โรงเรียนวิเชียรมาตุ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางอัมพร สงวนศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางวรรณชาติ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายรังสรรค์ เบญจกุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมทบ ช่วยเรือง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางบุปผา บุญมี
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาววริฎฐา รักหอม
ครู
075572057-60
นายสัมฤทธิ์ สิทธิสุข
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา
ครู
075572057-60
นางยินดี ขวัญนิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายจิรเดช ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ครู
075572057-60
นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายพุธินันท์ รัตคาม
ครู
075572057-60
นางยุดี กิตติวรพัฒน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาววิชชุดา ถาวรพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางธันยพัชร์ ทยานศิลป์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสุมิตรา สินไชย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางธิดา ศรีวราพันธุ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสุวรรณ เอี้ยวเหล็ก
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์
ครู
075572057-60
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายอานนท์ มากสุข
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางอิงอร รักษ์ขาว
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางดารารัตน์ พงศ์เกื้อ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสุริวงค์ ลุ้งกี่
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางวันดี แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางพรลดา แก้วพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางอรพิน อักษเรศ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายพิชาญ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายจิรศักดิ์ ชัยเพชร
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายศักย์สรณ์ วรรญรัศมี
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมโชค ศรีพล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายยุทธชัย แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายพนม คงเมือง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสถาพร เพ่งพิศ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายวีระศักดิ์ ยุ้งเกี้ยว
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางเมทินี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางยุวดี ฮั่นภักดีกุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางศรุตา ช่วยดู
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายประจันทร์ หว่างสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายประเสริฐ แย้มวงค์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายประภาส มุกดารักษ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
ครู
075572057-60
นางรุ่งทิวา เชียงสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวยุพา แก้วหนูนวล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายวีรยุทธ เหล็มปาน
ครู
075572057-60
นางอัจฉรีย์ สามห้วย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ครู
075572057-60
นางสาวจิราพร ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวิตรี ด้วงสุข
ครู
075572057-60
นายทรงกลด หุ้นเหี้ยง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมคิด ปานทน
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสุวรรณา เกียรติเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางกฤษณา แสนเกื้อ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวธรรมชาติ สุขมาก
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางปิยธิดา ปินตาแก้ว
ครู
075572057-60
นางเรณู ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายวิชาญ เจริญชล
นักการภารโรง
075572057-60
นายทนง สีหนู
นักการภารโรง
075572057-60
นายสุนทร หนูแก้ว
นักการภารโรง
075572057-60
นางสาวจริยา ชายทุ่ย
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นายปริญญา แก่นเมือง
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นายประวิทย์ หนูสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
075572057-60
นางสาวจิราวรรณ รักษา
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางณัชชา จันทร์น้อย
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวสุนา ลั่นสิน
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาวทักษิณา ชัณวิจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นายกิตติ ชัยเกิด
พนักงานบริการ
075572057-60
นางวิจิตรา เลื่อนแป้น
ครูธุรการ
075572057-60
นางสาววิภารัตน์ น้อยหล่อ
พยาบาล
075572057-60
นางสาวจารุวรรณ จิตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวกันจุรี ขาวบาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสาวใจวดี พรมเพชร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
075572057-60
นางสุดใจ เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
075572057-60
นางสาวสุกัญญา แก้วเมืองกุล
แม่บ้าน
075572057-60
นายวิเชษฐ์ เจริญชล
นักการภารโรง
075572057-60
นายประกอบ ชัยรักษ์
ยาม
075572057-60
นายวัชระ ศรีขำ
นักการภารโรง
075572057-60
นายจีราวัฒน์ เงาแก้ว
นักการภารโรง
075572057-60
นางวัชรี เรืองโรจน์
แม่บ้าน
075572057-60
นางสาวสุมลฑา ขำณรงค์
แม่บ้าน
075572057-60
นางวารุณี เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
075572057-60
นายดรัณภพ สัญกูล
นักการภารโรง
075572057-60
นายวิเชียร เจริญชล
นักการภารโรง
075572057-60
นางสาวลำดับ ทองเสน่ห์
แม่บ้าน
075572057-60
นายธวัชชัย ศรีไทย
ครู
075572057-60
นายปิยะ คล้ายบุตร
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมศักดิ์ พลอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายประยุทธ เชาว์เสฏฐกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางจุไรรัตน์ บุญวิชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางประกอบกิจ แหลมม่วง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายประพันธ์ แหลมม่วง
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางธัญชนก จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายกวีกร รักษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายชลอ พลรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางอัมไพ รอกรัตน์
ครู
075572057-60
นางสาวอรอนงค์ พุฒนวล
ครู
075572057-60
นางวนิดา รอดสุด
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางสาวจีรวรรณ พิชัยรัตน์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางสาวดารารัตน์ ศรีณวัฒน์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางยุวเยาว์ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางเพ็ญนภา ไกรนรา
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวระวีวรรณ รามแก้ว
อื่นๆ
075572057-60
นางสาวผ่องพรรณ เที่ยงธรรม
อื่นๆ
075572057-60
นางสาวรจนา เอ็มเล่ง
ครู (อัตราจ้าง)
075572057-60
นางสาวแก้วตา ภูมาวงศ์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นายฌานวัฒน์ ฉิมพลี
นักการภารโรง
075572057-60
นายลลิต ย๋องชา
อื่นๆ
075572057-60
นางพยอม ธัญรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสุวิทย์ แสงรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางวิไล ดำจุติ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสุรกิจ พรมยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายเอกรัตน์ สีนา
ครู
075572057-60
นางลัดดาวัลย์ สิกขาจารย์
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางวณิชยา วรานันตกุล
ครู
075572057-60
นางอุมาพร ทิพย์มนตรี
ครูผู้ช่วย
075572057-60
นางสาวสุพรทิพย์ ชัยวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
075572057-60
นายวราวุฒิ อนุการ
075572057-60
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายสมพร สงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายสมบัติ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายคำนึง ปราบสงคราม
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางนิดา จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสุวิมล ศรีทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาวธัญญชล บุญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
ครู
075572057-60
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายประสิทธิ์ สัตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางรัชนีวรรณ พิริยะสุนทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายธีระ บุญชัย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นายกิตติพงศ์ ตรัคธนสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางอุดมพร มะนะโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางนิตยา ทองดียิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
075572057-60
นางเพลินทิพย์ สงขาว
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นางวรรณี ด้วงนุ้ย
ครู ชำนาญการ
075572057-60
นายธีรติ ล่วนเส้ง
ครู ชำนาญการ
075572057-60

นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางอัมพร สงวนศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ

นางเพ็ญนภา ไกรนรา
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ โทรศัพท์: 075572057-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา โทรศัพท์: 0869452328 อีเมล์: nongluk_chooyoungduangyotha@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ