โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0865931651
0-7754-7114
นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0954284365
0-7754-7114
นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0810805541
0-7754-7114
นายพิชิต คงแจ่ม
ครู
0860817263
0-7754-7114
นางวราภรณ์ เพชรเขาทอง
ครู ชำนาญการ
0867427766
0-7754-7114
นายกำธร ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0892880813
0-7754-7114
นายทรงศิลป์ สามารถ
ครู ชำนาญการ

0-7754-7114
นางสาวบุญยัง พ้นภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895911567
0-7754-7114
นางอมรศรี สามารถ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-7754-7114
นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862839622
0-7754-7114
นางปรียา ชูรังสฤษดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0822751377
0-7754-7114
นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-7754-7114
นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-7754-7114
นางสวลี คงแจ่ม
ครู ชำนาญการ
0846296944
0-7754-7114
นางพรรณวดี ฮุ่นศิริ
ครู ชำนาญการ
0866857086
0-7754-7114
นายไพฑูรย์ ธนะไชย
ครู ชำนาญการ
0845074906
0-7754-7114
นายเสรี คงจันทร์
ครู ชำนาญการ
0866912637
0-7754-7114
นายมานพ ชุมวรฐายี
ครู ชำนาญการ

0-7754-7114
นายสุเมธ โสพิน
ครู ชำนาญการ

0-7754-7114
นายวราห์ ชุมแสง
ครู ชำนาญการ
0810882244
0-7754-7114
นางจารี ทองหนู
ครู ชำนาญการ

0-7754-7114
นางศิริพร ยกพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0869404969
0-7754-7114
นางฐิติรัตน์ อรุณโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894737862
0-7754-7114
นางสุทธิดา รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการ
0892888324
0-7754-7114
นางชลธิชา ตั้งอั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-7754-7114
นางสมใจ สุขวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
0945934827
0-7754-7114
นางวชรวรรณ อังโชติพันธุ์
ครู
0858939995
0-7754-7114
นางรัชดา ศรีกิ้ม
ครู ชำนาญการ
0818919780
0-7754-7114
นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล
ครู
0808804879
0-7754-7114
นายเจริญ แก้วใจดี
ครู
087-3954989
0-7754-7114
นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา
ครู
0890153454
0-7754-7114
นายดำรงค์ ศรีธารา
ผู้ช่วยครู
0896908859
0-7754-7114
นายบรรยงค์ บุญล้ำ
นักการภารโรง

0-7754-7114
นายปรีชา ศรีธารา
นักการภารโรง
0842416024
0-7754-7114
นางสาวปิยภา เปี่ยมปาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0836432818
0-7754-7114
นายคำมา สีทา
นักการภารโรง

0-7754-7114
นางสาวนวลจันทร์ มยาเศส
ครู (อัตราจ้าง)
0848397292
0-7754-7114
นางสาววิกานดา กมลวิจิตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0800524479
0-7754-7114

นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา
นายอุทิศ ปราบมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา
นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าข้ามวิทยา

นางวราภรณ์ เพชรเขาทอง
นางศิริพร ยกพิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 0-7754-7114 อีเมล์: tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเจริญ แก้วใจดี โทรศัพท์: 0873954989 อีเมล์: jarean_781@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ