เอกสารกลุ่มบริหารงาน
Fanpage Facebook
รูปกิจกรรม
ปฏิทิน
งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 7421 9200-1
นางสาวปราณี สินเสน่ห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 7421 9200-1
นางบังอร เพ็งรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 7421 9200-1
นายวัฒนา ผลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 7421 9200-1
นางนิตยา ผลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0 7421 9200-1
นายสุริยัน ทรัพย์เลิศทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 7421 9200-1
นางสุกัญญา สาครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 7421 9200-1
นางสาวรัชนี ขันทกะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 7421 9200-1
นางสาวแพว ชัยกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นายณรงค์ศักดิ์ สาครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 7421 9200-1
นางเสาวภา สินยัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 7421 9200-1
นายประวิทย์ หีมอะดัม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 7421 9200-1
นางจินตนา สุวรรณสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 7421 9200-1
นางปนัดดา พอดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 7421 9200-1
นางอำนวย สายพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 7421 9200-1
นายอนุกูล สายพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางปรียา หนูดาษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 7421 9200-1
นายสมบูรณ์ หนูเกลี้ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางจรัสศรี จันทรทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 7421 9200-1
นายมนิตย์ สินยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 7421 9200-1
นางอรวรรณ สะตะพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 7421 9200-1
นายนิกร ผลชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 7421 9200-1
นางอาจินต์ บุญสร้าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางศรีประภา ขุ้มทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางจงดี ไทยตรง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 7421 9200-1
นางสาววิลาวัลย์ แก้วสิ้นสุด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 7421 9200-1
นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางกฤษณา ทรัพย์ศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 7421 9200-1
นางยุพา รอดอยู่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 7421 9200-1
นางสาวปริณาห์ แก้วฉิมพลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางบุญศรี บุญสกัณฑ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 7421 9200-1
นางสาวรศนา กิตติวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 7421 9200-1
นางชนกพร เชื้อช่วยชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 7421 9200-1
นายจีรวัฒน์ สังข์สินชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 7421 9200-1
นางธันย์ชนก อุไรวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 7421 9200-1

นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางจรัสศรี จันทรทอง
นายนิกร ผลชนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,546
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]