โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-4636299
074256117
นางประคอง ประดับจันทร์
ครู ชำนาญการ
084-8552234
074256117
นายอุดม หมัดอาด้ำ
ครู ชำนาญการ
086-2870583
074256117
นายดำรง สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4330488
074256117
นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4332938
074256117
นางสุรีพร ชิตมณี
ครู
089-9706735
074256117
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
081-7665154
074256117
นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู ชำนาญการ
084-7506807
074256117
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
081-2942191
074256117
นางศรีวรรณ คูนิอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
081-9596240
074256117
นางสาววีนัส พีพะระพรรณ
ครู ชำนาญการ
087-2921370
074256117
นางสาวนงพร สว่างศรี
ครู
081-9599745
074256117
นางจิราตรี บุญยอด
ครู
081-0868097
074256117
นางปณํตษวัลย์ บุญขวัญ
ครู ชำนาญการ
081-7666095
074256117
นางรสสุคนธ์ ฤทธิ์ช่วย
ครู ชำนาญการ
087-9955253
074256117
นางมณฑา สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
086-9653469
074256117
นางสาวเยาวพา ถาวระ
ครู ชำนาญการ
089-9806013
074256117
นางชุติมา มั่งทองคำ
ครู ชำนาญการ
080-4665781
074256117
นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู ชำนาญการ
081-5408113
074256117
นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู ชำนาญการ
086-2906988
074256117
นางอรนุช บุญสนิท
ครู

074256117
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
081-15414478
074256117
นายทศพร ชิตมณี
ครู
085-6717946
074256117
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู ชำนาญการ
081-0644789
074256117
นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู
087-7966037
074256117
นางสาวจาริณี เนียมเกต
ครู
084-4439101
074256117
นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์
ครู ชำนาญการ
087-8361274
074256117
นางยาวี เฉิดฉิ้ม
ครู
086-9555010
074256117
นางสาวสุนิษา กัณฑ์แก้ว
ครู
881-9576185
074256117
นางสมใจ สินสโมสร
ครู ชำนาญการ
090-4813197
074256117
นายวุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์
ครู
087-2959524
074256117
นายทรงยศ เพชรกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
089-2937310
074256117
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู
082-8036355
074256117
นายประจิตร สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
088-784-3629
074256117
นายทวี นาคะวิโรจน์
ครู ชำนาญการ
084-1964857
074256117
นายรอหมาด หมันดี
ครู
088-8305661
074256117
นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-2759421
074256117
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-5533908
074256117
นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู ชำนาญการ
081-8977651
074256117
นายอธิศ เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
086-2869966
074256117
นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ครู ชำนาญการ
081-7981526
074256117
นางจินตนา สุขอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-0692886
074256117
นางวรรณา สุธารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2868841
074256117
นางสวาท กระจายศรี
ครู ชำนาญการ
086-284249
074256117
นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู ชำนาญการ
080-3957923
074256117
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
ครู ชำนาญการ
082-2682282
074256117
นายกันตพงษ์ สีบัว
ครู ชำนาญการ
083-6581981
074256117
นายอำนวย เพชรนุ่ม
ครู
089-5986106
074256117
นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท์
ครู
083-6439342
074256117
นายยงยุทธ์ คงแก้ว
ครู ชำนาญการ
084-1974062
074256117
นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย
080-5237674
074256117
นายพนมยงค์ นวลพรหม
ครู ชำนาญการ
081-9689460
074256117
นายสายัณห์ รักชุม
ครู ชำนาญการ
087-4764577
074256117
นางพวงเกสร ณ รังษี
ครู ชำนาญการ
089-4657760
074256117
นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-2909170
074256117
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครู
089-7301826
074256117
นางสาวปิตุพร ธรรมโร
ครู
084-6324018
074256117
นางลภัสรดา พฤกษพงศ์
ครูผู้ช่วย
083-7004438
074256117
นายศรายุ เหมแก้ว
ครูผู้ช่วย
084-1973147
074256117
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู
087-2757268
074256117
นายนุกุล ปาวิชัย
ครู (อัตราจ้าง)
085-0388963
074256117
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-4622515
074256117
นางสาวปัทมา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
0909561542
074256117
นางนิภา บุญทอง
ครู ชำนาญการ
087-2983742
074256117
นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู ชำนาญการ
074-388578
074256117
นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู
086-7461834
074256117
นางฤทัยวรรณ คั่นฉ้อง
ครู
084-3127478
074256117

นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นางศรีวรรณ คูนิอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นายทรงยศ เพชรกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

นายประจิตร สุวรรณรัตน์
นางพวงเกสร ณ รังษี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074256117 อีเมล์: siriwanwari2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขนิษฐา บุญเตโช โทรศัพท์: 087-2757268 อีเมล์: ommy2527@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ