โรงเรียนปากพนัง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปากพนัง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนต์ตรี หนูขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายอรุณ รอดสันติกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
75517186
นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวอนงค์นุช ยอดสุรางค์
ครู
75517186
นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ครู ชำนาญการ
75517186
นายอาทิตย์ เคเอส
ครู
75517186
นายพงษ์ศักดิ์ เวชสาร
ครู ชำนาญการ
75517186
นางประภาพร ขวัญชุม
ครู
75517186
นางอุไรวรรณ์ สิตะรุโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายสมชาย ราหมาด
ครูผู้ช่วย
75517186
นางกนกลดา รักหอม
ครูผู้ช่วย
75517186
นายเสรี สมภูเวช
ครู ชำนาญการ
75517186
นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช
ครู
75517186
นายณัฐพงษ์ บุญธรรม
ครู ชำนาญการ
75517186
นางจินตนา บรรจงเมือง
ครู ชำนาญการ
75517186
นายวิชาญ ศรีหะรัญ
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยว
ครู ชำนาญการ
75517186
นายมนัส เพชรชูช่วย
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวสายสุดใจ ดำศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางราตรี จันทร์นิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายมลรักษ์ ฆังมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวพิชญา ภู่นพกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางราตรี ลือแล้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นายเดชา เพชรอาวุธ
ครู ชำนาญการ
75517186
นายเสกสิทธิ์ เวชสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสุธิรา เพชรชูช่วย
ครู ชำนาญการ
75517186
นายสุวิทย์ โอมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวบัญญัติ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายรัฐพร จันทวงศ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวกัลยา สุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวนฤมล นาคปลัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางอรภักดิ์ ศรีสุรภานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางวรณัน ฉิมพลี
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวบุษบา พิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายอิศรายศ เมืองโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายกุลชร มุสิแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายวินัย เลิศสุรวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาววรวรรณ วิชิตวาที
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางนิภาพรรณ กะตากูล
ครู ชำนาญการ
75517186
นายสุธน บุญละออ
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางวาริธร ราชสังข์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางพัชราภรณ์ รักช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายมนัส หาญเผชิญโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางปราณี ขนานทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางละม้าย คงโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวโกสม สงพุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางอรพินท์ ชอบประกอบกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางพเยาว์ จันทร์เสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวจินตนา แป้นคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสุวนี ศรีชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวชริญญา เพกกิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางพิกุล เรืองรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายจำรัส อุปการแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางบุญนำ บุญถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายสาธร พฤกษะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางนพยง วงศ์สีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวนงนุช บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางศศิ ลั่นซ้าย
ครู ชำนาญการ
75517186
นางชนิภา ศรีสังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางแสงจันทร์ หาญเผชิญโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายสุวัฒน์ งามจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายปานจิตต์ ตั้นเส้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวบุญญา ขรัวทองเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางณิชกานต์ อมรลักษณ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวละมัย รัตนนิพนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวขนิษฐ พฤกษาพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวสุคนฑา พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นายอำนาจ สุขห่อ
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวขวัญใจ บุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางกุหลาบ จักรกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นายจักรชัย สายมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม
ครู
75517186
นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม
ครู ชำนาญการ
75517186
นางชุติมา ศรีสุวรรณ
ครู
75517186
นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวชไมพร พุมดวง
ครู
75517186
นางสาวศิริวรางค์ เพชรศิลป์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางมารศรี ศรีไชย
ครู ชำนาญการ
75517186
นายณปวร คงทอง
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสุภาณี ไกรเทพ
ครู
75517186
นางพวงรัตน์ ถิระโชติ
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวลักขณา แสงแพร้ว
ครู
75517186
นางสาวจันทรา จันทรังษี
ครู
75517186
นางสาวดวงใจ ปั้นวงศ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางจรรยนาถ ชูเสือหึง
ครู ชำนาญการ
75517186
นายธวัชชัย ทิพย์รัตน์
ครู
75517186
นายอภิชาติ สาระพันธ์
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้ว
ครู
75517186
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวนันทรัตน์ คงทน
ครู
75517186
นายดำรงศักดิ์ ภารพบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ
ครู ชำนาญการ
75517186
นางสาวศศิกานต์ เพ็ชรหนู
ครู
75517186
นางสาวมาลี จันทรศรี
ครู
75517186
นางสาวหทัยทิพย์ จิตจำ
ครู
75517186
นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยาม
ครู
75517186
นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย
75517186
นางมลฤดี แสงศรีดำ
ครูผู้ช่วย
75517186
นางสาวศิรินทิพย์ รจนา
ครู
75517186
นายพิสุทธ์ เจริญขุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
75517186
นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ
ครู
75517186
นายกฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม
ครูผู้ช่วย
75517186
นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก
ครู
75517186
นางธนภรณ์ ใหม่ซ้อน
ครู ชำนาญการ
75517186

นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายมนต์ตรี หนูขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอรุณ รอดสันติกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นางสาวธัญลักษณ์ ไกรสยาม
นางสาวบุษบา พิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

118
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: knipapan@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ