โรงเรียนอนุบาลระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน

Youtube

คุณธรรมอัตลักษณ์

คู่มือประชาชน

คลังข้อสอบมาตรฐาน

DLTV

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลระนอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางกานต์พิชชา สายจิตรื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางณหทัย ขุนแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นางพัธนา จรัสบุษราคัม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางอรวสา พยุห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077811497,07781
นางวัลลดา จันทร์วัฒนเดชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางสาวอัจฉรา จงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077811497,07781
นางบุษบา โอสถเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางรัมภา สรรพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางนลพรรณ อนุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางเบญญาณัช เตี่ยนกี่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077811497,07781
นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสานิตย์ เพชรเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นางสุกัญญา ไชยกิจบำรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นายอดิเทพ วิชิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาวเกษสินี นิลบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางสาวจินตณา ตันติสาครเขต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077811497,07781
นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077811497,07781
นางสาวสมศรี นวลหนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางสุณี สัญวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นางสาวธัญฑ์สุภัค พรหมทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางอรอุมา ณ นคร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077811497,07781
นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077811497,07781
นายสุเทพ รักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางบุษยมาศ หีบเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077811497,07781
นายยุทธกิจ สัตยาวุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาววาสนา มากแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077811497,07781
นางสาวนวินดา ทัพพ์ธนนันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077811497,07781
นางจินตนา ชูทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางสาวธนพร สืบกระพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางฟัครียะห์ โสะอ้น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางสาววรรษพร อยู่ข้วน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077811497,07781
นางจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077811497,07781
นางสาวกานดา คงทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางสาวณัติญา ชูทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นายรัชชานนท์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นางสาวพจนีย์ ช่วยณรงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวอนันตยา ป้อมไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นางสาวฐปนีย์ โปนุ้ย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวธนาธิป หมวดมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077811497,07781
นางสาวฐานิษา แซ่ตัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077811497,07781
นางอุไรวรรณ จันทขันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077811497,07781
นางสาววราภรณ์ คำคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวปุณยนุช ชูทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นายณัฐพลกฤษณ์ หีตเพ็ง
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาววชิรญาณ์ คงศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาวพรรษพร ธิบดี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077811497,07781
นางจิราวรรณ ปิตะปิลันธน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางภัทรส อินทร์ช่วย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางสาวเพียงตะวัน เกษระนอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077811497,07781
นางสาวชะนิตรา คำหม่อง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781
นางสาววจิรา คงเกลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาวอัณศยา คงรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077811497,07781
นางสาวนิชรัตน์ พันชั่ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077811497,07781
นางสาวสุธิรา สร้างสมบัติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวธวัลรัตน์ ยวงจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077811497,07781
นายพงษ์ศกร ชูแสง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวณัฏฐ์ฐนนท์ ยิ้มเยาะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077811497,07781
นางสาวจริยา พรมอินทร์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวภาวิณี จงกลศรี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวธันยมาศ แสงศรี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นายวรวัฒน์ ขอซู่
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวอาภรณ์ ช่วยณรงค์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวอรอนงค์ วงศ์สุวัฒน์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวพัชรากร เวศรินทร์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวไพศาขมาส พิทักษ์จักรพิภพ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นายพงษ์พัฒน์ พิพัฒน์สมบัติ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวชนาวรรณ นุ้ยน้อย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาววาสินี จิรนนท์วงศ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางรัตนาภรณ์ บุญสุข
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวอุมาพร วัฒนา
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077811497,07781
นางสาวปิยนันท์ สุดใจ
บรรณารักษ์
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077811497,07781

นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง

นางเบญญาณัช เตี่ยนกี่
นางจินตนา ชูทอง

facebook

britishcouncil

สสวท.

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,226
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธกิจ สัตยาวุธ โทรศัพท์: 0864762499 อีเมล์: n@anubanranong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]