โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุนัย ตรียุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077273926
นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
077273926
ว่าที่ร้อยตรี กรรณิการ์ พุ่มบวบ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077273926
นายสิริวัฒน์ เขียวเกิด
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077273926
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077273926
นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077273926
นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077273926
นางสุธิดา ปันพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077273926
นายอุทัย พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077273926
นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077273926
นางการดา จันทร์ยืนยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077273926
นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077273926
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077273926
นางจุไร วาณิชย์เจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077273926
นางประทีป ศรัทธาสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077273926
นางวนิดา คำเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077273926
นางเยาวดี รอบคอบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077273926
นางปราณี รัตนากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077273926
นางยุพาวดี สมเศรษฐ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077273926
นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077273926
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077273926
นางพรรณี ประสารวุฒิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077273926
นางสาวอรอุมา ไหมทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077273926
นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077273926

นายสุนัย ตรียุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่

นางเยาวดี รอบคอบ
นายอุทัย พิบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,294
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273926 อีเมล์: bby056056@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทัย พิบูลย์ โทรศัพท์: 0810839369 อีเมล์: ut.pibul05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]