โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายวิเชษฐ์ เสือภูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034411885
นางรดาพร (อุมาพร) บุญพรม (สุขหวาน)
ครู
034411885
นายอรรถพล เมตตา
ครู
034411885
นางมนิตา สถิรวรรธน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายธเนศ สมัครไทย
ครู
034411885
นายภักดี คำชัย
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวพรรณทิพา สายกระสุน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวฐานิตา (มาลี) โตสิน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางกัลยา แก้วดวงเทียน (เดชอุดม)
ครู ชำนาญการ
034411885
นายคำรพ นักดนตรี
ครู ชำนาญการ
034411885
นางจอมใจ ทับทองดี
ครู ชำนาญการ
034411885
นายจำนงค์ วงษ์วิไล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเจษฎาภา พวงย้อย
ครู ชำนาญการ
034411885
นางชนิดา อมรลักษณ์ปรีชา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางพรหมภัสสร พสุสิทธิพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายเดชา ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายทวีศักดิ์ พุทธิยานันทสิงห์
ครู ชำนาญการ
034411885
นายธวัชชัย รูปเอี่ยม
ครู ชำนาญการ
034411885
นางธัญกานต์ บูหลัง
ครู ชำนาญการ
034411885
นายธีระพันธุ์ อยู่ทรง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนภาพร ปัญญาสาคร
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนวลนุช ใจบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางนุศรา สระทองใจ
ครู ชำนาญการ
034411885
นางปนัดดา ปานเกิดผล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายประเทือง ฉายะยันต์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวประภา กองบัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
034411885
นางปราณี โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางปัทมา ตู้จินดา
ครู ชำนาญการ
034411885
นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางพัชรา หุนเจริญ
ครู ชำนาญการ
034411885
นางวันเพ็ญ สาริการินทร์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางภัทรา เสนาฤทธิไกร
ครู ชำนาญการ
034411885
นายภัลลภ อินทมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางแม้นมาส สุดดี
ครู ชำนาญการ
034411885
นางรัตนา อ่อนอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางขวัญทิพย์ (เรวดี) จันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม
ครู ชำนาญการ
034411885
นายวิทยา วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสวงษ์ วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสุภาพร กมล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสุเมธ โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสุรพล สาครพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสุรฤทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวสุรีย์ ปิ่นประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา
ครู ชำนาญการ
034411885
นายอดิเทพ วรรณเรศ
ครู ชำนาญการ
034411885
นายชลนที อักษรประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวอังคณา ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช
ครู ชำนาญการ
034411885
นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ
ครู
034411885
นายชินวัฒน์ โพธิสาร
ครู
034411885
นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ครู
034411885
นายขวัญชัย วิชกูล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางพรทิพย์ เหล่ากอดี
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเสาวนีย์ จันทร์มล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนิยดา ปิ่นสุภา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวกัลยา บุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางรัชนี เชียรวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสาโรช เรืองศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์
ครู ชำนาญการ
034411885
นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ครู ชำนาญการ
034411885
นายศิริสุข ถนาวรณ์
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวรจิตกานต์ ขาวหิต
ครู ชำนาญการ
034411885
นางทองพูน นุชมั่น
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวปัทมา สืีหานาม
ครู
034411885
นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ครู
034411885
นางสาวกานต์นที แถบทอง
ครู
034411885
นายนเรศ ทองอินทร์
ครู
034411885
นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง
ครู
034411885
นายขวัญชัย หน่อคำหล้า
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวจิราวรรณ ทองคำ
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวนิภาพร ปิ่นโมรา
ครู ชำนาญการ
034411885
นายพรเทพ อยู่คง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวทิพวัลย์ ขันทิตย์
ครู
034411885
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสมภพ ออกกิจวัตร
ครู
034411885
นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์
ครู
034411885
นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม
ครู
034411885
นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาววิชุตา ทองคำกัลยา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวนริสรา อากาศ
ครู
034411885
นางสาวรัตติกาล จำอินทร์
ครู
034411885
นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ครู
034411885
นายวัชรา แตงวงษ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนิภา บัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ครู
034411885
นายธเนศ พงษ์สีดา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวศศินันท์ ฮะสม
ครู
034411885
นายทศพร เรืองภู
ครู
034411885
นางสาววันเพ็ญ ขำเหม
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวศิริพร วงศ์กระต่าย
ครูผู้ช่วย
034411885
นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี
ครู
034411885
นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทอง
ครู
034411885
นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
ครูผู้ช่วย
034411885
ว่าที่ ร.ต.วัชระ ประทุมรัตน์
ครูผู้ช่วย
034411885
ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เชื้อนิล
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวรสจรินทร์ นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์
ครูผู้ช่วย
034411885
นางสาววันเพ็ญ พุทธา
ครูผู้ช่วย
034411885
นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูผู้ช่วย
034411885
นายสมนึก วรดิสพรพงษ์
อื่นๆ
034411885
นายสาคร ดรวิชา
ช่างปูนชั้น 2
034411885
นายธนโชติ สร้อยปลี
ช่างไม้ชั้น 2
034411885
นางศรีวรรณ ด่อนขำ
พนักงานบริการ
034411885
นางพิมพร คีรีก้องสกล
พนักงานบริการ
034411885
นายวินัย กรีสุวรรณ
ช่างไม้ชั้น 3
034411885
นายพิเชษ อยู่เชื้อ
ช่างไม้ชั้น 2
034411885
นายทองใบ ยะอารี
ช่างไม้ชั้น 2
034411885
นายชัชวาลย์ มณีประเสริฐ
ช่างปูนชั้น 2
034411885
นายสมหวัง ชะวาเขียว
อื่นๆ
034411885
นายวีรชัย คำวิรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นายสุทธิชัย นักรบ
ยาม
034411885
นายสนั่น ส่งอุบล
อื่นๆ
034411885
นายลือ ทะอุทัย
ยาม
034411885
นางภััทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
034411885
นางสาวสิรินาท พุทธมีผล
เจ้าพนักงานธุรการ
034411885
นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา
ครู (พนักงานงานราชการ)
034411885
นายอรรถกรณ์ คงมณี
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวธัันยนันท์ ตั้งสายัณห์
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวปนัดดา สังข์ทองงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
034411885
นางสาวชุติมา นุิลโนรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
034411885
นางสาวจรรยา นิมิตรภูวดล
เจ้าพนักงานธุรการ
034411885
นางสาวทฤชษา เอลโย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
034411885
นางสาววชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ
เจ้าพนักงานธุรการ
034411885
นางสาวสิริลักษณ์ สนธิ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวปานจิต ใจเปี่ยม
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางอรุณ สุริยฉัตรกุล
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางลดาวัลย์ วรรณเรศ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นายสมเกียรติ เอี่ยมบางยุง
ยาม
034411885
นางสาวกัญจน์อมล คำสง่า
พยาบาล
034411885
นางพิมพ์ ส่งอุบล
แม่บ้าน
034411885
นางสาวสมนิด ศักดิ์ซ้ายขวา
แม่บ้าน
034411885
นางสำรวย นาถาพันธ์
แม่บ้าน
034411885
นางสาวอำไพ นพไพบูลย์
แม่บ้าน
034411885
นางบุญเรือน แสงสุวรรณ
แม่บ้าน
034411885

นายประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายวิเชษฐ์ เสือภูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

นางสุภาพร กมล
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,188
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คณิศร ดวงจินดา โทรศัพท์: 0804228731 อีเมล์: kanisorn_iovepin@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]