โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
-
075381366
นางเอื้อมเดือน ฤทธิพลเดช
ครู ชำนาญการ

075381366
นางบัวคลี่ จงหวัง
ครู ชำนาญการ

075381366
นายวิระ พูนเอียด
ครู ชำนาญการ

075381366
นายประเสริฐ สิงหเสม
ครู ชำนาญการ

075381366
นางปิยนุช มามาก
ครู

075381366
นางวันทนา หนูนะ
ครู ชำนาญการ

075381366
นางจุรีย์ ไก่แก้ว
ครู

075381366
นางขนิษฐา ใจดี
ครู ชำนาญการ

075381366
นางอารมย์ มีชนะ
ครู ชำนาญการ

075381366
นางอรสา บุญรินทร์
ครู ชำนาญการ

075381366
นายคำรพ รอดสง
ครู ชำนาญการ

075381366
นางวรรณะ ยะกัณฐะ
ครู ชำนาญการ

075381366
นายรวมวุฒิ แก้วไทย
ครู ชำนาญการ

075381366
นางรุ่งทิพ จันทร์มุณี
ครู

075381366
นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครู ชำนาญการ

075381366
นางพิระ ไชยสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

075381366
นางลภารัตน์ รอดสง
ครู ชำนาญการ

075381366
นางเกสร แก้วไทย
ครู ชำนาญการ

075381366
นางชุติมา วินิโย
ครู ชำนาญการ

075381366
นางสาคร แก้วใจดี
ครู ชำนาญการ

075381366
นายวิชิต บุญศิลป์
ครู ชำนาญการ

075381366
นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางศิริรัตน์ หิรัญกิจรังษี
ครู ชำนาญการ

075381366
นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
ครู ชำนาญการ

075381366
นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครู ชำนาญการ

075381366
นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางชลลดา บุญศิลป์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางรองรัก สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางจรรยพร แจ้งจุล
ครู ชำนาญการ

075381366
นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครู ชำนาญการ

075381366
นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครู ชำนาญการ

075381366
นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ

075381366
นายคำนึง บัวจันทร์
ครู ชำนาญการ

075381366
นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครู ชำนาญการ

075381366
นายสาโรจน์ รัตนคำ
ครู ชำนาญการ

075381366
นางจิราพร ควนวิไล
ครู ชำนาญการ

075381366
นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ

075381366
นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครู

075381366
นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ
ครู ชำนาญการ

075381366
นางมณฑา แก้วมณี
ครู ชำนาญการ

075381366
นายปิติ บุรีภักดี
ครู ชำนาญการ

075381366
นางวรรณลดา อนงค์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางปราณี โมราศิลป์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางธนพร ทองลมุล
ครู ชำนาญการ

075381366
นายชรินทร ฤทธิไชติ
ครู ชำนาญการ

075381366
นายอมรินทร์ สุประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครู ชำนาญการ

075381366
นายวิเชียร บุญรัตน์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางสรินยา ตุลยศักดิ์
ครู ชำนาญการ

075381366
นางสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
ครู

075381366
นางอัจฉรา ไชยทอง
ครู

075381366
นางสมจิตร คงทองเอียด
ครู ชำนาญการ

075381366
นางสาวพเยาว์ สังข์ด้วงยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

075381366
นายสาครินทร์ จันทรมณี
ครู
NULL
075381366
นางสุปราณีต ปานมา
ครูผู้ช่วย

075381366
นางสุกัญญา นวนเสน
ครูผู้ช่วย

075381366
นางอุทัยวรรณ สังคานาคิน
ครูผู้ช่วย

075381366
นางชัชฎา มากแก้ว
ครูผู้ช่วย

075381366
นางเกวลิน เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย

075381366


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร
นางสาวพเยาว์ สังข์ด้วงยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร

นายสมคิด สุวรรณรัตน์
นายวรรณวิทย์ ควนวิไล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: piti-buree@thaimai.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ขวัญแก้ว โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: sudakwan@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ