โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวีวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางอิสรีย์ อิฐกอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายฉัตรชัย ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสุกัญญา ศรีรัตนตาปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางคนึงนิจ ยุวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นายสุเทพ ภู่บรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางอรณี คำออน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางกาญจนี แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางพันธ์ทิพย์ จิตร์ไพศาลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายสมเกียรติ แก้ววิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายสมชาย พรหมขุนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นายสมพร รัตนเทพี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางประยงค์ โกสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางชลาลักษณ์ ทองย้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นางกรรณิกา วัลย์เครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางพิกุล ด่านสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางวไลภรณ์ นวลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสายพิณ นุ้ยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางฐานิต ทองศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางธนันญภา คชการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางกรรณทิพย์ ซุ่ยกลั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางชำเลือง บุญญาธิการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางประไพรัตน์ อัจกลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางประนอม วรรณนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางอำพรรณ พรหมสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวสมใจ ช่วงสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางสาวสุขุมาภรณ์ กุณฑล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายสาธร บุญญกาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นายภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางวนิตา เกตศิริวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางจุฑารัตน์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางพรรณี พรหมเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางเบญจพร เชิงไกรยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวพิมณภัทร ทนุโวหาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายไพบูลย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางวรกมล แก้วอิศวร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสาระกร กองยอด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางจิราภรณ์ เสนะกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายสมชาย แก้วนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางมณีวรรณ วงค์ลาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางบงกช หีตนาคราม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางปุณภัช ไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวยุพร ตักศิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายอนุวัตร ทองช่างเหล็ก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายวิชัย ดีสมุทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสุพรรษา คลี่เกษร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวพัชรี จันทร์เย็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสุรีย์พร รินสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นางสาวธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางเพ็ญสวัสดิ์ เทวบิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นางสาวเนมิกา กังวานสุระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายไพบูลย์ คลี่เกษร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาวมัทนียา พยัฆวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวศรีกิตติ์ สินชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสาวเกตุวดี บุญเปีย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นายเศณวี อ่ำครอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นายคฑาวุธ บัวดิษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นายอุดม หมุนนุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายวรกร เกตุสถิตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายเอกลักษณ์ ศรีเปารยะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางสาวอรนันท์ สมแรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นางกัญฐนาถ นาคศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายกิตติพงศ์ พาหะมาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวนิตยา เหล๊าะจิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นายจักรพันธ์ เสนีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางวรรณธิสา ตันติทัตต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวนรีรัตน์ เพชรโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสาวอัจฉรา นุ่นชูผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นายพงศักดิ์ สายแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077531217
นางสาวนันทพร เทียบทัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077531217
นางสาวจิรารัตน์ ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
077531217
นายพงศกร ยังสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวปรียาภรณ์ ขวัญราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077531217
นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวสุภัทรา ฉิมพลีศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวจรัสศรี จิตริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวภัสติญา พงศ์อร่าม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นายธนา เทพวารินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวนลินี เรืองสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ แมนเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวศริยา ยอดโรจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางสาวลักขณา ย่องเส้ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวมาริสา มณีใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077531217
นางสาวนิภารัตน์ รักษ์พรหม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077531217
นางสาวสุพรรณี ตระหง่าน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาว อรุณวดี นาคสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นายนัทธี เกคุอักษร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางสาวศิสกาว มรรคสินธุุ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077531217
นางสาวรัตนา สมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายวิโรจน์ พรหมเจริญ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายอุดม ทัพสงค์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายณรงค์ จำเดิม
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นายชำนิ ขำสวี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวสุปราณี ตรีไกรนุช
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077531217
นางธนัญญา อทิตยกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาวฐิติรัตน์ สอนวิสัย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางนงลักษณ์ จำเดิม
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสายใจ อินทร์สุวรรณ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางตวงรัตน์ ผลพฤกษา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางอรุณี เมืองแดง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางสาวผณิตา เม้งหิ้นติ้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077531217
นางสาวขจิตา เรืองคง
พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217
นางภัทราภรณ์ อ่ำครอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077531217

นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางวรรณาพร อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา
นางอิสรีย์ อิฐกอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวีวิทยา

นางคนึงนิจ ยุวพันธ์
นางทัศนีย์ พ่วงแม่กลอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,351
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีกิตติ์ สินชัย โทรศัพท์: 0994549514 อีเมล์: srikit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]