โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุนัย ตรียุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077273926
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
077273926
นางจุไร วาณิชย์เจริญ
ครู ชำนาญการ
077273926
นางประทีป ศรัทธาสุข
ครู ชำนาญการ
077273926
นางวนิดา คำเงิน
ครู ชำนาญการ
077273926
นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077273926
นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077273926
นางสุธิดา ปันพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077273926
นายอุทัย พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077273926
นายณัฐ ยอดแก้ว
ครู ชำนาญการ
077273926
นางเยาวดี รอบคอบ
ครู ชำนาญการ
077273926
นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล
ครู ชำนาญการ
077273926
นางยุพาวดี สมเศรษฐ์
ครู
077273926
นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง
ครู
077273926
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ครู
077273926
นางปราณี รัตนากร
ครู ชำนาญการ
077273926
นางการดา จันทร์ยืนยง
ครู ชำนาญการ
077273926
นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077273926
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
ครู ชำนาญการ
077273926
นางพรรณี ประสารวุฒิ
ครู
077273926
นางสาวอรอุมา ไหมทอง
ครูผู้ช่วย
077273926
นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์
ครูธุรการ
077273926
นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครู (อัตราจ้าง)
077273926
ว่าที่ร้อยตรี กรรณิการ์ พุ่มบวบ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
077273926
นายสิริวัฒน์ เขียวเกิด
อื่นๆ
077273926

นายสุนัย ตรียุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่

นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล
นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273926 อีเมล์: bby056056@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทัย พิบูลย์ โทรศัพท์: 0810839369 อีเมล์: ut.pibul05@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ