ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสตรีพัทลุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางสาว กาญจนา เดชสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายประภาส ปล้องใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางสาวอุษณีย์ สัตยนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นายทวี อินถิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นายณรงค์ บัวเพชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวภานุช ไชยพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางรัตนา ขันทโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางทิพย์วัน สุกดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางวงศ์กต สังข์เสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางจันทิมา หมวดทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางวรรณดี ดำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางวรานันท์ สาครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นายชิด สุกดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางชลินาถ อาษาชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางประพาส หมอกม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางอำนวย เรืองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นายปรมินทร์ อินทรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางสาวประภาพรรณ รัตนชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางพิศมัย สามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสุมณฑา หมวดมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสาวสุวลักษณ์ แสงใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสุมาลี บุญพรานชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นายจิรัฐต์ เมืองสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นายประพันธ์ สามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นายชาติชาย ช่วยจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นายวิเชียร คำคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางละเมิล เลี่ยนกัตวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางจงจิตร นิลวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางกัญญานี บุญเรืองขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074-613023
นางจันทริกา หนูเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางปราณี ณัฐคุณานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นายจินดา คงเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นายชาติ อาษาชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางเสาวภา ช่วยจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางดาวใจ เลียดรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางวาสนา พิเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นายวินัย หนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นายพีรธัช สำราญดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสาวธมนวรรณ เกื้อเส้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นายสวาท จันทร์น้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวจรรยา ชูเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางวรพัทธ์ เกลาฉีด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางนุศรา ลอยคลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวเพ็ญแข ใหมอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางลัดดา แก้วพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางรัตนาพร จันทร์ดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นายอภิรัตน์ เทพนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสาววิไล รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางอุบล บัวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางสาวลิดา เลี่ยมปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางจริยา แต้มสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสุพัตรา เทพชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางอรัญญา โชโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นายมนูญ พรหมรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางระพีพรรณ ทรัพย์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาวไมตรี สุดเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางยุภา สุวรรณมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นายสุดชาย สุวรรณมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสุมิตานันท์ ฉิมพลีปักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางระวีวรรณ สามนตราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางนิตยา ขุนทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสาวพวงศรี คุณวัลลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางสาวธนวรรณ บานชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางบำเพ็ญ งิ้วทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางประไพ อินถิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาววารุณี ขุนเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางธัญญารัตน์ สังข์วิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางเยาวนิตย์ นวลละออง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางรัชนู เพียรดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางสุนันทา พราหมณพันธ์ุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นายศุภโชค คงรอด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสุวรา โภชนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางรัตนวรรณ การประกอบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางศุกร์ศรี จรูญศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสุปานี มีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางพวงศรี ทองพูลเอียด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางร่วมกลิ่น วัยรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาวนันทพร จิตมนัส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางวรัญญา เหลืองธรรมชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาววิรัตน์ จิตเนียม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางกิรณา สุวรรณจินดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาวรุจิอร รักใหม่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวกุสุมา เพ็งอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวอัจฉรีย์ เทศนุ้ย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางเยาวพรรณ ชูช่วย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางสาวกันต์กมล หนูเมียน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางสาวสิรินาถ ชุมพาที
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นายสุเจน ปานจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางศรีวิมล เสคุนด์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวศศิธร ชูอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางปิยนุช บุญรุ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นายอนุวัตร พันธุ์เล่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074-613023
นางสาวกรองแก้ว วงษ์สวรรค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสาวปาริชาติ ราษแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นายจักรพันธ์ สกุลจีน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นายธวัชชัย บุญผลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวณัฏฐกัญญา ขาวมาก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางนันทิดา จันทรโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสุพรรณี สุขทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางสาวเศาวนิตย์ ด้วงชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นายสุนทร ผุดมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสาวพีรญา ฉ้วนกลิ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาวทิศิภักดิ์ เกื้อรุ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074-613023
นางสาวนุชนาถ คงจัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นายจำนงค์ กาญจนพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางสาวทิพวรรณ ยกรัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074-613023
ว่าที่ร.ต.หญิงจุฑามณี ไชยสงคราม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางศรีสุดา เมืองสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นางสาวสุชานาฏ โศภิษฐิกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นายณัฐฤทธิ์ กาญจกีรณา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นายหฤทธิ์ เขียวสะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางสาวสานีหยะ บิลลาเต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวชนะจิตร แสงคงเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวปิยวรรณ รอดยัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-613023
นางสาวสาลิตา สมาสเอียด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวสุธิชา ทศพร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสาวนุชรินทร์ อินทรสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นางฐิติมา ยอดมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นายรณชัย ชุมโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสาวสุทธิชา รักชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางธันยพร จิตขาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นายไตรภพ คงเสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-613023
นายศรายุทธ พูลสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวอรคณึง อินทรกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-613023
นางสาวชยพัทธ์ ศรีกรด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวเมทินี พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางสาววรรณธิรา คงพลับ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวกฤติยานี ทองด้วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นางสาวชนกชนม์ ชนะสงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นางสาวสุนิสา รัตนพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-613023
นายปรีชา บุณยะวันตัง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายประพันธ์ สุคนธ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายเจริญ เอียดชุม
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายไกรวัลย์ เกาะทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-613023
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-613023
นางสาวขวัญศิริ มีเสน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-613023
นางสาวภิญประไพ พันธุ์เล่ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-613023
นายสมพร จันทร์แก้ว
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายสมศักดิ์ เป้าเงิน
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายนิยม ซุ่นเลี่ยง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายธนัตถ์ แสงทอง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายวิมล จันทร์พูล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายวินิจ เพชรคง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางสาวหนูพันธ์ มีทำ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายเดชดาว ตุลาธน
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายมนัส อภัยรัตน์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางอุไรวรรณ หนูสิงห์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายวรรณชัย ลั่นซ้าย
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายวรชิต สุวรรณจินดา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางสาวจิราภรณ์ พูนสง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางสาวลักษยา สีดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางสาวอนัญญา ยังอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นางสาวสารินี เทอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023
นายกิตติพนธ์ ชูส่งแสง
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : -
074-613023

นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีพัทลุง
นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีพัทลุง
นางสาว กาญจนา เดชสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีพัทลุง

นางรัตนาพร จันทร์ดำ
นางสาวกันต์กมล หนูเมียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,669
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-613023 อีเมล์: sptschool@spt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาติชาย ช่วยจันทร์ โทรศัพท์: 0980384389 อีเมล์: chartchai@spt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]