โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7657-1500
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7657-1500
นายเจษฎา ศรีวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นายสมจิต หมุนขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นางวรรณา หมุนขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นายชนินทร์ ตันติพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นางสุภาภรณ์ อุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นางเอนก มิตรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7657-1500
นายสุชาติ ทองเกื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นายนิพัทธ์ แซ่ขิ้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นางจุไรรัตน์ กิจกล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นางเรณู กู้เขียว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นางสุตินันท์ หอมจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นางสาวกัญจนะ มิตรวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นายเรวัต แซ่ลิ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นายสันติพงษ์ นิลรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นายอุทิศ มิตรงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7657-1500
นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นางจริยาพร บุญรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นางจันทิมา จิตสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางนันทิณา นาควิจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นายสกล กิจกล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นางสาวนฤดี เคนดวงจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7657-1500
นางสาวจริยา บิลเหล็บ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นายสุริยา พลเยี่ยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7657-1500
นางสาวพรทิพย์ วิหะกะรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7657-1500
นางวาสนา สินธพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นายณรงค์ นาคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นางสาววรกร ช่างสาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นายวรวุฒิ สุขเอียด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นายธรรมนูญ บูรพชนก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางสาวดุษฎี ศรอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7657-1500
นางสาวอรอุมา พรมนุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางสาวนันทกานต์ พิทยากรศิลป์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นางรัตนา ชูจิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นางสาววันดี สง่ากอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นายสงัด จิตสว่าง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7657-1500
นายมะกอรี อีแต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นางสาวนิรัตน์ดา ยิ่งยวด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นายฤทธิชัย พรมแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500
นายอุกฤษณ์ จริตงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางอัจฉรา มิตรวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นางสาวอัญญาณี แก้วหมุน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นายกิติศักดิ์ ประชุมพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7657-1500
นางสาวเพชรลดา ช่วยบรรจง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นางเสาวนีย์ ชลธ๊
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7657-1500
นางสาวอธิตา เล่งเจะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7657-1500
นางสาวเนตรวารีย์ หนูสงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7657-1500
นางสาวชลธิชา ดำสมุทธ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นางวรรณนิศา เพชราภรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นางนิดา นาราวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7657-1500
นายประยุทธ ทักษิณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นางสาวศิรินทิพย์ บางเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7657-1500
นายกิตติภณ เกื้อจอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7657-1500
นางสาวพรทิพย์ ศุภนาม
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7657-1500

นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา

นางเรณู กู้เขียว
นางจันทิมา จิตสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7657-1500 อีเมล์: info@tmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ สุขเอียด โทรศัพท์: 084-7474191 อีเมล์: mon_hukteam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]