โรงเรียนเกาะสมุย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเกาะสมุย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นายอดิเทพ เวชกะ
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นายชวโย ปัญญาฐิติกุล
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสาวนพมาศ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นายจรูญ ธานีรัตน์
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวโนรอูลายดา เจ๊ะอาลี
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาววรรลภา พรหมทอง
ครู
077-423251,423233
นายวัชระ รัตนบุรี
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวนิภาพร บินสัน
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นายมนัส สายแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางเยาวรัตน์ ด่านวิริยะกุล
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางจันทร์เพ็ญ เชื้อบุญ
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นางวลัยพร ศรีขวัญ
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางวัชราภรณ์ ศรีสิทธิยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นางจิราพร คงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นางสาวโสภิดา แทนโชติ
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางบุญศรี บุญมาก
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสุพร จันทรัมพร
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสาวฐิตินันท์ โชคคณาพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสาววันทนี โอชารส
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสาวคำขวัญ บุญสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นายทวีป ชูนวลศรี
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางประภา มีแสง
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางสุวัลยา เรืองทอง
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นางลัดดา ทองพบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077-423251,423233
นางสุปรีดา ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางลินทิพย์ โชคคณาพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นางอรัญญา เกื้อสกุล
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นายธีรพล ใจกว้าง
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นายสมชาย ลักษณะแพ่ง
ครู
077-423251,423233
นางสาวภาวิณี แก้วกำเนิด
ครู
077-423251,423233
นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นายประเวศ บุญราศรี
ครู
077-423251,423233
นางสาวบุญสิน ใจแผ้ว
ครู ชำนาญการ
077-423251,423233
นายชลธวัช ช่วยสงค์
ครู
077-423251,423233
นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุล
ครู
077-423251,423233
นางสาวกันยณา คงทอง
ครู
077-423251,423233
นางนิภาพร สุพรรณพงศ์
ครู
077-423251,423233
นางสกาวเดือน อินสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวพรรณศิริ กรรมแต่ง
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาววิภาดา สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวทิพย์วัน ชูจันทร์
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวภารตี โพธิ์ราม
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวผกามาส ใหม่เอี่ยม
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางดารณี วุฒิกรณ์
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางวรรณิศา หนูเจริญ
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางนิทยา บุญฤทธิ์
ครู
077-423251,423233
นางสาวสุมนา ธนภาษ
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวเนาวรัตน์ เข็มขาว
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นายวิชาญ รัตนกาญจน์
นักการภารโรง
077-423251,423233
นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นายอนุชา หิวคง
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นางสาวชลธิชา เทียนชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
077-423251,423233
นายกวินทัต พรหมมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นางสาวธัญวรรณ เทพทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
077-423251,423233
นายสุระชัย ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย
077-423251,423233
นางสาวนันทิยา ผลทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นางสาวศิริวิมล ลิ้มสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
077-423251,423233
นางสาวชนานันท์ พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
077-423251,423233
นายปฐมพร เรืองจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นายธนพงศ์ ทองสุข
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
ครู (อัตราจ้าง)
077-423251,423233
นางกัญญาวีร์ เดี่ยววาณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
077-423251,423233
นายกฤษณะ เพ็ชร์ทอง
นักการภารโรง
077-423251,423233
นายเชาวลิต เอียดแก้ว
นักการภารโรง
077-423251,423233
นางอ่อนจันทร์ เอื้อสมาน
นักการภารโรง
077-423251,423233
นางพรพิศ พูลวิต
อื่นๆ
077-423251,423233

นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นางสาวคำขวัญ บุญสิน
นางนิภาพร สุพรรณพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะสมุย โทรศัพท์: 077-423251,423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ