โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัช ทองแกมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางประคอง ประดับจันทร์
ครู ชำนาญการ
074256117
นายอุดม หมัดอาด้ำ
ครู ชำนาญการ
074256117
นายดำรง สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางสุรีพร ชิตมณี
ครู
074256117
นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางกัลยารัตน์ อิสระทะ
ครู ชำนาญการ
074256117
นายเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
ครู
074256117
นางสาววีนัส พีพะระพรรณ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวนงพร สว่างศรี
ครู
074256117
นางจิราตรี บุญยอด
ครู
074256117
นางปณํตษวัลย์ บุญขวัญ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางรสสุคนธ์ ฤทธิ์ช่วย
ครู ชำนาญการ
074256117
นางมณฑา สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวเยาวพา ถาวระ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางชุติมา มั่งทองคำ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางศุลีมาศ บุญชัด
ครู ชำนาญการ
074256117
นางกัลยา เรืองณรงค์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางอรนุช บุญสนิท
ครู
074256117
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
074256117
นายทศพร ชิตมณี
ครู
074256117
นางสาวสุวิมล ยีหมัดอาหลี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวรัตน์ตยา พิบูลย์ผล
ครู
074256117
นางสาวจาริณี เนียมเกต
ครู
074256117
นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์
ครู ชำนาญการ
074256117
นางยาวี เฉิดฉิ้ม
ครู
074256117
นางสาวสุนิษา กัณฑ์แก้ว
ครู
074256117
นางสมใจ สินสโมสร
ครู ชำนาญการ
074256117
นายวุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์
ครู
074256117
นายทรงยศ เพชรกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
074256117
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว
ครู
074256117
นายประจิตร สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
074256117
นายทวี นาคะวิโรจน์
ครู ชำนาญการ
074256117
นายรอหมาด หมันดี
ครู
074256117
นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางลดาวัลย์ มะเดื่อ
ครู ชำนาญการ
074256117
นายอธิศ เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวโศภิษฐา คงชื่น
ครู ชำนาญการ
074256117
นางจินตนา สุขอ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางวรรณา สุธารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางสวาท กระจายศรี
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวมูหนะ หล้าหลี
ครู ชำนาญการ
074256117
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
ครู ชำนาญการ
074256117
นายกันตพงษ์ สีบัว
ครู ชำนาญการ
074256117
นายอำนวย เพชรนุ่ม
ครู
074256117
นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท์
ครู
074256117
นายยงยุทธ์ คงแก้ว
ครู ชำนาญการ
074256117
นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย
074256117
นายพนมยงค์ นวลพรหม
ครู ชำนาญการ
074256117
นายสายัณห์ รักชุม
ครู ชำนาญการ
074256117
นางพวงเกสร ณ รังษี
ครู ชำนาญการ
074256117
นายทวีพงษ์ แซ่ตั้ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
074256117
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์
ครู
074256117
นางสาวปิตุพร ธรรมโร
ครู
074256117
นางลภัสรดา พฤกษพงศ์
ครูผู้ช่วย
074256117
นายศรายุ เหมแก้ว
ครูผู้ช่วย
074256117
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
ครู
074256117
นายนุกุล ปาวิชัย
ครู (อัตราจ้าง)
074256117
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
074256117
นางสาวปัทมา สุวรรณโณ
ครู ชำนาญการ
074256117
นางนิภา บุญทอง
ครู ชำนาญการ
074256117
นางณวลน้อย บัวเงิน
ครู ชำนาญการ
074256117
นางสาวพาฝัน บูรณธรรม
ครู
074256117
นางฤทัยวรรณ คั่นฉ้อง
ครู
074256117

นายวิรัช ทองแกมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
นายทรงยศ เพชรกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

นางศุลีมาศ บุญชัด
นางปณํตษวัลย์ บุญขวัญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โทรศัพท์: 074256117 อีเมล์: siriwanwari2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขนิษฐา บุญเตโช โทรศัพท์: 087-2757268 อีเมล์: ommy2527@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ