โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวีวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางอุไรวรรณ สมตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายอนันต์ วัฒนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางอิสรีย์ อิฐกอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางพจนวรรณ หนูสวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายฉัตรชัย ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นายสมพงษ์ วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางคนึงนิจ ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นายนิรันดร น้อยนาเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นายสุเทพ ภู่บรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางอรณี คำออน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางกาญจนี แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางพันธ์ทิพย์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายสมเกียรติ แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายสมชาย พรหมขุนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นายสมพร รัตนเทพี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางเสาวนีย์ วงษ์วานเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางประยงค์ โกสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางชลาลักษณ์ ทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางกรรณิกา วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางจีรภา วัฒนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นางพิกุล ด่านสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางวไลภรณ์ นวลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสายพิณ นุ้ยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางฐานิต ทองศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางธนันญภา คชการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางกรรณทิพย์ ซุ่ยกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางประไพรัตน์ อัจกลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางประนอม วรรณนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวสมใจ ช่วงสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นายสาธร บุญญกาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นายภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางวนิตา เกตศิริวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสุวรรณา กระจายโภชน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางจุฑารัตน์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางพรรณี พรหมเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางเบญจพร เชิงไกรยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางชำเลือง บุญญาธิการ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นายไพบูลย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางวรกมล แก้วอิศวร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสาระกร กองยอด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางจิราภรณ์ เสนะกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายสมชาย แก้วนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางมณีวรรณ วงค์ลาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางบงกช หีตนาคราม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางปุณภัช ไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวยุพร ตักศิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายวิชัย ดีสมุทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวสุขุมาภรณ์ กุณฑล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสุพรรษา คลี่เกษร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวพัชรี จันทร์เย็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสุรีย์พร รินสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นายไพบูลย์ คลี่เกษร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาวศรีกิตติ์ สินชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสาวเกตุวดี บุญเปีย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายเศณวี อ่ำครอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นายคฑาวุธ บัวดิษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นายอุดม หมุนนุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายวรกร เกตุสถิตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางกัญฐนาถ นาคศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายกิตติพงศ์ พาหะมาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวนิตยา เหล๊าะจิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายจักรพันธ์ เสนีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางวรรณธิสา ตันติทัตต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นางสาวธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวจรัสศรี จิตริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวภัสติญา พงศ์อร่าม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายธนา เทพวารินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวนลินี เรืองสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวเนมิกา กังวานสุระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ แมนเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวลักขณา ย่องเส้ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวมาริสา มณีใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางสาวสุพรรณี ตระหง่าน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาว อรุณวดี นาคสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นายนัทธี เกคุอักษร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวผณิตา เม้งหิ้นติ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวขจิตา เรืองคง
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางภัทราภรณ์ อ่ำครอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวศริยา ยอดโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางธนัญญา อทิตยกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางวิไลลักษณ์ เพชรโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาวรัตธนา สอนวิสัย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายวิโรจน์ พรหมเจริญ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายอุดม ทัพสงค์
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางนงลักษณ์ จำเดิม
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางตวงรัตน์ ผลพฤกษา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายณรงค์ จำเดิม
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายชำนิ ขำสวี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวรัตนา สมบูรณ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสายใจ อินทร์สุวรรณ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวอรุณี เมืองแดง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217

นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางอุไรวรรณ สมตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นายอนันต์ วัฒนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางอิสรีย์ อิฐกอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา

นายฉัตรชัย ยุวพันธ์
นายจักรพันธ์ เสนีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,073
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]