู ชำนาญการ
นางคนึงนิจ แก้วพิกุล
ครู ชำนาญการ
นางศุภรา ดีหะสิงห์
ครู ชำนาญการ
นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล
ครู ชำนาญการ
นางปิ่นอัปสร คำแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์
ครู

นายนพดล เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นายสาธิต จ้อยเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นายวิชาญ จารุกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นางจารุวรรณ พูพะเนียด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นางมาลี ควรคนึง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

นายชาญชัย กิจสวัสดิ์
นายเอกชัย ผลวัฒนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-297663 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุธาทิพย์ ผลไสว โทรศัพท์: 0868714961 อีเมล์: mai_suthathip@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ