โรงเรียนทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งสง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุนันท์ กลับขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาวสุนิศา ชลภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางธัญญรัตน์ เทพเนียม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางปิยนัย กวยะปานิก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075-773151-2
นายสุรินทร์ ใหม่เอียด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายมาโนช นนทการ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายน้าว โททอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายเสกสรรค์ ไชยรัตน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายอุดม มณีฉาย
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นาย ณ นคร กลีบแก้ว
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายศุภชัย บุญทรง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายสมพร ชูดวง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางจันฑิมา พลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางพรพิมล มั่นคง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางวรรณี ทิพย์วงศ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางกาญจนา นนทการ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายจารึก รัตนพันธ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางนงนุช ชูแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายครรชิต เทพเสนา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาววิไลพร ทิพย์วงศ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาวจิราพร เพ็ชรแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายประทีป ปานเนือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางกษมา แร่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางแอนนา ขาวเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางประไพ ตุ้งซี่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นายภัทร์พงศ์ ศิลป์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายสุทิน รัตนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
075-773151-2
นายสมคิด พรหมดนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นายสมนึก รัตนบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางพรทิพย์ มีสวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นายจรรยา ชัยประสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายณัฐรัชต์ ภักดีสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางคุณศรี ศรีพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นายสว่าง เกตุแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายสมหมาย ภูมิพิชญดำรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางวรรลี ศิลารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางเพ็ญศรี วงศ์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางพิสมัย ทองสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นายสนิท หอมชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางอารีย์ พรหมรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสาวราตรี ทับเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นายวิรัตน์ บุญวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางอ้อมตะวัน ศิลป์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายสมนึก ผลความดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางสาวเตือนใจ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางวิไลลักษณ์ หนูขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางชิระพร วังบุญคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางดวงแข อภัยพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
075-773151-2
นายคำนึง อภัยพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางธัญญาพร นาคินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นายสิทธศักดิ์ ชัยชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางพิมพ์ศรี นามามาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางกนกพร อุดมถาวรสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางสาวิตรี รัตนบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางออนสา อ่อนเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางจริยา จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นายสมศักดิ์ บัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นายสมชาย ศรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางสุมาลี รัตนบันดาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางสุชญา ทองศรีนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นายอดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นายวิจิตร ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางสาวมนนิสา รัตนบุรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางสาวหทัยภัทร อำลอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสายทิพย์ ประพฤติชอบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางสุรีพร สิทธิศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางชนกวรรณ ไชยศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางอมรรัตน์ คำพุทธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางสาวสุดา เงินคีรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นายณรงค์ สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางพวงเพ็ญ ธรรมเศก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
075-773151-2
นางจิตราพร จิตสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางวิไล มูสิกะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางณฐมน หงษ์ตัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางแอร่ม สุชาติพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางจันทนา นาคะรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายสวัสดิ์ ศุภศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางสาววารี สมบูรณ์ราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางทิพวรรณ เมืองแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายสมยศ สอิ้งทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางรัตนา สันติศักดิ์สกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางจิตรา บุญวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายณัษฐา สิงหพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางสุทิพย์ นาคดิลก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางนันท์นภัส ขวัญเมือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางนิรมล เกษราพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางจิราพร สุดถนอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางกัณฑิมา ตันติชำนาญกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายอภิชาติ อินทร์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นายลาภ คุ้มสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นายสมชัย กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสุรัสวดี มณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางเมธาวดี ชูผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางฐานิต คงเสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางพจนาถ บกเขาแดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางสมใจ ศรีเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายจารพันธ์ ไทยยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสาวสาวิตรี อินพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางณัฐวดี รักษ์พงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายระดมพล ช่วยชูชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางมยุรา ศฤงคาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางดนิตา ศรีวรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางวรรณา สุขจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นายทศพร ทองคำชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางสาวชญาดา จงจิตต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นายพิษณุ ชะลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางวัลภา โสภิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางนวลอนงค์ เพ็งสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางสาวภรณี จันถิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางสาวอรพินท์ แก้วช่วย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางสาวชุติปภา ธานีรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางนฤมล สุทธิชน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางจุรีย์ กันภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางมัลลิการ์ ประยูรกาญจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
075-773151-2
นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นายอรัณย์ชายุตม์ พูลชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางสาวเปรมยุดา รัตนบุรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางวรรทนา รัตนพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางสาววนิดา ชูมณี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางสาวจันทร์นภา รอดพ้น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสาวอรณี ปรีชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-773151-2
นางสุภิญญา ไชยรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นายนัฐพล โรจนหัสดิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายอาทิตย์ รักขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางสาวสุนิสา ทรงทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-773151-2
นางชไมพร อร่ามวิทย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางเสาวลักษณ์ พรมสังฆ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-773151-2
นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิเดช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075-773151-2
นางสาวจุฑารัตน์ มีสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางสาวสารภี ยอดกลิ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นายนวราช อภัยวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางสาวนพมณี สุดทองคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายโกวิทย์ อาวุธเพชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-773151-2
นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีมีชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นายจรูญ ครุฑจ้อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075-773151-2
นางสาววณิชชา รอดเสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-773151-2
นางสาวพัชรี นวลจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075-773151-2
นางสาวอรพินท์ เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางอินทิภา อ่อนนวล
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาวเสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาวสกาวเดือน รัตนพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาวขนิษฐา สามารถ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสายเยื้อ หนูเกลี้ยง
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2
นางสาวไพลิน เซ่งหวาน
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-773151-2

นายสุนันท์ กลับขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสง
นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสง
นายประทีป ปานเนือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสง
นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสง
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสง

นางชไมพร อร่ามวิทย์
นางสุรัสวดี มณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,365
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075-773151-2 อีเมล์: kanet@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อริตา อักษรพันธ์ โทรศัพท์: 0901542084 อีเมล์: aritaoum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]