โรงเรียนเกาะสมุย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเกาะสมุย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายอดิเทพ เวชกะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นายชวโย ปัญญาฐิติกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077-423251,423233
นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077-423251,423233
นางสาวนพมาศ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233
นายจรูญ ธานีรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077-423251,423233
นางสาวโนรอูลายดา เจ๊ะอาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นางสาววรรลภา พรหมทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077-423251,423233
นายวัชระ รัตนบุรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นายมนัส สายแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางเยาวรัตน์ ด่านวิริยะกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางวัชราภรณ์ ศรีสิทธิยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233
นางจิราพร คงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233
นางสาวโสภิดา แทนโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233
นางสาวฐิตินันท์ โชคคณาพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นางสาววันทนี โอชารส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางสาวคำขวัญ บุญสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางประภา มีแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077-423251,423233
นางสุวัลยา เรืองทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233
นางลัดดา ทองพบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางสุปรีดา ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นางลินทิพย์ โชคคณาพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางอรัญญา เกื้อสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077-423251,423233
นายธีรพล ใจกว้าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นายสมชาย ลักษณะแพ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077-423251,423233
นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวบุญสิน ใจแผ้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นายชลธวัช ช่วยสงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077-423251,423233
นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวกันยณา คงทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077-423251,423233
นางนิภาพร สุพรรณพงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางสกาวเดือน ศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวพรรณศิริ กรรมแต่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางสาววิภาดา สังข์ทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวทิพย์วัน ชูจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นางสาวภารตี โพธิ์ราม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233
นางสาวผกามาส ใหม่เอี่ยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077-423251,423233
นางดารณี วุฒิกรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นางวรรณิศา หนูเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางนิทยา บุญฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077-423251,423233
นางสาวสุมนา ธนภาษ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นายศุภวัชร สุทธินุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นางสาววารี ชูชื่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางสาวเนาวรัตน์ เข็มขาว
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายวิชาญ รัตนกาญจน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077-423251,423233
นายอนุชา หิวคง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077-423251,423233
นางสาวชลธิชา เทียนชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางสาวธัญวรรณ เทพทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายสุระชัย ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางสาวนันทิยา ผลทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077-423251,423233
นางสาวศิริวิมล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางสาวชนานันท์ พูลสวัสดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายปฐมพร เรืองจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077-423251,423233
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077-423251,423233
นางกัญญาวีร์ เดี่ยววาณิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางสาวมัฏฐนีย์ โหราโชติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นายกฤษณะ เพ็ชร์ทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางอ่อนจันทร์ เอื้อสมาน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางพรพิศ พูลวิต
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายเกียรติสรรพ รัตนกาญจน์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางกาญจนา ทองเรือง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นายเขนก ใจรักษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
077-423251,423233
นางสาวแดเนียล รอล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077-423251,423233
นายดำรงศักดิ์ คุ้มสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077-423251,423233

นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด
นางสาวภารตี โพธิ์ราม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

614
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะสมุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077-423251,423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]