โรงเรียนวัดเนินพิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเนินพิชัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0846313588
074457187
นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0831927224
074457187
นางสุรีรัตน์ พุทธวิโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862848136
074457187
นางนัฐชยา สร้อยสังข์หวาน
ครู ชำนาญการ
0894640028
074457187
นางสุทธิลักษณ์ สิทธิประการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819597159
074457187
นางอุทัยวรรณ แสงอำไพ
ครู ชำนาญการ
0895975130
074457187
นางรัชนีกร บุณยเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813689995
074457187
นางฉวีวรรณ ธรดุษฎี
ครู ชำนาญการ
0897368886
074457187
นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896574583
074457187
นางอุบลรัตน์ อุ่ยสกุล
ครู ชำนาญการ
0818985394
074457187
นางละมุน ทองวิเศษ
ครู ชำนาญการ
0875703242
074457187
นางถวิล วรรณธิวา
ครู ชำนาญการ
0822634328
074457187
นางสุภาพ พุฒชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0808718314
074457187
นายไพโรจน์ นวลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812771340
074457187
นายวิชา ณ สงขลา
ครู ชำนาญการ
0872966982
074457187
นางกนกวรรณ เหมมัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813688755
074457187
นางจงจิตร์ กาญจนเทพ
ครู ชำนาญการ
087626345
074457187
นางจารีย์ ทองคโชค
ครู ชำนาญการ
0810947978
074457187
นางประภัสสร สทิสินทร์
ครู
089 8398093
074457187

นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินพิชัย
นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินพิชัย

นายไพโรจน์ นวลบุญ
นางกนกวรรณ เหมมัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

67
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเนินพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 074457187 อีเมล์: otaweechan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: orasa bouchuen โทรศัพท์: 0849966360 อีเมล์: otaweechan@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ