โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปากพนัง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางอุไรวรรณ์ สิตะรุโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นายเสรี สมภูเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นายวิชาญ ศรีหะรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสุดารัตน์ ผลส่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นายมนัส เพชรชูช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
75517186
นางสาวสายสุดใจ ดำศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางราตรี จันทร์นิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นายมลรักษ์ ฆังมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางราตรี ลือแล้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นายเสกสิทธิ์ เวชสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นายสุวิทย์ โอมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นายรัฐพร จันทวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางสาวนฤมล นาคปลัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75517186
นางสาวบุษบา พิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นายอิศรายศ เมืองโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นายกุลชร มุสิแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางนิภาพรรณ กะตากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางวาริธร ราชสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางพัชราภรณ์ รักช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75517186
นางปราณี ขนานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวโกสม สงพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางสาวจินตนา แป้นคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวชริญญา เพกกิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นายสาธร พฤกษะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางนพยง วงศ์สีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสาวนงนุช บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางชนิภา ศรีสังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นายปานจิตต์ ตั้นเส้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
75517186
นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางณิชกานต์ อมรลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวละมัย รัตนนิพนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวขนิษฐ พฤกษาพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นายจักรชัย สายมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางสาวศิริวรางค์ เพชรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75517186
นายอภิชาติ สาระพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นายดำรงค์ศักดิ์ ภารพบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นายพิสุทธ์ เจริญขุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางจิราภรณ์ จันทวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นายอาทิตย์ เคเอส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
75517186
นายพงษ์ศักดิ์ เวชสาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางประภาพร ขวัญชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นายณัฐพงษ์ บุญธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นายเดชา เพชรอาวุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางสุธิรา เพชรชูช่วย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางวรณัน ฉิมพลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางสาวสุคนฑา พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นายอำนาจ สุขห่อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นายณปวร คงทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสาวลักขณา แสงแพร้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นายเชษฐ์ศักดิ์ จันทร์ขาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางสาวนันทรัตน์ คงทน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นายเจริญ บุษบงกรด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นายสมชาย ราหมาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางกนกลดา รักหอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75517186
นางศิวพร หนูมณี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวชไมพร พุมดวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวปิยะวรรณ ละม่อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวพัชรี เรืองสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางอนงค์นุช คลอดเพ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางแก้วขวัญ มุสิเกตุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์อินแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นางสาวศศิกานต์ เพ็ชรหนู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวมาลี จันทรศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางมลฤดี แสงศรีดำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวบังอรศรี ทองเพ็ชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นายเลอพงค์ แพ่งกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวศิรินทิพย์ รจนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นายกฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวประภาพร ลิ่มเรืองธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวสุดา จันทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางสาววัชราพร คงสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวประกายมาส อินทรสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวมนธิชา ทองหัตถา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
75517186
นายสาโรจน์ ชุมโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสาวสาวิตรี ขาวมัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางสาวหทัยรัตน์ มีแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นายอนุพงศ์ บุญประกอบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นายนิธิศ วงศ์ตุลาการ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
75517186
นางสาวศิริวรรณ ขำพาลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวเกศราภรณ์ แทนศิลป
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
75517186
นางสาวภรณ์นภา ทองชู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
75517186
นางสาวพัชรี สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นางสาวมธุรส นวลเกลื่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
75517186
นางสาวชุติมา หนูเกื้อ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
75517186
นางสุภาภรณ์ ใหม่พรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186
นายสมโภชน์ แขกเทพ
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายธนาพันธ์ นาควารี
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายสมเกียรติ ปลอดอ่อน
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายประภาส นวลศรี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายสมพล โภคา
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นายธเนศ คำพรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
75517186
นางราตรี แก้วพิทักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
75517186
นางสาวสุพัตรา ทองเรือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75517186

นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นายดำรงค์ศักดิ์ ภารพบ
นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,347
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: nipapan0509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]