โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
032-425052
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย
ครู
032-425052
นางวชิรา เดชสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง
ครู
032-425052
นายพิภัช สุขประเสริฐ
ครู
032-425052
นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายภูวดล บุบผามาลา
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางปรียาภรณ์ แก้วน่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชาญมิตร ประกอบผล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเพ็ญพิมล ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศิริทร งามชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ คูน้ำเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางบัวแก้ว ยืนยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุวรรณ ธนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวประทุมทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางกมลวรรณ เก่งกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรุ่งนภา เอียงอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวพนิตา เขียวพอดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางฉัตรญาดา สุริยบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวิจิตรา วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล
ครู เชี่ยวชาญ
032-425052
นายรังสฤษดิ์ จำปาเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวปุณณิกา งามประดิษฐ์
ครู
032-425052
นางสาวคณาพร เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอ้อยอุมา วิจารณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวิโรจน์ วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางประดับ เกียรติมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางพวงรัตน์ สมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธีระ ศรียะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางขวัญเรือน แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุนีย์ สังข์สีเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเสริมศรี หิรัญวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอุษา คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายบุญรวม ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวจรวย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวาสนา รักยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอารมณ์ ทองไทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางชุติมน โตสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
ครู
032-425052
นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี
ครู
032-425052
นายนภดล รุ่งจรูญ
ครู
032-425052
นางชุติมา พ่วงสม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุดา กุญแจนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสุทัศน์ ทวีชัย
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศลิดดา จุติเวช
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุรพล เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวกิจจา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุภาวดี ผลภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาลินี อ่อนละมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสมพร โชตน์ธนกุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางมัณฑนา มองมั่น
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางวิจิตร ภิญโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวพิชญา เชียงสุข
ครู
032-425052
นางพัชรินทร์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสกุลการ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวชุติมา เจียมใจ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุญญาพร พึ่งอวยผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวชุลีกร แก้วระยับ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางนุสรา อ่องสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวภัทราพร พันธ์ชาติ
ครู
032-425052
นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม
ครู
032-425052
นายวัชรพงศ์ ทองแถม
ครู
032-425052
นางสาวภัทรพร เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางจิราภรณ์ มานะดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางภัชรีพร แป้นทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายอัคคชีพ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม
ครู
032-425052
นายแสนรัก บัวทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปาริชาติ กาทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวนิพาพร วอแพง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวนริศรา หม้อคำมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรรณี เตียววนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางจิรภัทร คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปรีชญา แสงกระจ่าง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุษวรรณ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสุนันทา สินชัย
ครู
032-425052
นางจรรยา ขำภู่
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวยุวดี บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม
ครู
032-425052
นางสาวปฐมพร อินเทียน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวอรวรรณ แผ้วลุ่มแฝก
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนุชจรี สีเมฆ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสวรส ชุติวัฒนกุล
ครู
032-425052
นายณรงค์ บุญรอด
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายนันทพัทธ์ ทองเสนา
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวภารดี ภักดีโยธิน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายบุญ พวงไม้
ยาม
032-425052
นางวิมลศรี เทศเดช
นักการภารโรง
032-425052
นายประยุทธ์ สว่างใจ
นักการภารโรง
032-425052
นายอารี ตั้งเริก
นักการภารโรง
032-425052
นายนิกร กลิ่นฟุ้ง
นักการภารโรง
032-425052
นายเฉลิมชัย วันสุวรรณ
พนักงานบริการ
032-425052
นางสุมาตย์ โมเมตตา
นักการภารโรง
032-425052
นายนพดุล นิลใบ
นักการภารโรง
032-425052
นายวันชัย พึ่งธรรม
นักการภารโรง
032-425052
นายสมบัติ อังคตรีรัตน์
พนักงานบริการ
032-425052
นายสมพร สอนเมือง
นักการภารโรง
032-425052
นายณรงค์ ผ่องแผ้ว
นักการภารโรง
032-425052
นายวุทธิ อุบลน้อย
ยาม
032-425052
นายบุญเลิศ จุลสุภา
ยาม
032-425052

ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์: 032-425052 อีเมล์: benchama@bmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: มิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม โทรศัพท์: 0839922577 อีเมล์: noo_noon-cs@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ