โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพล นกสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสำราญ น้อยนาลุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางเพียงใจ ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางนวพร คงพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางพัชรา ตันบุญยศิริเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางวัณนา บุญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสำรวย น้อยจริง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางอุบล กาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางบุษกร มีมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางมาลี อยู่ทอง
ครู ชำนาญการ
0-3246-1114
นางสวรินทร์ สุมกระจิว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางจิราภรณ์ วัชรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางโสภาพรรณ เนียมหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางยุพิน บุญหลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางมณทิรา นามทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายสมนึก ทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางศรีรัตน์ ไพจิตร
ครู ชำนาญการ
0-3246-1114
นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสมศรี สังข์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางรัตนา เกิดรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางปราณี เกาทัณฑ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางอัมพวัน วิสารทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางบุญเรือน เกิดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายวาที พูลนาค
ครู
0-3246-1114
นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ
ครู
0-3246-1114
นางสุรีรัตน์ ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางนิตยา เทียนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายประสม ดวงสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางวิภา มณีแต้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายสรายุทธ อนันตศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายศรชัย ปั้นร้าย
ครู
0-3246-1114
นางแสงอรุณ กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวพิสมัย ชาญอภิชัยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวละมูล บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางนิษา ไตรสารศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นายชัชวาลย์ โอบอ้อม
ครู
0-3246-1114
นายอาทร บุญแต่ง
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางพีรยา สุกสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายสราวุฒิ ธานีรัตน์
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางสาวเรณู นาคทอง
ครู
0-3246-1114
นางสาวศศิธร แช่มเทศ
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางสาวเพชรลดา คงจุติ
ครู
0-3246-1114
นางบุษบา เจริญภูมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางณัฏฐ์สุมณ ฉัตรศิริคุณากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางลมัย ทรัพย์ศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นางสาวชาลินี ไชยต่อเขตต์
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางสาววัลลียา ภู่ระหงษ์
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง
ครูผู้ช่วย
0-3246-1114
นางสาวน้องนุช จันทร์เพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-1114
นายคมกริช สตารัตน์
ครู ชำนาญการ
0-3246-1114

นายพล นกสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางสำราญ น้อยนาลุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์มี
นางรัตนา เกิดรอด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

447
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3246-1114 อีเมล์: banthayang@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทรัตน์ ใหญ่กว่าวงษ์ โทรศัพท์: 0804330374 อีเมล์: nantaratt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]