โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077443039
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ
ครู ชำนาญการ
077443039
นายประเทือง กลิ่นเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077443039
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
077443039
นางอนงค์ คงกัลป์
ครู ชำนาญการ
077443039
นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
077443039
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077443039
นางจันจิรา สุทธิชู
ครูผู้ช่วย
077443039
นางสาววราภรณ์ บุญแทน
ครู (อัตราจ้าง)
077443039
นายสุภัทรชัย พันธ์ปาน
ครู (อัตราจ้าง)
077443039
นางสาวศิริวราพร ศิริวัฒนะสกุล
ครูธุรการ
077443039
นางสาวสุภาวดี สุขสงวน
นักการภารโรง
077443039

นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส. ศิริวราพร ศิริวัฒนะสกุล โทรศัพท์: 0846259899 อีเมล์: eidjaeid@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ