โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
074256117
นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
074256117
นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางสุรีพร ชิตมณี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู ชำนาญการ
074256117
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา
ครู
074256117
นางอุไร สันหมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นายดำรง สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
ครูผู้ช่วย
074256117
นางศิริยา นาฑี
ครู
074256117
นางซารียา จิสวัสดิ์
ครู
074256117
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู
074256117
นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
074256117
นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู
074256117
นางเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
074256117
นางอุชญา สังแสตมป์
ครู
074256117
นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์
ครูผู้ช่วย
074256117
นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวนงพร สว่างศรี
ครู
074256117
นางจิราตรี บุญยอด
ครู
074256117
นางมณฑา สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวเยาวพา ถาวระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางชุติมา มั่งทองคำ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู ชำนาญการ
074256117
นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู ชำนาญการ
074256117
นายประจักร ขุนเพชร
อื่นๆ
074256117
นางอรนุช บุญสนิท
ครู ชำนาญการ
074256117
นายทศพร ชิตมณี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู
074256117
นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางยาวี เฉิดฉิ้ม
ครู
074256117
นายวุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์
ครู
074256117
นางสาวชุติมา มากสอน
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นายแดนนี่ลิโต คาร์โรด ควนโต
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นางสาวเอว่า สาภูเอ
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นางสาวจุรีพร ขวัญปาน
ครูธุรการ
074256117
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู ชำนาญการ
074256117
นายประจิตร สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
074256117
นายทวี นาคะวิโรจน์
ครู ชำนาญการ
074256117
นายรอหมาด หมันดี
ครู
074256117
นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นายอธิศ เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ครู ชำนาญการ
074256117
นางจินตนา สุขอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางวรรณา สุธารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางประคอง ประดับจันทร์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวจรรยา แก้วหนู
เจ้าพนักงานธุรการ
074256117
นางติ้น ศรีทัยแก้ว
พนักงานบริการ
074256117
นายอังกูร ขุนเพชร
อื่นๆ
074256117
นางสาวชีพ ชุมเพชร์
พนักงานบริการ
074256117
นายศักดิ์สยาม มากแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
074256117
นายอำนวย หนูรัตน์แก้ว
ยาม
074256117
นางสาวจิราวรรณ โสพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
074256117
นางจินตนา สีบัว
พนักงานบริการ
074256117
นางสวาท กระจายศรี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู ชำนาญการ
074256117
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
ครู ชำนาญการ
074256117
นายกันตพงษ์ สีบัว
ครู ชำนาญการ
074256117
นายอำนวย เพชรนุ่ม
ครู
074256117
นายยงยุทธ์ คงแก้ว
ครู ชำนาญการ
074256117
นายพนมยงค์ นวลพรหม
ครู ชำนาญการ
074256117
นายสายัณห์ รักชุม
ครู ชำนาญการ
074256117
นางพวงเกสร ณ รังษี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครู
074256117
นายสมชาย บุญแก้ว
ครูผู้ช่วย
074256117
นายนวฤทธิ์ ศรีสุข
ครูผู้ช่วย
074256117
นางสาวปิตุพร ธรรมโร
ครู
074256117
นางลภัสรดา พฤกษพงศ์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวอุลัยพร ปล้องใหม่
ครูผู้ช่วย
074256117
นายนุกุล ปาวิชัย
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นางสาวชนากานต์ ไชยานุกูล
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นางสาวแนนนี่ ลาบซ่าโน
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางนิภา บุญทอง
ครู ชำนาญการ
074256117
นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู
074256117
นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ครู
074256117

นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

นางสุรีพร ชิตมณี
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,169
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074256117 อีเมล์: siriwanwari2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขนิษฐา บุญเตโช โทรศัพท์: 087-2757268 อีเมล์: ommy2527@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]