โรงเรียนสวีวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวีวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางอุไรวรรณ สมตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายอนันต์ วัฒนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายวิชัย ดีสมุทร
ครู
077531217
นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์
ครู
077531217
นางวนิตา เกตศิริวงศ์
ครู ชำนาญการ
077531217
นายสุชีพ มณีบางกา
ครู ชำนาญการ
077531217
นางสาววราลี ทองแก้ว
ครู ชำนาญการ
077531217
นางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู ชำนาญการ
077531217
นางพจนวรรณ หนูสวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางสุวรรณา กระจายโภชน์
ครู ชำนาญการ
077531217
นางจุฑารัตน์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
077531217
นายสมศักดิ์ นิลเขาปีบ
ครู ชำนาญการ
077531217
นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์
ครู ชำนาญการ
077531217
นายฉัตรชัย ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายสมพงษ์ วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางพรรณี พรหมเจริญ
ครู ชำนาญการ
077531217
นายมนต์ชัย ขุนจำเริญ
ครู ชำนาญการ
077531217
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี
ครู ชำนาญการ
077531217
นายภาสกร บ่างวิรุฬห์รักษ์
ครู ชำนาญการ
077531217
นายภมร มั่นเกษม
ครู ชำนาญการ
077531217
นางคนึงนิจ ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายนิรันดร น้อยนาเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางเบญจพร เชิงไกรยัง
ครู ชำนาญการ
077531217
นายสุเทพ ภู่บรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางอรณี คำออน
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางกาญจนี แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางพันธ์ทิพย์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
ครู ชำนาญการ
077531217
นายสมเกียรติ แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายสมชาย พรหมขุนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายสมพร รัตนเทพี
ครู ชำนาญการ
077531217
นางเสาวนีย์ วงษ์วานเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางประยงค์ โกสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางชลาลักษณ์ ทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางกรรณิกา วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางจีรภา วัฒนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์
ครู ชำนาญการ
077531217
นางพิกุล ด่านสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางวไลภรณ์ นวลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางสายพิณ นุ้ยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางสุกัญญา สุมะตินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางฐานิต ทองศิริ
ครู ชำนาญการ
077531217
นางสาวธัญญ์รวี น้อยพิชัยสุกุล
ครู ชำนาญการ
077531217
นางธนันญภา คชการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางกรรณทิพย์ ซุ่ยกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางสาวพนารัตน ทนุโวหาร
ครู ชำนาญการ
077531217
นางชำเลือง บุญญาธิการ
ครู ชำนาญการ
077531217
นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางประไพรัตน์ อัจกลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายไพบูลย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
077531217
นางวรกมล แก้วอิศวร
ครู ชำนาญการ
077531217
นางประนอม วรรณนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นางสาระกร กองยอด
ครู ชำนาญการ
077531217
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
ครู
077531217
นางสาวพัชรี จันทร์เย็น
ครู
077531217
นายสุธน ประดับศรี
ครู
077531217
นางสุรีย์พร รินสกุล
ครู
077531217
นายจักรพันธ์ เสนีย์
ครู
077531217
นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
ครู
077531217
นางจิราภรณ์ เสนะกูล
ครู ชำนาญการ
077531217
นายสมชาย แก้วนาค
ครู ชำนาญการ
077531217
นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น
ครู ชำนาญการ
077531217
นางบงกช หีตนาคราม
ครู
077531217
นางปุณภัช สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
077531217
นางสาวศิริมาลา ใจแสน
ครู
077531217
นางสาวยุพร ตักศิลา
ครู ชำนาญการ
077531217
นางมนพร ภักดี
ครู
077531217
นางสาวสมใจ ช่วงสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
077531217
นายไพบูลย์ คลี่เกษร
ครู
077531217
นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์
ครู
077531217
นางสาวศรีกิตติ์ สินชัย
ครูผู้ช่วย
077531217
นางสาวเกตุวดี บุญเปีย
ครูผู้ช่วย
077531217
นายเศณวี อ่ำครอง
ครูผู้ช่วย
077531217
นายคฑาวุธ บัวดิษ
ครูผู้ช่วย
077531217
นางกัญฐนาถ นาคศิริ
ครูผู้ช่วย
077531217
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
ครูผู้ช่วย
077531217
นางสาวนิตยา เหล๊าะจิ
ครูผู้ช่วย
077531217
นางสุพรรษา คลี่เกษร
ครู
077531217
นายภัชรพงศ์ พระไว
ครู (พนักงานงานราชการ)
077531217
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ครู (พนักงานงานราชการ)
077531217
นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
077531217
นางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
077531217
นางทัศนีย์ จำเดิม
ครู (พนักงานงานราชการ)
077531217
นางสาวกาญนิกา พรหมชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
077531217
นางสาวศริยา ยอดโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นายณรงค์ จำเดิม
ยาม
077531217
นายวิโรจน์ พรหมเจริญ
นักการภารโรง
077531217
นายอุดม ทัพสงค์
นักการภารโรง
077531217
นายชำนิ ขำสวี
พนักงานบริการ
077531217
นางณัฐพร วัฒนสุข
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางสาวทิพยาภรณ์ แก้วรัชนี
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางธนัญญา อทิตยกุล
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นายศิลป์ชัย มากเกลื่อน
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางสาวภัทราภรณ์ ทองชำนาญ
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นายภูวดล ธัญญพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางสาวมัลลิกา หลักซั้ว
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางสาวขจิตา เรืองคง
พยาบาล
077531217
นายภานุพง แก้วพินิจ
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
077531217
นางวิไลลักษณ์ เพชรโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางสมบัติ ยังสุข
นักการภารโรง
077531217
นายเอกลักษณ์ จันทวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นายวิชนันท์ ราชครองเมือง
นักการภารโรง
077531217
นางสาวฐาปนี หีตนาคราม
ครู
077531217
นางนงลักษณ์ จำเดิม
แม่บ้าน
077531217
นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด
ครู
077531217
นางสาววรัลยรัตน์ รัตนศิลา
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ
พนักงานบริการ
077531217
นางสิริรัช องอาจ
พนักงานบริการ
077531217
นางวรรณา ศรีสุทธิ้
พนักงานบริการ
077531217
นางรัตนา ส่งข่าว
พนักงานบริการ
077531217
นายลือชัย ล่องหลง
ช่างไม้ชั้น 3
077531217
นางสายใจ อินทร์สุวรรณ
พนักงานบริการ
077531217
นางตวงรัตน์ ผลพฤกษา
แม่บ้าน
077531217
นางสาวผณิตา เม้งหิ้นติ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
077531217
นายวัชรินทร์ โรยสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นายสุรัตน์ ทักษิณ
นักการภารโรง
077531217
นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มครอง
เจ้าพนักงานธุรการ
077531217
นางสาวเด่นศุภางค์ เวียงนนท์
ครู (อัตราจ้าง)
077531217
นายสุทธิพงศ์ แดงสวัสดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
077531217

นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางอุไรวรรณ สมตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นายอนันต์ วัฒนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา

นางสาวปวีณา นาคหกวิค
นางฐานิต ทองศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

26
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรกมล แก้วอิศวร โทรศัพท์: 0876719228 อีเมล์: worakamon11@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ