โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงศกร พูลสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
024202435
นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024202435
นางกัลยาณี ภูมรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางเจริญศรี ม่วงนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นางชยาพร รอดเทภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024202435
นางทัศนียา วันนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024202435
นางสาวปรานี อังติลานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นางศิริพรรณ ทัศนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางสุภัค ตรังรัตนจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นางอารีพร หลงสมบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024202435
นายกรุณพล โลนุชิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางนภวรรณ บัญชานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นางกนกวรรณ วงษ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นายจรัญ อนันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นางสาวเชาวรี ตี๋สงวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024202435
นายดำรง วิมลธาดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024202435
นางสาวประภาพร ทนานทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024202435
นายกฤช วิยาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024202435
นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นายสมชาย ประภาโส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นายสุเทพ กระจิบทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024202435
นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024202435
นายสุพิษ เทียบแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024202435
นางณรินทร น้อยพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางวีรินทร์ จั่นทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางพรรณี อุดมโภชน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นายสมพร รอดด้วยบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นางกนกวรรณ รอดท่าไม้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นางสาววิภาวี เกตุแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นางสาวนงลักษณ์ รอดเคราะห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024202435
นางสาวจริยา วุวรรณทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024202435
นางสาวบุษบง อุยยาหาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024202435
นางสาวเยาวพา เผือกนุช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024202435
นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024202435
นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
024202435
นางสาวภาวดี เจริญสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นางสาวอริสา คามจังหาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024202435
นางสาวภาวดี วงศ์ดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
024202435
นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
024202435
นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
024202435
นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
024202435
นางสาวภัทริกา เฟื่องขจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
024202435
นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
024202435
นางสาวพรทิพย์ ครุฑศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435
นางสาวศิริพร เฟืองอุย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
024202435

นายพงศกร พูลสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

นางสาวจริยา วุวรรณทา
นางนภวรรณ บัญชานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,635
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 024202435 อีเมล์: osc_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณรินทร น้อยพิทักษ์ โทรศัพท์: 02-4202435 ต่อ 102 อีเมล์: narin1942309@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]