ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมคิด ขวัญพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0814153280
077311321
นางสาวอุสา บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

077311321
นางศันสนา ทองท่าฉาง
ครู ชำนาญการ

077311321
นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสาวสุคนทา คงทน
ครู ชำนาญการ
0818942850
077311321
นายพนมกร ทองคลอด
ครู ชำนาญการ

077311321
นางรังสิตา ชุมชอบ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเรณู ตรีอุดม
ครู ชำนาญการ

077311321
นางดวงพร เพชรแสง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางจันจิรา แก้วบำรุง
ครู ชำนาญการ

077311321
นายสุเมธ เวชพราหมณ์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางอรพรรณ สมบัติไทย
ครู ชำนาญการ

077311321
นางศิริรัตน์ สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ

077311321
นายพิทยา สังข์ประคอง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางวนิดา เซี่ยงฉิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางจิรวรรณ บัวเผียน
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางเพ็ญจันทร์ บุรพัฒนานนท์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุรีพร เกิดก่อ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางกาญนิดา ชนะกุล
ครู ชำนาญการ

077311321
นายประพัทธ์ ศรีหมุดกุล
ครู ชำนาญการ
0838074199
077311321
นายมาโนช ขวัญดี
ครู ชำนาญการ

077311321
นายพิชัย ยงญาติ
ครู ชำนาญการ

077311321
นายบัญญัติ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางอัจฉรา คงทิพย์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุดถนอม แท่นนิล
ครู ชำนาญการ

077311321
นางวนิดา คชนาค
ครู ชำนาญการ

077311321
นางทัศนีย์ ยงญาติ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางนวลฉวี รัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางอรพรรณ วัฒนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางลดาวัลย์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเพ็ญประภา ตันติเวชวงศ์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุดาภรณ์ ประกอบแก้ว
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุกัญญา สังข์ประคอง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางชูใจ สกุลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางจิรา สุทธิเมฆ
ครู ชำนาญการ

077311321
นายวิญญงค์ โรจนสารัมภกิจ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุมิตรา ชนะทัพ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางอัปสร ชูสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางวรรณดี อักขราภรณ์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางยุภาณี มาเจริญ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางศุภลักษณ์ เหงี่ยมไพศาล
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุจารีย์ นิจจันพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเนาวรัตน์ เย็นแจ่ม
ครู ชำนาญการ

077311321
นายนิวัฒน์ กาญจนดิฐ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางนงรัตน์ วงศ์ศรี
ครู ชำนาญการ

077311321
นางโสภาค ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการ

077311321
นางจารุลักษณ์ เลี้ยงบุญจินดา
ครู ชำนาญการ

077311321
นายประยงค์ เหมมณี
ครู ชำนาญการ

077311321
นางลัดดาวัลย์ เหมมณี
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสุชีพ ชิตกุล
ครู ชำนาญการ

077311321
นางวรรณา แก้วคงทน
ครู ชำนาญการ

077311321
นางจิราภรณ์ มีล่อง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางศุลีพร รุ่นประแสง
ครู ชำนาญการ

077311321
นายคณิต หงษ์เกิด
ครู ชำนาญการ

077311321
นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางอรุณี จันทสุวรรโณ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางจุฑาทิพย์ นาคเสนา
ครู ชำนาญการ

077311321
นางจรุงพร ลิมปนารมณ์
ครู ชำนาญการ

077311321
นายนริศ พุ่มอยู่
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเสาวนีย์ เฝือชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางจารุวรรณ รักษ์รอด
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเชาวลี ไทยทอง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเพชรา ทรายขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางบุญชวน พรหมสมบัติ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางจรรยา กุลชาติ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางเสาวคนธ์ สุวรรณรัฐ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางจิราภรณ์ สมฤดี
ครู ชำนาญการ

077311321
นางลัดดา ชุมจุล
ครู ชำนาญการ

077311321
นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ
ครู

077311321
นางญาณิกา ซัง
ครู ชำนาญการ

077311321
นางกัลยาณี ข้ามสาม
ครู

077311321
นางสาวอริย์สร ภูริอัครวณิชย์
ครู (อัตราจ้าง)
0831737589
077311321
นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว
ครู

077311321
นางสาวนุชนาฏ ขันทองคำ
ครู

077311321
นางอรอุมา บัวลอย
ครู

077311321
นางศิริพร บัวเพ็ง
ครู

077311321
นางสาวชาลิสา เพ็งดำ
ครู
0819578649
077311321
นางสาวอรุณี ชูนาวา
ครู
0806871837
077311321
นางสาวพรทิพย์ ระมั่งทอง
ครู (อัตราจ้าง)

077311321
นางสาวจิราวรรณ แก้วคำ
ครู (อัตราจ้าง)

077311321
นางอรุณี สุทธินิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางกนกวรรณ จรูญจันทร์
ครู ชำนาญการ

077311321
นายสุพร อ่างทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง
ครู ชำนาญการ

077311321
นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

077311321
นางสาววิไล วรรณศิริ
ครู ชำนาญการ

077311321
นางศุภลักษณ์ พลเพชร
ครู ชำนาญการ
085-7886199
077311321
นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว
ครู ชำนาญการ

077311321
นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

077311321
นางเสาวภา สมเศรษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

077311321
นายปัญญา อุปลา
นักการภารโรง
089-9299232
077311321
นายสรัญญา ชูแช่ม
ครู

077311321
นางสาวอรจิรา มีศรี
ครู

077311321
นายชาติชาย มีชัย
ครู
0810795459
077311321
นางมิ่งขวัญ ดวงแข
ครู ชำนาญการ
0815972313
077311321
นายเสรี ตะเหลบ
ครู
0862748754
077311321
นางวิยะดา วิจารณ์
ครู ชำนาญการ
0818935470
077311321
นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์
ครู
0802739531
077311321
นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ
ครู
0810855029
077311321
นายมาโนช ทิพย์บรรพต
ครู (อัตราจ้าง)

077311321
นางสาวสุพัตรา จิตราภิรมย์
ครู (อัตราจ้าง)
082-2783385
077311321
นางสาวสกุลตลา แย้มเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
087-3626195
077311321
นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บุญแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)

077311321
นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
ครู (อัตราจ้าง)
087-2791805
077311321
นางสาววิมลรัตน์ แสงระวี
ครู (อัตราจ้าง)
082-8048875
077311321
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
084-9677012
077311321
นางสาวสุวิญชา หีตทิม
ครู (อัตราจ้าง)
0823401151
077311321
นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรี
ครู (อัตราจ้าง)
089-5925583
077311321
นายธีรพร เรืองปลอด
ครู (อัตราจ้าง)
0872820023
077311321
นายพนมกร ทองสอน
ครู (อัตราจ้าง)
081-0875348
077311321
นางสมจิตต์ แจ้งอักษร
อื่นๆ
083-6418522
077311321
นายฉูอีบ ยาชะรัด
ครู
085-6624002
077311321
นางพวงเพ็ญ ธรรมบุตร
นักการภารโรง
084-7447004
077311321
นางสาวธิดา แก้วเจริญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-4751884
077311321
นางจิระวดี แก้วคงอิน
ครู
089-8684237
077311321
นางสาวสำอางค์ ทองด้วน
นักการภารโรง
090-8794196
077311321
นายวีระศักดิ์ ชูบุญเรือง
นักการภารโรง
0817977918
077311321
นายสุชาติ ศรีสุวรรณ
นักการภารโรง
087-4707265
077311321
นายรุ่งโรจน์ ชูบุญเรือง
นักการภารโรง
0872656188
077311321
นายสมศักดิ์ สุขศรี
นักการภารโรง
0854701808
077311321
นายประสาน เพชรน้อย
นักการภารโรง
0848980053
077311321
นายธรรมรงค์ มาเจริญ
นักการภารโรง

077311321
นางสาวอรพรรณ แซ่ลิ้ม
ครู (อัตราจ้าง)

077311321
นางสาวรัชนีกรณ์ วัฒนศิลกุล
ครู (อัตราจ้าง)

077311321
นายสุพร อ่างทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868598618
077311321
นายสุพจน์ ค่ายบ้านกอก
นักการภารโรง

077311321
นางสาวปนัดดา ชูนาวา
บรรณารักษ์

077311321
นายชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

077311321
นางสารภี พงศาปาน
ครู ชำนาญการ
0822887880
077311321
นางสุวรรณา สมหวัง
ครู ชำนาญการ
0835946975
077311321
นางอร่ามศรี ไทยเสน
ครู ชำนาญการ

077311321

นายสมคิด ขวัญพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายเรืองชัย นุชพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม

นางกาญนิดา ชนะกุล
นางศุภลักษณ์ เหงี่ยมไพศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077311321 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศุภลักษณ์ พลเพชร โทรศัพท์: 0857886199 อีเมล์: psupalak@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ