โรงเรียนท่าข้ามวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-7754-7114
นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นายพิชิต คงแจ่ม
ครู
0-7754-7114
นางวราภรณ์ เพชรเขาทอง
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นายกำธร ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นายทรงศิลป์ สามารถ
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางสาวบุญยัง พ้นภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางอมรศรี สามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางปรียา ชูรังสฤษดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางสวลี คงแจ่ม
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางพรรณวดี ฮุ่นศิริ
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นายไพฑูรย์ ธนะไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นายสุเมธ โสพิน
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นายวราห์ ชุมแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางจารี ทองหนู
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางศิริพร ยกพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางฐิติรัตน์ อรุณโรจน์
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางสุทธิดา รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางชลธิชา ตั้งอั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-7754-7114
นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครู
0-7754-7114
นางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู ชำนาญการ
0-7754-7114
นายเจริญ แก้วใจดี
ครู
0-7754-7114
นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา
ครู
0-7754-7114
นางสาวเยาวดี ทองมาก
ครูผู้ช่วย
0-7754-7114
นางสาวเด่นศุภางค์ เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
0-7754-7114
นายศรายุทธ บุญเครือ
ครูผู้ช่วย
0-7754-7114
นายดำรงค์ ศรีธารา
ผู้ช่วยครู
0-7754-7114
นายบรรยงค์ บุญล้ำ
นักการภารโรง
0-7754-7114
นายปรีชา ศรีธารา
นักการภารโรง
0-7754-7114
นางสาวปิยภา เปี่ยมปาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0-7754-7114
นายคำมา สีทา
นักการภารโรง
0-7754-7114
นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส
ครู (อัตราจ้าง)
0-7754-7114
นางสาวกนกพร พนัสนาชี
ครูพี่เลี้ยง
0-7754-7114

นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา

นางชลธิชา ตั้งอั้น
นางรัชดา ศรีกิ้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าข้ามวิทยา โทรศัพท์: 0-7754-7114 อีเมล์: tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเจริญ แก้วใจดี โทรศัพท์: 0873954989 อีเมล์: jarean_781@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ