โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
092-4858108
0-3246-1114
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0896600100
0-3246-1114
นางเพียงใจ ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางเยาวพร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-51839342
0-3246-1114
นางพัชรา ตันบุญยศิริเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางวัณนา บุญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางสำรวย น้อยจริง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-27830684
0-3246-1114
นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางอารียา ลิ้มสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-51830172
0-3246-1114
นางอุบล กาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางสวรินทร์ สุมกระจิว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางจิราภรณ์ วัชรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางอัมพวัน วิสารทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นายวาที พูลนาค
ครู

0-3246-1114
นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ
ครู

0-3246-1114
นายสรายุทธ อนันตศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896600100
0-3246-1114
นางแสงอรุณ กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการ
0878118878
0-3246-1114
นางสาวเรณู นาคทอง
ครู
081-0145926
0-3246-1114
นางสาวเพชรลดา คงจุติ
ครู

0-3246-1114
นางบุษกร มีมาก
ครู ชำนาญการ

0-3246-1114
นางจรินทร์ เสริมบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางมาลี อยู่ทอง
ครู ชำนาญการ

0-3246-1114
นายโกศล สว่างเพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางโสภาพรรณ เนียมหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางยุพิน บุญหลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นายคมกริช สตารัตน์
ครู ชำนาญการ

0-3246-1114
นางมณทิรา นามทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นายสมนึก ทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางศรีรัตน์ ไพจิตร
ครู ชำนาญการ

0-3246-1114
นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางสมศรี สังข์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางรัตนา เกิดรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางปราณี เกาทัณฑ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางบุญเรือน เกิดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114
นางนิตยา เทียนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833123533
0-3246-1114
นางนิษา ไตรสารศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3246-1114

นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
นางระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

นางสำรวย น้อยจริง
นายวาที พูลนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

70
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3246-1114 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันทรัตน์ ใหญ่กว่าวงษ์ โทรศัพท์: 0804330374 อีเมล์: nantaratt@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ