โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพล นกสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสำราญ น้อยนาลุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางเพียงใจ ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางนวพร คงพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางพัชรา ตันบุญยศิริเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางวัณนา บุญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสำรวย น้อยจริง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางอุบล กาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางบุษกร มีมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางมาลี อยู่ทอง
ครู ชำนาญการ
0-3246-1114
นางสวรินทร์ สุมกระจิว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางจิราภรณ์ วัชรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางโสภาพรรณ เนียมหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางยุพิน บุญหลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางมณทิรา นามทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายสมนึก ทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางศรีรัตน์ ไพจิตร
ครู ชำนาญการ
0-3246-1114
นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสมศรี สังข์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางรัตนา เกิดรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางปราณี เกาทัณฑ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางอัมพวัน วิสารทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางบุญเรือน เกิดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายวาที พูลนาค
ครู
0-3246-1114
นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ
ครู
0-3246-1114
นางนิตยา เทียนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายประสม ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางวิภา มณีแต้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายสรายุทธ อนันตศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายศรชัย ปั้นร้าย
ครู
0-3246-1114
นางแสงอรุณ กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวพิสมัย ชาญอภิชัยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางนิษา ไตรสารศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นายชัชวาลย์ โอบอ้อม
ครู
0-3246-1114
นายสราวุฒิ ธานีรัตน์
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางสาวเรณู นาคทอง
ครู
0-3246-1114
นางสาวศศิธร แช่มเทศ
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางสาวเพชรลดา คงจุติ
ครู
0-3246-1114
นางณัฏฐ์สุมณ ฉัตรศิริคุณากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางลมัย ทรัพย์ศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวชาลินี ไชยต่อเขตต์
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นายคมกริช สตารัตน์
ครู ชำนาญการ
0-3246-1114

นายพล นกสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางสำราญ น้อยนาลุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

นางอุบล กาทอง
นางวัณนา บุญคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) โทรศัพท์: 0-3246-1114 อีเมล์: banthayang@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทรัตน์ ใหญ่กว่าวงษ์ โทรศัพท์: 0804330374 อีเมล์: nantaratt@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ