โรงเรียนเกาะสมุย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเกาะสมุย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นายอดิเทพ เวชกะ
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสาวนารีรัตน์ เรืองจันทร์
ครู
077-423233
นางสาวโนรอูลายดา เจ๊ะอาลี
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวนิภาพร บินสัน
ครู ชำนาญการ
077-423233
นายมนัส สายแก้ว
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ครู ชำนาญการ
077-423233
นายบุญเลิศ ขาวพลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นางเยาวรัตน์ ด่านวิริยะกุล
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางจันทร์เพ็ญ เชื้อบุญ
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นางวลัยพร ศรีขวัญ
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางวัชราภรณ์ ศรีสิทธิยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นางจิราพร คงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นางสาวโสภิดา แทนโชติ
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางบุญศรี บุญมาก
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสุพร จันทรัมพร
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสาวฐิตินันท์ โชคคณาพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางวันทนี สุขอ่อน
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสาวคำขวัญ บุญสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นายทวีป ชูนวลศรี
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางประภา มีแสง
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางสุวัลยา เรืองทอง
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นางลัดดา ทองพบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423233
นางสุปรีดา ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางลินทิพย์ โชคคณาพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
077-423233
นายธีรยุทธ อุบลชลเขต
ครู
077-423233
นางอรัญญา เกื้อสกุล
ครู ชำนาญการ
077-423233
นายธีรพล ใจกว้าง
ครู ชำนาญการ
077-423233
นายสมชาย ลักษณะแพ่ง
ครู
077-423233
นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด
ครู
077-423233
นายศราวุธ ทิพย์รักษา
ครู
077-423233
นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ
ครู
077-423233
นายประเวศ บุญราศรี
ครู
077-423233
นายณรงค์ มณีรัตน์
ครู
077-423233
นางสาวบุญสิน ใจแผ้ว
ครู ชำนาญการ
077-423233
นางศรีสุดา เพชรพงศ์
ครูผู้ช่วย
077-423233
นายชลธวัช ช่วยสงค์
ครู
077-423233
นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล
ครู
077-423233
นางสาวกันยาณา คงทอง
ครู
077-423233
นางสาววิภาดา สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวภารตี โพธิ์ราม
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวผกามาส ใหม่เอี่ยม
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
ครู
077-423233
นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครูผู้ช่วย
077-423233
นางสาวเนาวรัตน์ เข็มขาว
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นายวิชาญ รัตนกาญจน์
นักการภารโรง
077-423233
นางสาวปรีดา คงแก้ว
นักการภารโรง
077-423233
นางสาวระวิวรรณ แสงเนตร์
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวชลธิชา เทียนชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
077-423233
นายกวินทัต พรหมมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวจารุวรรณ แก้วมี
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาววิภา ชุมกุล
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวนันทิยา ผลทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวนุชรี คงนอง
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวปิยวรรณ จามิตร
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวศิริวิมล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
077-423233
นางสาวชนานันท์ พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
077-423233
นายมนตรี แก้วจีน
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวชลิตา ทองเพิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวเหือ เฉียน
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นายปฐมพร เรืองจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นายธนพงศ์ ทองสุข
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางสาวเบญญาภา เพชรวิจิต
ครู (อัตราจ้าง)
077-423233
นางกัญญาวีร์ เดี่ยววาณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
077-423233

นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นายธีรยุทธ อุบลชลเขต
นางประภา มีแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

76
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะสมุย โทรศัพท์: 077-423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ