โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริกาญจน์ กล่อมสกุล
ครู
032-651418
นางพัฒนา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-651418
นายณรงค์ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
032-651418
นางนุทยา โปทาหลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-651418
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ครู ชำนาญการ
032-651418
นางชลพันธุ์ วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-651418
นางประยูร เอี่ยมอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
032-651418
นางสาวนางสาวณัฐทิชา สุกแก้ว
ครูผู้ช่วย
032-651418
นางอมรรัตน์ สืบสุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-651418
นายธวัช เซี่ยงฝอง
ครู ชำนาญการ
032-651418
นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย
ครู ชำนาญการ
032-651418
นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
032-651418
นายสมคิด สดสะอาด
ครู ชำนาญการ
032-651418
นางสาวกัณทิมา ชอบชู
ครู
032-651418
นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ
ครูผู้ช่วย
032-651418
นางสิริพัชร ภู่ทวี
ครูธุรการ
032-651418
นางนางนิชนิภา เลือดแดง
ครูผู้ช่วย
032-651418
นางสาวกนกนุช สาระโท
ครูผู้ช่วย
032-651418
นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน
ครูผู้ช่วย
032-651418
นางสาวปราณี ชูศรี
ครูผู้ช่วย
032-651418

นางประยูร เอี่ยมอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองยิงหมี

นายธวัช เซี่ยงฝอง
นางชลพันธุ์ วิจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี โทรศัพท์: 032-651418 อีเมล์: YingmeeSchool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริพัชร ภู่ทวี โทรศัพท์: 0901385755 อีเมล์: wandee505@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ