โรงเรียนวัดเนินพิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเนินพิชัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางสุรีรัตน์ พุทธวิโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางนัฐชยา สร้อยสังข์หวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางสุทธิลักษณ์ สิทธิประการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางอุทัยวรรณ แสงอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางรัชนีกร บุณยเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางฉวีวรรณ ธรดุษฎี
ครู ชำนาญการ
074457187
นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางอุบลรัตน์ อุ่ยสกุล
ครู ชำนาญการ
074457187
นางละมุน ทองวิเศษ
ครู ชำนาญการ
074457187
นางถวิล วรรณธิวา
ครู ชำนาญการ
074457187
นางสุภาพ พุฒชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นายไพโรจน์ นวลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นายวิชา ณ สงขลา
ครู ชำนาญการ
074457187
นางกนกวรรณ เหมมัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
074457187
นางจงจิตร์ กาญจนเทพ
ครู ชำนาญการ
074457187
นางจารีย์ ทองคโชค
ครู ชำนาญการ
074457187
นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ
ครู
074457187
นางประภัสสร สทิสินทร์
ครู
074457187

นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินพิชัย

นางถวิล วรรณธิวา
นางรัชนีกร บุณยเกียรติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

933
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเนินพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 074457187 อีเมล์: orasaboun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: orasa bouchuen โทรศัพท์: 0611820668 อีเมล์: orasabou@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]