โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นายธวัชชัย ซ้ายศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074256117
นางสาวศุกภัสสร คงเพ็ชร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นายNEIL IAN MIRANDA
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสาวชุติมา มากสอน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นายนุกุล ปาวิชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074256117
นางสาวชนากานต์ ไชยานุกูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสาวแนนนี่ ลาบซ่าโน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสาวเอว่า สาภูเอ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นายอำนวย หนูรัตน์แก้ว
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางติ้น ศรีทัยแก้ว
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางสาวชีพ ชุมเพชร์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางจินตนา สีบัว
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นายประจักร ขุนเพชร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นายอังกูร ขุนเพชร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางอุไร สันหมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074256117
นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074256117
นางจินตนา สุขอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางวรรณา สุธารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางสาวเยาวพา ถาวระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นายดำรง สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นางสิริกานต์ สุขธรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074256117
นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสุมลฑา ศรีสัยยาสน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางอรนุช บุญสนิท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074256117
นายประจิตร สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074256117
นางมณฑา สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสวาท กระจายศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นายทวี นาคะวิโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074256117
นางพวงเกสร ณ รังษี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นายอธิศ เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางนิภา บุญทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074256117
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นายสายัณห์ รักชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074256117
นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางประคอง ประดับจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074256117
นายกันตพงษ์ สีบัว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางวีนัส ฆังคะมะโน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นางสุรีพร ชิตมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นายพนมยงค์ นวลพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางลภัสรดา พฤกษพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074256117
นางรัตนา แก้วประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสาวนงพร สว่างศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางยาวี เฉิดฉิ้ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางศิริยา นาฑี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074256117
นางสาวปิตุพร ธรรมโร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074256117
นายอำนวย เพชรนุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางจิราตรี บุญยอด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นายรอหมาด หมันดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074256117
นางซารียา จิสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นายเชิดศักดิ์ อ่อนรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074256117
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นางสาวนันทินี เครือจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074256117
นางอุชญา สังแสตมป์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นายสมชาย บุญแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074256117
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นายนวฤทธิ์ ศรีสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074256117
นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางสาวสรารัตน์ อิทรสุวรรณื
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074256117
นายธีรภัทร ไกรแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074256117
นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางสาวอุลัยพร ปล้องใหม่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074256117
นางสาวกุญลดา จันทร์สว่าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นางเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074256117
นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074256117
นายศักดิ์สยาม มากแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางสาวจรรยา แก้วหนู
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางสาวจิราวรรณ โสพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117
นางสาวจุรีพร ขวัญปาน
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074256117

นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,132
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074256117 อีเมล์: siriwanwari2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขนิษฐา บุญเตโช โทรศัพท์: 087-2757268 อีเมล์: ommy2527@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]