โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรชัย ทองพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางสาวพเยาว์ สังข์ด้วงยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
075381366
นายสาครินทร์ จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
075381366
นายบุญชนะ สิริกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
075381366
นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
075381366
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
075381366
นางเอื้อมเดือน สุริยะส์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางบัวคลี่ จงหวัง
ครู ชำนาญการ
075381366
นายวิระ พูนเอียด
ครู ชำนาญการ
075381366
นายประเสริฐ สิงหเสม
ครู ชำนาญการ
075381366
นางปิยนุช มามาก
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาววันทนา หนูนะ
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครู
075381366
นางขนิษฐา ใจดี
ครู ชำนาญการ
075381366
นางอารมย์ มีชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางอรสา บุญรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นายคำรพ รอดสง
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี
ครู ชำนาญการ
075381366
นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครู ชำนาญการ
075381366
นางพิระ ไชยสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
075381366
นางลภารัตน์ รอดสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางชุติมา วินิโย
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาคร แก้วใจดี
ครู ชำนาญการ
075381366
นายวิชิต บุญศิลป์
ครู ชำนาญการ
075381366
นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางศิริรัตน์ หิรัญกิจรังษี
ครู ชำนาญการ
075381366
นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครู ชำนาญการ
075381366
นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางชลลดา บุญศิลป์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางรองรัก สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางจรรยพร แจ้งจุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
075381366
นายคำนึง บัวจันทร์
ครู ชำนาญการ
075381366
นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครู ชำนาญการ
075381366
นายสาโรจน์ รัตนคำ
ครู ชำนาญการ
075381366
นางจิราพร ควนวิไล
ครู ชำนาญการ
075381366
นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ
ครู ชำนาญการ
075381366
นางมณฑา แก้วมณี
ครู ชำนาญการ
075381366
นายปิติ บุรีภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางสาววรรณลดา อนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางปราณี โมราศิลป์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวธนพร ทองลมุล
ครู ชำนาญการ
075381366
นายอมรินทร์ สุประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นายวิเชียร บุญรัตน์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวสุกัญญา นวนเสน
ครู
075381366
นางอุทัยวรรณ สังคานาคิน
ครู
075381366
นางสาวชัชฎา มากแก้ว
ครู
075381366
นางสรินยา ตุลยศักดิ์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางอัจฉรา ไชยทอง
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสมจิตร คงทองเอียด
ครู ชำนาญการพิเศษ
075381366
นางเกวลิน เกตุแก้ว
ครู
075381366
นางวันเพ็ญ ทองบัว
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครู ชำนาญการ
075381366
นายสิทธิชัย ทองมาก
ครูผู้ช่วย
075381366
นางสาวชนิดา ยีสมัน
ครู
075381366
นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
ครู ชำนาญการ
075381366
นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ทอง
ครู
075381366
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกระจ่าง
ครู
075381366
นางสาววจิรา สังข์ทอง
ครู
075381366
นายคำนึง บุญทองแก้ว
ยาม
075381366
นายจรงค์ วรรณศิลป์
ช่างปูนชั้น 2
075381366
นายเลิศศักดิ์ ชูกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
075381366
นายถาวร สังแป้น
อื่นๆ
075381366
นางวรรณา จันทรัตน์
อื่นๆ
075381366
นางฉลวย หนูจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
075381366

นายสุรชัย ทองพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร
นางสาวพเยาว์ สังข์ด้วงยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร
นายสาครินทร์ จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร
นายบุญชนะ สิริกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร

นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
นางสาวสุปราณีต ปานมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

75
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: piti-buree@thaimai.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ขวัญแก้ว โทรศัพท์: 075381366 อีเมล์: sudakwan@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ