โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนตรี หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075348477
นายณรงค์ สีคง
ครู ชำนาญการ
075348477
นางสาวโรสมีนี มะลีมิง
ครู
075348477
นางสาวจินตนา ปรีดาศักดิ์
ครู
075348477
นางสาวสุดา ทองเซ่ง
ครู
075348477
นายปัณณทัต เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
075348477
นางสาววารุณี บัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
075348477
นางเฉลียว สีคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
075348477
นางสาวจุไร มาคะมาโน
ครู ชำนาญการ
075348477
นางดารา ลิ่มพานิช
ครู ชำนาญการ
075348477
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
ครู
075348477
นางสาวจารุณี คงผอม
ครู
075348477

นายมนตรี หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์

นางสาวโรสมีนี มะลีมิง
นายปัณณทัต เพ็งแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075348477 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ปรีดาศักดิ์ โทรศัพท์: 0862699855 อีเมล์: chin21pree@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ