โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางกมลวรรณ เกียร์ช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย
ครู
032-425052
นางวชิรา เดชสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง
ครู
032-425052
นายพิภัช สุขประเสริฐ
ครู
032-425052
นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายภูวดล บุบผามาลา
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางปรียาภรณ์ แก้วน่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายชาญมิตร ประกอบผล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศิริทร งามชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางนันทวรรณ คูน้ำเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางบัวแก้ว ยืนยง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุวรรณ ธนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวประทุมทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางกมลวรรณ เก่งกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรุ่งนภา เอียงอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวพนิตา เขียวพอดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางฉัตรญาดา สุริยบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวิจิตรา วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล
ครู เชี่ยวชาญ
032-425052
นายรังสฤษดิ์ จำปาเรือง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวปุณณิกา งามประดิษฐ์
ครู
032-425052
นางสาวคณาพร เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายวิโรจน์ วรพุฒิ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางพวงรัตน์ สมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางเพ็ญนภา แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุนีย์ สังข์สีเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายบุญรวม ฉ่ำแสง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวจรวย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางวาสนา รักยิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอารมณ์ ทองไทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางชุติมน โตสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวขนิษฐา สว่างจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรม
ครู
032-425052
นางสาวอรพรรณ ซบเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี
ครู
032-425052
นายนภดล รุ่งจรูญ
ครู
032-425052
นางชุติมา พ่วงสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุดา กุญแจนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสุทัศน์ ทวีชัย
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวศลิดดา จุติเวช
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายสุรพล เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสรัสวดี เข็มเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวกิจจา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายสรวุฒิ ระหว่างบ้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสุภาวดี ผลภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายอภิชาติ พรวชิกมลกุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาลินี อ่อนละมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสมพร โชตน์ธนกุล
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนมัสสิยา สร้อยระย้ากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางมัณฑนา มองมั่น
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางวิจิตร ภิญโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวพิชญา เชียงสุข
ครู
032-425052
นางพัชรินทร์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวกฤษฎี ศิริเรือง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสกุลการ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวชุติมา เจียมใจ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายวรายุทธ อุตตะมา
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพักตร์ตรีญา รอดสีเสน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุญญาพร พึ่งอวยผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวชุลีกร แก้วระยับ
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางนุสรา อ่องสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางศรีวรรณ ปานสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางอัญชลี ชุ่มกมล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวเกวลิน ทวีสุข
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางสาวภัทราพร พันธ์ชาติ
ครู
032-425052
นางนันท์ธิตา วงศ์รัตนธรรม
ครู
032-425052
นายวัชรพงศ์ ทองแถม
ครู
032-425052
นายเลอศักดิ์ จันทร์นาค
ครู
032-425052
นางพิมลพร พรนิเวศน์
ครู
032-425052
นายเจษฎา หลักซุม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวภัทรพร เพ็งจันทร์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางจิราภรณ์ มานะดี
ครู ชำนาญการ
032-425052
นางภัชรีพร แป้นทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายอัคคชีพ เชยชิต
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวศิริพิมล หงษ์เหม
ครู
032-425052
นายแสนรัก บัวทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปาริชาติ กาทอง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวนิพาพร วอแพง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวณราภรณ์ ชาตรี
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางสาวนริศรา หม้อคำมูล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาววรรณี เตียววนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นางจิรภัทร คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-425052
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวปรีชญา แสงกระจ่าง
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางบุษวรรณ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสุนันทา สินชัย
ครู
032-425052
นางจรรยา ขำภู่
ครู ชำนาญการ
032-425052
นายศักดา จันทร์กลั่น
ครู
032-425052
นางสาวยุวดี บุญประสงค์
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม
ครู
032-425052
นางสาวปฐมพร อินเทียน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวอรวรรณ แผ้วลุ่มแฝก
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
032-425052
นางสาวนุชจรี สีเมฆ
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวกนกกาญจน์ ยี่สุ่น
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางโชติกา ปุณยธรวณิช
ครู
032-425052
นางสาววาสนา เกตุเทียน
ครู
032-425052
นายณรงค์ บุญรอด
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายนันทพัทธ์ ทองเสนา
ครูผู้ช่วย
032-425052
นางสาวภารดี ภักดีโยธิน
ครูผู้ช่วย
032-425052
นายบุญ พวงไม้
ยาม
032-425052
นางวิมลศรี เทศเดช
นักการภารโรง
032-425052
นายประยุทธ สว่างใจ
นักการภารโรง
032-425052
นายอารี ตั้งเริก
นักการภารโรง
032-425052
นายนิกร กลิ่นฟุ้ง
นักการภารโรง
032-425052
นางสุมาตย์ โมเมตตา
นักการภารโรง
032-425052
นายนพดุล นิลใบ
นักการภารโรง
032-425052
นายวันชัย พึ่งธรรม
นักการภารโรง
032-425052
นายสมบัติ อังคตรีรัตน์
พนักงานบริการ
032-425052
นายสมพร สอนเมือง
นักการภารโรง
032-425052
นายณรงค์ ผ่องแผ้ว
นักการภารโรง
032-425052
นางสาวศิริเพชร โกฏวิเชียร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวชมพิศุทธิ์ วงศ์ยาทิตย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศรินธร เกตุแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวกิตติยา ศรีเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอพันตรี เกตุงาม
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายชาคริต ดิษบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวผุสดี ทรงเอม
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนิรมล เพิ่มพูล
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายนิเวศน์ แสงหิรัญ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวฐิติรัตน์ โชติพินทุ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวศรัณญา อารมย์สว่าง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวพัชรา วงศ์อรุณทิพย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววิมลทิพย์ ศรเดช
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอมรรัตน์ นาคสุข
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายเปลื้อง เรืองเรื่อ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอารีย์นุช สวัสดิ์จุ้น
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายชวัลวัฒน์ กอวิจิตร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอุษณีย์ สีสุกใส
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายต้องการ เลาหภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางนิภาพร รวมสิน
ครูธุรการ
032-425052
นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวเบญจพร คุ้มค้ำ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายพานิช ชุณหภัทรกุล
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวทัศน์วรรณ ทิมทวีป
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางศรัญญา เลียบวัน
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววาสนา คุ้มบ่อ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายยุทธนา ห้วยหงษ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวอรกานต์ พ่วงเพกา
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวสุชาดา เหมือนจิตร์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวฉันทพิชญา พุ่มพวง
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางพันธ์ทิพย์ สวัสดิทัศน์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวจุฬาลักษณ์ รุจีนิธิโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาวนิตยา เมืองขวัญใจ
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นางสาววรศมล สุรนิตย์
ครู (อัตราจ้าง)
032-425052
นายวุทธิ อุบลน้อย
ยาม
032-425052
นายบุญเลิศ จุลสุภา
ยาม
032-425052

นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายพนม เชื่อมชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายวสรรณ์ น้อยภาษี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นางกมลวรรณ เกียร์ช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
นายชูชัย เพชรรอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ
นางจิรภัทร คงถาวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,802
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-425052 อีเมล์: benchama@bmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: มิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม โทรศัพท์: 0839922577 อีเมล์: noo_noon-cs@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]