โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7754-7114
นายปวริศร รังษี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7754-7114
นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นายบรรยงค์ บุญล้ำ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7754-7114
นายปรีชา ศรีธารา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7754-7114
นายคำมา สีทา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7754-7114
นายดำรงค์ ศรีธารา
ผู้ช่วยครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7754-7114
นางสาวปิยภา เปี่ยมปาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7754-7114
นางสาวพรทิพย์ พึ่งสัมพันธ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7754-7114
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7754-7114
นางสาวบุญยัง พ้นภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7754-7114
นางอมรศรี สามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7754-7114
นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7754-7114
นางปรียา ชูรังสฤษดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7754-7114
นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นายไพฑูรย์ ธนะไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7754-7114
ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย หนูสม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7754-7114
นายกำธร ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7754-7114
นายทรงศิลป์ สามารถ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นางสวลี คงแจ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7754-7114
นางพรรณวดี ฮุ่นศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7754-7114
นายสุเมธ โสพิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7754-7114
นางจารี ทองหนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7754-7114
นางศิริพร ยกพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7754-7114
นางฐิติรัตน์ อรุณโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7754-7114
นางสุทธิดา รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7754-7114
นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7754-7114
นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7754-7114
นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นายเจริญ แก้วใจดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7754-7114
นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7754-7114
จ่าอากาศโทสิงห์สิริ รุ่งโรจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7754-7114
นางสาวนิชวรรณ นิลสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7754-7114
นางสาวเยาวดี ทองมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7754-7114
นางสาวเด่นศุภางค์ เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7754-7114

นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา

นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,060
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7754-7114 อีเมล์: tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเจริญ แก้วใจดี โทรศัพท์: 0873954989 อีเมล์: jarean_781@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]