โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวีวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจันทร พลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0818916936
077531217
นางอุไรวรรณ สมตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818947045
077531217
นายอนันต์ วัฒนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816076698
077531217
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813968683
077531217
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0815834621
077531217
นายวิชัย ดีสมุทร
ครู
0872739149
077531217
นางเมธาวี แก้วบุญจันทร์
ครู
0898971805
077531217
นางวนิตา เกตศิริวงศ์
ครู ชำนาญการ
0805350165
077531217
นายสุชีพ มณีบางกา
ครู ชำนาญการ
077585031
077531217
นางสาววราลี ทองแก้ว
ครู ชำนาญการ
0869603866
077531217
นางสาววรรณี เริงศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0862670664
077531217
นางพจนวรรณ หนูสวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872757302
077531217
นางสุวรรณา กระจายโภชน์
ครู ชำนาญการ
0857827661
077531217
นางจุฑารัตน์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
0857938283
077531217
นายสมศักดิ์ นิลเขาปีบ
ครู ชำนาญการ
0897272095
077531217
นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892907054
077531217
นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์
ครู ชำนาญการ
0898672476
077531217
นายฉัตรชัย ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869445673
077531217
นายสมพงษ์ วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841880114
077531217
นางพรรณี พรหมเจริญ
ครู ชำนาญการ
0894756749
077531217
นายมนต์ชัย ขุนจำเริญ
ครู ชำนาญการ
0840609048
077531217
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี
ครู ชำนาญการ
0897272300
077531217
นายภาสกร บ่างวิรุฬห์รักษ์
ครู ชำนาญการ
0895352302
077531217
นายภมร มั่นเกษม
ครู ชำนาญการ
0856419098
077531217
นางคนึงนิจ ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814152216
077531217
นางชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม
ครู ชำนาญการ
0896453469
077531217
นายนิรันดร น้อยนาเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0836375550
077531217
นางเบญจพร เชิงไกรยัง
ครู ชำนาญการ
0813973939
077531217
นายสุเทพ ภู่บรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815977107
077531217
นางอรณี คำออน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869544747
077531217
นางกาญจนี แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846320809
077531217
นางพันธ์ทิพย์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0815693634
077531217
นายสมเกียรติ แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846320799
077531217
นายสมชาย พรหมขุนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813671412
077531217
นายสมพร รัตนเทพี
ครู ชำนาญการ
0866210252
077531217
นางเสาวนีย์ วงษ์วานเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831735613
077531217
นางประยงค์ โกสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840248431
077531217
นางชลาลักษณ์ ทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878974135
077531217
นางกรรณิกา วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895938329
077531217
นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815367086
077531217
นางจีรภา วัฒนไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866908207
077531217
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์
ครู ชำนาญการ
0856915525
077531217
นางพิกุล ด่านสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812791723
077531217
นางวไลภรณ์ นวลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896455614
077531217
นางสายพิณ นุ้ยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873842833
077531217
นางสุกัญญา สุมะตินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841871830
077531217
นางฐานิต ทองศิริ
ครู ชำนาญการ
0846963324
077531217
นางสาวธัญญ์รวี น้อยพิชัยสุกุล
ครู ชำนาญการ
0841838248
077531217
นางธนันญภา คชการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852147904
077531217
นางกรรณทิพย์ ซุ่ยกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831727245
077531217
นางสาวพนารัตน ทนุโวหาร
ครู ชำนาญการ
0877291205
077531217
นางชำเลือง บุญญาธิการ
ครู ชำนาญการ
0810861278
077531217
นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858836706
077531217
นางประไพรัตน์ อัจกลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866895832
077531217
นายไพบูลย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
0898688157/0815379916
077531217
นางวรกมล แก้วอิศวร
ครู ชำนาญการ
0876719228
077531217
นางประนอม วรรณนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872883906
077531217
นางสาระกร กองยอด
ครู ชำนาญการ
0848614450
077531217
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
ครู
0868027978
077531217
นางสาวพัชรี จันทร์เย็น
ครู
0855722128
077531217
นายสุธน ประดับศรี
ครู
0858983557
077531217
นางสุรีย์พร รินสกุล
ครู
0835979528
077531217
นายจักรพันธ์ เสนีย์
ครู
0835022845
077531217
นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
ครู
0835080054
077531217
นางจิราภรณ์ เสนะกูล
ครู ชำนาญการ

077531217
นายสมชาย แก้วนาค
ครู ชำนาญการ

077531217
นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น
ครู ชำนาญการ
0862726269
077531217
นางบงกช หีตนาคราม
ครู
0899712217
077531217
นางปุณภัช สุวรรณ
ครู

077531217
นางสาวศิริมาลา ใจแสน
ครู
0821765761
077531217
นางสาวยุพร ตักศิลา
ครู ชำนาญการ
0840574599
077531217
นางมนพร ภักดี
ครู
0862964235
077531217
นางสาวสมใจ ช่วงสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873414787
077531217
นายไพบูลย์ คลี่เกษร
ครู
0836916855
077531217
นางสาวิกา ชาตรีทัพ
ครู
0808828865
077531217
นางสาวศรีกิตติ์ สินชัย
ครูผู้ช่วย
0892259500
077531217
นางสาวเกตุวดี บุญเปีย
ครูผู้ช่วย
0870050576
077531217
นายเศณวี อ่ำครอง
ครูผู้ช่วย
0828155435
077531217
นายคฑาวุธ บัวดิษ
ครูผู้ช่วย
0872874340
077531217
นางสาวกัญฐนาถ นาคศิริ
ครูผู้ช่วย

077531217
นายจรัญ พรหมสุวรรณ
ครู

077531217
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
ครูผู้ช่วย

077531217
นางสาวนิตยา เหล๊าะจิ
ครูผู้ช่วย

077531217
นางสุพรรษา คลี่เกษร
ครู

077531217
นายภัชรพงศ์ พระไว
ครู (พนักงานงานราชการ)

077531217
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ครู (พนักงานงานราชการ)

077531217
นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)

077531217
นางสาวอนุธิดา อุสมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0869553490
077531217
นางทัศนีย์ จำเดิม
ครู (พนักงานงานราชการ)
0894731823
077531217
นางสาวกาญนิกา พรหมชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)

077531217
นายณรงค์ จำเดิม
ยาม

077531217
นายวิโรจน์ พรหมเจริญ
นักการภารโรง

077531217
นายอุดม ทัพสงค์
นักการภารโรง

077531217
นายชำนิ ขำสวี
พนักงานบริการ

077531217
นางสาวเกษศิริ สมศรี
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นางณัฐพร วัฒนสุข
ครู (อัตราจ้าง)
0860688568
077531217
นางสาวทิพยาภรณ์ แก้วรัชนี
ครู (อัตราจ้าง)
0856912032
077531217
นางธนัญญา อทิตยกุล
ครู (อัตราจ้าง)
0812907083
077531217
นายศิลป์ชัย มากเกลื่อน
ครู (อัตราจ้าง)
0845595380
077531217
นางสาวภัทราภรณ์ ทองชำนาญ
ครู (อัตราจ้าง)
092-5562541
077531217
นายภูวดล ธัญญพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0862685648
077531217
นางสาวมัลลิกา หลักซั้ว
ครู (อัตราจ้าง)
0835081622
077531217
นางสาวขจิตา เรืองคง
พยาบาล
0872642896
077531217
นายภานุพง แก้วพินิจ
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
085-4771021
077531217
นางวิไลลักษณ์ เพชรโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นางสมบัติ ยังสุข
นักการภารโรง

077531217
นางสาวพรรณวิลาส อยู่ถาวร
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นางสาวณัฐชยา สุขวรสกุล
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นางสาวศริยา ยอดโรจน์
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นายเอกลักษณ์ จันทวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นายวิชนันท์ ราชครองเมือง
นักการภารโรง

077531217
นางสาวฐาปนี หีตนาคราม
ครู

077531217
นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด
ครู

077531217
นางสาววรัลยรัตน์ ไชยสิทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ

077531217
นางสิริรัช องอาจ
พนักงานบริการ

077531217
นางวรรณา ศรีสุทธิ้
พนักงานบริการ

077531217
นางรัตนา ส่งข่าว
พนักงานบริการ

077531217
นายลือชัย ล่องหลง
ช่างไม้ชั้น 3

077531217
นางสายใจ อินทร์สุวรรณ
พนักงานบริการ

077531217
นางสุกันญา ผลพฤกษา
แม่บ้าน

077531217
นางสาวผณิตา เม้งหิ้นติ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

077531217
นายสุรัตน์ ทักษิณ
นักการภารโรง

077531217
นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มครอง
เจ้าพนักงานธุรการ

077531217
นางสาวเด่นศุภางค์ เวียงนนท์
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นางนงลักษณ์ จำเดิม
แม่บ้าน

077531217
นายวัชรินทร์ โรยสกุล
ครู (อัตราจ้าง)

077531217
นายสุทธิพงศ์ แดงสวัสดิ์
ครู (อัตราจ้าง)

077531217

นายจันทร พลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางอุไรวรรณ สมตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นายอนันต์ วัฒนไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา

นางวราภรณ์ แจ้งอนันต์
นางชำเลือง บุญญาธิการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

47
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรกมล แก้วอิศวร โทรศัพท์: 0876719228 อีเมล์: worakamon11@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ