โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0818930632
077273926
นายคมสัน จันทสร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0869539967
077273926
นางจุไร วาณิชย์เจริญ
ครู ชำนาญการ
0872756757
077273926
นางประนอม ทิมธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810785025
077273926
นางองุ่น สุขสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835095503
077273926
นางประทีป ศรัทธาสุข
ครู ชำนาญการ
0819786979
077273926
นางวนิดา คำเงิน
ครู ชำนาญการ
0895878220
077273926
นางสุพิศ ไมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077221912
077273926
นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869476794
077273926
นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0824180636
077273926
นางสุธิดา ปันพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077222895
077273926
นายอุทัย พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810839369
077273926
นายณัฐ ยอดแก้ว
ครู ชำนาญการ
0894700366
077273926
นางเยาวดี รอบคอบ
ครู ชำนาญการ
0899094479
077273926
นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล
ครู ชำนาญการ
0813975188
077273926
นางยุพาวดี สมเศรษฐ์
ครู
0812779546
077273926
นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง
ครู
0816378533
077273926
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
ครู

077273926
นางปราณี รัตนากร
ครู ชำนาญการ
0872824859
077273926
นางการดา จันทร์ยืนยง
ครู ชำนาญการ
0869421502
077273926
นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862667101
077273926
นางสุปรีดา เกตุประกอบ
ครู ชำนาญการ
0890225931, 0869426721
077273926
นางพรรณี ประสารวุฒิ
ครู
0845296749
077273926
นางสาวอรอุมา ไหมทอง
ครูผู้ช่วย
086-2819752
077273926
นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์
ครูธุรการ
0817371514
077273926
นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0909507881
077273926
ว่าที่ร้อยตรี กรรณิการ์ พุ่มบวบ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0808912435
077273926
นายสิริวัฒน์ เขียวเกิด
อื่นๆ
083-181-6632
077273926

นายคมสัน จันทสร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่
นายประมวล ศรีแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางใหญ่

นางจุไร วาณิชย์เจริญ
นางประนอม ทิมธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273926 อีเมล์: bby056056@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทัย พิบูลย์ โทรศัพท์: 0810839369 อีเมล์: ut.pibul05@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ