ระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางสาวสมร จันทร์รัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นายอนุชิต พงค์เกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางนพรัตน์ สุขมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7529-9033
นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7529-9033
นางพัชรินทร์ สินรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นางธีระพร เส้งสุ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7529-9033
นางสุพัตรา ฉิมแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7529-9033
นางสุพัตรา ไข่รักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นายนุกูล เอียดจุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7529-9033
นายสมพงษ์ เกิดรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7529-9033
นางกานดา รักษารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7529-9033
นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7529-9033
นางอัจฉรา สร้อยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นางสาวกาญจนา คงเอียด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7529-9033
นางสาวพรทิพย์ เรือนแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7529-9033
นายวิทวัส พิสิฐจำนง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นางอนงค์ คงจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นางสาวสุจินดา ชัยทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นางมาดี ศรนรายณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นางนงคราญ รัตนบุษยาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7529-9033
นายภูเบศ ไทรงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7529-9033
นางกาญจน์สิรี แก้วสวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นางอรสา ธนกิตติธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นายจรัล พวงเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นางอารอบ แสงหิรัญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นายวรพงศ์ จันทรสาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นางสาวนิรมล นิลพัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นายพิฐิพงศ์ ยวงใย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นางสุบงกช ขุนชิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นางจุติตา สุวรรณกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7529-9033
นางสุขจิต ศรีเปารยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7529-9033
นางศิริลักษณ์ นิลละออ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7529-9033
นางณัฏฐิกานต์ ไกรเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7529-9033
นายจิรานุวัฒน์ ชูยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7529-9033
นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาคช่วย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นายธิติ แกล้วกล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7529-9033
นางสาวศิชัฏฌา จิตรบุญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7529-9033
นายพรศักดิ์ หนูวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นางบุณญพร รักเดชะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7529-9033
นางสาวพรรณอร ประเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7529-9033
นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7529-9033
นายธีรภาพ สุขตาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7529-9033
นางสาวมลลัดดา ทองย้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7529-9033
นายชัยนาจ สีทองเที่ยว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นายสุพร นาคเล็ก
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นายชอบ ทหารไทย
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางสาวจุรี ทองแท้
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางสุภาวดี จันทร์สุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7529-9033
นายอนุวัฒน์ หยิกซ้าย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางสาวเกศริน วิมลเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7529-9033
นางสาวพิชญา สีแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นางสาวศิรินุช ทองย้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7529-9033
นางสาวจารุวรรณ ยมขรร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7529-9033
นายประจบ จันทร์สร
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางจิระดา นาคเล็ก
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นายวรศักดิ์ รักสะอาด
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางสาวกุลจิรา เอ้งฉ้วน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นายศักดา รอดคืน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางสายพิน ศรีสว่าง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033
นางจินดา หวานขัน
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7529-9033

นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นางสาวสมร จันทร์รัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นายอนุชิต พงค์เกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข

นางอารอบ แสงหิรัญ
นางอนงค์ คงจันทร์

Facebook

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]