โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
032-425052
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย
ครู
032-425052
นางวชิรา เดชสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายพิภัช สุขประเสริฐ
ครู
032-425052
นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายภูวดล บุบผามาลา
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางปรียาภรณ์ แก้วน่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชาญมิตร ประกอบผล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเพ็ญพิมล ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศิริทร งามชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ คูน้ำเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางบัวแก้ว ยืนยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุวรรณ ธนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสายฝน โพธิ์พ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางประทุมทิพย์ ยิ้มละมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางกมลวรรณ เก่งกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอรพิน อริยเกรียงไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางรุ่งนภา เอียงอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวพนิตา เขียวพอดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางฉัตรญาดา สุริยบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวิจิตรา วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล
ครู เชี่ยวชาญ
032-425052
นายสุชาติ แย้มเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายรังสฤษดิ์ จำปาเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวปุณณิกา งามประดิษฐ์
ครู
032-425052
นางสาวจันทิมา อังศุพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวคณาพร เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางมัทรียา จำปาเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางเมตตา ผาตินุวัติ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอ้อยอุมา วิจารณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชัยชนะ ชาตเมโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุรางค์ อ่วมเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวิโรจน์ วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางประดับ เกียรติมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางพวงรัตน์ สมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุชาติ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธีระ ศรียะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางขวัญเรือน แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุนีย์ สังข์สีเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเสริมศรี หิรัญวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอุษา คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายบุญรวม ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวจรวย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวาสนา รักยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอารมณ์ ทองไทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางชุติมน โตสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเยาวเรศ จิตต์ตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
ครู
032-425052
นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี
ครู
032-425052
นายนภดล รุ่งจรูญ
ครู
032-425052
นางชุติมา พ่วงสม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุดา กุญแจนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสุทัศน์ ทวีชัย
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศลิดดา จุติเวช
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุรพล เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวกิจจา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุภาวดี ผลภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาลินี อ่อนละมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสมพร โชตน์ธนกุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุพร แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางมัณฑนา มองมั่น
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางวิจิตร ภิญโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวพิชญา เชียงสุข
ครู
032-425052
นางพัชรินทร์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสกุลการ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวชุติมา เจียมใจ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุญญาพร พึ่งอวยผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวชุลีกร แก้วระยับ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางนุสรา อ่องสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวภัทราพร พันธ์ชาติ
ครู
032-425052
นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม
ครู
032-425052
นางสาวภัทรพร เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางจิราภรณ์ มานะดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางภัชรีพร แป้นทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายอัคคชีพ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม
ครู
032-425052
นายแสนรัก บัวทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปาริชาติ กาทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวนิพาพร วอแพง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวนริศรา หม้อคำมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรรณี เตียววนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางจิรภัทร คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปรีชญา แสงกระจ่าง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุษวรรณ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสุนันทา สินชัย
ครู
032-425052
นางจรรยา ขำภู่
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวยุวดี บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม
ครู
032-425052
นางสาวปฐมพร อินเทียน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางอรวรรณ หนูแท้
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนุชจรี สีเมฆ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายบุญ พวงไม้
ยาม
032-425052
นางวิมลศรี เทศเดช
นักการภารโรง
032-425052
นายประยุทธ์ สว่างใจ
นักการภารโรง
032-425052
นายอารี ตั้งเริก
นักการภารโรง
032-425052
นายนิกร กลิ่นฟุ้ง
นักการภารโรง
032-425052
นายเฉลิมชัย วันสุวรรณ
พนักงานบริการ
032-425052
นางสุมาตย์ โมเมตตา
นักการภารโรง
032-425052
นายนพดุล นิลใบ
นักการภารโรง
032-425052
นายวันชัย พึ่งธรรม
นักการภารโรง
032-425052
นายสมบัติ อังคตรีรัตน์
พนักงานบริการ
032-425052
นายสมพร สอนเมือง
นักการภารโรง
032-425052
นายณรงค์ ผ่องแผ้ว
นักการภารโรง
032-425052
นายวุทธิ อุบลน้อย
ยาม
032-425052
นายบุญเลิศ จุลสุภา
ยาม
032-425052

ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
นายพิภัช สุขประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์: 032-425052 อีเมล์: benchama@bmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: มิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม โทรศัพท์: 0839922577 อีเมล์: noo_noon-cs@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ