โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศิริกาญจน์ กล่อมสกุล
ครู

032-651418
นายยม อยู่ชมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

032-651418
นางพัชรี จิตแจ้ง
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางพัฒนา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

032-651418
นายณรงค์ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางสาวรัตนา รัตนานุภาพ
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางนุทยา โปทาหลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

032-651418
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางวรรณพร สินประมวล
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางชลพันธุ์ วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

032-651418
นางธนีญา พลายงาม
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช
ครู

032-651418
นายบุญลาภ สมิงทอง
นักการภารโรง

032-651418
นางอมรรัตน์ สืบสุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ

032-651418
นายธวัช เซี่ยงฝอง
ครู ชำนาญการ

032-651418
นายมัด จอสูงเนิน
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ

032-651418
นายสมคิด สดสะอาด
ครู ชำนาญการ

032-651418
นางสาวพนิดา เมธาวิกุล
ครู

032-651418
นางสาวกัณทิมา ชอบชู
ครู

032-651418
นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ
ครูผู้ช่วย

032-651418
นางสิริพัชร ภู่ทวี
ครูธุรการ

032-651418
นางสาวกนกนุช สาระโท
ครูผู้ช่วย

032-651418
นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน
ครูผู้ช่วย

032-651418
นางสาวปราณี ชูศรี
ครูผู้ช่วย

032-651418
นายภาณุพงษ์ สร้อยประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)

032-651418
นายอำพร ทองบาง
ครู (พนักงานงานราชการ)

032-651418

นายยม อยู่ชมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองยิงหมี

นางอมรรัตน์ สืบสุทธา
นางศิริกาญจน์ กล่อมสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032-651418 อีเมล์: YingmeeSchool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริพัชร ภู่ทวี โทรศัพท์: 0901385755 อีเมล์: wandee505@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ