โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางไมตรี เยาวหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางวราภรณ์ เพชรเขาทอง
ครู ชำนาญการ
นายกำธร ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
นายอนุสรณ์ ธรรมรัต
ครู ชำนาญการ
นายทรงศิลป์ สามารถ
ครู ชำนาญการ
นางบุญยัง พ้นภัย
ครู ชำนาญการ
นางอมรศรี สามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปรียา ชูรังสฤษดิ์
ครู ชำนาญการ
นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางสวลี สุขประเสริฐ
ครู
นางพรรณวดี ฮุ่นศิริ
ครู ชำนาญการ
นายกิตติ อินนาคม
ครู ชำนาญการ
นายไพฑูรย์ ธนะไชย
ครู ชำนาญการ
นายเสรี คงจันทร์
ครู ชำนาญการ
นายมานพ ชุมวรฐายี
ครู ชำนาญการ
นายเลอศักดิ์ เลิศภัทรมนัส
ครู ชำนาญการ
นางพิมลสิริ สวีแพทย์
ครู ชำนาญการ
นายสุเมธ โสพิน
ครู ชำนาญการ
นายวราห์ ชุมแสง
ครู ชำนาญการ
นางจารี ทองหนู
ครู ชำนาญการ
นางศิริพร ยกพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
นางฐิติรัตน์ อรุณโรจน์
ครู ชำนาญการ
นายดำรงค์ สิงหะการ
ครู ชำนาญการ
นางสุทธิดา มากแดง
ครู
นางชลธิชา ตั้งอั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู
นางสุกัญญา ขอรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิชิต คงแจ่ม
ครูผู้ช่วย
นายอำนาจ เลิกเทศ
ครูผู้ช่วย
นางรมย์ชลี บุตรกริม
ครูผู้ช่วย
นางวชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางไมตรี เยาวหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา

นางจารี ทองหนู
นายทรงศิลป์ สามารถ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7754-7114 อีเมล์: tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ ธนะไชย โทรศัพท์: 0845074906 อีเมล์: kru_tk37@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ