โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897241216
075572057-60
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0840630204
075572057-60
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0878895996
075572057-60
นางศิริวรรณ ปสันตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819682920
075572057-60
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0843552394
075572057-60
นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น
ครู ชำนาญการ
0812722476
075572057-60
นางวรรณชาติ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
0895907599
075572057-60
นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
0858741822
075572057-60
นายสมบูรณ์ พลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0875649519
075572057-60
นายรังสรรค์ เบญจกุล
ครู ชำนาญการ
0840600344
075572057-60
นายสมทบ ช่วยเรือง
ครู ชำนาญการ
0872677107
075572057-60
นางบุปผา บุญมี
ครู ชำนาญการ
0833927026
075572057-60
นางสาววริฎฐา รักหอม
ครู
0899787843
075572057-60
นายสัมฤทธิ์ สิทธิสุข
ครู ชำนาญการ
0897261200
075572057-60
นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา
ครู
0869452328
075572057-60
นางยินดี ขวัญนิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897286549
075572057-60
นายสุวิทย์ ดาวังปา
ครู ชำนาญการ
0856645940
075572057-60
นายจิรเดช ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการ
0913253281
075572057-60
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
0884884288
075572057-60
นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0818942703
075572057-60
นายพุธินันท์ รัตคาม
ครู
0866944603
075572057-60
นางยุดี กิตติวรพัฒน์
ครู ชำนาญการ
0867406678
075572057-60
นางสาววิชชุดา ถาวรพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการ
0862682512
075572057-60
นางธันยพัชร์ ทยานศิลป์
ครู ชำนาญการ
0810913659
075572057-60
นางสุมิตรา สินไชย
ครู ชำนาญการ
0867451753
075572057-60
นางธิดา ศรีวราพันธุ์
ครู ชำนาญการ
0862724077
075572057-60
นายสุวรรณ เอี้ยวเหล็ก
ครู ชำนาญการ
0888283790
075572057-60
นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์
ครู
0911613341
075572057-60
นางสุเพียรพิศ นววิศิษฎ์กุล
ครู ชำนาญการ
0815416318
075572057-60
นายอานนท์ มากสุข
ครู ชำนาญการ
0848473053
075572057-60
นางอิงอร รักษ์ขาว
ครู ชำนาญการ
0835080399
075572057-60
นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง
ครู ชำนาญการ
082-5399144
075572057-60
นางดารารัตน์ พงศ์เกื้อ
ครู ชำนาญการ
0853634843
075572057-60
นายสุริวงค์ ลุ้งกี่
ครู ชำนาญการ
0872318827
075572057-60
นางสาววันดี แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
0866879463
075572057-60
นางพรลดา แก้วพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0898163379
075572057-60
นางอรพิน อักษเรศ
ครู ชำนาญการ
0892870447
075572057-60
นายพิชาญ ฉิมพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817286865
075572057-60
นายจิรศักดิ์ ชัยเพชร
ครู ชำนาญการ
0873895892
075572057-60
นายศักย์สรณ์ วรรญรัศมี
ครู ชำนาญการ
0819783795
075572057-60
นายสมโชค ศรีพล
ครู ชำนาญการ
0838430669
075572057-60
นายยุทธชัย แก้วสารทอง
ครู ชำนาญการ
0812712287
075572057-60
นายพนม คงเมือง
ครู ชำนาญการ
0866948982
075572057-60
นางชนิศา ห่วงจริง
ครู ชำนาญการ
0819211986
075572057-60
นายสถาพร เพ่งพิศ
ครู ชำนาญการ
0805227211
075572057-60
นายวีระศักดิ์ ยุ้งเกี้ยว
ครู ชำนาญการ
0840628244
075572057-60
นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831070430
075572057-60
นางสาวพรทิพา ภูเก็ตรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0841899304
075572057-60
นางเมทินี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0819393902
075572057-60
นางยุวดี ฮั่นภักดีกุล
ครู ชำนาญการ
0841922023
075572057-60
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812718861
075572057-60
นางศรุตา ช่วยดู
ครู ชำนาญการ
0865946863
075572057-60
นายประจันทร์ หว่างสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0904781690
075572057-60
นายประเสริฐ แย้มวงศ์
ครู ชำนาญการ
0869404284
075572057-60
นายประภาส มุกดารักษ์
ครู ชำนาญการ
0847465114
075572057-60
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว
ครู
0894628845
075572057-60
นางสาวอิฎฐิรา ทรงกิติพิศาล
ครู
0846637063
075572057-60
นางรุ่งทิวา เชียงสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816919503
075572057-60
นางสาวยุพา แก้วหนูนวล
ครู ชำนาญการ
0884891667
075572057-60
นายวีรยุทธ เหล็มปาน
ครู
0862941591
075572057-60
นางอัจฉรีย์ สามห้วย
ครู ชำนาญการ
0874703403
075572057-60
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ครู
0846310370
075572057-60
นางสาวจิราพร ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
0815414414
075572057-60
นางสาวิตรี ด้วงสุข
ครู
0899706562
075572057-60
นายทรงกลด หุ้นเหี้ยง
ครู ชำนาญการ
0869010065
075572057-60
นางประไพพรรณ ยกส้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866899538
075572057-60
นางสาวปัทมา เสรีรักษ์
ครู ชำนาญการ
0822826917
075572057-60
นายสมคิด ปานทน
ครู ชำนาญการ
0887610622
075572057-60
นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้
ครู ชำนาญการ
0878827643
075572057-60
นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835924149
075572057-60
นางยุพิน ลักษณะพริ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878869863
075572057-60
นางอัชนี บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0818068163
075572057-60
นางสุวรรณา เกียรติเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894735316
075572057-60
นางนิภาพร นิสยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894609302
075572057-60
นางกฤษณา แสนเกื้อ
ครู ชำนาญการ
0867436468
075572057-60
นางอัจจิมา ขมิ้นทอง
ครู ชำนาญการ
0842467599
075572057-60
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ครู ชำนาญการ
0896490816
075572057-60
นางสาวธรรมชาติ สุขมาก
ครู ชำนาญการ
0830938747
075572057-60
นางปิยธิดา ปินตาแก้ว
ครูผู้ช่วย
0844654685
075572057-60
นางเรณู ศรีไตรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858989446
075572057-60
นางประคิ่น ศรีคง
นักการภารโรง
0810824076
075572057-60
นายสวัสดิ์ สัญวงค์
นักการภารโรง
0895879356
075572057-60
นายวิชาญ เจริญชล
นักการภารโรง
0810964007
075572057-60
นายทนง สีหนู
นักการภารโรง
0824214521
075572057-60
นายสุนทร หนูแก้ว
นักการภารโรง
0895900541
075572057-60
นางสาวกนกวรรณ ทองแจ้ง
ครู (อัตราจ้าง)
0856703981
075572057-60
นางสาวจริยา ชายทุ่ย
ครู (อัตราจ้าง)
0898746834
075572057-60
นายปริญญา แก่นเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
0878895291
075572057-60
นายประวิทย์ หนูสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
0800354685
075572057-60
นางสาวจิราวรรณ รักษา
ครู (อัตราจ้าง)
0846299298
075572057-60
นายศุภฤกษ์ จันทวี
ครู (อัตราจ้าง)
0911563887
075572057-60
นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
0808684957
075572057-60
นางสาวเสวณิต ซินมุข
ครู (อัตราจ้าง)
0846296688
075572057-60
นางสาววีรยา รอยตระกูล
ครู (อัตราจ้าง)
0849934950
075572057-60
นางสาวประไพพร ถิ่นนัยธร
ครู (อัตราจ้าง)
0814077255
075572057-60
นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครู (อัตราจ้าง)
0841843716
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์
อื่นๆ
0872749218
075572057-60
นางสาวสุนา ลั่นสิน
ครู (อัตราจ้าง)
0894693928
075572057-60
นางสาวสุมณฑา ส่งช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0815350929
075572057-60
นางสาวอุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0892177967
075572057-60
นางสาวทักษิณา ชัณวิจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0845814762
075572057-60
นายกิตติ ชัยเกิด
พนักงานบริการ
0813970291
075572057-60
นางวิจิตรา เลื่อนแป้น
ครูธุรการ
0817371600
075572057-60
นางสาววิภารัตน์ น้อยหล่อ
พยาบาล
0805358057
075572057-60
นางสาวจารุวรรณ จิตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0831722242
075572057-60
นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0807088353
075572057-60
นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0836438541
075572057-60
นางสาวกันจุรี ขาวบาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
085069323
075572057-60
นางสาวใจวดี พรมเพชร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0831741972
075572057-60
นางสุดใจ เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
0859593198
075572057-60
นางสาวสุกัญญา แก้วเมืองกุล
แม่บ้าน
0836335065
075572057-60
นายวิเชษฐ์ เจริญชล
นักการภารโรง
0810904981
075572057-60
นายประกอบ ชัยรักษ์
ยาม
0835280579
075572057-60
นายวัชระ ศรีขำ
นักการภารโรง
0835041230
075572057-60
นายจีราวัฒน์ เงาแก้ว
นักการภารโรง
0833965037
075572057-60
นางวัชรี เรืองโรจน์
แม่บ้าน
0828010905
075572057-60
นางสาวสุมลฑา ขำณรงค์
แม่บ้าน
0831064867
075572057-60
นางวารุณี เที่ยงธรรม
แม่บ้าน
0806496625
075572057-60
นายดรัณภพ สัญกูล
นักการภารโรง
0858832985
075572057-60
นายวิเชียร เจริญชล
นักการภารโรง
0874184769
075572057-60
นายฌานวัฒน์ ฉิมพลี
นักการภารโรง
0835916783
075572057-60
นางสาวลำดับ ทองเสน่ห์
แม่บ้าน
0858832985
075572057-60
นางพยอม ธัญรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899294908
075572057-60
นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น
ครู ชำนาญการ
0915245239
075572057-60
นายสุวิทย์ แสงรัตน์
ครู ชำนาญการ
0816930796
075572057-60
นางวิไล ดำจุติ
ครู ชำนาญการ
0841888890
075572057-60
นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0817282124
075572057-60
นางสุรกิจ พรมยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811576592
075572057-60
นางสาววณิชยา เพ็งเซ่ง
ครู
0846944442
075572057-60
นางอุมาพร ทิพย์มนตรี
ครูผู้ช่วย
0894694722
075572057-60
นายอานนท์ คงแก้ว
นักการภารโรง
0908721069
075572057-60
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรม
ครู ชำนาญการ
0866903274
075572057-60
นายสมพร สงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865944343
075572057-60
นางจุฑาวรรณ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
0867423026
075572057-60
นายสมบัติ เพชรรัตน์
ครู ชำนาญการ
0810828183
075572057-60
นายสมศักดิ์ พลอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869402168
075572057-60
นายคำนึง ปราบสงคราม
ครู ชำนาญการ
0854174741
075572057-60
นางนิดา จินตนปัญญา
ครู ชำนาญการ
0862731618
075572057-60
นางสุวิมล ศรีทองเชื้อ
ครู ชำนาญการ
0814786387
075572057-60
นางสาวธัญญชล บุญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819796926
075572057-60
นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์
ครู ชำนาญการ
0810814695
075572057-60
นายกวีกร รักษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894735577
075572057-60
นางธนวรรณ สุวิชาวรานนท์
ครู ชำนาญการ
0874730150
075572057-60
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
ครู
0810850684
075572057-60
นางสาววิไล พงศ์ภัทรกิจ
ครู ชำนาญการ
0878953906
075572057-60
นายศรชัย ไกรปราบ
ครูผู้ช่วย
0862708602
075572057-60
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878953250
075572057-60
นายประสิทธิ์ สัตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898747026
075572057-60
นางรัชนีวรรณ พิริยะสุนทรกุล
ครู ชำนาญการ
0848448604
075572057-60
นายธีระ บุญชัย
ครู ชำนาญการ
0810809177
075572057-60
นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์
ครู ชำนาญการ
0894755723
075572057-60
นายกิตติพงศ์ ตรัคธนสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892911088
075572057-60
นางอุดมพร มะนะโส
ครู
0831741435
075572057-60
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
0857831975
075572057-60
นางนิตยา ทองดียิ่ง
ครู ชำนาญการ
0835237100
075572057-60
นางเพลินทิพย์ สงขาว
ครู ชำนาญการ
0810783404
075572057-60
นางวรรณี ด้วงนุ้ย
ครู
0862723936
075572057-60
นายธีรติ ล่วนเส้ง
ครู
0862660280
075572057-60
นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล
ครู ชำนาญการ
0857831975
075572057-60
นายชลอ พลรัตน์
ครู ชำนาญการ
0862696941
075572057-60

นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายวิรัช เกตุแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นางศิริวรรณ ปสันตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ
นายอดุลย์ ชูเนตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ

นางสาววณิชยา เพ็งเซ่ง
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075572057-60 อีเมล์: lookmaekaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา โทรศัพท์: 0869452328 อีเมล์: nongluk_chooyoungduangyotha@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ