โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริกาญจน์ กล่อมสกุล
ครู
นายยม อยู่ชมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี จิตแจ้ง
ครู ชำนาญการ
นางพัฒนา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณรงค์ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัตนา รัตนานุภาพ
ครู ชำนาญการ
นางนุทยา โปทาหลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ครู ชำนาญการ
นางวรรณพร สินประมวล
ครู ชำนาญการ
นางชลพันธุ์ วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล สุขนิมิตร
ครู ชำนาญการ
นางธนีญา พลายงาม
ครู ชำนาญการ
นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช
ครู
นายบุญลาภ สมิงทอง
นักการภารโรง
นางอมรรัตน์ สืบสุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธวัช เซี่ยงฝอง
ครู ชำนาญการ
นายมัด จอสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย
ครู ชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมคิด สดสะอาด
ครู ชำนาญการ
นางสาวพนิดา เมธาวิกุล
ครู
นางสาวกัณทิมา ชอบชู
ครู
นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ
ครูผู้ช่วย
นางสิริพัชร ภู่ทวี
ครูธุรการ
นางสาวกนกนุช สาระโท
ครูผู้ช่วย
นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวปราณี ชูศรี
ครูผู้ช่วย
นายภาณุพงษ์ สร้อยประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
นายอำพร ทองบาง
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายยม อยู่ชมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองยิงหมี

นายณรงค์ สุขประเสริฐ
นางวรรณพร สินประมวล

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032-651418 อีเมล์: YingmeeSchool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริพัชร ภู่ทวี โทรศัพท์: 0901385755 อีเมล์: wandee505@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ