โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรศักดิ์ จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338
นางยุวดี จันทร์นวล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นายพันธวุฒิ มีบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
076-494338
นางสาวเฉลิมขวัญ สุดสี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
076-494338
นางสาวCongxue Men
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
076-494338
นายฐาปนะพงค์ สืบตัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
076-494338
นางสาวศุภลักษณ์ ขุนนำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
076-494338
นางสาวยชญ์หทัย อมรกล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางสาวรอฮานา นาวารี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
076-494338
นายมนัสวี นิจการ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางพรชนก หาญสกุล
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338
นายภานุวัฒน์ ตรีแก้ว
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338
นายเอกฤทธิ์ แซ่ตัน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338
นางยุวรีย์ ทุมมา
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338
นางจันจิรา ทองคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
076-494338
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338
นายเอนก เขตพิบูลชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
076-494338
นางสาวพัชรี บุณยัษเฐียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
076-494338
นางวาสนา เจนการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
076-494338
นางภูษา ยกเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นางสายใจ สงวนทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางสุดี นนทวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
076-494338
นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
076-494338
นายสานนท์ เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
076-494338
นายสุเทพ กุณแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
076-494338
นางพนิดา ราชพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
076-494338
นางยุพดี เขตพิบูลชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
076-494338
นายอรุณ ราชพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นายสัมฤทธิ์ พิมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
076-494338
นายสุทัศน์ นนทวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นายไชยวัฒน์ สกุลแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
076-494338
นายรัชชานนท์ พูลเอียด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นายวิชาญ เขื่อนมั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางชนินันท์ ราชภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นายอนุทิน หมึกแดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางศุภวรรณ บ่อหนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
076-494338
นางกัลยา นันทบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยเนื่อง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นายสมชาย วัฒนสถิตย์พงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
076-494338
นายกิตติพงษ์ กลัดเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางสาวสุพรรณยา นิลพัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นายนิรันดร์ ทองวล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
076-494338
นางสาววรรณา ไชยเพศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
076-494338
นางสาวโสภา คำวุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นางสาวอารียา รักชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
076-494338
นางสาวนาฏอนงค์ เกตุพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
076-494338
นางสาวนฤมล คำพุทธ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
076-494338
นางสาวศิริวรรณ รอดแป้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
076-494338
นางสาววรัตดา รอดประชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
076-494338
นางสาวปัทมา ชูช่วย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
076-494338
นายกัณณ์ชิษณุพงษ ตุลา
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
076-494338
นางพัทธนันท์ วรภู
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
076-494338

นายพรศักดิ์ จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์วิทยา
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์วิทยา

นางสาวโสภา คำวุ่น
นางสาวนาฏอนงค์ เกตุพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,207
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 076-494338 อีเมล์: info@tpws.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุทิน หมึกแดง โทรศัพท์: 076-494338 อีเมล์: anutinlumpee@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]