โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมคิด ขวัญพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0814153280
นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง
ครู ชำนาญการ
นางสาวอุสา บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางศันสนา ทองท่าฉาง
ครู ชำนาญการ
นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล
ครู
นายพนมกร ทองคลอด
ครู ชำนาญการ
นางรังสิตา ชุมชอบ
ครู ชำนาญการ
นางเรณู ตรีอุดม
ครู ชำนาญการ
นางดวงพร เพชรแสง
ครู ชำนาญการ
นางจันจิรา แก้วบำรุง
ครู ชำนาญการ
นายสุเมธ เวชพราหมณ์
ครู ชำนาญการ
นางอรพรรณ สมบัติไทย
ครู ชำนาญการ
นางศิริรัตน์ สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
นายพิทยา สังข์ประคอง
ครู ชำนาญการ
นางวนิดา เซี่ยงฉิน
ครู ชำนาญการ
นางจิรวรรณ บัวเผียน
ครู ชำนาญการ
นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว
ครู ชำนาญการ
นางจุฑาภรณ์ ผดุงชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญจันทร์ บุรพัฒนานนท์
ครู ชำนาญการ
นางสุรีพร เกิดก่อ
ครู ชำนาญการ
นางกาญนิดา ชนะกุล
ครู ชำนาญการ
นายประพัทธ์ ศรีหมุดกุล
ครู ชำนาญการ
0838074199
นายมาโนช ขวัญดี
ครู ชำนาญการ
นายพิชัย ยงญาติ
ครู ชำนาญการ
นายบัญญัติ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
นางอัจฉรา คงทิพย์
ครู ชำนาญการ
นางสุดถนอม แท่นนิล
ครู ชำนาญการ
นางวนิดา คชนาค
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ ยงญาติ
ครู ชำนาญการ
นางนวลฉวี รัตนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรพรรณ วัฒนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
นางลดาวัลย์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการ
นางเพ็ญประภา ตันติเวชวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางวรรณดี หงษ์เกิด
ครู ชำนาญการ
นางสุดาภรณ์ ประกอบแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางสุกัญญา สังข์ประคอง
ครู ชำนาญการ
นางชูใจ สกุลไทย
ครู ชำนาญการ
นางจิรา สุทธิเมฆ
ครู ชำนาญการ
นายวิญญงค์ โรจนสารัมภกิจ
ครู ชำนาญการ
นางสุมิตรา ชนะทัพ
ครู ชำนาญการ
นางดุษณี โชติรุจิรานนท์
ครู ชำนาญการ
นางอัปสร ชูสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางวรรณดี อักขราภรณ์
ครู ชำนาญการ
นางยุภาณี มาเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางมยุรี ถิระเบญญานุกูล
ครู ชำนาญการ
นางศศิพรรณ สร้วงชู
ครู ชำนาญการ
นางศุภลักษณ์ เหงี่ยมไพศาล
ครู ชำนาญการ
นางสุจารีย์ นิจจันพันธ์ศรี
ครู ชำนาญการ
นางเนาวรัตน์ เย็นแจ่ม
ครู ชำนาญการ
นายนิวัฒน์ กาญจนดิฐ
ครู ชำนาญการ
นางนงรัตน์ วงศ์ศรี
ครู ชำนาญการ
นางโสภาค ศรีฟ้า
ครู ชำนาญการ
นางจารุลักษณ์ เลี้ยงบุญจินดา
ครู ชำนาญการ
นายประยงค์ เหมมณี
ครู ชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ เหมมณี
ครู ชำนาญการ
นางสุชีพ ชิตกุล
ครู ชำนาญการ
นางวรรณา แก้วคงทน
ครู ชำนาญการ
นางจิราภรณ์ มีล่อง
ครู ชำนาญการ
นางศุลีพร รุ่นประแสง
ครู ชำนาญการ
นายคณิต หงษ์เกิด
ครู ชำนาญการ
นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี จันทสุวรรโณ
ครู ชำนาญการ
นางจุฑาทิพย์ นาคเสนา
ครู ชำนาญการ
นางจรุงพร ลิมปนารมณ์
ครู ชำนาญการ
นายนริศ พุ่มอยู่
ครู ชำนาญการ
นายทวัช บัวทอง
ครู ชำนาญการ
นางเสาวนีย์ เฝือชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ รักษ์รอด
ครู ชำนาญการ
นายณัฐฒวุฑ เจริญพร
ครู ชำนาญการ
นางเชาวลี ไทยทอง
ครู ชำนาญการ
นางเพชรา ทรายขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญชวน พรหมสมบัติ
ครู ชำนาญการ
นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา กุลชาติ
ครู ชำนาญการ
นางเสาวคนธ์ สุวรรณรัฐ
ครู ชำนาญการ
นางจิราภรณ์ สมฤดี
ครู ชำนาญการ
นางลัดดา ชุมจุล
ครู ชำนาญการ
นางศุภลักษณ์ พลเพชร
ครู
นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ
ครู
นางปนัดดา สกุลไทย
ครู
นางญาณิกา ซัง
ครู ชำนาญการ
นางกัลยาณี ข้ามสาม
ครู
นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย
นางอุมาพร ต้อยแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางอรอุมา บัวลอย
ครูผู้ช่วย
นางศิริพร บัวเพ็ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวชาลิสา เพ็งดำ
ครู
0819578649
นางสาวอรุณี ชูนาวา
ครู
0806871837
นางอรุณี สุทธินิยม
ครู ชำนาญการ
นางสาววิไล วรรณศิริ
ครู ชำนาญการ
นางเสาวภา สมเศรษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปัญญา อุปลา
นักการภารโรง
089-9299232
นายสรัญญา ชูแช่ม
ครูผู้ช่วย
นายเฉลิมศักดิ์ เทือกสุบรรณ
นักการภารโรง
089-5870390
นางสาวจริยา เสถียรบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
084-8435144
นางสาวอรจิรา มีศรี
ครู
0824226309
นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
ครู
0817196483
นายชาติชาย มีชัย
ครู
0810795459
นางมิ่งขวัญ ดวงแข
ครู ชำนาญการ
0815972313
นายเสรี ตะเหลบ
ครู
0862748754
นางสาววิยดา วิจารณ์
ครู
0818935470
นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์
ครู
0802739531
นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ
ครู
0810855029
นายมาโนช ทิพย์บรรพต
ครู (อัตราจ้าง)
080-5340420
นางสาวสุพัตรา จิตราภิรมย์
ครู (อัตราจ้าง)
082-2783385
นางสาวสกุลตลา แย้มเนตร
ครู (อัตราจ้าง)
087-3626195
นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บุญแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
ครู (อัตราจ้าง)
087-2791805
นางสาวพนิดา บุญช่วยแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
086-2742313
นางสาววิมลรัตน์ แสงระวี
ครู (อัตราจ้าง)
082-8048875
นางอาริตา ฝอยทอง
ครู (อัตราจ้าง)
089-9090924
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
084-9677012
นางสาวสุวิญชา หีตทิม
ครู (อัตราจ้าง)
0823401151
นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรี
ครู (อัตราจ้าง)
089-5925583
นายธีรพร เรืองปลอด
ครู (อัตราจ้าง)
0872820023
นางสาวภาสิตา สุทธิเมฆ
ครู (อัตราจ้าง)
084-3099903
นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
083-0941084
นายพนมกร ทองสอน
ครู (อัตราจ้าง)
081-0875348
นางสาวเจนจรินทร์ ห่วงเอี่ยม
ครู (อัตราจ้าง)
089-1950823
นางสมจิตต์ แจ้งอักษร
นักการภารโรง
083-6418522
นายฉูอีบ ยาชะรัด
ครูผู้ช่วย
085-6624002
นางพวงเพ็ญ ธรรมบุตร
นักการภารโรง
084-7447004
นางสาวธิดา แก้วเจริญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-4751884
นางจิระวดี แก้วคงอิน
ครูผู้ช่วย
089-8684237
นางสาวสำอางค์ ทองด้วน
นักการภารโรง
090-8794196
นายวีระศักดิ์ ชูบุญเรือง
นักการภารโรง
0817977918
นายสุชาติ ศรีสุวรรณ
นักการภารโรง
087-4707265
นายรุ่งโรจน์ ชูบุญเรือง
นักการภารโรง
0872656188
นายสมศักดิ์ สุขศรี
นักการภารโรง
0854701808
นายประสาน เพชรน้อย
นักการภารโรง
0848980053
นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร
ครู (อัตราจ้าง)
089-5927503
นายธรรมรงค์ มาเจริญ
นักการภารโรง
นายชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
นางสารภี พงศาปาน
ครู ชำนาญการ
0822887880
นางสุวรรณา สมหวัง
ครู ชำนาญการ
0835946975
นางอร่ามศรี ไทยเสน
ครู

นายสมคิด ขวัญพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นางฉวีวรรณ จารุวัฒนพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม
นายสมชาย วิเชียรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม

นายพนมกร ทองคลอด
นางปนัดดา สกุลไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077311321 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศุภลักษณ์ พลเพชร โทรศัพท์: 0857886199 อีเมล์: krukayphunphin@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ