โรงเรียนวัดเนินพิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเนินพิชัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0846313588
นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0831927224
นางสุรีรัตน์ พุทธวิโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862848136
นางนัฐชยา สร้อยสังข์หวาน
ครู ชำนาญการ
0894640028
นางสุทธิลักษณ์ สิทธิประการ
ครู ชำนาญการ
0819597159
นางอุทัยวรรณ แสงอำไพ
ครู ชำนาญการ
0895975130
นางรัชนีกร บุณยเกียรติ
ครู ชำนาญการ
0813689995
นางฉวีวรรณ ธรดุษฎี
ครู ชำนาญการ
0897368886
นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูล
ครู ชำนาญการ
0896574583
นางอุบลรัตน์ อุ่ยสกุล
ครู ชำนาญการ
0818985394
นางละมุน ทองวิเศษ
ครู ชำนาญการ
0875703242
นางถวิล วรรณธิวา
ครู ชำนาญการ
0822634328
นางสุภาพ พุฒชู
ครู ชำนาญการ
0808718314
นายไพโรจน์ นวลบุญ
ครู ชำนาญการ
0812771340
นายวิชา ณ สงขลา
ครู ชำนาญการ
0872966982
นางกนกวรรณ เหมมัน
ครู ชำนาญการ
0813688755
นางจงจิตร์ กาญจนเทพ
ครู ชำนาญการ
087626345
นางจารีย์ ทองคโชค
ครู ชำนาญการ
0810947978
นางประภัสสร สทิสินทร์
ครู
089 8398093

นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินพิชัย
นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินพิชัย

นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูล
นางนัฐชยา สร้อยสังข์หวาน

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวัดเนินพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 074457187 อีเมล์: otaweechan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: orasa bouchuen โทรศัพท์: 0849966360 อีเมล์: otaweechan@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ