โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางมนิตา สถิรวรรธน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางพรหมภัสสร พสุสิทธิพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034411885
นางนวลนุช ใจบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายภัลลภ อินทมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางขวัญทิพย์ (เรวดี) จันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นายวิทยา วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นายสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นายสุรพล สาครพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นายขวัญชัย วิชกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นางเสาวนีย์ จันทร์มล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นายสาโรช เรืองศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นางนิภา บัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นายภักดี คำชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวพรรณทิพา สายกระสุน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวฐานิตา (มาลี) โตสิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางกัลยา แก้วดวงเทียน (เดชอุดม)
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางจอมใจ ทับทองดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นายจำนงค์ วงษ์วิไล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางเจษฎาภา พวงย้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายธวัชชัย รูปเอี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางธัญกานต์ บูหลัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางนุศรา สระทองใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางปนัดดา ปานเกิดผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายประเทือง ฉายะยันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางสาวประภา กองบัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางปราณี โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางวันเพ็ญ สาริการินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางแม้นมาส สุดดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสุภาพร กมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายอดิเทพ วรรณเรศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นายชลนที อักษรประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวอังคณา ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางนิยดา ปิ่นสุภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034411885
นางสาวกัลยา บุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวรจิตกานต์ ขาวหิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางทองพูน นุชมั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาวนิภาพร ปิ่นโมรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034411885
นายพรเทพ อยู่คง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นางสาววิชุตา ทองคำกัลยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นายวัชรา แตงวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นายธเนศ พงษ์สีดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาววันเพ็ญ ขำเหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางรดาพร (อุมาพร) บุญพรม (สุขหวาน)
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายอรรถพล เมตตา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายธเนศ สมัครไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นายชินวัฒน์ โพธิสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวปัทมา สืหานาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาวกานต์นที แถบทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายนเรศ ทองอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034411885
นางสาวทิพวัลย์ ขันทิตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายสมภพ ออกกิจวัตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวนริสรา อากาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวรัตติกาล จำอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางสาวศศินันท์ ฮะสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายทศพร เรืองภู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวนฤมล สารขัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวกัลยา จันทร์อ้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวปภัสชญา เสมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวดลยา เบญจนุสรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นายรัฐพล ทีคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวสุกานดา สวัสดิมงคล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวสินีนาถ ทองสิมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นายณรงค์ฤทธิ์ ทองมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางสาวทิพย์รัตน์ มังกรทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายศิริสุข ถนาวรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวนิตยา รติเบญญากุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นางสาวจิราวรรณ ทองคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นายอรรถกรณ์ คงมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นายธีระพล วงศ์สุริยานนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวศิริพร วงศ์กระต่าย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวสมฤดี จันทร์กล่ำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
ว่าที่ ร.ต.วัชระ ประทุมรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034411885
ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เชื้อนิล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาวรสจรินทร์ นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางสาววันเพ็ญ พุทธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นายสุภพรชัย เชาว์อยชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวศศิพร ขันติภิญโญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวภาวนา สลอดตะคุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นายวินัย กรีสุวรรณ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางพิมพร คีรีก้องสกล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายธนโชติ สร้อยปลี
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายพิเชษ อยู่เชื้อ
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายทองใบ ยะอารี
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายสมนึก วรดิสพรพงษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายสาคร ดรวิชา
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายชัชวาลย์ มณีประเสริฐ
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034411885
นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นายวีรชัย คำวิรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034411885
นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034411885
นายสุรฤทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034411885
นายภาณุวัฒน์ สาสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034411885
นางสาวธัันยนันท์ ตั้งสายัณห์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวสิริลักษณ์ สนธิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034411885
นางสาวปานจิต ใจเปี่ยม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034411885
นางมาลัย กลีบบัว
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางพิมพ์ ส่งอุบล
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวสมนิด ศักดิ์ซ้ายขวา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสำรวย นาถาพันธ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวอำไพ นพไพบูลย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางบุญเรือน แสงสุวรรณ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายลือ ทะอุทัย
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายสัญญา ปรียงค์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายสมหวัง ชะวาเขียว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายสนั่น ส่งอุบล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นายสุทัศน์ ดบขุนทด
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวทฤชษา เอลโย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวชุติมา นุิลโนรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางศรีวรรณ ด่อนขำ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวสิรินาท พุทธมีผล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวปนัดดา สังข์ทองงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวจรรยา นิมิตรภูวดล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885
นางสาวกัญจน์อมล คำสง่า
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ : -
034411885

นายประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,338
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ อยุ่คล้ำ โทรศัพท์: 0983369257 อีเมล์: Koonfraing2409@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]