โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0818930632
นายคมสัน จันทสร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0869539967
นางจุไร วาณิชย์เจริญ
ครู ชำนาญการ
0872756757
นางประนอม ทิมธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810785025
นางองุ่น สุขสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835095503
นางประทีป ศรัทธาสุข
ครู ชำนาญการ
0819786979
นางวนิดา คำเงิน
ครู ชำนาญการ
0895878220
นางสุพิศ ไมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077221912
นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869476794
นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0824180636
นางสุธิดา ปันพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077222895
นายอุทัย พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810839369
นายณัฐ ยอดแก้ว
ครู ชำนาญการ
0894700366
นางเยาวดี รอบคอบ
ครู ชำนาญการ
0899094479
นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล
ครู ชำนาญการ
0813975188
นางยุพาวดี สมเศรษฐ์
ครู
0812779546
นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง
ครู
0816378533
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ครู
นางปราณี รัตนากร
ครู ชำนาญการ
0872824859
นางการดา จันทร์ยืนยง
ครู ชำนาญการ
0869421502
นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862667101
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
ครู ชำนาญการ
0890225931, 0869426721
นางพรรณี ประสารวุฒิ
ครู
0845296749
นางสาวอรอุมา ไหมทอง
ครูผู้ช่วย
086-2819752
นางกัลยรัตน์ ศรีภักดี
นักการภารโรง
0846270228
นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์
ครูธุรการ
0817371514
นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0909507881
ว่าที่ร้อยตรี กรรณิการ์ พุ่มบวบ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0808912435

นายคมสัน จันทสร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่

นางสุปรีดา เกตุประกอบ
นายอุทัย พิบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273926 อีเมล์: bby056056@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทัย พิบูลย์ โทรศัพท์: 0810839369 อีเมล์: ut.pibul05@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ