โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
032-425052
นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย
ครู
032-425052
นางวชิรา เดชสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายพิภัช สุขประเสริฐ
ครู
032-425052
นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางปรียาภรณ์ แก้วน่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชาญมิตร ประกอบผล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเพ็ญพิมล ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศิริทร งามชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ คูน้ำเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางบัวแก้ว ยืนยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุวรรณ ธนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสายฝน โพธิ์พ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางประทุมทิพย์ ยิ้มละมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางกมลวรรณ เก่งกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอรพิน อริยเกรียงไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางรุ่งนภา เอียงอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเบญจวรรณ ศิวสัตตพร
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวพนิตา เขียวพอดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางฎุษดี สุริยบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวิจิตรา วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล
ครู เชี่ยวชาญ
032-425052
นางสาวเรณู ทองสัมฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสุชาติ แย้มเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายรังสฤษดิ์ จำปาเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวปุณณิกา งามประดิษฐ์
ครู
032-425052
นางสาวจันทิมา อังศุพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวคณาพร เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุญาณี สืบสุข
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางมัทรียา จำปาเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางเมตตา ผาตินุวัติ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอ้อยอุมา วิจารณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายบรรลือ อ่วมเครือ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายชัยชนะ ชาตเมโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเยาวลักษณ์ เพิ่มผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุรางค์ อ่วมเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวิโรจน์ วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางประดับ เกียรติมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางพวงรัตน์ สมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุชาติ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธีระ ศรียะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชูศักดิ์ เพชรสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางขวัญเรือน แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุนีย์ เอี่ยมเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเสริมศรี หิรัญวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอุษา คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายบุญรวม ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวจรวย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวาสนา รักยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอารมณ์ ทองไทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางชุติมน โตสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเยาวเรศ จิตต์ตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสมจิตร์ มีวาสนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
ครู
032-425052
นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี
ครู
032-425052
นายนภดล รุ่งจรูญ
ครู
032-425052
นางชุติมา พ่วงสม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุดา กุญแจนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสุทัศน์ ทวีชัย
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศลิดดา จุติเวช
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุรพล เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวกิจจา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุภาวดี ผลภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสมพร โชตน์ธนกุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุพร แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวมัณฑนา มีทรัพย์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางวิจิตร ภิญโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางพัชรินทร์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสกุลการ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวชุติมา เจียมใจ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุญญาพร พึ่งอวยผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวชุลีกร แก้วระยับ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางนุสรา อ่องสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางเกวลิน ทวีสุข
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวภัทราพร นวมนิ่ม
ครู
032-425052
นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม
ครู
032-425052
นางสาวภัทรพร เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางจิราภรณ์ มานะดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางภัชรีพร แป้นทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายอัคคชีพ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม
ครู
032-425052
นายแสนรัก บัวทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปาริชาติ กาทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวนิพาพร วอแพง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวนริศรา หม้อคำมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรรณี เตียววนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางจิรภัทร คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุนันทา สินชัย
ครู
032-425052
นายฐิติกร สุจิรชนานนท์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม
ครู
032-425052
นางอรวรรณ หนูแท้
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
032-425052
นายบุญ พวงไม้
ยาม
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวิมลศรี เทศเดช
นักการภารโรง
032-425052
นายประยุทธ์ สว่างใจ
นักการภารโรง
032-425052
นายอารี ตั้งเริก
นักการภารโรง
032-425052
นายนิกร กลิ่นฟุ้ง
นักการภารโรง
032-425052
นายเฉลิมชัย วันสุวรรณ
พนักงานบริการ
032-425052
นางสุมาตย์ โมเมตตา
นักการภารโรง
032-425052
นายนพดุล นิลใบ
นักการภารโรง
032-425052
นายวันชัย พึ่งธรรม
นักการภารโรง
032-425052
นายสมบัติ อังคตรีรัตน์
พนักงานบริการ
032-425052
นายสมพร สอนเมือง
นักการภารโรง
032-425052
นายณรงค์ ผ่องแผ้ว
นักการภารโรง
032-425052
นางสาวสุชาดา เหมือนจิตร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
032-425052
นายประกิต กอวิจิตร
ครู
032-425052
นางสาวสุนิสา พหุพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
032-425052
นางสาวฐิติรัตน์ โชติพินทุ
อื่นๆ
032-425052
นางสาวศุภกร ม่วงอุมิงค์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศรัญญา แก้วสวัสดิ์
อื่นๆ
032-425052
นางสาวทัศน์วรรณ ทิมทวีป
อื่นๆ
032-425052
นางสาวชมพิสุทธิ์ วงศ์ยาทิพย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวสุนีย์ นิลเถื่อน
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศรัณยา โตทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนุชจรี สีเมฆ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอารีย์นุช สวัสดิ์จุ้น
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายเปลื้อง เรืองเรื่อ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายต้องการ เลาหภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวกัตติกา หอมตลบ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววาสนา คุ้มบ่อ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางพันทิพย์ สวัสดิทัศน์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวผุสดี ทรงเอม
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวฉันทพิชญา พุ่งพวง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายยุทธนา ห้วยหงษ์ทอง
จ.โสตทัศนศึกษา
032-425052
นายพานิช ชุณหภัทรกุล
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนิภาพร อินทร์จันทร์
ครูธุรการ
032-425052
นางศรินธร เกตุแก้ว
อื่นๆ
032-425052
นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอุษณีย์ สีสุกใส
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวปิยะฉัตร อ่ำกลัด
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศิริเพชร โกฎวิเชียร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวณัฐรดา แดงแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
032-425052
นางสาวนภาพร ล่ำสัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
032-425052
นายประดิษฐ์ ประคองศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนภาพร หนูพ่วง
บรรณารักษ์
032-425052
นางสาวปาริชาติ กันสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
032-425052
นางสาวเบญจพร คุ้มค้ำ
อื่นๆ
032-425052
นางสาวดาลัด เพชรเฉลิมเกียรติ
อื่นๆ
032-425052
นางสาวสุภาวดี ดีคล้าย
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอรกานต์ พ่วงเพกา
เจ้าพนักงานพัสดุ
032-425052
นางสาวศรัณญา อารมย์สว่าง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววิภาวดี บานแย้ม
อื่นๆ
032-425052
นายนิเวศน์ แสงหิรัญ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายวุทธิ อุบลน้อย
ยาม
032-425052
นายบุญเลิศ จุลสุภา
ยาม
032-425052
นายสิทธิชัย พวงไม้
ยาม
032-425052
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชา
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052

ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายสมจิตร์ มีวาสนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

นางชุติมน โตสุวรรณ
นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์: 032-425052 อีเมล์: benchama@bmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: มิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม โทรศัพท์: 0839922577 อีเมล์: noo_noon-cs@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ