ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
077311321
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
077311321
นายถาวร แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077311321
นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077311321
นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
077311321
นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์
ครูผู้ช่วย
077311321
นายธดา ยกอินทร์
ครูผู้ช่วย
077311321
นายสรัญญา ชูแช่ม
ครู
077311321
นางกนกวรรณ จรูญจันทร์
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอุฬาริน รู้พันธ์
ครู
077311321
นายสุพร อ่างทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว
ครู
077311321
นางศันสนา ทองท่าฉาง
ครู ชำนาญการ
077311321
นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล
ครู ชำนาญการ
077311321
นางทอรุ้ง คงขันธ์
ครู ชำนาญการ
077311321
นายธีรภาส ทองชะอม
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสาวนุชนาฏ ขันทองคำ
ครู
077311321
นางธิดาวัล จรัลศิลป์
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสาวสุคนทา คงทน
ครู ชำนาญการ
077311321
นายชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสุวรรณา สมหวัง
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอร่ามศรี ไทยเสน
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอรุณี สุทธินิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง
ครู ชำนาญการ
077311321
นายพนมกร ทองคลอด
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสาวดวงพร เพชรแสง
ครู ชำนาญการ
077311321
นายสุเมธ เวชพราหมณ์
ครู ชำนาญการ
077311321
นางทัศนีย์ ยงญาติ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางชูใจ สกุลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางจิรา สุทธิเมฆ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสุชีพ ชิตกุล
ครู ชำนาญการ
077311321
นางวรรณา แก้วคงทน
ครู ชำนาญการ
077311321
นางจิราภรณ์ มีล่อง
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางอรุณี จันทสุวรรโณ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางจุฑาทิพย์ นาคเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นายนริศ พุ่มอยู่
ครู ชำนาญการ
077311321
นางเสาวนีย์ เฝือชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางจารุวรรณ รักษ์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางเชาวลี ไทยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางเพชรา ทรายขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางบุญชวน พรหมสมบัติ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางจรรยา กุลชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางจิราภรณ์ สมฤดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางลัดดา ชุมจุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางศุภลักษณ์ พลเพชร
ครู ชำนาญการ
077311321
นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอรอุมา บัวลอย
ครู
077311321
นางศิริพร บัวเพ็ง
ครู
077311321
นางญาณิกา ซัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางสาวชาลิสา เพ็งดำ
ครู
077311321
นางกัลยาณี ข้ามสาม
ครู
077311321
นางณัฐกานต์ ศรีเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางสาวอรุณี ชูนาวา
ครู
077311321
นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ
ครู
077311321
นายกัมปนาท เอกวิริยะประภา
อื่นๆ
077311321
นางสาวอรจิรา มีศรี
ครู
077311321
นายชาติชาย มีชัย
ครู
077311321
นางมิ่งขวัญ ดวงแข
ครู ชำนาญการ
077311321
นายเสรี ตะเหลบ
ครู
077311321
นางวิยะดา วิจารณ์
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์
ครู
077311321
นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ
ครู
077311321
นางสาวสุพัตรา จิตราภิรมย์
ครูผู้ช่วย
077311321
นายฉูอีบ ยาชะรัด
ครู
077311321
นายธรรมรัตน์ กลั่นดวง
ครู
077311321
นางสาวกาญติมา นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
077311321
นายธีระพงศ์ ศักดา
ครูผู้ช่วย
077311321
นางวิยะดา แก้ววิรัตน์
ครูผู้ช่วย
077311321
นายพงศกร นบนอบ
ครูผู้ช่วย
077311321
นางสาวธนพร สนสุวรรณ
ครู
077311321
นางสาวละอองพร บุตรวงศ์
ครูผู้ช่วย
077311321
นายณฐพัฒน์ ถุงพลอย
ครูผู้ช่วย
077311321
นายธำรงรัตน์ เพชรยก
ครูผู้ช่วย
077311321
นางสาวพรพิมล ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย
077311321
นางสาวิอารีพันธุ์ หวังอีน
ครูผู้ช่วย
077311321
นางสาวอุสา บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางรังสิตา ชุมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางเรณู ตรีอุดม
ครู ชำนาญการ
077311321
นางจันจิรา แก้วบำรุง
ครู ชำนาญการ
077311321
นางศิริรัตน์ สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
077311321
นายพิทยา สังข์ประคอง
ครู ชำนาญการ
077311321
นางวนิดา เซี่ยงฉิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นายพิชัย ยงญาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางอัจฉรา คงทิพย์
ครู ชำนาญการ
077311321
นางนวลฉวี รัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางลดาวัลย์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสุดาภรณ์ ประกอบแก้ว
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสุกัญญา สังข์ประคอง
ครู ชำนาญการ
077311321
นายวิญญงค์ โรจนสารัมภกิจ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางอัปสร ชูสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
077311321
นางสุจารีย์ นิจจันพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางเนาวรัตน์ เย็นแจ่ม
ครู ชำนาญการ
077311321
นายนิวัฒน์ กาญจนดิฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นางโสภาค ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการ
077311321
นางลัดดาวัลย์ เหมมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077311321
นายวีระศักดิ์ ชูบุญเรือง
ช่างไม้ชั้น 2
077311321
นายรุ่งโรจน์ ชูบุญเรือง
ช่างปูนชั้น 2
077311321
นายธรรมรงค์ มาเจริญ
ช่างปูนชั้น 2
077311321
นายเกรียติศักดิ์ ประชุมรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวอริย์สร ภูริอัครวณิชย์
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นายปัญญา อุปลา
ช่างปูนชั้น 2
077311321
นายจิรพงศ์ บาลจ่าย
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางเกษร สุขศรี
อื่นๆ
077311321
นางสุดถนอม แท่นนิล
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางวนิดา คชนาค
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสมลักษณ์ อินทร์เกื้อ
พนักงานบริการ
077311321
นางสาวพรทิพย์ ระมั่งทอง
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บุญแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวสุวิญชา หีตทิม
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสมจิตต์ แจ้งอักษร
อื่นๆ
077311321
นางธิดา ล้านเพ็ชร
ครู (พนักงานงานราชการ)
077311321
นายฉลองชัย ละม้าย
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวอรพรรณ แซ่ลิ้ม
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวจิราวรรณ แก้วคำ
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวGoldameir Balansag Ybarley
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นางสาวปิยะวรรณ ประดิษฐพร
ครู
077311321
นางสาวภาวศุทธิ์ สังข์กุญชร
ครู
077311321
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
ครู
077311321
นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลับ
ครู
077311321
นายบำรุง สุขพิทักษ
นักการภารโรง
077311321
นางสาวJoy Jabon
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นายYu Jia huan
ครู (อัตราจ้าง)
077311321
นายสุชาติ ศรีสุวรรณ
นักการภารโรง
077311321
นายสมศักดิ์ สุขศรี
นักการภารโรง
077311321
นายสุพจน์ ค่ายบ้านกอก
นักการภารโรง
077311321
นายนพฤทธิ์ สุขเกษม
นักการภารโรง
077311321
นายวิจิตร ทิมทอง
ยาม
077311321
นายทัศนัย ศรีใย
ยาม
077311321

นายถาวร แสงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม

นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ
นางสาวภาวศุทธิ์ สังข์กุญชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077311321 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุภลักษณ์ พลเพชร โทรศัพท์: 0856899528 อีเมล์: psupalak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]