โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034451291
นางสาวมุกดาพรรณ พุฒอินถา
ครูผู้ช่วย
034451291
นายภมร ชูคันหอม
ครู
034451291
นางสาวเกตวลี มัธทะโป
ครูผู้ช่วย
034451291
นางสาวหนูกัน ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย
034451291
นายนิวัฒน์ ศรีสุดา
ครูผู้ช่วย
034451291
นางสาวคุณณัฎชญาดา ทองกี่
ครูผู้ช่วย
034451291
นางสาวนพรัตน์ ชอบดี
ครูผู้ช่วย
034451291
นางบุญเรือง สรรเสริญ
ครู ชำนาญการ
034451291
นางปรารถนา โอตตัปปะวงศ์
ครู ชำนาญการ
034451291
นางสาวสุวิกรานต์ กาเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
034451291
นางคูณชิตา เฮงมี
ครูผู้ช่วย
034451291
นางณัฎฐาพิมพ์ รัตนวัชรากร
ครู (อัตราจ้าง)
034451291
นางสาวธนกานต์ ร่วมทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
034451291
นายประสงค์ เฮงมี
นักการภารโรง
034451291
นางสาวภคมน บุตรมาตย์
ครู (อัตราจ้าง)
034451291
นางสาวหัทยา สีสาม
ครู (อัตราจ้าง)
034451291
นายชาญวิทย์ ฉายประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
034451291
นางสาวเกษราภรณ์ แก้วกระจ่าง
ครูพี่เลี้ยง
034451291
นางสาวรุ่งนภา สุธา
ครูผู้ช่วย
034451291
นางสาวมะลิ ถือชัย
ครู
034451291

นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

นายภมร ชูคันหอม
นางบุญเรือง สรรเสริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) โทรศัพท์: 034451291 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุฬาลักษณ์ ก๊กสมบูรณ์ โทรศัพท์: 086-7644589 อีเมล์: julaluck_11@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ