โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชนะ แสงเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายนิพนธ์ แสงมีศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034411885
นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสำเริง หินโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034411885
นางรดาพร (อุมาพร) บุญพรม (สุขหวาน)
ครู
034411885
นายอรรถพล เมตตา
ครูผู้ช่วย
034411885
นายธเนศ สมัครไทย
ครู
034411885
นายภักดี คำชัย
ครู
034411885
นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยาง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์
ครู
034411885
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวพรรณทิพา สายกระสุน
ครู
034411885
นางสาวฐานิตา (มาลี) โตสิน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวกฤษณา ผึ้งทอง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางกัลยา แก้วดวงเทียน (เดชอุดม)
ครู ชำนาญการ
034411885
นายคำรพ นักดนตรี
ครู ชำนาญการ
034411885
นางจอมใจ ทับทองดี
ครู ชำนาญการ
034411885
นายจำนงค์ วงษ์วิไล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเจษฎาภา พวงย้อย
ครู ชำนาญการ
034411885
นางชนิดา อมรลักษณ์ปรีชา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางพรหมภัสสร พสุสิทธิพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายเดชา ศรีอ่อน
ครู ชำนาญการ
034411885
นายทวีศักดิ์ พุทธิยานันทสิงห์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางธนพรรณ สาธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายธวัชชัย รูปเอี่ยม
ครู ชำนาญการ
034411885
นางธัญกานต์ บูหลัง
ครู ชำนาญการ
034411885
นายธีระพันธุ์ อยู่ทรง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนภาพร ปัญญาสาคร
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนวลนุช ใจบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางนุศรา สระทองใจ
ครู ชำนาญการ
034411885
นางปนัดดา ปานเกิดผล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายประเทือง ฉายะยันต์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวประภา กองบัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
034411885
นางปราณี โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางปัทมา ตู้จินดา
ครู ชำนาญการ
034411885
นายพจนารถ วีระชุนย์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางพัชรา หุนเจริญ
ครู ชำนาญการ
034411885
นางพัชรี จิระกูลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเพลิน มฤบดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางวันเพ็ญ สาริการินทร์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางภัทรา เสนาฤทธิไกร
ครู ชำนาญการ
034411885
นายภัลลภ อินทมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางภาวิณี พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวเมตตา อัมพะวะผลิน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางแม้นมาส สุดดี
ครู ชำนาญการ
034411885
นางรัตนา อ่อนอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางขวัญทิพย์ (เรวดี) จันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวธัญทิพย์ ทวีพรอนันต์เดช
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางวัลยา กรีอัมพร
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม (โภคินเอกวัฒน์)
ครู ชำนาญการ
034411885
นายวิทยา วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสวงษ์ วัชรสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสุภาพร กมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสุเมธ โชติพิศาล
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสุรพล สาครพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นายสุรฤทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวสุรีย์ ปิ่นประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา
ครู ชำนาญการ
034411885
นายอดิเทพ วรรณเรศ
ครู ชำนาญการ
034411885
นายชลนที อักษรประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวอังคณา ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ (นิลลักษณ์)
ครู
034411885
นายชินวัฒน์ โพธิสาร
ครู
034411885
นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ครู
034411885
นายขวัญชัย วิชกูล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางพรทิพย์ เหล่ากอดี
ครู ชำนาญการ
034411885
นางเสาวนีย์ จันทร์มล
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
034411885
นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนิยดา ปิ่นสุภา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวกัลยา บุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
034411885
นายประทีป ดวงหงษ์
ครู ชำนาญการ
034411885
นางรัชนี เชียรวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสาโรช เรืองศิริ
ครู ชำนาญการ
034411885
นายอุสมาน อาศาสตร์
ครู
034411885
นางสาวรจิตกานต์ (ลำไพร) ขาวหิต
ครู
034411885
นางทองพูน นุชมั่น
ครู
034411885
นางสาวปัทมา สืีหานาม
ครู
034411885
นายขวัญชัย หน่อคำหล้า
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวกานต์นที แถบทอง
ครู
034411885
นายพิบูล มณีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
034411885
นางสาวนิภาพร ปิ่นโมรา
ครู
034411885
นางสาววชิราภรณ์ สมตน
ครู
034411885
นางฐิติมา กล้าหาญ
ครู
034411885
นายพรเทพ อยู่คง
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวทิพวัลย์ ขันทิตย์
ครู
034411885
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล
ครู
034411885
นายสมภพ ออกกิจวัตร
ครู
034411885
นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์
ครู
034411885
นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม
ครู
034411885
นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางพิชชานันท์ โชติวรรธนันต์ (บัวบุตร)
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาววิชุตา ทองคำกัลยา
ครู
034411885
นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์
ครู
034411885
นางสาวนริสรา อากาศ
ครู
034411885
นางสาวรัตติกาล จำอินทร์
ครู
034411885
นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ครู
034411885
นายวัชรา แตงวงษ์
ครู
034411885
นางนิภา บัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
ครูผู้ช่วย
034411885
นายธเนศ พงษ์สีดา
ครู ชำนาญการ
034411885
นางสาวศศินันท์ ฮะสม
ครู
034411885
นายทศพร เรืองภู
ครู
034411885
นางสาววันเพ็ญ ขำเหม
ครู ชำนาญการ
034411885
นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
ครู ชำนาญการ
034411885
นางนภาพร สืบสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034411885
นายสมนึก วรดิสพรพงษ์
อื่นๆ
034411885
นายสาคร ดรวิชา
ช่างปูนชั้น 2
034411885
นายธนโชติ สร้อยปลี
ช่างไม้ชั้น 2
034411885
นางศรีวรรณ ด่อนขำ
พนักงานบริการ
034411885
นางพิมพร คีรีก้องสกล
พนักงานบริการ
034411885
นายวินัย กรีสุวรรณ
ช่างไม้ชั้น 3
034411885
นายพิเชษ อยู่เชื้อ
ช่างไม้ชั้น 2
034411885
นายทองใบ ยะอารี
ช่างไม้ชั้น 2
034411885
นายชัชวาลย์ มณีประเสริฐ
ช่างปูนชั้น 2
034411885
นางสาวยุภาวดี วิชามุข
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวนันทนา สายโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางกาญจนา ชูศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
034411885
นางสาวสุุภาภรณ์ แก้วสองดวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
034411885
นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
034411885
นางภััทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวสิรินาท พุทธมีผล
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นายต้น ทองจบ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นายอรรถกรณ์ คงมณี
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวธัันยนันท์ ตั้งสายัณห์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
034411885
นางสาวปนัดดา สังข์ทองงาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
034411885
นางสาววัลคุ์วดี ภิญโญลาภเกษม
อื่นๆ
034411885
นางสาวชุติมา นุิลโนรี
อื่นๆ
034411885
นางสาวจรรยา นิมิตรภูวดล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
034411885
นางสาวจิรพร หมื่นเดช
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
034411885
นายอิทธิพล บุญประสพ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นายพิงศ์ศิริ บุญอาจ
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวทฤชษา เอลโย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
034411885
นางสาววชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
034411885
นางสาวสุชญา โกมลวานิช
ครู (อัตราจ้าง)
034411885
นางสาวอรวี ชูาวน้ำวน
ครู (อัตราจ้าง)
034411885

นายพิบูล มณีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายชนะ แสงเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายนิพนธ์ แสงมีศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายสำเริง หินโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

นายธเนศ พงษ์สีดา
นางสาวศศินันท์ ฮะสม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

78
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คณิศร ดวงจินดา โทรศัพท์: 0804228731 อีเมล์: kanisorn_iovepin@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ