โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897241216
075572057-60
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0840630204
075572057-60
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0878895996
075572057-60
นางศิริวรรณ ปสันตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819682920
075572057-60
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0843552394
075572057-60
นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น
ครู ชำนาญการ
0812722476
075572057-60
นางวรรณชาติ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
0895907599
075572057-60
นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
0858741822
075572057-60
นายสมบูรณ์ พลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0875649519
075572057-60
นายรังสรรค์ เบญจกุล
ครู ชำนาญการ
0840600344
075572057-60
นายสมทบ ช่วยเรือง
ครู ชำนาญการ
0872677107
075572057-60
นางบุปผา บุญมี
ครู ชำนาญการ
0833927026
075572057-60
นางสาววริฎฐา รักหอม
ครู
0899787843
075572057-60
นายสัมฤทธิ์ สิทธิสุข
ครู ชำนาญการ
0897261200
075572057-60
นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา
ครู
0869452328
075572057-60
นางยินดี ขวัญนิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897286549
075572057-60
นายสุวิทย์ ดาวังปา
ครู ชำนาญการ
0856645940
075572057-60
นายจิรเดช ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการ
0913253281
075572057-60
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
0884884288
075572057-60
นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0818942703
075572057-60
นายพุธินันท์ รัตคาม
ครู
0866944603
075572057-60
นางยุดี กิตติวรพัฒน์
ครู ชำนาญการ
0867406678
075572057-60
นางสาววิชชุดา ถาวรพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
0862682512
075572057-60
นางธันยพัชร์ ทยานศิลป์
ครู ชำนาญการ
0810913659
075572057-60
นางสุมิตรา สินไชย
ครู ชำนาญการ
0867451753
075572057-60
นางธิดา ศรีวราพันธุ์
ครู ชำนาญการ
0862724077
075572057-60
นายสุวรรณ เอี้ยวเหล็ก
ครู ชำนาญการ
0888283790
075572057-60
นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์
ครู
0911613341
075572057-60
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล
ครู ชำนาญการ
0815416318
075572057-60
นายอานนท์ มากสุข
ครู ชำนาญการ
0848473053
075572057-60
นางอิงอร รักษ์ขาว
ครู ชำนาญการ
0835080399
075572057-60
นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง
ครู ชำนาญการ
082-5399144
075572057-60
นางดารารัตน์ พงศ์เกื้อ
ครู ชำนาญการ
0853634843
075572057-60
นายสุริวงค์ ลุ้งกี่
ครู ชำนาญการ
0872318827
075572057-60
นางสาววันดี แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
0866879463
075572057-60
นางพรลดา แก้วพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0898163379
075572057-60
นางอรพิน อักษเรศ
ครู ชำนาญการ
0892870447
075572057-60
นายพิชาญ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817286865
075572057-60
นายจิรศักดิ์ ชัยเพชร
ครู ชำนาญการ
0873895892
075572057-60
นายศักย์สรณ์ วรรญรัศมี
ครู ชำนาญการ
0819783795
075572057-60
นายสมโชค ศรีพล
ครู ชำนาญการ
0838430669
075572057-60
นายยุทธชัย แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
0812712287
075572057-60
นายพนม คงเมือง
ครู ชำนาญการ
0866948982
075572057-60
นางชนิศา ห่วงจริง
ครู ชำนาญการ
0819211986
075572057-60
นายสถาพร เพ่งพิศ
ครู ชำนาญการ
0805227211
075572057-60
นายวีระศักดิ์ ยุ้งเกี้ยว
ครู ชำนาญการ
0840628244
075572057-60
นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831070430
075572057-60
นางสาวพรทิพา ภูเก็ตรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841899304
075572057-60
นางเมทินี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0819393902
075572057-60
นางยุวดี ฮั่นภักดีกุล
ครู ชำนาญการ
0841922023
075572057-60
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812718861
075572057-60
นางศรุตา ช่วยดู
ครู ชำนาญการ
0865946863
075572057-60
นายประจันทร์ หว่างสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0904781690
075572057-60
นายประเสริฐ แย้มวงศ์
ครู ชำนาญการ
0869404284
075572057-60
นายประภาส มุกดารักษ์
ครู ชำนาญการ
0847465114
075572057-60
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
ครู
0894628845
075572057-60
นางสาวอิฎฐิรา ทรงกิติพิศาล
ครู
0846637063
075572057-60
นางรุ่งทิวา เชียงสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816919503
075572057-60
นางสาวยุพา แก้วหนูนวล
ครู ชำนาญการ
0884891667
075572057-60
นายวีรยุทธ เหล็มปาน
ครู
0862941591
075572057-60
นางอัจฉรีย์ สามห้วย
ครู ชำนาญการ
0874703403
075572057-60
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ครู
0846310370
075572057-60
นางสาวจิราพร ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
0815414414
075572057-60
นางสาวิตรี ด้วงสุข
ครู
0899706562
075572057-60
นายทรงกลด หุ้นเหี้ยง
ครู ชำนาญการ
0869010065
075572057-60
นางประไพพรรณ ยกส้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866899538
075572057-60
นางสาวปัทมา เสรีรักษ์
ครู ชำนาญการ
0822826917
075572057-60
นายสมคิด ปานทน
ครู ชำนาญการ
0887610622
075572057-60
นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้
ครู ชำนาญการ
0878827643
075572057-60
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835924149
075572057-60
นางยุพิน ลักษณะพริ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878869863
075572057-60
นางอัชนี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0818068163
075572057-60
นางสุวรรณา เกียรติเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894735316
075572057-60
นางนิภาพร นิสยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894609302
075572057-60
นางกฤษณา แสนเกื้อ
ครู ชำนาญการ
0867436468
075572057-60
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง
ครู ชำนาญการ
0842467599
075572057-60
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ครู ชำนาญการ
0896490816
075572057-60
นางสาวธรรมชาติ สุขมาก
ครู ชำนาญการ
0830938747
075572057-60
นางปิยธิดา ปินตาแก้ว
ครูผู้ช่วย
0844654685
075572057-60
นางเรณู ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858989446
075572057-60
นางประคิ่น ศรีคง
นักการภารโรง
0810824076
075572057-60
นายสวัสดิ์ สัญวงค์
นักการภารโรง
0895879356
075572057-60
นายวิชาญ เจริญชล
นักการภารโรง
0810964007
075572057-60
นายทนง สีหนู
นักการภารโรง
0824214521
075572057-60
นายสุนทร หนูแก้ว
นักการภารโรง
0895900541
075572057-60
นางสาวกนกวรรณ ทองแจ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
0856703981
075572057-60
นางสาวจริยา ชายทุ่ย
ครู (อัตราจ้าง)
0898746834
075572057-60
นายปริญญา แก่นเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
0878895291
075572057-60
นายประวิทย์ หนูสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
0800354685
075572057-60
นางสาวจิราวรรณ รักษา
ครู (อัตราจ้าง)
0846299298
075572057-60
นายศุภฤกษ์ จันทวี
ครู (อัตราจ้าง)
0911563887
075572057-60
นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
0808684957
075572057-60
นางสาวเสวณิต ซินมุข
ครู (อัตราจ้าง)
0846296688
075572057-60
นางสาววีรยา รอยตระกูล
ครู (อัตราจ้าง)
0849934950
075572057-60
นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร
ครู (อัตราจ้าง)
0814077255
075572057-60
นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครู (อัตราจ้าง)
0841843716
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
อื่นๆ
0872749218
075572057-60
นางสาวสุนา ลั่นสิน
ครู (อัตราจ้าง)
0894693928
075572057-60
นางสาวสุมณฑา ส่งช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0815350929
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0892177967
075572057-60
นางสาวทักษิณา ชัณวิจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0845814762
075572057-60
นายกิตติ ชัยเกิด
พนักงานบริการ
0813970291
075572057-60
นางวิจิตรา เลื่อนแป้น
ครูธุรการ
0817371600
075572057-60
นางสาววิภารัตน์ น้อยหล่อ
พยาบาล
0805358057
075572057-60
นางสาวจารุวรรณ จิตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0831722242
075572057-60
นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0807088353
075572057-60
นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0836438541
075572057-60
นางสาวกันจุรี ขาวบาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
085069323
075572057-60
นางสาวใจวดี พรมเพชร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0831741972
075572057-60
นางสุดใจ เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
0859593198
075572057-60
นางสาวสุกัญญา แก้วเมืองกุล
แม่บ้าน
0836335065
075572057-60
นายวิเชษฐ์ เจริญชล
นักการภารโรง
0810904981
075572057-60
นายประกอบ ชัยรักษ์
ยาม
0835280579
075572057-60
นายวัชระ ศรีขำ
นักการภารโรง
0835041230
075572057-60
นายจีราวัฒน์ เงาแก้ว
นักการภารโรง
0833965037
075572057-60
นางวัชรี เรืองโรจน์
แม่บ้าน
0828010905
075572057-60
นางสาวสุมลฑา ขำณรงค์
แม่บ้าน
0831064867
075572057-60
นางวารุณี เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
0806496625
075572057-60
นายดรัณภพ สัญกูล
นักการภารโรง
0858832985
075572057-60
นายวิเชียร เจริญชล
นักการภารโรง
0874184769
075572057-60
นายฌานวัฒน์ ฉิมพลี
นักการภารโรง
0835916783
075572057-60
นางสาวลำดับ ทองเสน่ห์
แม่บ้าน
0858832985
075572057-60
นางพยอม ธัญรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899294908
075572057-60
นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น
ครู ชำนาญการ
0915245239
075572057-60
นายสุวิทย์ แสงรัตน์
ครู ชำนาญการ
0816930796
075572057-60
นางวิไล ดำจุติ
ครู ชำนาญการ
0841888890
075572057-60
นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0817282124
075572057-60
นางสุรกิจ พรมยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811576592
075572057-60
นางสาววณิชยา เพ็งเซ่ง
ครู
0846944442
075572057-60
นางอุมาพร ทิพย์มนตรี
ครูผู้ช่วย
0894694722
075572057-60
นายอานนท์ คงแก้ว
นักการภารโรง
0908721069
075572057-60
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม
ครู ชำนาญการ
0866903274
075572057-60
นายสมพร สงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865944343
075572057-60
นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
0867423026
075572057-60
นายสมบัติ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0810828183
075572057-60
นายสมศักดิ์ พลอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869402168
075572057-60
นายคำนึง ปราบสงคราม
ครู ชำนาญการ
0854174741
075572057-60
นางนิดา จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการ
0862731618
075572057-60
นางสุวิมล ศรีทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
0814786387
075572057-60
นางสาวธัญญชล บุญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819796926
075572057-60
นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์
ครู ชำนาญการ
0810814695
075572057-60
นายกวีกร รักษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894735577
075572057-60
นางธนวรรณ สุวิชาวรานนท์
ครู ชำนาญการ
0874730150
075572057-60
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
ครู
0810850684
075572057-60
นางสาววิไล พงศ์ภัทรกิจ
ครู ชำนาญการ
0878953906
075572057-60
นายศรชัย ไกรปราบ
ครูผู้ช่วย
0862708602
075572057-60
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878953250
075572057-60
นายประสิทธิ์ สัตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898747026
075572057-60
นางรัชนีวรรณ พิริยะสุนทรกุล
ครู ชำนาญการ
0848448604
075572057-60
นายธีระ บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0810809177
075572057-60
นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
0894755723
075572057-60
นายกิตติพงศ์ ตรัคธนสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892911088
075572057-60
นางอุดมพร มะนะโส
ครู
0831741435
075572057-60
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
0857831975
075572057-60
นางนิตยา ทองดียิ่ง
ครู ชำนาญการ
0835237100
075572057-60
นางเพลินทิพย์ สงขาว
ครู ชำนาญการ
0810783404
075572057-60
นางวรรณี ด้วงนุ้ย
ครู
0862723936
075572057-60
นายธีรติ ล่วนเส้ง
ครู
0862660280
075572057-60
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
0857831975
075572057-60
นายชลอ พลรัตน์
ครู ชำนาญการ
0862696941
075572057-60

นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางศิริวรรณ ปสันตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ

นางสุมิตรา สินไชย
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

78
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075572057-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา โทรศัพท์: 0869452328 อีเมล์: nongluk_chooyoungduangyotha@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ