โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเทิม มิตรจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสมศรี สังข์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3246-1114
นางรัตนา เกิดรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3246-1114
นางปราณี เกาทัณฑ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นางอัมพวัน วิสารทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3246-1114
นางบุญเรือน เกิดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3246-1114
นายวาที พูลนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3246-1114
นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3246-1114
นางสาวจันทร์พร ฟูเฟื่องเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสุรีรัตน์ ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางนิตยา เทียนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3246-1114
นายประสม ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3246-1114
นางวิภา มณีแต้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3246-1114
นายสรายุทธ อนันตศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3246-1114
นายศรชัย ปั้นร้าย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3246-1114
นางแสงอรุณ กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสาวพิสมัย ชาญอภิชัยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสาวละมูล บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางนิษา ไตรสารศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3246-1114
นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3246-1114
นายชัชวาลย์ โอบอ้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3246-1114
นายอาทร บุญแต่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3246-1114
นางพีรยา สุกสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นายสราวุฒิ ธานีรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3246-1114
นางสาวเรณู นาคทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3246-1114
นางสาวสุทิศา สว่างใจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3246-1114
นางสาวศศิธร แช่มเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสาวเพชรลดา คงจุติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3246-1114
นางบุษบา เจริญภูมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางลมัย ทรัพย์ศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นางสาวชาลินี ไชยต่อเขตต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3246-1114
นางสาววัลลียา ภู่ระหงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางเพียงใจ ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3246-1114
นางนวพร คงพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางสาวน้องนุช จันทร์เพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นางพัชรา ตันบุญยศิริเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นางวัณนา บุญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นางสำรวย น้อยจริง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3246-1114
นางบุษกร มีมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3246-1114
นางจิราภรณ์ วัชรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3246-1114
นางโสภาพรรณ เนียมหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3246-1114
นางยุพิน บุญหลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นายคมกริช สตารัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-1114
นางมณทิรา นามทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3246-1114
นางศรีรัตน์ ไพจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3246-1114
นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3246-1114

นายเทิม มิตรจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

นางปราณี เกาทัณฑ์ทอง
นางเพียงใจ ใจกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

274
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3246-1114 อีเมล์: banthayang@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทรัตน์ ใหญ่กว่าวงษ์ โทรศัพท์: 0804330374 อีเมล์: nantaratt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]