โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปากพนัง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดับ แก้วนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0812738605
75517186
นายอรุณ รอดสันติกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0840571821
75517186
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0899709490
75517186
นายศักดิ์ชัย คงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2898675974
75517186
นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0833887991
75517186
นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ครู ชำนาญการ
0895895012
75517186
นายพงษ์ศักดิ์ เวชสาร
ครู ชำนาญการ
0936460504
75517186
นางประภาพร ขวัญชุม
ครู
0864768928
75517186
นางอุไรวรรณ์ สิตะรุโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872743455
75517186
นายสมชาย ราหมาด
ครูผู้ช่วย
0842900995
75517186
นางกนกลดา รักหอม
ครูผู้ช่วย

75517186
นายเสรี สมภูเวช
ครู ชำนาญการ
0818942456
75517186
นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์
ครู ชำนาญการ
0841944156
75517186
นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช
ครู
0872725991
75517186
นายณัฐพงษ์ บุญธรรม
ครู ชำนาญการ
0894728134
75517186
นางจินตนา บรรจงเมือง
ครู ชำนาญการ

75517186
นายวิชาญ ศรีหะรัญ
ครู ชำนาญการ
0851688034
75517186
นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยว
ครู ชำนาญการ
0831805687
75517186
นายมนัส เพชรชูช่วย
ครู ชำนาญการ
0811784808
75517186
นางสาวสายสุดใจ ดำศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862686517
75517186
นางราตรี จันทร์นิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848454476
75517186
นายมลรักษ์ ฆังมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872704415
75517186
นางสาวพิชญา ภู่นพกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819563922
75517186
นางราตรี ลือแล้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841986481
75517186
นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
0895918950
75517186
นายสมพร ธรรมรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814765424
75517186
นายเดชา เพชรอาวุธ
ครู ชำนาญการ
0862711899
75517186
นายเสกสิทธิ์ เวชสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0825386567
75517186
นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862702194
75517186
นางสุธิรา เพชรชูช่วย
ครู ชำนาญการ
0901659860
75517186
นายสุวิทย์ โอมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865968106
75517186
นางสาวลัดดา วัชรดิษฐกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867427830
75517186
นางสาวบัญญัติ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872845368
75517186
นายรัฐพร จันทวงศ์
ครู ชำนาญการ
0810891713
75517186
นางสาวกัลยา สุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862729059
75517186
นางสาวนฤมล นาคปลัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878909145
75517186
นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812712511
75517186
นางอรภักดิ์ ศรีสุรภานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898686697
75517186
นางอนุกูล เซ่งกำเหนิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898681400
75517186
นางวรณัน ฉิมพลี
ครู ชำนาญการ
0846301760
75517186
นายไพศาล วิภูษณะภัทร์
ครู ชำนาญการ
0897278863
75517186
นางสาวบุษบา พิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813702560
75517186
นายอิศรายศ เมืองโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892890958
75517186
นายกุลชร มุสิแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866863878
75517186
นายวินัย เลิศสุรวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819565744
75517186
นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075342375
75517186
นางสาววรวรรณ วิชิตวาที
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850680437
75517186
นางนิภาพรรณ กะตากูล
ครู ชำนาญการ
0819563122
75517186
นายสุธน บุญละออ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896485868
75517186
นางวาริธร ราชสังข์
ครู ชำนาญการ
0899711403
75517186
นางพัชราภรณ์ รักช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819563090
75517186
นายมนัส หาญเผชิญโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
0839072853
75517186
นางปราณี ขนานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862692843
75517186
นางละม้าย คงโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819564564
75517186
นางสาวโกสม สงพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0884494610
75517186
นางอรพินท์ ชอบประกอบกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895919093
75517186
นางพเยาว์ จันทร์เสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872694425
75517186
นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867393950
75517186
นางสาวจินตนา แป้นคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819588922
75517186
นางสุวนี ศรีชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817797214
75517186
นางสาวชริญญา เพกกิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841869027
75517186
นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835071060
75517186
นางพิกุล เรืองรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814502979
75517186
นายจำรัส อุปการแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896554486
75517186
นางบุญนำ บุญถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896932591
75517186
นายสาธร พฤกษะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818918500
75517186
นางนพยง วงศ์สีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850666468
75517186
นางสาวนงนุช บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898721551
75517186
นางศศิ ลั่นซ้าย
ครู ชำนาญการ
0840548467
75517186
นางชนิภา ศรีสังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840642820
75517186
นางแสงจันทร์ หาญเผชิญโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
0808814380
75517186
นายสุวัฒน์ งามจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841912850
75517186
นายปานจิตต์ ตั้นเส้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898747957
75517186
นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897312008
75517186
นางสาวบุญญา ขรัวทองเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862726890
75517186
นางณิชกานต์ อมรลักษณ์
ครู ชำนาญการ
0895941799
75517186
นางสาวละมัย รัตนนิพนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0855904520
75517186
นางสาวขนิษฐ พฤกษาพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814154098
75517186
นางสาวสุคนฑา พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0872758439
75517186
นายอำนาจ สุขห่อ
ครู ชำนาญการ
0872724264
75517186
นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895875850
75517186
นางกุหลาบ จักรกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849946959
75517186
นายจักรชัย สายมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800785195
75517186
นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์
ครู ชำนาญการ
0812590681
75517186
นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม
ครู
0845082513
75517186
นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม
ครู ชำนาญการ
0895881063
75517186
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
ครู
0810815468
75517186
นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง
ครู ชำนาญการ
0841920171
75517186
นางสาวชไมพร พุมดวง
ครู
0858959946
75517186
นางสาวศิริวรางค์ เพชรศิลป์
ครู ชำนาญการ
0890426856
75517186
นางมารศรี ศรีไชย
ครู ชำนาญการ
0899099461
75517186
นายณปวร คงทอง
ครู ชำนาญการ
0894728411
75517186
นางสุภาณี ไกรเทพ
ครู
0841834870
75517186
นางพวงรัตน์ ถิระโชติ
ครู ชำนาญการ
0896554366
75517186
นางสาวลักขณา แสงแพร้ว
ครู
0835508067
75517186
นางสาวจันทรา จันทรังษี
ครู
0869473390
75517186
นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์
ครู ชำนาญการ
0814794724
75517186
นางจรรยนาถ ชูเสือหึง
ครู ชำนาญการ
0878928685
75517186
นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์
ครู

75517186
นายอภิชาติ สาระพันธ์
ครู ชำนาญการ
0899717534
75517186
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ
ครู ชำนาญการ
0874665980
75517186
นางสาวนันทรัตน์ คงทน
ครู
0819124075
75517186
นายดำรงศักดิ์ ภารพบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0925543773
75517186
นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ
ครู ชำนาญการ
0891308962
75517186
นางสาวศศิกานต์ เพ็ชรหนู
ครู
0894696907
75517186
นางสาวมาลี จันทรศรี
ครู
0895945139
75517186
นางสาวหทัยทิพย์ จิตจำ
ครู
0894722737
75517186
นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยาม
ครู
0855759213
75517186
นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย
0807074147
75517186
นางมลฤดี แสงศรีดำ
ครูผู้ช่วย
0862689877
75517186
นางสาวศิรินทิพย์ รจนา
ครู
0806680902
75517186
นายพิสุทธ์ เจริญขุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899709478
75517186
นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
ครู
0808845499
75517186
นายกฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม
ครูผู้ช่วย
0858802199
75517186
นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก
ครู
0808762850
75517186
นางธนภรณ์ ใหม่ซ้อน
ครู ชำนาญการ

75517186

นายประดับ แก้วนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอรุณ รอดสันติกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศักดิ์ชัย คงแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: knipapan@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ