โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กิจกรรมเด่น
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนควนขนุน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-681773
นายสนอง หมาดเหล่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางวงเดือน เทพรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นางอารีย์ สุขนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-681773
นายภาณุวัฒน์ ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-681773
นายกิติพงษ์ ทีปะปาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-681773
นางวันนา ไชยโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางละม้าย เพชรน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-681773
นางมยุรี รักรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางพรศรี สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นางจันทร์เพ็ญ รักชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นายวาสนา สุขสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-681773
นางสารภี อินทองปาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางสุภา สมุหเสนีโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางอุษา จันทรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางลำใย มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-681773
นางเกสร มาละมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางอวยพร เกตุแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางสุมณฑา ศรีชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นายจุมพฏ มาแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-681773
นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
074-681773
นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-681773
นางสุภาณี คงทองสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-681773
นางสาวจินตนา พรหมยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-681773
นางสุธางค์ ชัยพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นางสาวสำรวย ยอดราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074-681773
นางสโรชา มาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นางนันทิยา ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางจิตรา คงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางโสพิศ สืบวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางวันดี ยอดราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นายนิพนธ์ มณีปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางพรหัทดา จินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-681773
นางสาว สุมิตรา หนูช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-681773
นางสาวสุนิษา ศรีโดน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นายนราวุฒิ อมรชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-681773
นางกฤติยา ณ พัทลุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นายเฉลียว อินทร์แป้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074-681773
นายเฉลียว ทองเกื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-681773
นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-681773
นางอรพิน หนูแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นางสาวพัชรีย์ เหลือนุ่นขาบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางจุฑาทิพย์ คงแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074-681773
นางลัดดา วุฒิพงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773
นายวุฒิชัย บุญญานุวัตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-681773
นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-681773
นางสาววรรณิษา ราชมนตรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-681773
นางสาวรัฐนันท์ ปานเพชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-681773
นางสาวภัทรา นิตย์จรัล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074-681773
นายรณกร สงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-681773
นางสาวปนัดดา กิจนุรักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074-681773
นางสมจิตต์ ใจจ้อง
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-681773

นางสาวภิรัญญา อินถิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ควนขนุน

นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช
นางวันดี ยอดราช

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ผลงานนักเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: chokchai malamai โทรศัพท์: 0873922338 อีเมล์: malamaitiger30@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]