โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897241216
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0840630204
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0878895996
นางศิริวรรณ ปสันตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819682920
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0843552394
นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น
ครู ชำนาญการ
0812722476
นางวรรณชาติ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
0895907599
นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
0858741822
นายสมบูรณ์ พลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0875649519
นายรังสรรค์ เบญจกุล
ครู ชำนาญการ
0840600344
นายสมทบ ช่วยเรือง
ครู ชำนาญการ
0872677107
นางบุปผา บุญมี
ครู ชำนาญการ
0833927026
นางสาววริฎฐา รักหอม
ครู
0899787843
นายสัมฤทธิ์ สิทธิสุข
ครู ชำนาญการ
0897261200
นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา
ครูผู้ช่วย
0869452328
นางยินดี ขวัญนิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897286549
นายสุวิทย์ ดาวังปา
ครู ชำนาญการ
0856645940
นายจิรเดช ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการ
0913253281
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
0884884288
นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0818942703
นายพุธินันท์ รัตคาม
ครู
0866944603
นางยุดี กิตติวรพัฒน์
ครู ชำนาญการ
0867406678
นางสาววิชชุดา ถาวรพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
0862682512
นางธันยพัชร์ ทยานศิลป์
ครู ชำนาญการ
0810913659
นางสุมิตรา สินไชย
ครู ชำนาญการ
0867451753
นางธิดา ศรีวราพันธุ์
ครู ชำนาญการ
0862724077
นายสุวรรณ เอี้ยวเหล็ก
ครู ชำนาญการ
0888283790
นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์
ครู
0911613341
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล
ครู ชำนาญการ
0815416318
นายอานนท์ มากสุข
ครู ชำนาญการ
0848473053
นางอิงอร รักษ์ขาว
ครู ชำนาญการ
0835080399
นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง
ครู ชำนาญการ
082-5399144
นางดารารัตน์ พงศ์เกื้อ
ครู ชำนาญการ
0853634843
นายสุริวงค์ ลุ้งกี่
ครู ชำนาญการ
0872318827
นางสาววันดี แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
0866879463
นางพรลดา แก้วพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0898163379
นางอรพิน อักษเรศ
ครู ชำนาญการ
0892870447
นายพิชาญ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817286865
นายจิรศักดิ์ ชัยเพชร
ครู ชำนาญการ
0873895892
นายศักย์สรณ์ วรรญรัศมี
ครู ชำนาญการ
0819783795
นายสมโชค ศรีพล
ครู ชำนาญการ
0838430669
นายยุทธชัย แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
0812712287
นายพนม คงเมือง
ครู
0866948982
นางชนิศา ห่วงจริง
ครู ชำนาญการ
0819211986
นายสถาพร เพ่งพิศ
ครู ชำนาญการ
0805227211
นายวีระศักดิ์ ยุ้งเกี้ยว
ครู ชำนาญการ
0840628244
นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831070430
นางสาวพรทิพา ภูเก็ตรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841899304
นางเมทินี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0819393902
นางยุวดี ฮั่นภักดีกุล
ครู ชำนาญการ
0841922023
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812718861
นางศรุตา ช่วยดู
ครู ชำนาญการ
0865946863
นายประจันทร์ หว่างสกุล
ครู ชำนาญการ
0904781690
นายประเสริฐ แย้มวงศ์
ครู ชำนาญการ
0869404284
นายประภาส มุกดารักษ์
ครู ชำนาญการ
0847465114
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
ครู
0894628845
นางสาวอิฎฐิรา ทรงกิติพิศาล
ครู
0846637063
นางรุ่งทิวา เชียงสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816919503
นางสาวยุพา แก้วหนูนวล
ครู ชำนาญการ
0884891667
นายวีรยุทธ เหล็มปาน
ครู
0862941591
นางอัจฉรีย์ สามห้วย
ครู ชำนาญการ
0874703403
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ครู
0846310370
นางสาวจิราพร ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
0815414414
นางสาวสาวิตรี สมาธิ
ครู
0899706562
นายทรงกลด หุ้นเหี้ยง
ครู ชำนาญการ
0869010065
นางประไพพรรณ ยกส้าน
ครู ชำนาญการ
0866899538
นางสาวปัทมา เสรีรักษ์
ครู ชำนาญการ
0822826917
นายสมคิด ปานทน
ครู ชำนาญการ
0887610622
นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้
ครู ชำนาญการ
0878827643
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
ครู ชำนาญการ
0835924149
นางยุพิน ลักษณะพริ้ม
ครู ชำนาญการ
0878869863
นางอัชนี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0818068163
นางสุวรรณา เกียรติเมธา
ครู ชำนาญการ
0894735316
นางนิภาพร นิสยันต์
ครู ชำนาญการ
0894609302
นางกฤษณา แสนเกื้อ
ครู ชำนาญการ
0867436468
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง
ครู ชำนาญการ
0842467599
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ครู ชำนาญการ
0896490816
นางสาวธรรมชาติ สุขมาก
ครู ชำนาญการ
0830938747
นางปิยธิดา ปินตาแก้ว
ครูผู้ช่วย
0844654685
นางเรณู ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858989446
นางประคิ่น ศรีคง
นักการภารโรง
0810824076
นายสวัสดิ์ สัญวงค์
นักการภารโรง
0895879356
นายวิชาญ เจริญชล
นักการภารโรง
0810964007
นายทนง สีหนู
นักการภารโรง
0824214521
นายสุนทร หนูแก้ว
นักการภารโรง
0895900541
นางสาวกนกวรรณ ทองแจ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
0856703981
นางสาวจริยา ชายทุ่ย
ครู (อัตราจ้าง)
0898746834
นายปริญญา แก่นเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
0878895291
นายประวิทย์ หนูสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
0800354685
นางสาวจิราวรรณ รักษา
ครู (อัตราจ้าง)
0846299298
นายศุภฤกษ์ จันทวี
ครู (อัตราจ้าง)
0911563887
นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
0808684957
นางสาวเสวณิต ซินมุข
ครู (อัตราจ้าง)
0846296688
นางสาววีรยา รอยตระกูล
ครู (อัตราจ้าง)
0849934950
นายธเนศ สมาพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0884887765
นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร
ครู (อัตราจ้าง)
0814077255
นางสาวพัชรี รักสะอสด
ครู (อัตราจ้าง)
0866947503
นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครู (อัตราจ้าง)
0841843716
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
อื่นๆ
0872749218
นางสาวสุนา ลั่นสิน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0894693928
นางสาวสุมณฑา ส่งช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0815350929
นางสาวอุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0892177967
นางสาวทักษิณา ชัณวิจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0845814762
นายกิตติ ชัยเกิด
นักการภารโรง
0813970291
นางวิจิตรา เลื่อนแป้น
ครูธุรการ
0817371600
นางสาววิภารัตน์ น้อยหล่อ
พยาบาล
0805358057
นางสาวจารุวรรณ จิตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0831722242
นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0807088353
นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0836438541
นางสาวกันจุรี ขาวบาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
085069323
นางสาวใจวดี พรมเพชร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0831741972
นางสุดใจ เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
0859593198
นางสาวสุกัญญา แก้วเมืองกุล
แม่บ้าน
0836335065
นายวิเชษฐ์ เจริญชล
นักการภารโรง
0810904981
นายประกอบ ชัยรักษ์
ยาม
0835280579
นายวัชระ ศรีขำ
นักการภารโรง
0835041230
นายจีราวัฒน์ เงาแก้ว
นักการภารโรง
0833965037
นางวัชรี เรืองโรจน์
แม่บ้าน
0828010905
นางสาวสุมลฑา ขำณรงค์
แม่บ้าน
0831064867
นางวารุณี เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
0806496625
นายดรัณภพ สัญกูล
นักการภารโรง
0858832985
นายวิเชียร เจริญชล
นักการภารโรง
0874184769
นายฌานวัฒน์ ฉิมพลี
นักการภารโรง
0835916783
นางสาวลำดับ ทองเสน่ห์
อื่นๆ
0858832985
นางพยอม ธัญรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899294908
นางสาวอาภรณ์ เทพอักษร
ครู ชำนาญการ
0817887649
นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น
ครู ชำนาญการ
0915245239
นายสุวิทย์ แสงรัตน์
ครู ชำนาญการ
0816930796
นางวิไล ดำจุติ
ครู ชำนาญการ
0841888890
นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0817282124
นางสุรกิจ พรมยศ
ครู ชำนาญการ
0811576592
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม
ครู ชำนาญการ
0866903274
นายสมพร สงคราม
ครู ชำนาญการ
0865944343
นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
0867423026
นายสมบัติ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0810828183
นายสมศักดิ์ พลอินทร์
ครู ชำนาญการ
0869402168
นายคำนึง ปราบสงคราม
ครู ชำนาญการ
0854174741
นางนิดา จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการ
0862731618
นางสุวิมล ศรีทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
0814786387
นางสาวธัญญชล บุญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819796926
นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์
ครู ชำนาญการ
0810814695
นายกวีกร รักษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894735577
นางธนวรรณ สุวิชาวรานนท์
ครู ชำนาญการ
0874730150
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
ครู
0810850684
นางสาววิไล พงศ์ภัทรกิจ
ครู ชำนาญการ
0878953906
นายศรชัย ไกรปราบ
ครูผู้ช่วย
0862708602
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878953250
นายประสิทธิ์ สัตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898747026
นางรัชนีวรรณ สุนทรเต็ม
ครู ชำนาญการ
0848448604
นายธีระ บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0810809177
นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
0894755723
นายกิตติพงศ์ ตรัคธนสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892911088
นางอุดมพร มะนะโส
ครู
0831741435
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
0857831975
นางนิตยา ทองดียิ่ง
ครู ชำนาญการ
0835237100
นางเพลินทิพย์ สงขาว
ครู ชำนาญการ
0810783404
นางวรรณี ด้วงนุ้ย
ครู
0862723936
นายธีรติ ล่วนเส้ง
ครู
0862660280
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
0857831975
นายชลอ พลรัตน์
ครู ชำนาญการ
0862696941

นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางศิริวรรณ ปสันตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ

นายคำนึง ปราบสงคราม
นางธันยพัชร์ ทยานศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075572057-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา โทรศัพท์: 0869452328 อีเมล์: nongluk_chooyoungduangyotha@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ