โรงเรียนวิเชียรมาตุ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางอัมพร สงวนศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางวรรณชาติ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายรังสรรค์ เบญจกุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมทบ ช่วยเรือง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางบุปผา บุญมี
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาววริฎฐา รักหอม
ครู
075572057-60
นายสัมฤทธิ์ สิทธิสุข
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา
ครู
075572057-60
นางยินดี ขวัญนิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายจิรเดช ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ครู
075572057-60
นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายพุธินันท์ รัตคาม
ครู
075572057-60
นางยุดี กิตติวรพัฒน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาววิชชุดา ถาวรพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางธันยพัชร์ ทยานศิลป์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสุมิตรา สินไชย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางธิดา ศรีวราพันธุ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสุวรรณ เอี้ยวเหล็ก
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์
ครู
075572057-60
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายอานนท์ มากสุข
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางอิงอร รักษ์ขาว
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางดารารัตน์ พงศ์เกื้อ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสุริวงค์ ลุ้งกี่
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางวันดี แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางพรลดา แก้วพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางอรพิน อักษเรศ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายพิชาญ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายจิรศักดิ์ ชัยเพชร
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายศักย์สรณ์ วรรญรัศมี
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมโชค ศรีพล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายยุทธชัย แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายพนม คงเมือง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสถาพร เพ่งพิศ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายวีระศักดิ์ ยุ้งเกี้ยว
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางเมทินี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางยุวดี ฮั่นภักดีกุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางศรุตา ช่วยดู
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายประจันทร์ หว่างสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายประเสริฐ แย้มวงค์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายประภาส มุกดารักษ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
ครู
075572057-60
นางรุ่งทิวา เชียงสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวยุพา แก้วหนูนวล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายวีรยุทธ เหล็มปาน
ครู
075572057-60
นางอัจฉรีย์ สามห้วย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ครู
075572057-60
นางสาวจิราพร ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวิตรี ด้วงสุข
ครู
075572057-60
นายทรงกลด หุ้นเหี้ยง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมคิด ปานทน
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสุวรรณา เกียรติเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางกฤษณา แสนเกื้อ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวธรรมชาติ สุขมาก
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางปิยธิดา ปินตาแก้ว
ครู
075572057-60
นางเรณู ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายวิชาญ เจริญชล
นักการภารโรง
075572057-60
นายทนง สีหนู
นักการภารโรง
075572057-60
นายสุนทร หนูแก้ว
นักการภารโรง
075572057-60
นางสาวจริยา ชายทุ่ย
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นายปริญญา แก่นเมือง
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นายประวิทย์ หนูสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
075572057-60
นางสาวจิราวรรณ รักษา
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางณัชชา จันทร์น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวสุนา ลั่นสิน
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาวทักษิณา ชัณวิจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นายกิตติ ชัยเกิด
พนักงานบริการ
075572057-60
นางวิจิตรา เลื่อนแป้น
ครูธุรการ
075572057-60
นางสาววิภารัตน์ น้อยหล่อ
พยาบาล
075572057-60
นางสาวจารุวรรณ จิตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวกันจุรี ขาวบาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาวใจวดี พรมเพชร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสุดใจ เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
075572057-60
นางสาวสุกัญญา แก้วเมืองกุล
แม่บ้าน
075572057-60
นายวิเชษฐ์ เจริญชล
นักการภารโรง
075572057-60
นายประกอบ ชัยรักษ์
ยาม
075572057-60
นายวัชระ ศรีขำ
นักการภารโรง
075572057-60
นายจีราวัฒน์ เงาแก้ว
นักการภารโรง
075572057-60
นางวัชรี เรืองโรจน์
แม่บ้าน
075572057-60
นางสาวสุมลฑา ขำณรงค์
แม่บ้าน
075572057-60
นางวารุณี เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
075572057-60
นายดรัณภพ สัญกูล
นักการภารโรง
075572057-60
นายวิเชียร เจริญชล
นักการภารโรง
075572057-60
นางสาวลำดับ ทองเสน่ห์
แม่บ้าน
075572057-60
นายธวัชชัย ศรีไทย
ครู
075572057-60
นายปิยะ คล้ายบุตร
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมศักดิ์ พลอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายประยุทธ เชาว์เสฏฐกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางจุไรรัตน์ บุญวิชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางประกอบกิจ แหลมม่วง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายประพันธ์ แหลมม่วง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางธัญชนก จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายกวีกร รักษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายชลอ พลรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางอัมไพ รอกรัตน์
ครู
075572057-60
นางสาวอรอนงค์ พุฒนวล
ครู
075572057-60
นางวนิดา รอดสุด
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางสาวจีรวรรณ พิชัยรัตน์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางสาวดารารัตน์ ศรีณวัฒน์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางยุวเยาว์ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางเพ็ญนภา ไกรนรา
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวระวีวรรณ รามแก้ว
อื่นๆ
075572057-60
นางสาวผ่องพรรณ เที่ยงธรรม
อื่นๆ
075572057-60
นางสาวรจนา เอ็มเล่ง
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวแก้วตา ภูมาวงศ์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นายฌานวัฒน์ ฉิมพลี
นักการภารโรง
075572057-60
นายลลิต ย๋องชา
อื่นๆ
075572057-60
นางพยอม ธัญรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสุวิทย์ แสงรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางวิไล ดำจุติ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสุรกิจ พรมยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายเอกรัตน์ สีนา
ครู
075572057-60
นางลัดดาวัลย์ สิกขาจารย์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางวณิชยา วรานันตกุล
ครู
075572057-60
นางอุมาพร ทิพย์มนตรี
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางสาวสุพรทิพย์ ชัยวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
075572057-60
นายวราวุฒิ อนุการ
075572057-60
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมพร สงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายสมบัติ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายคำนึง ปราบสงคราม
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางนิดา จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสุวิมล ศรีทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวธัญญชล บุญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
ครู
075572057-60
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายประสิทธิ์ สัตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางรัชนีวรรณ พิริยะสุนทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายธีระ บุญชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายกิตติพงศ์ ตรัคธนสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางอุดมพร มะนะโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางนิตยา ทองดียิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางเพลินทิพย์ สงขาว
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางวรรณี ด้วงนุ้ย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายธีรติ ล่วนเส้ง
ครู ชำนาญการ
075572057-60

นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางอัมพร สงวนศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ

นางยุวเยาว์ ฉิมพาลี
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ โทรศัพท์: 075572057-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา โทรศัพท์: 0869452328 อีเมล์: nongluk_chooyoungduangyotha@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ