โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
032-425052
นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย
ครู
032-425052
นางวชิรา เดชสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายพิภัช สุขประเสริฐ
ครู
032-425052
นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางปรียาภรณ์ แก้วน่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชาญมิตร ประกอบผล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเพ็ญพิมล ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศิริทร งามชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ คูน้ำเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางบัวแก้ว ยืนยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุวรรณ ธนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสายฝน โพธิ์พ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางประทุมทิพย์ ยิ้มละมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางกมลวรรณ เก่งกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอรพิน อริยเกรียงไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางรุ่งนภา เอียงอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเบญจวรรณ ศิวสัตตพร
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวพนิตา เขียวพอดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางฉัตรญาดา สุริยบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวิจิตรา วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล
ครู เชี่ยวชาญ
032-425052
นายสุชาติ แย้มเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายรังสฤษดิ์ จำปาเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวปุณณิกา งามประดิษฐ์
ครู
032-425052
นางสาวจันทิมา อังศุพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวคณาพร เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางมัทรียา จำปาเทศ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางเมตตา ผาตินุวัติ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางอ้อยอุมา วิจารณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชัยชนะ ชาตเมโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเยาวลักษณ์ เพิ่มผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุรางค์ อ่วมเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวิโรจน์ วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางประดับ เกียรติมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางพวงรัตน์ สมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุชาติ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธีระ ศรียะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางขวัญเรือน แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุนีย์ สังข์สีเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเสริมศรี หิรัญวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอุษา คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายบุญรวม ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวจรวย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวาสนา รักยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอารมณ์ ทองไทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางชุติมน โตสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเยาวเรศ จิตต์ตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
ครู
032-425052
นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี
ครู
032-425052
นายนภดล รุ่งจรูญ
ครู
032-425052
นางชุติมา พ่วงสม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุดา กุญแจนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสุทัศน์ ทวีชัย
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศลิดดา จุติเวช
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุรพล เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวกิจจา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุภาวดี ผลภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสมพร โชตน์ธนกุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุพร แสนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวมัณฑนา มีทรัพย์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางวิจิตร ภิญโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางพัชรินทร์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสกุลการ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวชุติมา เจียมใจ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุญญาพร พึ่งอวยผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวชุลีกร แก้วระยับ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางนุสรา อ่องสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางเกวลิน ทวีสุข
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวภัทราพร นวมนิ่ม
ครู
032-425052
นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม
ครู
032-425052
นางสาวภัทรพร เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางจิราภรณ์ มานะดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางภัชรีพร แป้นทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายอัคคชีพ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม
ครู
032-425052
นายแสนรัก บัวทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปาริชาติ กาทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวนิพาพร วอแพง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวนริศรา หม้อคำมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรรณี เตียววนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางจิรภัทร คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุนันทา สินชัย
ครู
032-425052
นายฐิติกร สุจิรชนานนท์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม
ครู
032-425052
นางอรวรรณ หนูแท้
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
032-425052
นายบุญ พวงไม้
ยาม
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวิมลศรี เทศเดช
นักการภารโรง
032-425052
นายประยุทธ์ สว่างใจ
นักการภารโรง
032-425052
นายอารี ตั้งเริก
นักการภารโรง
032-425052
นายนิกร กลิ่นฟุ้ง
นักการภารโรง
032-425052
นายเฉลิมชัย วันสุวรรณ
พนักงานบริการ
032-425052
นางสุมาตย์ โมเมตตา
นักการภารโรง
032-425052
นายนพดุล นิลใบ
นักการภารโรง
032-425052
นายวันชัย พึ่งธรรม
นักการภารโรง
032-425052
นายสมบัติ อังคตรีรัตน์
พนักงานบริการ
032-425052
นายสมพร สอนเมือง
นักการภารโรง
032-425052
นายณรงค์ ผ่องแผ้ว
นักการภารโรง
032-425052
นางสาวสุชาดา เหมือนจิตร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
032-425052
นายประกิต กอวิจิตร
ครู
032-425052
นางสาวสุนิสา พหุพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
032-425052
นางสาวฐิติรัตน์ โชติพินทุ
อื่นๆ
032-425052
นางสาวศุภกร ม่วงอุมิงค์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศรัญญา แก้วสวัสดิ์
อื่นๆ
032-425052
นางสาวทัศน์วรรณ ทิมทวีป
อื่นๆ
032-425052
นางสาวชมพิสุทธิ์ วงศ์ยาทิพย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวสุนีย์ นิลเถื่อน
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศรัณยา โตทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนุชจรี สีเมฆ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอารีย์นุช สวัสดิ์จุ้น
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายเปลื้อง เรืองเรื่อ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายต้องการ เลาหภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวกัตติกา หอมตลบ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววาสนา คุ้มบ่อ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางพันทิพย์ สวัสดิทัศน์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวผุสดี ทรงเอม
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวฉันทพิชญา พุ่งพวง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายยุทธนา ห้วยหงษ์ทอง
จ.โสตทัศนศึกษา
032-425052
นายพานิช ชุณหภัทรกุล
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนิภาพร อินทร์จันทร์
ครูธุรการ
032-425052
นางศรินธร เกตุแก้ว
อื่นๆ
032-425052
นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอุษณีย์ สีสุกใส
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวปิยะฉัตร อ่ำกลัด
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศิริเพชร โกฎวิเชียร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนภาพร ล่ำสัน
เจ้าพนักงานพัสดุ
032-425052
นายประดิษฐ์ ประคองศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนภาพร หนูพ่วง
บรรณารักษ์
032-425052
นางสาวปาริชาติ กันสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
032-425052
นางสาวเบญจพร คุ้มค้ำ
อื่นๆ
032-425052
นางสาวสุภาวดี ดีคล้าย
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอรกานต์ พ่วงเพกา
เจ้าพนักงานพัสดุ
032-425052
นางสาวศรัณญา อารมย์สว่าง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววิภาวดี บานแย้ม
อื่นๆ
032-425052
นายนิเวศน์ แสงหิรัญ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายวุทธิ อุบลน้อย
ยาม
032-425052
นายบุญเลิศ จุลสุภา
ยาม
032-425052
นายสิทธิชัย พวงไม้
ยาม
032-425052
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชา
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052

ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

นายสุชาติ แย้มเทศ
นางสุพร แสนสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์: 032-425052 อีเมล์: benchama@bmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: มิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม โทรศัพท์: 0839922577 อีเมล์: noo_noon-cs@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ