โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชนะ แสงเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0891110246
034411885
นายนิพนธ์ แสงมีศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0818246732
034411885
นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817059925
034411885
นายสำเริง หินโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0868148360
034411885
นางรดาพร (อุมาพร) บุญพรม (สุขหวาน)
ครู
0928202698
034411885
นายอรรถพล เมตตา
ครูผู้ช่วย
0835160824
034411885
นายธเนศ สมัครไทย
ครู
0851775355
034411885
นายภักดี คำชัย
ครู
0874141455
034411885
นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยาง
ครู ชำนาญการ
0865628083
034411885
นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์
ครู
0814592821
034411885
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการ
0895507996
034411885
นางสาวพรรณทิพา สายกระสุน
ครู
0924293972
034411885
นางสาวฐานิตา (มาลี) โตสิน
ครู ชำนาญการ
0820204902
034411885
นางสาวกฤษณา ผึ้งทอง
ครู ชำนาญการ
0892543287
034411885
นางกัลยา แก้วดวงเทียน (เดชอุดม)
ครู ชำนาญการ
0871110611
034411885
นายคำรพ นักดนตรี
ครู ชำนาญการ
0860416872
034411885
นางจอมใจ ทับทองดี
ครู ชำนาญการ
0817432028
034411885
นายจำนงค์ วงษ์วิไล
ครู ชำนาญการ
0839991374
034411885
นางเจษฎาภา พวงย้อย
ครู ชำนาญการ
0890126270
034411885
นางชนิดา อมรลักษณ์ปรีชา
ครู ชำนาญการ
0818234640
034411885
นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล
ครู ชำนาญการ
0894471891
034411885
นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
ครู ชำนาญการ
0812551599
034411885
นางพรหมภัสสร พสุสิทธิพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0935835490
034411885
นายเดชา ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการ
0875479974
034411885
นายทวีศักดิ์ พุทธิยานันทสิงห์
ครู ชำนาญการ
0867651332
034411885
นางธนพรรณ สาธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866594907
034411885
นายธวัชชัย รูปเอี่ยม
ครู ชำนาญการ
0819426501
034411885
นางธัญกานต์ บูหลัง
ครู ชำนาญการ
0899821431
034411885
นายธีระพันธุ์ อยู่ทรง
ครู ชำนาญการ
0843855466
034411885
นางนภาพร ปัญญาสาคร
ครู ชำนาญการ
0861736253
034411885
นางนวลนุช ใจบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0830422921
034411885
นางนุศรา สระทองใจ
ครู ชำนาญการ
0871253880
034411885
นางปนัดดา ปานเกิดผล
ครู ชำนาญการ
0811936443
034411885
นายประเทือง ฉายะยันต์
ครู ชำนาญการ
0811959392
034411885
นางสาวประภา กองบัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
0876659584
034411885
นางปราณี โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
0835937499
034411885
นางปัทมา ตู้จินดา
ครู ชำนาญการ
0836096876
034411885
นายพจนารถ วีระชุนย์
ครู ชำนาญการ
0819354635
034411885
นางพัชรา หุนเจริญ
ครู ชำนาญการ
0817535909
034411885
นางพัชรี จิระกูลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0865765089
034411885
นางเพลิน มฤบดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0838514714
034411885
นางวันเพ็ญ สาริการินทร์
ครู ชำนาญการ
0802753757
034411885
นางภัทรา เสนาฤทธิไกร
ครู ชำนาญการ
0898124711
034411885
นายภัลลภ อินทมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841435076
034411885
นางภาวิณี พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0816461663
034411885
นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
0896776443
034411885
นางสาวเมตตา อัมพะวะผลิน
ครู ชำนาญการ
0818137677
034411885
นางแม้นมาส สุดดี
ครู ชำนาญการ
0876940873
034411885
นางรัตนา อ่อนอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034871168
034411885
นางขวัญทิพย์ (เรวดี) จันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850735229
034411885
นางสาวธัญทิพย์ ทวีพรอนันต์เดช
ครู ชำนาญการ
0844122798
034411885
นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
ครู ชำนาญการ
0835536018
034411885
นางวัลยา กรีอัมพร
ครู ชำนาญการ
034413675
034411885
นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม (โภคินเอกวัฒน์)
ครู ชำนาญการ
0898367376
034411885
นายวิทยา วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0837523317
034411885
นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ
ครู ชำนาญการ
0896753898
034411885
นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
0817780602
034411885
นางสวงษ์ วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892444339
034411885
นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน
ครู ชำนาญการ
0892332819
034411885
นางสุภาพร กมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867808456
034411885
นายสุเมธ โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
0877867628
034411885
นายสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849391290
034411885
นายสุรพล สาครพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0861697814
034411885
นายสุรฤทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
0899183802
034411885
นางสาวสุรีย์ ปิ่นประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851721439
034411885
นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา
ครู ชำนาญการ
0815706525
034411885
นายอดิเทพ วรรณเรศ
ครู ชำนาญการ
0815724493
034411885
นายชลนที อักษรประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
0897905359
034411885
นางสาวอังคณา ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการ
0817050620
034411885
นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช
ครู ชำนาญการ
0866229936
034411885
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ (นิลลักษณ์)
ครู
0800250842
034411885
นายชินวัฒน์ โพธิสาร
ครู
0806594743
034411885
นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ครู
0847081044
034411885
นายขวัญชัย วิชกูล
ครู ชำนาญการ
0895103797
034411885
นางพรทิพย์ เหล่ากอดี
ครู ชำนาญการ
0866004519
034411885
นางเสาวนีย์ จันทร์มล
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
0865447496
034411885
นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล
ครู ชำนาญการ
0869797234
034411885
นางนิยดา ปิ่นสุภา
ครู ชำนาญการ
0894458778
034411885
นางสาวกัลยา บุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
0892339841
034411885
นายประทีป ดวงหงษ์
ครู ชำนาญการ
0899133422
034411885
นางรัชนี เชียรวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891125124
034411885
นายสาโรช เรืองศิริ
ครู ชำนาญการ
0899632072
034411885
นายอุสมาน อาศาสตร์
ครู
0804222173
034411885
นางสาวรจิตกานต์ (ลำไพร) ขาวหิต
ครู
0895707879
034411885
นางทองพูน นุชมั่น
ครู
0812694673
034411885
นางสาวปัทมา สืีหานาม
ครู
0905577278
034411885
นายขวัญชัย หน่อคำหล้า
ครู ชำนาญการ
0817861756
034411885
นางสาวกานต์นที แถบทอง
ครู
0822527574
034411885
นายพิบูล มณีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0802332339
034411885
นางสาวนิภาพร ปิ่นโมรา
ครู
0804316651
034411885
นางสาววชิราภรณ์ สมตน
ครู
0935795698
034411885
นางฐิติมา กล้าหาญ
ครู
0866993770
034411885
นายพรเทพ อยู่คง
ครู ชำนาญการ
0804273548
034411885
นางสาวทิพวัลย์ ขันทิตย์
ครู
0882354936
034411885
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
ครู ชำนาญการ
0853832325
034411885
นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล
ครู
0840606472
034411885
นายสมภพ ออกกิจวัตร
ครู
0809545902
034411885
นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์
ครู
0858132246
034411885
นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม
ครู

034411885
นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814346841
034411885
นางพิชชานันท์ โชติวรรธนันต์ (บัวบุตร)
ครู ชำนาญการ
0815844973
034411885
นางสาววิชุตา ทองคำกัลยา
ครู
081-9837078
034411885
นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์
ครู
0890321226
034411885
นางสาวนริสรา อากาศ
ครู
0856896312
034411885
นางสาวรัตติกาล จำอินทร์
ครู
0807025898
034411885
นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ครู
0866098906
034411885
นายวัชรา แตงวงษ์
ครู
0804226405
034411885
นางนิภา บัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858240707
034411885
นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ครูผู้ช่วย
0844146618
034411885
นายธเนศ พงษ์สีดา
ครู ชำนาญการ
0855056188
034411885
นางสาวศศินันท์ ฮะสม
ครู
0811955958
034411885
นายทศพร เรืองภู
ครู
0818567302
034411885
นางสาววันเพ็ญ ขำเหม
ครู ชำนาญการ
0861813970
034411885
นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
ครู ชำนาญการ
0858402660
034411885
นางนภาพร สืบสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817225266
034411885
นายสมนึก วรดิสพรพงษ์
อื่นๆ
-
034411885
นายสาคร ดรวิชา
ช่างปูนชั้น 2
0815279678
034411885
นายธนโชติ สร้อยปลี
ช่างไม้ชั้น 2
0827911846
034411885
นางศรีวรรณ ด่อนขำ
พนักงานบริการ
0816824315
034411885
นางพิมพร คีรีก้องสกล
พนักงานบริการ
0865568469
034411885
นายวินัย กรีสุวรรณ
ช่างไม้ชั้น 3
-
034411885
นายพิเชษ อยู่เชื้อ
ช่างไม้ชั้น 2
0923278584
034411885
นายทองใบ ยะอารี
ช่างไม้ชั้น 2
0848002182
034411885
นายชัชวาลย์ มณีประเสริฐ
ช่างปูนชั้น 2
0833178379
034411885
นางสาวยุภาวดี วิชามุข
ครู (อัตราจ้าง)
0870910773
034411885
นางสาวนันทนา สายโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)
0832919916
034411885
นางกาญจนา ชูศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0859936086
034411885
นางสาวสุุภาภรณ์ แก้วสองดวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0840106968
034411885
นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0875108950
034411885
นางภััทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0801887500
034411885
นางสาวสิรินาท พุทธมีผล
ครู (อัตราจ้าง)
0868112404
034411885
นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
0835602819
034411885
นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา
ครู (อัตราจ้าง)
0807231398
034411885
นายต้น ทองจบ
ครู (อัตราจ้าง)
0836777396
034411885
นายอรรถกรณ์ คงมณี
ครู (อัตราจ้าง)
0824629155
034411885
นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน
ครู (อัตราจ้าง)
0894545620
034411885
นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
0944165970
034411885
นางสาวธัันยนันท์ ตั้งสายัณห์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0852650805
034411885
นางสาวปนัดดา สังข์ทองงาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
08411109092
034411885
นางสาววัลคุ์วดี ภิญโญลาภเกษม
อื่นๆ
0817123282
034411885
นางสาวชุติมา นุิลโนรี
อื่นๆ
0860355120
034411885
นางสาวจรรยา นิมิตรภูวดล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0888597294
034411885
นางสาวจิรพร หมื่นเดช
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0848874764
034411885
นายอิทธิพล บุญประสพ
ครู (อัตราจ้าง)
0882451337
034411885
นายพิงศ์ศิริ บุญอาจ
ครู (อัตราจ้าง)
0946633992
034411885
นางสาวทฤชษา เอลโย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0899496010
034411885
นางสาววชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0824480828
034411885
นางสาวสุชญา โกมลวานิช
ครู (อัตราจ้าง)
0845144686
034411885
นางสาวอรวี ชูาวน้ำวน
ครู (อัตราจ้าง)
0836050367
034411885

นายพิบูล มณีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายชนะ แสงเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายนิพนธ์ แสงมีศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายสำเริง หินโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน
นางสาวรจิตกานต์ (ลำไพร) ขาวหิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คณิศร ดวงจินดา โทรศัพท์: 0804228731 อีเมล์: kanisorn_iovepin@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ